3
Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe ku̱xeꞌe mꞌitta ax joꞌn je̱ Cristo ku̱xma̱a̱tjoojntykpa̱ktinuva, íxtada tseꞌe je̱ tsajo̱o̱tmit je̱ꞌe̱, je̱m joma veꞌe je̱ Cristo chu̱u̱na je̱ja je̱ Nteꞌyam yꞌakaꞌyu̱n paꞌayi. Je̱ꞌe̱ tseꞌe mvinmá̱ydap juuꞌ jatyeꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm, ka je̱ꞌe̱peꞌe juuꞌ veꞌe yaja naxviijn. Mꞌijttup xa veꞌe ax joꞌn je̱ Cristo ku̱xma̱a̱tꞌo̱o̱ꞌkti. Je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup, mjaye̱jptupts miits je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱xeꞌe toꞌk muk mꞌitta je̱ Cristo ma̱a̱t, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe ijtp joma veꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌit. Ax ku tseꞌe je̱ Cristo myiinnuvat, je̱ꞌe̱ pa̱n ka̱jxeꞌe xtukma̱a̱tjayé̱pta ya̱ joojntykin, je̱ꞌe̱ ma̱a̱tpa tseꞌe mꞌijttinit je̱tseꞌe xtukma̱a̱tjaye̱jptinit je̱ mya̱jin.
Kaꞌa tseꞌe veꞌem nꞌukjoojntyimdinit ax joꞌn njoojntykimda yꞌijt
Ax je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe vinko̱pk je̱tseꞌe xyakkutó̱kinidinit je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda. Ax je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ jayu je̱ ka̱ts du̱tukma̱a̱tjayé̱pta je̱ yaaꞌy je̱ ta̱ꞌa̱x juuꞌ veꞌe ka pú̱kap jyaye̱jptup, ku veꞌe du̱tonda juuꞌ veꞌe ka ó̱yap ka vaꞌajtsap, ku veꞌe du̱yaktonda je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱nda, ku veꞌe du̱tso̱kta juuꞌ jatyeꞌe ka ó̱yap, je̱ts ku veꞌe juuꞌ du̱nasꞌayó̱vada. Ku̱x je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe ti du̱nasꞌayo̱ꞌvip, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vinjava du̱vintsa̱ꞌa̱ga, vyinjaꞌvip vyintsa̱ꞌkipts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ jayu yꞌixp jyayejpp. Ya̱ꞌa̱ ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱yaktsaachpaaꞌtu̱t je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe kaka̱tsu̱pa̱jkju̱dup. Ax veꞌemts miitseꞌe mjoojntykada mnaxviijnada yꞌijt. Ax u̱xyam, veꞌem tseꞌe du̱tso̱jkpa je̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe xmaso̱o̱ktinit: je̱ jo̱tꞌaꞌnu̱n, je̱ e̱jku̱n, juuꞌ veꞌe du̱ko̱ꞌo̱ñu̱vinmaꞌyip je̱ myujayu, je̱ vinko̱jtspe̱jtu̱n, je̱ pako̱jtsu̱n, je̱ts je̱ jomko̱jtsu̱n je̱ tikko̱jtsu̱n. Kaꞌa tseꞌe mnavyinꞌa̱a̱ꞌnjadat toꞌk jadoꞌk, ku̱x mmaso̱o̱ktinu veꞌe juuꞌ jatyeꞌe ka ó̱yap mtoondup yꞌijt. 10 Ku veꞌe xmaso̱o̱ktini, mtonꞌukvaandinu tseꞌe ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga ma̱a̱t je̱ nam jáyuvin juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam pya̱a̱m je̱tseꞌe mmo̱o̱jyjidi, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ Nteꞌyam yakvimpijtp je̱tse yꞌijtnit ax joꞌn viinm. Veꞌem tseꞌe du̱tónu̱t vanꞌit paat ku veꞌe je̱ Nteꞌyam o̱y xꞌixaidinit. 11 Kaꞌa xa veꞌe tii pa̱n israeejlit jayu u̱u̱ꞌmeꞌeda uk pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ꞌe̱pta, pa̱n nniꞌkxmimdup nko̱jmimdupeꞌe je̱ ixtaꞌnu̱n uk pa̱n kaꞌa, pa̱n jékumit jayu veꞌe nꞌijtumda uk pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱katinu̱jaꞌvidup, pa̱n joyu̱toompa jayu veꞌe nꞌijtumda uk pa̱n naspa̱ka jayu. Je̱ꞌe̱ veꞌe vinko̱pk je̱seꞌe je̱ jayu toꞌk muk yꞌit je̱ Cristo ma̱a̱t, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱nu̱ma̱jika̱jxp.
12 Ku̱x je̱ Nteꞌyameꞌe mvinko̱o̱jnju̱du je̱tseꞌe mꞌijttnit je̱ jyayu je̱tseꞌe mtsó̱kjada, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe du̱tsa̱k je̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe xjaye̱jptinit, veꞌem ax joꞌn ya̱ꞌa̱ ma̱a̱t ku̱mnatyukxo̱jxjidi: je̱ tukmo̱ꞌtu̱n, je̱ o̱y jáyuvin, je̱ nu̱u̱ꞌk aaj je̱ nu̱u̱ꞌk jo̱o̱t, je̱ts ku veꞌe juuꞌ jaty yakmuteniku̱x. 13 Pa̱n je̱p xa veꞌe pa̱n ti veꞌe mnatyuknu̱ꞌa̱a̱ꞌnijidup, namyuténixjada tseꞌe toꞌk jadoꞌk je̱ts namye̱e̱ꞌkxu̱xjada je̱ mto̱kin vimpit atu̱j. Veꞌem ax joꞌn je̱ Crsito mto̱kinme̱e̱ꞌkxjidi, nay veꞌempats miitseꞌe mnatyo̱kinme̱e̱ꞌkxju̱duvat toꞌk jadoꞌk. 14 Ax juuꞌ tseꞌe du̱nu̱vinko̱pkika̱jxp, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ tso̱jku̱n xjayé̱ptat. Ku̱x ku xa veꞌe je̱ jayu je̱ tso̱jku̱n du̱jayep, toꞌk muk tseꞌe juuꞌ jaty yꞌit tsoj yakxó̱n, veꞌem ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga. 15 Yakꞌitta je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda je̱ Cristo je̱ yꞌoy jo̱o̱t je̱tseꞌe myakkutojku̱xjadat. Ku̱x ya̱ o̱y jo̱o̱t ka̱jxeꞌe je̱ Nteꞌyam myaaxu̱xjidi je̱tseꞌe toꞌk muk mꞌijttinit, veꞌem ax joꞌn toꞌk niꞌkx toꞌk ko̱pk ku̱mꞌijtti. Ijtp tseꞌe Nteꞌyam xkuko̱jtsjadat. 16 O̱o̱yeꞌe xtunyakꞌíttat je̱ Cristo je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda. Natyukꞌíxjada juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp je̱ts nakyo̱jtsvijjada toꞌk jadoꞌk nu̱jom je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n ma̱a̱t. A̱vda je̱ salmos, je̱ himnos, je̱ts je̱ u̱v juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱yakmá̱jip du̱yakjaanchip. 17 Pa̱n ti jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup, nu̱jom tseꞌe xtóndat xkó̱tstat je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesús ka̱jx, je̱tseꞌe je̱ kuko̱jtsu̱n xmo̱ꞌo̱dat je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ ka̱jx.
Vintso̱ du̱vinmachju̱ je̱tseꞌe je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk jyoojntykadat ma̱a̱t je̱ myujayu
18 Ta̱ꞌa̱xta̱jkta, napyá̱mjada je̱p je̱ mnu̱yaaꞌy kya̱ꞌp pyaꞌtkupta, ku̱x veꞌemeꞌe du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga ku veꞌe je̱ jayu toꞌk muk yꞌit je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ma̱a̱t. 19 Yaaꞌtya̱jkta, tso̱kta je̱ mnu̱da̱ꞌa̱xta, kaꞌa tseꞌe xmujo̱tmaꞌattat. 20 Piꞌk ónu̱kta, ka̱tsa̱pa̱kta je̱ mteeꞌda je̱ mtaakta, ku̱x veꞌemeꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n du̱ꞌoyjava. 21 Onu̱k teeꞌda, kaꞌa tseꞌe je̱ mꞌónu̱kta xyakjo̱tmaꞌattat, ku̱x ku veꞌe du̱ko̱o̱ꞌktoondinit je̱ yꞌoy je̱ꞌe̱. 22 Mutoompata̱jkta, ka̱tsa̱pa̱kta je̱ mvintsa̱nda juuꞌ veꞌe yaja naxviijn nu̱jom pa̱n ti jatyeꞌe mtukpavaajnju̱dup, ka vanꞌítjyapeꞌe ku veꞌe mꞌíxjada je̱tseꞌe veꞌem o̱y je̱ja je̱ꞌe̱ vyinkujk mtanuvaꞌanda, toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱teꞌe xka̱tsa̱pá̱ktat je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe je̱ Nteꞌyam xvintsa̱ꞌa̱gada. 23 Pa̱n ti veꞌe mtoondup, toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t tseꞌe xtóndat, veꞌem ax joꞌn je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n du̱tsa̱k, ka je̱ꞌe̱ ka̱jxapeꞌe ku veꞌe je̱ jayu veꞌem du̱tso̱kta, 24 ku̱x mnu̱jaꞌvidup xa veꞌe je̱ts mmo̱ꞌo̱jadapeꞌe je̱ o̱ꞌyin je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n. Mmutoondup mmupa̱jktu̱p xa miitseꞌe je̱ Jesucristo. 25 Ax je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱toondup juuꞌ veꞌe ka ó̱yap, tukkuvé̱tjadapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam. Je̱ Nteꞌyam, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu du̱viijnkꞌíx, myo̱o̱ynupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tsaachpaatu̱n pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ tu̱dutonda.