4
Xo̱o̱jntkp mnaajkꞌítjadat je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx
Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntso̱jktup, ntsa̱jkpts a̱tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe nꞌítu̱t miits ma̱a̱tta, xyakxo̱o̱jntktupts a̱ts miitseꞌe je̱ts a̱tseꞌe xmo̱ꞌo̱da je̱ ma̱jin. Ijtp tseꞌe xtóndat juuꞌ a̱ts miitseꞌe tu̱ntuknu̱jáyada, ma̱kk tseꞌe mnaajkꞌítjadat toꞌk muk je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ma̱a̱t.
Nmunooꞌkxtktupts a̱tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk Evodia je̱ts je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk Síntique je̱tseꞌe ñamyujo̱tꞌó̱yajadat, veꞌem ax joꞌn du̱tsa̱k pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱jaanchjaꞌvidup je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n. Je̱ts mits, juuꞌ a̱tseꞌe ntukma̱a̱tmutuump ntukma̱a̱tmupu̱jkp je̱ Nteꞌyam, nꞌamó̱tupts a̱ts mitseꞌe je̱tseꞌe xputá̱kat ya̱ nu̱me̱jtsk ta̱ꞌa̱xta̱jkta. O̱o̱y a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xtumputa̱jkidi ku a̱tseꞌe ntukkaꞌamaajy je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, xputa̱jkiduvats a̱tseꞌe je̱ Clemente je̱ts je̱ viijnk jáyuda juuꞌ a̱tseꞌe nma̱a̱ttoonduva, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ xya̱a̱jta javyétani ijtp je̱p libro ku̱jxp joma veꞌe javyet yꞌitta je̱ xya̱a̱jta pa̱n pa̱n jatyeꞌe joojntykidinup xa̱ꞌma ka̱jx.
Ijtp tseꞌe mnaajkxo̱o̱ndu̱kjadat je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx. Vaannuvap a̱tseꞌe jadoꞌk nax je̱tseꞌe mxo̱o̱ndu̱ktat. Vaꞌan tseꞌe je̱ jayu anañu̱joma du̱nu̱jávada vintso̱ veꞌe o̱y jayu mnapyá̱mjada. Ta̱mji veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n. Ni tía veꞌe xkavinmáydat, ñojkꞌó̱yeꞌe, pa̱n ti veꞌe toojnjup ko̱jtsjup, tsapko̱tsta, je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam juuꞌ xꞌamó̱tudat, vaajnjiká̱xta nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ kuko̱jtsu̱n ma̱a̱t. Ku veꞌe veꞌem xtonda, vanꞌit tseꞌe je̱ Nteꞌyam mmo̱ꞌo̱jadat je̱ yꞌo̱y jo̱o̱t, juuꞌ veꞌe du̱jaaꞌknu̱má̱jip je̱ts kaꞌa veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ jayu vyinmó̱tudup, toꞌk viijn tseꞌe yꞌítu̱t je̱ mjaꞌvinda je̱ts je̱ mvinmaꞌyu̱nda je̱ Cristo Jesús ma̱a̱t.
“Payo̱ꞌo̱yda nu̱jom juuꞌ veꞌe o̱y”
Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, juuꞌts a̱tseꞌe nko̱jtskuka̱jxinup, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe xpayo̱ꞌo̱ydat nu̱jom juuꞌ veꞌe tyú̱vam, nu̱jom juuꞌ veꞌe vyinmajtsjup je̱tseꞌe yakvintsa̱ꞌa̱gat, nu̱jom juuꞌ veꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ tu̱v jáyuvin je̱ tu̱v joojntykin, nu̱jom juuꞌ veꞌe vaꞌajts, nu̱jom juuꞌ veꞌe du̱yakjé̱jip je̱ tso̱jku̱n, je̱ts nu̱jom juuꞌ veꞌe yakꞌo̱yjaꞌvip. Payo̱ꞌo̱yda nu̱jom juuꞌ veꞌe o̱y je̱ts juuꞌ veꞌe vyinmajtsjup je̱tseꞌe yakꞌo̱ñu̱kó̱tsat.
Je̱ꞌe̱ tseꞌe tonda juuꞌ a̱ts miitseꞌe ntukꞌixtu, juuꞌ veꞌe ntukka̱ta̱jkidu, juuꞌ veꞌe mꞌamo̱tunajxtu ku a̱tseꞌe nka̱jts, je̱ts juuꞌ veꞌe mnu̱ꞌixvaatstu vintso̱ a̱tseꞌe juuꞌ ntun. Pa̱n mtoondup tseꞌe veꞌem, ijtnupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam miits ma̱a̱tta, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ o̱y jo̱o̱t du̱yajkp.
Je̱ puta̱jkin juuꞌ veꞌe je̱ filíposit jayu tyuknu̱ke̱jxtu je̱ Pablo
10 O̱o̱y a̱tseꞌe ntunxo̱o̱ndu̱k je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx ku̱xeꞌe a̱ts miits xjaaꞌmye̱jtstinuva; ka je̱ꞌe̱pts a̱tseꞌe ntijp je̱ts xjaaꞌtyó̱kidinu a̱ts miitseꞌe, je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱xeꞌe mkaꞌo̱ꞌyixjidi je̱ts a̱tseꞌe ku̱xputa̱jkidi. 11 Kaꞌats a̱tseꞌe veꞌem nvaꞌañ ku̱xeꞌe a̱ts juuꞌ xkaꞌijtja, ku̱x yuj a̱tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe ntukjo̱tka̱daꞌaky juuꞌ a̱tseꞌe nꞌixp njayejpp. 12 Nnu̱jaꞌvip a̱tseꞌe vintso̱ veꞌe juuꞌ yꞌit kyaꞌit. Ixtañts a̱tseꞌe njayep pa̱n kuꞌux a̱tseꞌe nꞌit uk pa̱n ayooj a̱tseꞌe nꞌit, pa̱n nꞌixp njayejpp a̱tseꞌe o̱o̱y juuꞌ uk pa̱n vinꞌit a̱tseꞌe juuꞌ xkaꞌijtja. 13 Nu̱jom xa a̱tseꞌe juuꞌ xꞌo̱ꞌyixju̱ ku̱x je̱ Cristo a̱tseꞌe xma̱kkinmo̱o̱yp. 14 O̱yam tseꞌe vyeꞌema, o̱yts miitseꞌe xtoondi ku a̱tseꞌe je̱ puta̱jkin xke̱jxjidi ku a̱tseꞌe yaja ntsaachpaaꞌty.
15 Nay veꞌempa tseꞌe, filíposit jáyuda, ku a̱ts miitseꞌe ntukmuko̱jtsꞌukvaandi je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook je̱ts ku a̱tseꞌe ntsa̱a̱ꞌn je̱m macedóniait yꞌit jo̱o̱tm, ax xnu̱jávada joꞌn, miitsjits je̱ꞌe̱ veꞌeda juuꞌ a̱tseꞌe je̱ puta̱jkin xmo̱o̱ydu. 16 Ku̱x namvaat a̱tseꞌe je̱m tesalónicait kyajpu̱n ka̱jxm nveꞌna, xtukꞌake̱jxiduts a̱ts miitseꞌe ka toꞌk náxap vinxu̱p a̱tseꞌe juuꞌ xkaꞌijtji. 17 Ax ka je̱ꞌe̱pts a̱tseꞌe nꞌíxtip je̱ts a̱ts miitseꞌe juuꞌ xmo̱ꞌo̱dat, je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe ñu̱yókat je̱ o̱ꞌyin juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm. 18 Njayejpp xa a̱tseꞌe nu̱yojk, kaꞌa a̱tseꞌe xkatihꞌijtja. Je̱ puta̱jkin juuꞌ a̱ts miitseꞌe xtuknu̱ke̱jxtu ya̱ Epafrodito ma̱a̱t, jé̱mani tseꞌe tyunjajtjini. Veꞌemts ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ puta̱jkin ax joꞌn je̱ ya̱x juuꞌ veꞌe xooꞌkp paꞌajk je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱ꞌo̱yjava. 19 Ax a̱ts je̱ nNteꞌyam tseꞌe mmo̱ꞌo̱jadap nu̱jom pa̱n ti veꞌe mkaꞌijtu̱xju̱dup. Veꞌem tseꞌe du̱tónu̱t je̱ Jesucristo ka̱jx, veꞌem ax joꞌn o̱o̱y je̱ ma̱jin je̱ jaanchin du̱tunjayep. 20 ¡Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe yꞌijtnit xa̱ꞌma ka̱jx u̱u̱ꞌm je̱ nNteꞌyamamda, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup! Amén.
Ku je̱ Pablo máyam je̱ Dios du̱kejx
21 Je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo ka̱jx a̱tseꞌe máyam je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta anañu̱joma pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu. Ya̱ utsta ya̱ ajchta juuꞌ veꞌe ijttup a̱ts ma̱a̱t, ya̱ꞌa̱ tseꞌe máyam je̱ Dios mtuknu̱ke̱jxju̱duva. 22 Nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu juuꞌ veꞌe yaja ijttup, vinko̱pk pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱m je̱ yakkutojkpa César tya̱kꞌam, je̱ꞌe̱ tseꞌe máyam je̱ Dios mtuknu̱ke̱jxju̱duvap.
23 Je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucriistots miitseꞌe anañu̱joma mkunooꞌkxjadap.