3
Pa̱n tya̱jxeꞌe je̱ Pablo du̱vaajnji je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ israeejlit jáyuvap
A̱ts, je̱ Pablo, je̱ Cristo Jesús je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa, yap a̱tseꞌe poxu̱ntu̱jkp nꞌit ku̱xeꞌe a̱ts miits nvaajnjidi je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱t ayook, miitsta, ka je̱ israeejlit jáyuvapta. Mmó̱tudu xa miitseꞌe je̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n juuꞌ a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xtoojnji je̱ts a̱tseꞌe xtukka̱ta̱jki ya̱ toonk miits je̱ mꞌo̱ꞌyin ka̱jxta. Je̱ Nteꞌyamts a̱tseꞌe xtuknu̱jaꞌvi juuꞌ veꞌe ñu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe kyayaknu̱java yꞌijt, veꞌem ax joꞌn a̱ts miitseꞌe ve̱e̱ꞌn tu̱nnu̱jáyada. Ku veꞌe ya̱ na̱k xkó̱tstat, veꞌem tseꞌe xvinmó̱tudat je̱ts nmu̱jaꞌvip a̱tseꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam tyoon je̱ Cristo ka̱jx. Ax kaꞌats ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jayu du̱tuknu̱jaꞌvi veꞌem ax joꞌn u̱xyam je̱ Espíritu Santo ka̱jx tyuknu̱jávajada je̱ kyunuuꞌkx kuká̱tsivada je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta. Je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe ntijp, je̱ jayu pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ israeejlitap, tyukma̱a̱tjaye̱jptupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ kyunooꞌkxu̱n je̱ israeejlit jáyuda, kijpxts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌitta toꞌk muk je̱ Cristo ma̱a̱t, kijpxts je̱ꞌe̱ veꞌe tyukka̱daꞌakjada je̱ vaandu̱k juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam pya̱a̱m. Nu̱jomts ya̱ꞌa̱ veꞌe tyonku̱xju̱ ku veꞌe je̱ jayu yꞌit toꞌk muk je̱ Cristo ma̱a̱t je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook ka̱jx.
Je̱ Nteꞌyamts a̱tseꞌe je̱ maaꞌyu̱n xtoojnji je̱ts a̱tseꞌe je̱ mya̱kkin ka̱jx xtukka̱ta̱jki ya̱ toonk. Ax a̱ts, ó̱yam a̱tseꞌe nnu̱piꞌkikú̱x nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe xtoojnji ya̱ maaꞌyu̱n je̱ts a̱tseꞌe nvaajnjadat pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ israeejlit jáyuvap pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ Cristo o̱o̱y je̱ ma̱jin du̱tunjayep, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe xtoojnji ya̱ maaꞌyu̱n je̱ts a̱tseꞌe nu̱jom je̱ jayu ntuknu̱jávadat juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam ju̱jp xu̱p ñu̱pa̱a̱jmtki je̱ts juuꞌ veꞌe námnum yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jki, je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱pa̱mka̱jx. 10 Cho̱jk xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe u̱xyam du̱ꞌíxtat nu̱jom je̱ yakkutojkpa je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱nu̱má̱jidup je̱m tsapjo̱o̱tm vintso̱ veꞌe ya̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n du̱tuujnja pa̱n pa̱n jatyeꞌe jaanchjaꞌvijidup, ax veꞌem tseꞌe du̱nu̱jávadat je̱ Nteꞌyam je̱ vyijin je̱ kye̱ju̱n juuꞌ veꞌe may viijn. 11 Ju̱jp xú̱pani tseꞌe du̱nu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe veꞌem jyátu̱t juuꞌ veꞌe toojnju ko̱jtsju je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Cristo Jesús ka̱jx. 12 Ku̱xeꞌe toꞌk muk nꞌijtumda je̱ Cristo ma̱a̱t je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe njaanchjaꞌvimda, o̱ꞌyip tseꞌe je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam nmutá̱mimdat toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t. 13 Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱ts miitseꞌe nꞌamó̱tuda je̱ts kaꞌa veꞌe mtsaachvinmáydat ku̱xeꞌe a̱ts ntsaachpaaꞌty miits ka̱jxta. Tsaachpaatpts a̱tseꞌe je̱tseꞌe o̱y mtaandinit je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t.
Je̱ tso̱jku̱n juuꞌ veꞌe je̱ Cristo jyayejpp
14 Ya̱ꞌa̱ ka̱jxts a̱tseꞌe nvinko̱xktena je̱ Dios Teeꞌ, 15 juuꞌ ka̱jxeꞌe je̱ xya̱a̱j du̱jaye̱pta nu̱jom juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm, veꞌem ax joꞌn yaja naxviijmpa. 16 Nꞌamó̱tupts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe, veꞌem vintso̱ veꞌe je̱ ma̱jin o̱o̱y du̱tunjayep, je̱tseꞌe je̱ Espíritu Santo ka̱jx mpa̱ꞌmu̱xjadat je̱ ma̱kkin je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda, 17 veꞌem tseꞌe je̱ Cristo je̱m jyoojntykat je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xjaanchjávada. Nꞌamó̱tupts a̱tseꞌe je̱tseꞌe o̱o̱y je̱ tso̱jku̱n mtumpa̱ꞌmu̱xjadat je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda je̱tseꞌe veꞌem myakꞌijtjidinit ax joꞌn je̱ ku̱p je̱ yꞌaaꞌts yakꞌitju̱ ma̱kk, 18 veꞌem tseꞌe mꞌo̱ꞌyixjadat je̱tseꞌe xvinmó̱tudat o̱y, miits je̱ts nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttuvap je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, vinxu̱p ma̱ja̱ viijn, vinxu̱p ya̱n, vinxu̱p ka̱jxm, je̱ts vinxu̱p ka̱a̱k je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tso̱jku̱n juuꞌ veꞌe je̱ Cristo jyayejpp. 19 Nꞌamó̱tupts a̱tseꞌe je̱tseꞌe o̱y xnu̱jávadat je̱ tso̱jku̱n juuꞌ veꞌe je̱ Cristo jyayejpp, ó̱yameꞌe je̱ jayu kyama̱a̱daꞌaky je̱tseꞌe du̱nu̱jaꞌviká̱xu̱t, ax veꞌem tseꞌe puꞌuk avaada je̱ Nteꞌyam ñaajkꞌítju̱t je̱m miits mjaꞌvin ka̱jxmda.
20 Ax je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe o̱ꞌyixjup je̱tseꞌe du̱tónu̱t o̱o̱y nu̱yojk je̱ts ka je̱ꞌe̱jyapeꞌe juuꞌ veꞌe nꞌamó̱tumdup ukpu̱ juuꞌ veꞌe nvinmaꞌyumdup, veꞌem ax joꞌn du̱tún je̱ ma̱kkin ka̱jx juuꞌ veꞌe xmo̱ꞌyumdup, 21 je̱ꞌe̱ tseꞌe yakma̱ja yakjaancha ijtnup je̱ jaanchjaꞌviva ka̱jxta je̱ts je̱ Cristo Jesús ka̱jx. ¡Ax veꞌem tseꞌe yꞌijtnit xa̱ꞌma ka̱jx! Amén.