Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Pablo tyuknu̱jaꞌyi je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱p Colosas
1
A̱tseꞌe je̱ Pablo, je̱ Nteꞌyam a̱tseꞌe xvinko̱o̱n je̱ts a̱tseꞌe je̱ Jesucristo je̱ kyuká̱tsiva nꞌítu̱t. A̱ts ma̱a̱t je̱ nꞌútsamda je̱ nꞌajchamda Timoteo, máyam a̱a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu juuꞌ veꞌe nayꞌamojku̱du̱p je̱m colósasit kyajpu̱n ka̱jxm. Mtoondupeꞌe juuꞌ veꞌe pyaatyp yꞌake̱e̱guip ku̱xeꞌe toꞌk muk mꞌitta je̱ Cristo ma̱a̱t. Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup, je̱ꞌe̱ tseꞌe mkunooꞌkxjadap je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱ yꞌoy jo̱o̱t ma̱a̱t.
Ku je̱ Pablo du̱nu̱tsapko̱jtsti je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk.
Ku a̱a̱ts miitseꞌe nnu̱tsapko̱tsta, xa̱ꞌma ka̱jxts a̱a̱tseꞌe nkuka̱jtsja je̱ Nteꞌyam, je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo je Tyeeꞌ, nkuko̱jtsjipts a̱a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱xeꞌe je̱ ka̱ts nmo̱tu vintso̱ veꞌe je̱ Cristo Jesús xjaanchjávada je̱ts vintso̱ veꞌe xtso̱ktu̱ nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe veꞌem xtonda ku̱x mꞌaꞌíxtupeꞌe je̱ o̱ꞌyin je̱m tsapjo̱o̱tm. Mꞌamo̱tunajxtuts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe ku veꞌe myakvaajnjidi je̱ ayook juuꞌ veꞌe tyú̱vam, je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ veꞌe mnu̱je̱ꞌyju̱du̱ je̱ts juuꞌ ka̱jxeꞌe jye̱ja je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱. Ya̱ ayook tseꞌe vaꞌkxtkꞌata̱a̱tsp je̱tseꞌe mya̱kkpa̱jkꞌatu̱ꞌu̱ts toꞌk it toꞌk naxviijn, veꞌem ax joꞌn jyajtꞌukvaajñ miits ma̱a̱tta ku veꞌe xꞌamo̱tunajxti vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jayu je̱ maaꞌyu̱n du̱tuujnja je̱tseꞌe xnu̱jaꞌvidi je̱ts tyú̱vam je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ayook. Ax u̱xyam paat tseꞌe veꞌem jyaty miits ma̱a̱tta. Mvaꞌnu̱xju̱du tseꞌe ya̱ ayook je̱ Epafras, je̱ꞌe̱ juuꞌ a̱a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntsa̱jkp je̱ts a̱a̱tseꞌe nma̱a̱ttún, toꞌk je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa juuꞌ veꞌe du̱kutyoomp je̱ toonk juuꞌ veꞌe yaktukka̱ta̱jki miits je̱ mꞌo̱ꞌyin ka̱jxta. Je̱ꞌe̱ xa a̱a̱tseꞌe xtuknu̱jaꞌvi vintso veꞌe xyaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kada je̱ tso̱jku̱n juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo pya̱a̱m je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda.
Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, vanꞌit paatani ku a̱a̱tseꞌe je ka̱ts nmo̱tu vintso̱ veꞌe xjaanchjávada je̱ Jesucristo, ijtpts a̱a̱ts miitseꞌe nnu̱tsapko̱tsta, je̱ꞌe̱ts a̱a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam nꞌamó̱tup je̱ts o̱yeꞌe mtuknu̱jávadat juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp. Veꞌemts ya̱ꞌa̱ veꞌe du̱tónu̱t nu̱jom je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n ka̱jx je̱ts nu̱jom je̱ vinmó̱tuvin ka̱jx juuꞌ veꞌe yajkyp je̱ Espíritu Santo. 10 Veꞌemts a̱a̱tseꞌe nꞌamo̱tu je̱tseꞌe mjoojntykadat vintso̱ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n du̱nu̱má̱jat du̱nu̱jaanchat je̱tseꞌe du̱ꞌo̱yjávat nu̱jom juuꞌ veꞌe mtoondup mko̱jtstup, veꞌem vintso̱ veꞌe ñu̱yojkiꞌata̱ꞌa̱tsu̱t nu̱jom je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ miits ka̱jxta je̱tseꞌe nu̱yojk o̱y xꞌixaiꞌata̱ꞌa̱tstat je̱ Nteꞌyam. 11 Nꞌamó̱tupts a̱a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe, veꞌem ax joꞌn o̱o̱y je̱ ma̱jin du̱tunjayep, je̱tseꞌe myakma̱kkpá̱kjadat je̱ mya̱kkin ma̱a̱t, veꞌem tseꞌe mkanooꞌkxtat je̱tseꞌe ijtp xtóndat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱, 12 xo̱o̱ndu̱k jo̱o̱t tseꞌe je̱ kuko̱jtsu̱n xmo̱ꞌodat je̱ Dios Teeꞌ, juuꞌ veꞌe je̱ maaꞌyu̱n mtoꞌnu̱xju̱du je̱tseꞌe veꞌem yꞌo̱ya je̱tseꞌe xtukma̱a̱tjayá̱pta je̱ jyayu nu̱jom je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe mtukmutso̱jkju̱dup, veꞌem tseꞌe mꞌíttat ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe yo̱ꞌydup je̱ja ajajtk it ja̱a̱t. 13 Ku veꞌe nꞌijtumdi ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe yo̱ꞌydup je̱ja ako̱o̱ꞌts it ja̱a̱t, vanꞌit tseꞌe je̱ Nteꞌyam xyakpítsumumdi je̱m je̱ Satanás yꞌam kya̱ꞌm je̱tseꞌe xpa̱ꞌmumdi je̱m je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌÓnu̱k yꞌam kya̱ꞌm, juuꞌ veꞌe o̱o̱y tyuntsa̱jkp, 14 je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n ka̱jx xyaktaꞌnumdu naspa̱ka, xto̱kinme̱e̱ꞌkxumduts u̱u̱ꞌm je̱ꞌe̱ veꞌe.
O̱y jo̱o̱t tseꞌe nꞌijtumda je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t ku̱xeꞌe je̱ Cristo xkuꞌo̱o̱ꞌkimdi
15 Toꞌkji xa veꞌe je̱ Cristo, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱nu̱má̱jip je̱ts kaꞌa veꞌe ti jaty juuꞌ veꞌe yakpa̱a̱m, ja̱ꞌa̱ tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jki je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe kayakꞌixp. 16 Je̱ Cristo ma̱a̱t tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱pa̱mku̱jkx nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ijtp je̱m tsapjo̱o̱tm je̱ts yaja naxviijmpa, veꞌem juuꞌ veꞌe kayakꞌixp je̱ts veꞌem juuꞌ veꞌe yakꞌixp, juuꞌ veꞌe yakkutojktu̱p je̱ts juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsá̱nidup, juuꞌ veꞌe du̱nu̱vinténidup je̱ts juuꞌ veꞌe du̱ka̱ꞌmidup. Je̱ Cristo ma̱a̱t je̱ts je̱ Cristo je̱ mya̱jin ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam nu̱jom juuꞌ jaty du̱pa̱mku̱jx. 17 Ijtpamts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo kaꞌanumeꞌe juuꞌ jaty cho̱o̱ꞌndu̱k vyeꞌna. Je̱ Cristo tseꞌe nu̱jom juuꞌ jaty du̱yakꞌijtp. 18 Je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱nu̱kuvajkip je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk, veꞌem tseꞌe yꞌit je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta ax joꞌn toꞌk niꞌkx toꞌk ko̱pk ku̱yꞌijtti. 19 Yꞌo̱yjaꞌvi tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe je̱ Cristo yꞌit nay vanxu̱pyjyam ax joꞌn viinm je̱ Dios Teeꞌ. 20 Ja̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱nu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe du̱ma̱a̱tnamyujo̱tꞌo̱ꞌyijinit nu̱jom juuꞌ jaty, veꞌem juuꞌ veꞌe yaja naxviijn je̱ts juuꞌ veꞌe je̱m tsajo̱o̱tm, veꞌem tseꞌe o̱y jo̱o̱t du̱yaktaajñ ja̱ꞌa̱ ka̱jx ku veꞌe je̱ Cristo yꞌukꞌa̱a̱ꞌk je̱m cruz ka̱jxm.
21 Mmujékumidup xa miitseꞌe yꞌijt je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe xtsoꞌoxpa̱jkti ja̱ꞌa̱ ka̱jx ku veꞌe xtonda xko̱tsta yꞌijt je̱ kyoꞌoy ja̱ꞌa̱; 22 ax u̱xyam, je̱ Nteꞌyamts miitseꞌe tu̱mmujo̱tꞌo̱ꞌyijidini je̱ o̱o̱ꞌku̱n ka̱jx juuꞌ veꞌe je̱ Cristo yaknajx je̱m cruz ka̱jxm. Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tuujn je̱tseꞌe mpa̱a̱jmjidinit je̱m je̱ꞌe̱ vyinkojkm vaꞌajts aaj vaꞌajts joot je̱ts ka to̱kin ma̱a̱tap, 23 je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t mnaajkꞌítjada toꞌk muk je̱ Cristo Jesús ma̱a̱t, veꞌem ax joꞌn je̱ ku̱p je̱ yꞌaaꞌts ma̱kk yakꞌijtju̱ ku veꞌe kya̱a̱ktá̱ka, je̱tseꞌe xkamaso̱ꞌo̱ktat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe mꞌaꞌíxtup ja̱ꞌa̱ ka̱jx ku veꞌe xkuva̱jkti je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ veꞌe mꞌamo̱tunajxtu. Ya̱ o̱y ka̱ts ya̱ o̱y ayookts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe toꞌk it toꞌk naaxviijn yaktukkaꞌamaayp je̱ts juu ka̱jx a̱tseꞌe nyakpu̱u̱jm je̱ts a̱tseꞌe ntukkaꞌamaayvat.
Ja̱ Nteꞌyameꞌe du̱pa̱a̱m je̱ Pablo je̱tseꞌe du̱putá̱kat je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta
24 Ax xo̱o̱jntkpts a̱tseꞌe u̱xyam je̱ꞌe̱ ka̱jx ku a̱ts miitseꞌe nkutsaachpaadada. Ku̱x ku a̱tseꞌe ntsaachpaaꞌty je̱tseꞌe o̱y tyaandinit je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t je̱ Cristo je jyayu, veꞌemts a̱tseꞌe ntun ax joꞌn je̱ Cristo ku veꞌe je̱ jyayu du̱kutsaachpaadi, 25 je̱ꞌe̱da juuꞌ a̱tseꞌe nmutoondup nmupa̱jktup je̱ꞌe̱ ka̱jx ku a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xtukka̱ta̱jki ya̱ toonk, a̱ts miitseꞌe puꞌuk avaada nvaajnjadat je̱ꞌe̱ je̱ yꞌayook. 26 Kaꞌa tseꞌe je̱ jayu ya̱ ayook du̱nu̱jaꞌvidi ju̱jp xu̱p, u̱xya námnum tseꞌe je Nteꞌaym du̱tuknu̱java je̱ jyayu, 27 ja̱ꞌa̱ tseꞌe du̱nu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe du̱nu̱jávadat je̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n juuꞌ veꞌe kayaknu̱jaꞌvip yꞌijt je̱tseꞌe u̱xyam du̱tuujnja anañu̱joma je̱ jayu. Ax je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe kayaknu̱jaꞌvip yꞌijt, ya̱ꞌa̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe: Je̱ Cristo veꞌe ijtp je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda, veꞌemts miitseꞌe je̱ Nteꞌyam xtukma̱a̱tjaye̱jptinit je̱ mya̱jin. 28 Je̱ Cristo jye̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ a̱a̱tseꞌe je̱ jayu nvaajnjip je̱ts a̱a̱tseꞌe je̱ jayu nko̱jtsvij, nu̱jom a̱a̱tseꞌe je̱ jayu ntukꞌixta je̱tseꞌe veꞌem o̱y du̱vinmó̱tudat juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp, veꞌem tseꞌe yꞌijttinit je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm o̱y, vaꞌajts, je̱ts toꞌk muk je̱ Cristo ma̱a̱t. 29 Veꞌemts a̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe ntun pa̱n joma vaat a̱tseꞌe xꞌo̱ꞌyixju̱ je̱ ma̱kkin ka̱jx juuꞌ a̱tseꞌe je̱ Cristo o̱o̱y xtunmo̱o̱yp.