5
Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, ax je̱ꞌe̱ pa̱n vinxu̱peꞌe ya̱ it jyaaꞌknáxu̱t ukpu̱ ti veꞌe tooꞌva̱jkp tónjup kó̱tsjup, kaꞌa tseꞌe vyinko̱pka je̱ts a̱ts miitseꞌe nnu̱jáyadat, ku̱x vaꞌajtseꞌe xnu̱jávada je̱ts je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n myiinnuvat, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe myínu̱t ax joꞌn je̱ me̱e̱ꞌtspa jyeꞌya ko̱o̱ꞌts, vanꞌit ku veꞌe je̱ jayu kavinmaayp vye̱ꞌnat. Ku xa veꞌe je̱ jayu vyaꞌanu̱t: “Kaꞌa xa veꞌe ti muvaampa tsoꞌoxpa̱jkpa, o̱y jo̱o̱teꞌe ntsu̱u̱nimda”, vanꞌit tseꞌe tun toꞌmayji je̱ vintó̱kiyu̱n tyukje̱ꞌyajadat, veꞌem ax joꞌn je̱ pa̱jkpa je̱ aampa tyukjeꞌyaja je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk ku veꞌe je̱ yꞌónu̱k du̱yakke̱ꞌe̱xuvaꞌañ, ax kaꞌa tseꞌe yꞌo̱ya je̱tseꞌe du̱kuke̱ꞌe̱ktat. Ax miitsta, utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, kaꞌa tseꞌe veꞌem mꞌitta ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup kupiꞌijts kuko̱o̱ꞌts, kaꞌa tseꞌe kavinmaayp mve̱ꞌnadat je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n myiinnuvat. Veꞌem xa miitseꞌe anañu̱joma mꞌitta ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup je̱ja ajajtk it ja̱a̱t; kaꞌa xa veꞌe nꞌijtumda ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup kupiꞌijts kuko̱o̱ꞌts. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, vaꞌan tseꞌe du̱naajkꞌijtumjada joojntyk je̱ts viji kej, apa̱a̱mdu̱ka veꞌe nꞌijtumdinit vanꞌit paat ku veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n myiinnuvat, kaꞌa veꞌe ax joꞌn je̱ viijnk jayu juuꞌ veꞌe du̱kahꞌapa̱a̱jmtkidup. Je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup kupiꞌijts kuko̱o̱ꞌts, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijttuva ax joꞌn je̱ jáyuda pa̱n pa̱n jatyeꞌe ma̱kk maadup. Je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe ooktup mookju̱dup, je̱ja tseꞌe ako̱o̱ꞌts it ja̱a̱t yꞌooꞌkta myoꞌokjada. Ax pa̱n nu̱vinxu̱p tseꞌe nꞌijtumda ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup je̱ja ajajtk it ja̱a̱t, vaꞌan tseꞌe du̱nayꞌakuva̱a̱ꞌnimjada, vaꞌan tseꞌe du̱naajkꞌijtumjada ax joꞌn toꞌk je̱ tojpa juuꞌ veꞌe naajkꞌijtjup apa̱a̱mdu̱ka. Veꞌem ax joꞌn je̱ tojpa ma̱kk ñaajkꞌítju̱ ku veꞌe tu̱ñatyukxa̱xju̱ je̱ pojxu̱n xo̱x, veꞌem tseꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe ma̱kk njaanchjaꞌvimdat je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe o̱o̱y je̱ tso̱jku̱n ntunjaye̱jpumdat. Je̱ts veꞌem ax joꞌn je̱ tojpa ñapya̱ꞌmu̱xju̱ je̱ pojxu̱n kujop, veꞌem tseꞌe du̱tso̱jkpa je̱tseꞌe apa̱a̱mdu̱ka nꞌaꞌíxumdat je̱ Cristo ku veꞌe myiinnuvat je̱tseꞌe xyaktso̱o̱kumdinit. Ku̱x ka je̱ꞌe̱p xa veꞌe je̱ Nteꞌyam xtuknu̱pa̱a̱jmtkimdu je̱tseꞌe ntsaachpaatumdinit xa̱ꞌma ka̱jx, je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe njaye̱jpumdinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo ka̱jx. 10 Je̱ꞌe̱ ka̱jx xa veꞌe je̱ Jesucristo xkuꞌo̱o̱ꞌkimdi je̱tseꞌe nma̱a̱tjoojntykimdinit xa̱ꞌma ka̱jx, pa̱n joojntykimdupeꞌe uk pa̱n a̱a̱ꞌkanda veꞌe. 11 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, naajkjo̱tꞌamá̱jajada je̱ts nakyo̱jtsmá̱kkajada toꞌk jadoꞌk, veꞌem ax joꞌn xtonda.
Ku je̱ Pablo du̱ko̱jtsji je̱ utsta je̱ ajchta ma̱a̱t je̱ utsta je̱ tsa̱ꞌa̱da
12 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, nmunooꞌkxtktup xa a̱a̱ts miitseꞌe je̱tseꞌe xvintsa̱ꞌa̱gadat pa̱n pa̱n jatyeꞌe toondup miits ma̱a̱tta, pa̱n pa̱n jatyeꞌe mnu̱vinténijidup je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx je̱tseꞌe mko̱jtsu̱xjada je̱ Nteꞌyam jye̱ꞌe̱. 13 Mjávadap mtsó̱ktapeꞌe o̱o̱y je̱ꞌe̱ je̱ tyoonk ka̱jxta. Naajkꞌítjada o̱y jo̱o̱t toꞌk jadoꞌk.
14 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, nvaajnjidupts a̱a̱ts miitseꞌe je̱tseꞌe xtukna̱a̱jmadat je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe nooxtsu̱u̱nidup. Ko̱jtsjo̱tꞌamá̱jada je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe jo̱tmootsk ijttup. Putá̱kada je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kaꞌo̱ynu̱jaꞌvidup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook. Muté̱nada vintso̱ veꞌe toꞌk jadoꞌk je̱ jyáyuvinda.
15 Ixta je̱ts ni pa̱na veꞌe du̱katukkuvé̱tu̱t jadoꞌk pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ ka ó̱yap tu̱tyoꞌnu̱xju̱, ñojkꞌó̱yeꞌe xa̱ꞌma o̱y jayu mnapyá̱mjadat toꞌk jadoꞌk je̱ts anañu̱joma je̱ jayu ma̱a̱t.
16 Xa̱ꞌma ka̱jx tseꞌe mxo̱o̱ndu̱ktat. 17 Ijtp tseꞌe mtsapkó̱tstat. 18 Kuko̱jtsjada je̱ Nteꞌyam pa̱n ti veꞌe toojnjup ko̱jtsjup, ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp je̱tseꞌe xtóndat xkó̱tstat ku veꞌe mꞌitta toꞌk muk je̱ Cristo Jesús ma̱a̱t.
19 Ma̱ja̱pa̱mda juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo mtuknu̱jaꞌvijidup. Pa̱n kaꞌa tseꞌe veꞌem xtonda, ma̱kk tseꞌe vyimpítu̱t je̱ mjaꞌvinda je̱tseꞌe xkakuvá̱ktat juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱jtsp. 20 Kaꞌa tseꞌe xko̱ꞌo̱yjávadat juuꞌ veꞌe mko̱jtsu̱xju̱dup pa̱n pa̱n jatyeꞌe vaandup je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayookeꞌe kyo̱jtsnajxtup. 21 Payo̱ꞌo̱yda o̱y juuꞌ jatyeꞌe kyo̱jtstup. Yaktanda je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe kyo̱jtstup; 22 kaꞌa tseꞌe xkuvá̱ktat je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe kyo̱jtstup.
23 Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe je̱ o̱y jo̱o̱t du̱yajkp, je̱ꞌe̱ tseꞌe myakꞌijtjidinup o̱y je̱ts vaꞌajts, je̱ꞌe̱ tseꞌe nu̱jom je̱ mjo̱o̱tta je̱ mjaꞌvinda du̱yakꞌijtnup je̱ts nu̱jom je̱ mniꞌkxta je̱ mko̱pkta, veꞌem vintso̱ veꞌe ni ti tó̱kina mkapaatu̱xjadat. Veꞌem tseꞌe du̱tónu̱t vanꞌit paat ku veꞌe myiinnuvat je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo. 24 Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe myaaxu̱xju̱du je̱tseꞌe du̱kutyún juuꞌ veꞌe kya̱jtsp, je̱ꞌe̱ tseꞌe myakꞌijtjidinup o̱y je̱ts vaꞌajts.
Ku je̱ Pablo kyo̱jtskuka̱jxini
25 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, nu̱tsapko̱tsta a̱a̱ts toꞌk aaj.
26 Nache̱e̱ꞌnjada toꞌk jadoꞌk je̱ tso̱jku̱n ma̱a̱t je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx.
27 Je̱ja a̱ts miitseꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n vyinkujk ntukpavaꞌanda je̱tseꞌe xtukvinkó̱tsadat ya̱ na̱k anañu̱joma je̱ utsta je̱ ajchta ma̱a̱t anañu̱joma je̱ utsta je̱ tsa̱ꞌa̱da.
28 Je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo tseꞌe mkunooꞌkxjadap.