Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ mume̱jtsk na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Pablo tyuknu̱jaꞌyi je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱p Tesalónica
1
A̱tseꞌe je̱ Pablo, ma̱a̱t je̱ Silas je̱ts je̱ Timoteo, máyam a̱a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m tesalónicait kyajpu̱n ka̱jxm. Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup, je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo, je̱meꞌe je̱ꞌe̱ jyaꞌvin ka̱jxmda mꞌitta. Je̱ Dios Teeꞌ je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo, je̱ꞌe̱ tseꞌe mkunooꞌkxjadap je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱ yꞌo̱y jo̱o̱t ma̱a̱tta.
Je̱ Nteꞌyameꞌe du̱to̱kimpayo̱ꞌynup anañu̱joma ku veꞌe je̱ Cristo myiinnuvat
Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, pyaatyp yꞌake̱e̱guip xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱a̱tseꞌe xa̱ꞌma nkuko̱jtsjat je̱ Nteꞌyam miits ka̱jxta ku̱x nu̱yojkeꞌe xjaanchjávada je̱ Jesucristo je̱ts nu̱yojkeꞌe mnachó̱kjada toꞌk jadoꞌk vintso̱ veꞌe ya̱ it ñaxy. Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱ts miitseꞌe nyakmá̱jada joma veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu ñayꞌamókajada, ku̱x ó̱yameꞌe je̱ jayu mjomtónjada mtitónjada, ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t tseꞌe xjaanchjávada je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱tseꞌe xmuté̱nada je̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe myaknajxtup. Ax ya̱ꞌa̱ tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ts to̱kimpayo̱ꞌypeꞌe je̱ Nteꞌyam ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱ꞌo̱yjava je̱tseꞌe mꞌíttat je̱m je̱ꞌe̱ yꞌam kya̱ꞌm juuꞌ ka̱jxeꞌe je̱ jayu u̱xyam myaktsaachpaaꞌtjada.
Pyaatpap yꞌake̱e̱guivap xa je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam tyuump, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱tonu̱mpijtjap je̱ tsaachpaatu̱n je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe u̱xyam myaktsaachpaatju̱dup. O̱yameꞌe u̱xyam mtsaachpaaꞌtta, myakjo̱tꞌamá̱jajadapts miitseꞌe je̱ Nteꞌyam, veꞌempats a̱a̱tseꞌe xyakjo̱tꞌamá̱jivat, vanꞌit ku veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesús ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkijinit ku veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm cho̱o̱ꞌnu̱t, je̱m tseꞌe ja̱nꞌaye̱e̱ꞌnst jo̱o̱tm kya̱daaknit ma̱a̱t je̱ mya̱kk angelesta̱jkta. Je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱mínup je̱tseꞌe du̱tukkuve̱jtnit je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kaꞌíxada je̱tseꞌe du̱kakuva̱kta je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook. Tsaachpaattinupts je̱ꞌe̱ veꞌeda, xa̱ꞌma ka̱jx tseꞌe vyintó̱kidinit, kaꞌa veꞌe yꞌíttat je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ma̱a̱t, je̱m joma veꞌe je̱ ma̱jin je̱ jaanchin o̱o̱y du̱tunjayep. 10 Veꞌemeꞌe jyáttat je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n myiinnuvat, ku veꞌe yakmá̱jijidinit yakjaanchijidinit je̱ jyayu je̱tseꞌe tyukꞌatú̱vajadat pa̱n pa̱n jatyeꞌe jaanchjaꞌvijidup. Jé̱mpats miitseꞌe mveꞌnidinit je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xjaanchjávada je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, juuꞌ a̱a̱ts miitseꞌe nvaajnjidu.
11 Ax je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱a̱ts miitseꞌe ijtp nmu̱tsapko̱tsta, veꞌem tseꞌe je̱ nNteꞌyamamda du̱ꞌo̱yjávat je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱ꞌe̱ je̱ jyayu. Nꞌamó̱tup a̱a̱tseꞌe je̱tseꞌe je̱ mya̱kkin ka̱jx xtóndat nu̱jom je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe mtso̱jktup je̱ts je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe mtoondup ku̱xeꞌe je̱ Jesucristo xjaanchjávada. 12 Nu̱tsapko̱jtstupts a̱a̱ts miitseꞌe je̱tseꞌe yakma̱ja yakjaancha yꞌijtnit je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo miits ka̱jxta, nay veꞌempa miits je̱ꞌe̱ veꞌe myakmá̱jijidinit. Je̱ nNteꞌyamamda je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo je̱ myaaꞌyu̱n ka̱jxts ya̱ꞌa̱ veꞌe nu̱jom tyónju̱t.