2
Je̱ maaꞌyu̱n ka̱jx xa veꞌe je̱ jayu du̱jaye̱pta je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp
Ax miitsta, kaꞌa xa veꞌe xjaye̱jpti je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱ o̱o̱ꞌkpa joꞌneꞌe mꞌijtti ku̱xeꞌe xkaka̱tsu̱pa̱jkti je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe mto̱kintoondi. Mpana̱jkxtu tseꞌe je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, mtoondu veꞌe juuꞌ veꞌe cha̱jkp je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe du̱yakkutojkjip je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe víttup je̱m po̱j jo̱o̱tm je̱tseꞌe du̱ka̱ꞌma je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱kaka̱tsu̱pa̱jktup je̱ Nteꞌyam. Veꞌemam xa u̱u̱ꞌmeꞌe nu̱jom njoojntykimda yꞌijt, nyaktoꞌnumdu tseꞌe ya̱ nꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱namda je̱ts vintso̱ veꞌe viinm nmayjaꞌvimjidi. Ijtumduva tseꞌe je̱p je̱ Nteꞌyam yꞌe̱jku̱n ja̱a̱tp, veꞌem ax joꞌn jyapa̱na.
Ax je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe o̱o̱y je̱ tukmo̱ꞌtu̱n du̱tunjaye̱jpp je̱tseꞌe o̱o̱y xtuntso̱jkumda, ku veꞌe je̱ o̱o̱ꞌkpa joꞌn nꞌijtumdi ku̱xeꞌe je̱ Nteꞌyam nkaka̱tsu̱pa̱jkumdi, je̱ Cristo ka̱jx tseꞌe xmo̱ꞌyumdi je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. Je̱ myaaꞌyu̱n ka̱jx tseꞌe xyaktso̱o̱kumdi. Ku̱xeꞌe toꞌk muk nꞌijtumda je̱ Cristo ma̱a̱t, veꞌem xa veꞌe nꞌijtumda ax joꞌn je̱ Nteꞌyam ku̱xyakka̱jxmpojtu̱kumdi je̱tseꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ku̱xyakꞌa̱jxtkumdini je̱ Cristo ma̱a̱t. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn je̱tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kat vanꞌit ku veꞌe jye̱ꞌyat je̱ tiempo juuꞌ veꞌe miimpnum, je̱ts o̱o̱yeꞌe xtuntso̱jkumda je̱tseꞌe je̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n xtoojnjimdi je̱ Cristo Jesús ka̱jx. Je̱ myaaꞌyu̱n ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam xyaktso̱o̱kumdi je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe njaanchjaꞌvimda. Ni pa̱na xa veꞌe viinm kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe ñaajktso̱ꞌo̱kju̱t, je̱ Nteꞌyam je̱ myaaꞌyu̱n ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe tsa̱ꞌa̱k nꞌijtumda. Ka je̱ꞌe̱ ka̱jxap xa veꞌe je̱ Nteꞌyam xyaktso̱o̱kumdi ku̱xeꞌe ntoꞌnumdi juuꞌ veꞌe o̱y, veꞌem tseꞌe ni pa̱na kyanamyá̱jajat. 10 Je̱ Nteꞌyameꞌe xpa̱ꞌmumdu toꞌk muk je̱ Cristo ma̱a̱t je̱tseꞌe ntoꞌnumdat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱, veꞌem ax joꞌn du̱nu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe ntoꞌnumdat.
Toꞌk muk tseꞌe nꞌijtumda je̱ Cristo ma̱a̱t
11 Ax veꞌem tseꞌe, jaaꞌmyé̱tsta vintso̱ miitseꞌe mꞌijtti. Kaꞌa xa veꞌe mꞌisraeejlitjáyuvada, je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ ixtaꞌnu̱n du̱niꞌkxmidup du̱ko̱jmidup. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ israeejlit jáyuda mtijjada ka je̱ ixtaꞌnu̱n ma̱a̱ttap. 12 Jaaꞌmyé̱tsta je̱ts kaꞌa miitseꞌe mꞌijtti je̱ Cristo ma̱a̱t ukpu̱ je̱ israeejlit jayu ma̱a̱t, kaꞌa tseꞌe mtukka̱daakjidi je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam tyukvinvaꞌni je̱ jyáyuda, kaꞌa tseꞌe ti o̱ꞌyin xꞌaꞌixti, apu̱k tseꞌe mꞌijtti ka je̱ Nteꞌyam ma̱a̱tap. 13 Jékum xa miitseꞌe mve̱ꞌnada; ax u̱xyam tseꞌe, ku̱xeꞌe toꞌk muk mꞌitta je̱ Cristo ma̱a̱t, je̱ Nteꞌyam tseꞌe myakje̱ꞌyju̱du je̱tseꞌe ta̱mji mꞌitta je̱ꞌe̱ ma̱a̱t je̱ Cristo je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n ka̱jx. 14 Je̱ Cristo tseꞌe du̱yakkuto̱ki juuꞌ veꞌe xtsoꞌoxpa̱jkumdup yꞌijt, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱pa̱a̱m je̱tseꞌe o̱y jo̱o̱t nꞌijtumdat toꞌk jadoꞌk, toꞌk kajpu̱nji, je̱ israeejlit jayu je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ꞌe̱pta. 15 Je̱ Cristo tseꞌe je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n ka̱jx du̱yakkuto̱ki je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n je̱tseꞌe veꞌem xyaknamyujo̱tꞌo̱ꞌyimjidini, u̱u̱ꞌmda, juuꞌ veꞌe du̱pana̱jkxtup yꞌijt me̱jtsk je̱ ña̱a̱ꞌda je̱ tyooꞌda. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn je̱tseꞌe nꞌijtumdinit toꞌk nam kajpu̱n je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe toꞌk muk nꞌijtumda je̱ Cristo ma̱a̱t. Ax veꞌem tseꞌe nꞌijtumda o̱y jo̱o̱t. 16 Je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n ka̱jx tseꞌe du̱yakkuto̱ki je̱ e̱jku̱n juuꞌ veꞌe nayjaye̱jpu̱xumju̱dup yꞌijt, je̱ israeejlit jayu je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ꞌe̱pta; ku̱x tseꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk je̱m cruz ka̱jxm, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe xyaktoꞌkmojkumdi ax joꞌn toꞌk niꞌkx toꞌk ko̱pk ku̱nꞌijtumdi je̱tseꞌe xyakvimpijtumdi je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t.
17 Miin xa veꞌe je̱ Cristo je̱tseꞌe du̱ꞌavaꞌni je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook je̱tseꞌe njaye̱jpumdat je̱ o̱y jo̱o̱t. Miits ka̱jxtats je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem du̱tuujn, je̱ Nteꞌyam tseꞌe mmujékumidu; nay veꞌempa veꞌe a̱a̱ts ka̱jx du̱toompa, a̱a̱ts, je̱ israeejlit jayu, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱mutá̱midu. 18 Ax u̱xyam tseꞌe, je̱ Cristo ka̱jx tseꞌe je̱ Espíritu Santo xputa̱jkimda je̱tseꞌe nmutá̱mimda je̱ Dios Teeꞌ. Ax toꞌkjyamts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe xputa̱jkimdup, u̱u̱ꞌm, je̱ israeejlit jayu je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ꞌe̱pta. 19 Ya̱ꞌa̱ ka̱jx tseꞌe, kaꞌats miitseꞌe mꞌukviijnkjáyuvidini, kaꞌa miitseꞌe mꞌukjekumitjáyuvidini, mꞌijttupeꞌe toꞌk kajpu̱n ma̱a̱t je̱ Nteꞌyam je̱ jyáyuda, ijtumdupeꞌe je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t ax joꞌn je̱ꞌe̱ ma̱a̱t ku̱ntsu̱u̱nimda toꞌk ja̱a̱jn toꞌk ta̱jk. 20 Juuꞌ xa veꞌe kyo̱jtstu je̱ kuká̱tsivata̱jk je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ tsapta̱kneꞌev cho̱o̱ꞌndu̱k. Je̱ts miitsta, veꞌem xa miitseꞌeda ax joꞌn je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe jyaaꞌktukvimpejtp je̱ tsapta̱kneꞌev. Ax je̱ Jesucristo, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe du̱nu̱ma̱jika̱jxp joma veꞌe je̱ tsapta̱jk. 21 Je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk, ijttupts je̱ꞌe̱ veꞌe toꞌk muk je̱ Cristo ma̱a̱t. Veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌeda ax joꞌn je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe ma̱kk nayꞌamajtsmojkjup ma̱a̱t je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe du̱nu̱ma̱jika̱jxp. Ax veꞌem tseꞌe je̱ tsapta̱jk yꞌo̱ꞌyiꞌatu̱ꞌu̱ts joma veꞌe je̱ Nteꞌyam yakvinjava yakvintsa̱ꞌa̱ga. 22 Ax nay veꞌemts miitseꞌe mꞌijttuva ax joꞌn je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe yakpa̱a̱mp je̱tseꞌe du̱yakꞌo̱ya je̱ tsapta̱jk joma veꞌe je̱ Nteꞌyam chu̱u̱na je̱ Espíritu Santo ka̱jx.