2
Je̱ ka̱tsu̱kute̱e̱ꞌmpa
Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, ax je̱ꞌe̱ pa̱n vinꞌiteꞌe myiinnuvat je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, ku veꞌe xyaknayꞌamojkimjidinit je̱ꞌe̱ ma̱a̱t, nmunooꞌkxtktup tseꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ mvinmaꞌyu̱n xyaktiktsko̱jtat, kaꞌa tseꞌe mnavyinmaꞌyu̱nmo̱ꞌo̱jadat ku veꞌe xmó̱tudat je̱ts tá̱vani veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n jyeꞌya. Kaꞌa tseꞌe xjaanchjávadat pa̱n veꞌemeꞌe yakka̱ts, pa̱n vaandupeꞌe je̱ jayu je̱ts je̱ Espíritu Santo ka̱jxeꞌe veꞌem kyo̱tsta, ni kaꞌa tseꞌe xjaanchjaꞌviduvat pa̱n vaandupeꞌe je̱ts je̱p a̱a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe na̱k ku̱jxp nmu̱jaꞌyidi. Kaꞌa tseꞌe pa̱n mvinꞌa̱a̱ꞌnjadat. Tooꞌva̱jkp xa veꞌe je̱ Nteꞌyam o̱o̱y tyunyaktsoꞌoxpá̱ku̱t je̱tseꞌe ñu̱ke̱ꞌxnatá̱kat je̱ts pa̱n je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ka̱tsu̱kute̱e̱ꞌmpa, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe nu̱pa̱a̱mdu̱kani ijtp je̱tseꞌe vyintó̱kiyu̱t. Tá̱vani tseꞌe ñu̱ke̱ꞌxnatá̱ka vyeꞌna, vanꞌítnum tseꞌe myiinnuvat je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo. Ax je̱ ka̱tsu̱kute̱e̱ꞌmpa tseꞌe du̱tsoꞌoxpá̱kup nu̱jom juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam jye̱ꞌe̱ je̱ts juuꞌ jatyeꞌe yakvinjaꞌvip yakvintsa̱ꞌkip, je̱ꞌe̱ paat tseꞌe du̱tónu̱t je̱tseꞌe yꞌa̱jxtu̱ku̱t je̱p je̱ Nteꞌyam mya̱ja̱ tsaptu̱jkp. Viinm tseꞌe ñatyijju̱t Nteꞌyam.
¿Kaꞌa veꞌe xjaaꞌmyé̱tsta je̱ts nvaajnjidu a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe ku a̱tseꞌe nveꞌna miits ma̱a̱tta? Ax mnu̱jaꞌvidup tseꞌe juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe u̱xyam yakꞌataajnjup. Ku veꞌe yakpa̱jkjat juuꞌ veꞌe yakꞌataajnjup, vanꞌit tseꞌe nu̱ke̱ꞌxnatá̱ka tyánu̱t je̱ts je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ka̱tsu̱kute̱e̱ꞌmpa. Ku̱x ku xa veꞌe je̱ Nteꞌyam o̱o̱y tyunyaktsoꞌoxpá̱ku̱t, tonꞌukvaajnjup tseꞌe. Ax kaꞌanum tseꞌe yꞌo̱ya je̱tseꞌe jye̱ꞌyat je̱ ka̱tsu̱kute̱e̱ꞌmpa, vanꞌítnumeꞌe ku veꞌe yakpa̱jkjat juuꞌ veꞌe yakꞌataajnjup. Tá̱vani tseꞌe yakpu̱jkja vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe ñu̱ke̱ꞌxnatá̱kat je̱ ka̱tsu̱kute̱e̱ꞌmpa. Yakvintó̱kijupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesús ma̱a̱t je̱ pyiixtu̱k ku veꞌe myiinnit je̱ yꞌajajtk je̱ yꞌata̱ꞌkxtk ma̱a̱t. Je̱ Satanás xa veꞌe du̱yakjé̱jap je̱ ka̱tsu̱kute̱e̱ꞌmpa je̱tseꞌe du̱mo̱ꞌo̱t je̱ kyutojku̱n. Je̱ ka̱tsu̱kute̱e̱ꞌmpa tseꞌe je̱ jayu du̱vinꞌa̱a̱ꞌndap ku veꞌe du̱tún je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin je̱ts juuꞌ jatyeꞌe mú̱jit atu̱va juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam kyaje̱ꞌe̱ip; 10 je̱ tun je̱ ka̱ts juuꞌ veꞌe ka ó̱yap, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyukvinꞌa̱a̱ꞌndap je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe vintó̱kidinup. Veꞌemeꞌe jyajttinit ku̱x kaꞌa veꞌe du̱kuva̱jkti je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ juuꞌ ka̱jxeꞌe ku̱cho̱o̱kti. 11 Ku̱xeꞌe du̱kakuva̱kta je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, je̱ Nteꞌyam tseꞌe pá̱mjadap vintso̱ veꞌe yakvinꞌa̱a̱ꞌndat, veꞌem tseꞌe du̱jaanchjávadat je̱ts je̱ Nteꞌyam ka̱jx je̱ꞌe̱ veꞌe myin je̱ ka̱tsu̱kute̱e̱ꞌmpa. 12 Ax veꞌem tseꞌe yakmo̱o̱ydinit je̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kajaanchjavavaandup je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe naajkꞌituvaajnju̱dup je̱p to̱kin ja̱a̱tp.
Pa̱n pa̱n jatyeꞌe vinka̱nda je̱tseꞌe du̱jaye̱jptinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp
13 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, kaꞌa xa miitseꞌe veꞌem mjáttat, mtuntso̱jkju̱dup xa miitseꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n. Pyaatyp yꞌake̱e̱guipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xa̱ꞌma nkuko̱jtsjat miits ka̱jxta. Kaꞌanumeꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌndu̱k vyeꞌna je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam mvinko̱o̱jnjidi je̱tseꞌe tsa̱ꞌa̱k mꞌijttinit ku̱xeꞌe je̱ Espíritu Santo mpa̱a̱jmjidi je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t je̱ts je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xjaanchjávada je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱. 14 Myaaxu̱xju̱du xa veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe myaktso̱o̱kjidi je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook ka̱jx juuꞌ a̱a̱ts miitseꞌe nvaajnjidu, veꞌem tseꞌe je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo xtukma̱a̱tjaye̱jptinit je̱ mya̱jin.
15 Ax veꞌem tseꞌe, utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, naajkꞌítjada ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t je̱ts kaꞌa tseꞌe xmaso̱ꞌo̱ktat je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ a̱a̱ts miitseꞌe ntuknu̱jaꞌvidu, pa̱n nvaajnjiduts a̱a̱ts miits je̱ꞌe̱ veꞌe uk pa̱n a̱tsts miitseꞌe ntuknu̱jaꞌyidu. 16 NTeeꞌimdup xa veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ts o̱o̱y tseꞌe xtuntso̱jkumda, je̱ꞌe̱ je̱ myaaꞌyu̱n ka̱jx tseꞌe xyakjo̱tꞌamá̱jimda xa̱ꞌma ka̱jx je̱tseꞌe xtuknu̱jaꞌvimda je̱ts o̱y je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe xtoojnjimdap ku veꞌe je̱ Jesucristo myiinnuvat. 17 Je̱ Nteꞌyam je̱ts je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, je̱ꞌe̱ tseꞌe myakjo̱tꞌamá̱jajadap je̱tseꞌe myakma̱kkpá̱kjadat, veꞌem tseꞌe xtóndat xkó̱tstat juuꞌ veꞌe tum o̱y.