2
Je̱ꞌe̱ pa̱n vintso̱ veꞌe chapkó̱tstat
Mutoꞌk viijn, je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe ntsa̱jkp je̱tseꞌe je̱ jayu je̱ Nteꞌyam du̱ꞌamó̱tudat anañu̱joma je̱ jayu ka̱jxta, je̱ Nteꞌyam du̱mukó̱tstat, du̱munooꞌkxtu̱ktat, je̱tseꞌe du̱kuko̱jtsjadat. Ntsa̱jkpts a̱tseꞌe je̱tseꞌe du̱nu̱tsapkó̱tstat pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakkutojktup je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ kajpu̱n du̱nu̱vinténidup, ax veꞌem tseꞌe o̱y aaj o̱y jo̱o̱t njoojntykimdat, o̱y nmaajkꞌijtumjadat je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t, je̱tseꞌe ntoꞌnumdat juuꞌ veꞌe pyaatyp yꞌake̱e̱guip. O̱y xa je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe veꞌem yaknu̱tsapka̱ts, yꞌo̱yjaꞌvipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ nYaktso̱o̱kpamda Nteꞌyam, ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp je̱tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu du̱jaye̱jptinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp je̱tseꞌe du̱nu̱jávadat je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱. Toꞌkji xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam, toꞌkjivats je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱neꞌe o̱ꞌyixjup je̱tseꞌe du̱yaknamyujo̱tꞌó̱yajat je̱ jayu je̱ts je̱ Nteꞌyam, je̱ jayu Jesucriistots je̱ꞌe̱ veꞌe. Namyaso̱o̱kjuts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk, veꞌem tseꞌe du̱kuvejt anañu̱joma je̱ jayu je̱ tyo̱kin. Ya̱ꞌa̱ tseꞌe nu̱java taan ku veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tsa̱jk. Ku̱x cha̱jkpeꞌe je̱tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu du̱jaye̱jptinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe nyakpu̱u̱jm kaꞌamaayva je̱ts kuká̱tsiva. Tyú̱vamts ya̱ꞌa̱ veꞌe juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp, kaꞌa a̱tseꞌe ntaaya, kuká̱tsiva a̱tseꞌe nyakpu̱u̱jm je̱ts a̱tseꞌe ntukyakꞌixpá̱ktat je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ israeejlit jáyuvap je̱tseꞌe du̱jaanchjávadat je̱ Cristo.
Ntso̱jkpapts a̱tseꞌe je̱tseꞌe je̱ yaaꞌtya̱jk chapkó̱tstat pa̱n joma veꞌe je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk ñayꞌamókajada, je̱ kya̱ꞌa̱j du̱yakpojtu̱ktat je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t ma̱a̱t, je̱ jayu du̱kamuꞌé̱kjadat je̱tseꞌe je̱ jayu du̱kama̱a̱tnakyo̱jtsvintsó̱vjadat. Ntso̱jkpapts a̱tseꞌe je̱tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk ñaxyó̱xjadat o̱y yakxó̱n ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga ax joꞌn du̱vinmachju̱; ka je̱ꞌe̱peꞌe ku veꞌe je̱ namya̱jin ka̱jx du̱pa̱mda je̱ vyaajy je̱ chojin ukpu̱ je̱ namya̱jin ka̱jx du̱jaye̱pta je̱ oro, je̱ perlas, ukpu̱ je̱ tsó̱vax vit; 10 je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ du̱tóndat, veꞌem ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga je̱tseꞌe du̱tóndat je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jkta pa̱n pa̱n jatyeꞌe vaandup je̱ts vyinjaꞌvidup vyintsa̱ꞌkidupeꞌe je̱ Nteꞌyam. 11 Vaꞌan tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk du̱naajkꞌítjada je̱p kutojku̱n paꞌtkup je̱tseꞌe ama̱ꞌa̱t du̱ꞌamo̱tunáxtat je̱ kaꞌamaꞌyu̱n. 12 Kaꞌa xa a̱tseꞌe nyakjaty je̱tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk du̱yakꞌixpá̱ku̱t je̱ yaaꞌtya̱jk ukpu̱ du̱yakkutojkjat, ama̱ꞌa̱teꞌe yꞌítu̱t. 13 Ku̱x tooꞌva̱jkpeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱pu̱u̱jm je̱ Adán, vanꞌit tseꞌe je̱ Eva. 14 Ax je̱ Adán, ka je̱ꞌe̱p tseꞌe yakvinꞌa̱a̱ꞌn, je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jkeꞌe. Ax ku tseꞌe yakvinꞌu̱u̱ꞌn, vanꞌit tseꞌe tyo̱kimpu̱jk. 15 Ax xo̱o̱ndu̱k jo̱o̱t tseꞌe yꞌíttat je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ ónu̱k du̱jaye̱pta je̱tseꞌe du̱yakye̱e̱ꞌkta, ku veꞌe ñaajkꞌítjada je̱ jaanchjaꞌvin ma̱a̱t je̱ts je̱ tso̱jku̱n ma̱a̱t, vaꞌajts, je̱tseꞌe tsoj yakxó̱n jyáyuvada jyoojntykada.