2
Ntsa̱jkp a̱tseꞌe je̱tseꞌe xnu̱jávadat je̱ts o̱o̱y a̱ts miitseꞌe ntunnu̱tsapko̱tsta, nay veꞌempa je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱m Laodicea je̱ts pa̱n pa̱n jaty a̱tseꞌe viinm xkaꞌíxada. Ntso̱jkpapts a̱tseꞌe je̱tseꞌe mjo̱tꞌamá̱jadat je̱tseꞌe toꞌk jadoꞌk mnachó̱kjadat je̱tseꞌe o̱y xnu̱jávadat juuꞌ veꞌe kayaknu̱jaꞌvip yꞌijt, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo jye̱ꞌe̱. Je̱ Cristo ka̱jx tseꞌe yaknu̱java nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ vyijin je̱ kye̱ju̱n je̱ts je̱ ñu̱jaꞌvin. Veꞌemts a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe nvaajnjada je̱tseꞌe ni pa̱na mkavinꞌa̱a̱ꞌnjadat ma̱a̱t je̱ tsújit ka̱ts. O̱yam a̱tseꞌe nkaꞌit miits ma̱a̱tta, je̱m tseꞌe a̱ts ya̱ njo̱o̱t ya̱ njaꞌvin miits ma̱a̱tta. Xo̱o̱jntkpts a̱tseꞌe ku̱xeꞌe a̱ts nmu̱java je̱ts o̱y yakxo̱neꞌe mnaajkꞌítjada je̱ts ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱teꞌe je̱ Cristo xjaanchjávada. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, veꞌem ax joꞌn xkuva̱jkti je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Cristo Jesús, jaaꞌkjoojntykadats miitseꞌe toꞌk muk je̱ꞌe̱ ma̱a̱t. Veꞌem ax joꞌn je̱ ku̱p je̱ yꞌaats yakꞌitju̱ ma̱kk, veꞌempa tseꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe ma̱kk mnaajkꞌítjadat toꞌk muk je̱ Jesucristo ma̱a̱t. Yakma̱kkpa̱jkꞌata̱ꞌa̱tsta je̱ mjo̱o̱tta je̱ mjaꞌvinda je̱ꞌe̱ ka̱jx ku je̱ꞌe̱ veꞌe xjaanchjávada, veꞌem ax joꞌn myaktukꞌixti; o̱o̱y tseꞌe xtunkuko̱jtsjadat je̱ Nteꞌyam ku̱xeꞌe je̱ maaꞌyu̱n mtoꞌnu̱xjada.
Je̱ Cristo ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp
Kaꞌa tseꞌe mnamyaso̱ꞌo̱kjadat je̱tseꞌe myakviijnkvó̱vdat ku veꞌe myakvinꞌa̱a̱ꞌnuvaꞌandat ma̱a̱t je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe ka tú̱vap je̱tseꞌe kyatún. Ka je̱ Criistovap je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yakje̱ji je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe tyukꞌi̱xtup, je̱ ju̱jpit jayu je̱ ñu̱pa̱a̱mdu̱kada je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ ko̱ꞌo̱y costumbre juuꞌ veꞌe ijtp yaja naxviijn.
Kaꞌa tseꞌe pa̱n mvinꞌa̱a̱ꞌnjadat, je̱ Cristo veꞌe jayuvimpijt, je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ veꞌe nay vanxú̱pjyam ax joꞌn viinm je̱ Dios Teeꞌ. 10 Ax miitsta, je̱ Cristo ka̱jx tseꞌe xjaye̱pta nu̱jom juu jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam mtukmutso̱jkju̱dup ku̱xeꞌe mꞌitta toꞌk muk je̱ Cristo ma̱a̱t, juuꞌ veꞌe du̱ka̱ꞌmip nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakkutojktup je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱nu̱má̱jidup. 11 Nay veꞌempa tseꞌe, ku̱xeꞌe toꞌk muk mꞌitta je̱ Cristo ma̱a̱t, je̱ ixtaꞌnu̱n tseꞌe mjaye̱jptup juuꞌ veꞌe jyaye̱jptup je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu. Ka je̱ ixtaꞌnu̱napts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ israeejlit jayu ñiꞌkxmidup kyo̱jmidup, je̱ ixtaꞌnu̱n je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Cristo mpa̱ꞌmu̱xju̱du je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda, veꞌem tseꞌe xko̱o̱ꞌktoondinit je̱ mꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱nda. 12 Ku veꞌe mna̱pe̱jtti, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ Cristo ku̱xma̱a̱tnaxta̱jkidini je̱ts ax joꞌn je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱xma̱a̱tjoojntykpa̱jktiniva je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xjaanchjávada je̱ts o̱o̱yeꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ ma̱kkin du̱tunjayep, je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱ mya̱kkin ka̱jx je̱ Cristo du̱yakjoojntykpa̱jknuva ku veꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk. 13 Je̱ o̱o̱ꞌkpa joꞌn tseꞌe mꞌijtti je̱ mto̱kin ka̱jxta je̱ts ku̱xeꞌe mkayakpa̱a̱jmjada vyeꞌna je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda je̱ ixtaꞌnu̱n. Ax je̱ Nteꞌyam tseꞌe mmo̱o̱jyju̱du je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp je̱ Cristo ma̱a̱t, je̱ Nteꞌyam tseꞌe xto̱kinme̱e̱ꞌkxumdinu. 14 Nu̱jom je̱ to̱kin juuꞌ u̱u̱ꞌmeꞌe ku̱nkuve̱jtumda, veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn javyétani ku̱yꞌijt je̱m na̱k ka̱jxm je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ na̱k ku̱du̱ma̱jvo̱jppe̱jtni je̱m je̱ Cristo cryuuz ka̱jxm, je̱ Cristo tseꞌe du̱kuve̱jt je̱ to̱kin juuꞌ u̱u̱ꞌmeꞌe ku̱nkuve̱jtumdi. 15 Ku veꞌe je̱ Crsito yꞌukꞌa̱a̱ꞌk je̱m cruz ka̱jxm, yakvintó̱kits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvapta je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ ka ó̱yap du̱toondup juuꞌ veꞌe yakkutojktup je̱m po̱j jo̱o̱tm, veꞌem tseꞌe du̱tuujn ax joꞌn je̱ jayu yꞌatsoꞌoxtún je̱tseꞌe mya̱a̱daꞌaky, vanꞌit tseꞌe du̱tsum juuꞌ veꞌe yakvinto̱ki je̱tseꞌe du̱yaknu̱jkx je̱ja je̱ nu̱may jayu vyinkujk, veꞌem tseꞌe cho̱ꞌo̱tyóndat ku veꞌe je̱ nu̱may jayu du̱ꞌíxtat je̱ts ta̱ veꞌe vyintó̱kida.
Ixtadats je̱ tsapjo̱o̱tmit je̱ꞌe̱
16 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, kaꞌa tseꞌe nvaat pa̱n mtukto̱kimpayo̱ꞌo̱yjadat pa̱n ti veꞌe mkaaydup mꞌooktup uk pa̱n ti xa̱a̱j veꞌe mꞌamaaꞌyidup, ni je̱ nam po̱ꞌo̱a, ni je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n xa̱a̱ja. 17 Juuꞌ jatyeꞌe pyavaandup, je̱ꞌe̱jyji tseꞌe toomp yꞌijt ku veꞌe je̱ Crsito kyaminna vyeꞌna, kaꞌa tseꞌe u̱xyam yꞌuktoonni. 18 Kaꞌa tseꞌe xma̱ja̱pá̱mdat pa̱n pa̱n jatyeꞌe vaandup je̱ts je̱peꞌe to̱kin ja̱a̱tp mꞌitta ku̱xeꞌe xkatonda juuꞌ veꞌe tyijtup je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ts mjaye̱jptupeꞌe je̱ nu̱u̱ꞌk aaj je̱ nu̱u̱ꞌk jo̱o̱t, vaandup tseꞌe je̱ts vinko̱pkeꞌe je̱tseꞌe je̱ angelesta̱jk yakvinjávat yakvintsa̱ꞌa̱gat. Tyijtup xa veꞌe je̱ts yakꞌíxju̱du veꞌe juuꞌ; ax je̱ꞌe̱ tseꞌe yakvinkó̱pkidup. Namyá̱jijidup tseꞌe ku̱x jyaye̱jptupeꞌe je̱ vinmaꞌyu̱n juuꞌ veꞌe je̱ jayu jyaye̱jptup juuꞌ veꞌe̱ du̱ma̱a̱tnjavtya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. 19 Kaꞌa tseꞌe toꞌk muk yꞌitta je̱ Cristo ma̱a̱t, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe ijtp veꞌem ax joꞌn je̱ niꞌkx je̱ ko̱pk je̱ kyuvajk. Veꞌem ax joꞌn je̱ eeꞌm ma̱kk du̱yakꞌit je̱tseꞌe ñavyu̱u̱ꞌnju̱ toꞌk je̱ niꞌkx je̱ ko̱pk joma veꞌe je̱ pajk ñamyukju̱, veꞌem tseꞌe nꞌijtumda toꞌk muk je̱ Crsito ma̱a̱t, veꞌem tseꞌe nma̱kkpa̱jkꞌata̱a̱tsumda toꞌk muk je̱ꞌe̱ ma̱a̱t ax joꞌn je̱ Nteꞌyam du̱tsa̱k. 20 Ku̱x veꞌem miitseꞌe mꞌitta ax joꞌn ku̱mꞌo̱o̱ꞌkti je̱ Criso ma̱a̱t, ¿tya̱jx tseꞌe je̱p je̱ꞌe̱ kya̱ꞌm pyaꞌtkup mnapyá̱mjada juu veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱?, veꞌem ax joꞌn je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱xjaaꞌkma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnjidi. 21 Ax veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ pyavaꞌnu̱nda: “Kaꞌa tsee̱ ya̱ꞌa̱ xtó̱nu̱t, kaꞌa tseꞌe ya̱ꞌa̱ xja̱ꞌkxu̱t, kaꞌa tseꞌe ya̱ꞌa̱ xnu̱xájat.” 22 Je̱ jayu xa veꞌe du̱mutaayvaattu ya̱ ixpa̱jku̱n. Juuꞌ veꞌe tyumpavaandup je̱ts kaꞌa veꞌe yakkáyu̱t yakja̱ꞌkxu̱t, je̱ Nteꞌyamts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱pa̱a̱mp je̱tseꞌe vyintó̱kiyu̱t ku veꞌe yakkay yakju̱ꞌkx. 23 Veꞌem ya̱ꞌa̱ veꞌe kyeꞌex je̱ts o̱y ya̱ꞌa̱ veꞌe ku veꞌe yaktún ax joꞌn du̱tumpavaꞌanda, je̱ꞌe̱ ku veꞌe du̱tonda vintso̱ veꞌe du̱tijta je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam yakvinjava yakvintsa̱ꞌa̱ga; nu̱u̱ꞌk aaj nu̱u̱ꞌk jo̱o̱t tseꞌe jyanatyijjada, je̱tseꞌe vyaꞌanda je̱ts nu̱yojk o̱yeꞌe je̱ Nteꞌyam yakmutún yakmupu̱k ku veꞌe je̱ jayu je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk du̱yaktsaachpaaꞌty. Ax ni vinxú̱pats ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱ jayu kyaputá̱kaja je̱tseꞌe du̱ꞌama̱a̱daagat je̱ kyo̱ꞌoy je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe cho̱jktup je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jxta.