Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ mutoꞌk na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Pablo tyuknu̱jaꞌyi je̱ Timoteo
1
A̱tseꞌe je̱ Pablo, je̱ Jesucristo je̱ kyuká̱tsiva, veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe xtukpavaandi je̱ Nteꞌyam, je̱ nYaktso̱o̱kpamda, je̱ts je̱ Jesucristo, juuꞌ veꞌe xmo̱ꞌyumdap je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ ku veꞌe myiinnuvat. Timoteo, nꞌonu̱kjaꞌvipts a̱ts mitseꞌe je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xjaanchjaꞌviꞌukvaajñ je̱ Jesucristo ku a̱tseꞌe xꞌamo̱tunajxy. Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup, je̱ts je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Cristo Jesús, je̱ꞌe̱ tseꞌe mkunooꞌkxjadap je̱tseꞌe mꞌijtnit je̱ tyukmo̱ꞌtu̱n ma̱a̱tta je̱ts je̱ yꞌo̱y jo̱o̱t ma̱a̱tta.
Ku je̱ Pablo du̱pavaajñ je̱tseꞌe kyayakkuvá̱ku̱t je̱ taay ixpa̱jku̱n
Tanu̱ toꞌk aaj je̱m éfesovit kyajpu̱n ka̱jxm, veꞌem ax joꞌn a̱ts mitseꞌe nꞌamo̱tu ku a̱tseꞌe je̱m ntsa̱a̱ꞌn je̱ts a̱tseꞌe nnu̱jkx Macedonia. Je̱m tseꞌe je̱ jayu xtukpavaꞌandat je̱ts kaꞌa veꞌe du̱tukꞌíxtat je̱ taay ixpa̱jku̱n, kaꞌa tseꞌe du̱ma̱ja̱pá̱mdat je̱ ka̱ts juuꞌ veꞌe je̱ jayu myutaayvaattu, kaꞌa tseꞌe du̱ma̱ja̱pa̱a̱mduvat je̱ may na̱k juuꞌ jatyeꞌe tyijtup je̱ts vaamp je̱ꞌe̱ veꞌe vintso̱ veꞌe je̱ ju̱jpit jayu jyoojntykidi. Ko̱o̱jyji xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu du̱yakme̱jtsvinmáy pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ tyooꞌ yꞌíxuva; ni vinxú̱pats je̱ꞌe̱ veꞌe kyaputá̱kajada je̱tseꞌe du̱jaanchjávadat je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook. Je̱ꞌe̱ ka̱jxts ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ pavaꞌnu̱n juuꞌ a̱ts mitseꞌe u̱xyam ntuknu̱jaꞌyip, je̱tseꞌe je̱ jayu toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t du̱jaanchjávadat je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook, je̱tseꞌe je̱ jayu du̱jayé̱ptat je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t je̱ts je̱ vaꞌajts vinmaꞌyu̱n; je̱ tso̱jku̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe yakjé̱jip. Je̱m xa veꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ tu̱vu̱tooꞌ du̱maso̱o̱ktinu, je̱ꞌe̱ tseꞌe myaajntyktup juuꞌ veꞌe katoomp, cho̱jktupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n je̱ jayu du̱tukyakꞌixpá̱ktat, ax ni viinma tseꞌe du̱kavinmó̱tuda juuꞌ veꞌe kyo̱jtstup, nay kaꞌava tseꞌe du̱nu̱jávada ti veꞌe tyijp je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe tyunꞌavaꞌnidup je̱ts tyú̱vam je̱ꞌe̱ veꞌe.
Nnu̱jaꞌvimdup xa u̱u̱ꞌmeꞌe je̱ts o̱y je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n ku veꞌe yaktún ax joꞌn pyu̱ma. Nnu̱jaꞌvimduvap tseꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n yakpu̱m je̱tseꞌe du̱yakkutojkjat je̱ jayu juuꞌ veꞌe tu̱v jáyuvidup joojntykidup, je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe jomjáyuvidup tijáyuvidup, jomjoojntykidup tijoojntykidup, pa̱n pa̱n jatyeꞌe kaka̱tsu̱pa̱jktup, je̱ Nteꞌyam du̱kavintsa̱ꞌkidup, to̱kintoondup, du̱kama̱ja̱pa̱a̱mdup je̱ Nteꞌyam ukpu̱ juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam jye̱ꞌe̱, je̱ tyeeꞌ ukpu̱ je̱ tyaak ukpu̱ je̱ viijnk jayu du̱yakꞌo̱o̱ꞌktup, 10 je̱ navya̱jku̱n du̱yakvintsa̱ꞌkintó̱kidup, je̱ ko̱ꞌo̱yyaaꞌyapta, je̱ jayu me̱e̱ꞌtspada, pa̱n pa̱n jatyeꞌe taayidup, pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱yaknajxtup je̱ taay ka̱jx. Yakpa̱a̱mpa tseꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n jyajuuꞌa juuꞌ jatyeꞌe viijnk juuꞌ veꞌe du̱tsoꞌoxpa̱jkp je̱ vaꞌajts ixpa̱jku̱n. 11 Je̱ vaꞌajts ixpa̱jku̱n tseꞌe du̱ma̱a̱tnavyaatjup du̱ma̱a̱tnayꞌake̱e̱guijup je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ veꞌe o̱o̱y je̱ ma̱jin du̱tunjaye̱jpp je̱ts a̱tseꞌe je̱ Kunuuꞌkx Nteꞌyam xtukka̱ta̱jki.
Ku je̱ Pablo je̱ Jesucristo du̱kuko̱jtsji ku̱xeꞌe yaktukma̱ꞌt
12 Nkuko̱jtsjipts a̱tseꞌe je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo ku̱xeꞌe a̱ts xtukka̱ta̱jki je̱ toonk je̱ts a̱tseꞌe je̱ mya̱kkin ka̱jx je̱ jayu nvaajnjadat je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn ku̱x ñu̱jaꞌvip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts nkutyuump a̱tseꞌe juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp. 13 Nu̱jom a̱tseꞌe ya̱ maaꞌyu̱n xtoojnji ó̱yam a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nyakvintsa̱ꞌkintó̱ki ku a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nkajaanchjávana vyeꞌna. Ax xtukmo̱ꞌtts a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ ka̱jx ku a̱tseꞌe kaꞌanum nmu̱java vyeꞌna ti a̱tseꞌe ntoon nko̱jts. 14 Je̱ Ma̱ja̱ Vintsa̱nts a̱tseꞌe xtoojnji ya̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n, je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe xmo̱o̱yva je̱ jaanchjaꞌvin je̱ts je̱ tso̱jku̱n juuꞌ veꞌe njaye̱jpumdup ku̱xeꞌe toꞌk muk nꞌijtumda je̱ Cristo Jesús ma̱a̱t.
15 Tyú̱vam xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ ka̱ts, pyaatyp yꞌake̱e̱guipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu du̱jaanchjávadat, je̱ts je̱ꞌe̱ ka̱jxeꞌe je̱ Cristo Jesús myiijn yaja naxviijn je̱tseꞌe du̱yaktso̱ꞌo̱ku̱t je̱ tó̱kinax jáyuda, a̱ts tseꞌe nu̱yojk tó̱kinax jayu. 16 Ax je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xtukma̱ꞌt ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp je̱ts a̱tseꞌe nyaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kat nu̱yojk je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ viijnk jayu joma vaateꞌe je̱ Jesucristo juuꞌ du̱kuvu̱k, je̱ꞌe̱ juuꞌ a̱tseꞌe ntuntsoꞌoxpa̱jk, je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp je̱ts a̱tseꞌe je̱ nu̱ꞌixvaatsu̱n nyaktánu̱t je̱ꞌe̱ ka̱jxta pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Jesús du̱jaanchjávadap, veꞌem tseꞌe du̱jaye̱jptuvat je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. 17 ¡Yakma̱ja yakjaancha je̱ts vintsa̱ꞌa̱ga tseꞌe yꞌijtnit xa̱ꞌma ka̱jx je̱ tun toꞌk Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx yakkutojknup, juuꞌ veꞌe ni vinꞌita kavintó̱kip, juuꞌ veꞌe kayakꞌixp! Amén.
18 Timoteo, nꞌonu̱kjaꞌvipts a̱ts mitseꞌe. Ya̱ꞌa̱ juuꞌ a̱ts mitseꞌe tu̱ntukpavaꞌañ, pyaatyp yꞌake̱e̱guipts je̱ꞌe̱ veꞌe ma̱a̱t je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook juuꞌ veꞌe je̱ utsta je̱ ajchta kyo̱jtsnajxtu mits ka̱jx. Mputá̱kajapts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe mko̱jtsu̱xju̱du je̱tseꞌe o̱y xmutónu̱t xmupá̱ku̱t je̱ Jesucristo je̱tseꞌe xꞌama̱a̱daagat nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ka ó̱yap. 19 Tonu̱ tseꞌe veꞌem je̱ jaanchjaꞌvin ma̱a̱t je̱ts je̱ vaꞌajts vinmaꞌyu̱n ma̱a̱t. Je̱meꞌe juuꞌ veꞌe du̱kajaanchjaꞌvidup ku̱xeꞌe du̱kama̱ja̱pa̱a̱mdi juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo kya̱jtsp. 20 Veꞌem xa veꞌe jyajtti je̱ Himeneo je̱ts je̱ Alejandro, je̱ꞌe̱da juuꞌ a̱tseꞌe mpa̱a̱mdu je̱m je̱ Satanás kya̱ꞌm je̱tseꞌe yaktsaachpaaꞌtjadat, veꞌem tseꞌe du̱nu̱jávadat je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vinko̱jtspé̱ttat.