Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Pablo tyuknu̱jaꞌyi je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱p Éfeso
1
A̱tseꞌe je̱ Pablo, je̱ Nteꞌyam a̱tseꞌe xvinko̱o̱n je̱ts a̱tseꞌe nꞌítu̱t je̱ Jesucristo je̱ kyuká̱tsiva. Máyam a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu juuꞌ veꞌe je̱m éfesovit kyajpu̱n ka̱jxm. Mtoondupeꞌe juuꞌ veꞌe pyaatyp yꞌake̱e̱guip je̱ts toꞌk mukeꞌe mꞌitta je̱ Cristo Jesús ma̱a̱t. Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup, je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo, je̱ꞌe̱ tseꞌe mkunooꞌkxjadap je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱ yꞌo̱y jo̱o̱t ma̱a̱tta.
Je̱ Cristo ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam xkunooꞌkxumda
¡Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe yꞌijtnit je̱ Nteꞌyam, je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo je̱ Tyeeꞌ! Ku̱x tseꞌe toꞌk muk nꞌijtumda je̱ Cristo ma̱a̱t, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe xmo̱ꞌyumdi nu̱jom je̱ kunooꞌkxu̱n juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm. Je̱ Cristo ka̱jx tseꞌe xvinko̱ꞌnumdi vanꞌítani ku veꞌe ya̱ it kyatso̱o̱ꞌndu̱kna vyeꞌna, veꞌem tseꞌe je̱ja je̱ꞌe̱ vyinkujk nꞌijtumdinit vaꞌajts je̱ts kaꞌa ti to̱kin. Ku̱xeꞌe veꞌem je̱ vinmaꞌyu̱n du̱jayep je̱tseꞌe du̱ꞌo̱yjava, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ tso̱jku̱n ma̱a̱t du̱nu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe nꞌijtumdinit je̱ꞌe̱ je̱ yꞌónu̱kta je̱ Jesucristo ka̱jx. ¡Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌijtnit ku̱xeꞌe xtoojnjimdi ya̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n je̱ yꞌOnu̱k ka̱jx, juuꞌ veꞌe o̱o̱y tyuntsa̱jkp! Ya̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam xkujocho̱o̱kumdi, je̱ꞌe̱ ku veꞌe je̱ yꞌOnu̱k xkuꞌo̱o̱ꞌkimdi je̱tseꞌe xto̱kinme̱e̱ꞌkxumdi. Ku̱x tseꞌe je̱ Nteꞌyam o̱o̱y xtuntso̱jkumda, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe ya̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n xtoojnjimdi. Je̱ꞌe̱ tseꞌe nu̱jom xmo̱ꞌyumdup je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n je̱tseꞌe nu̱jom juuꞌ xtukvinmó̱tumda je̱tseꞌe veꞌem xtuknu̱jaꞌvimdat ti veꞌe ñu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe du̱tónu̱t je̱ Cristo ka̱jx, veꞌem ax joꞌn du̱ꞌo̱yjava. 10 Ñu̱pa̱a̱jmtkits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe pya̱a̱m, veꞌem juuꞌ veꞌe ijtp je̱m tsapjo̱o̱tm je̱ts juuꞌ veꞌe ijtp yaja naxviijn, je̱ꞌe̱ tseꞌe nayꞌamojkika̱jxjinup je̱p je̱ Cristo kya̱ꞌp pyaꞌtkup ku veꞌe je̱ xa̱a̱j du̱paatnit je̱tseꞌe veꞌem tyoojnjinit kyo̱jtsjinit.
11 Je̱ Cristo ka̱jxts a̱a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xvinka̱a̱jn je̱ts a̱a̱tseꞌe nꞌítu̱t je̱ꞌe̱ je̱ jyayu, veꞌem ax joꞌn du̱nu̱pa̱a̱jmtki. Je̱ꞌe̱ tseꞌe nu̱jom juuꞌ jaty du̱toomp ax joꞌn du̱ꞌo̱yjava. 12 Xvinko̱o̱nts a̱a̱tseꞌe je̱ts a̱a̱tseꞌe njoojntykat vintso̱ a̱a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nyakmá̱jat nyakjaanchat, a̱a̱tseꞌe mutooꞌva̱jkp njaanchjaꞌviꞌukvaan je̱ Cristo. 13 Nay veꞌempats miitseꞌeda, ku veꞌe xꞌamo̱tunajxti je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ ka̱jxeꞌe xjaye̱pta je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, vanꞌit tseꞌe xjaanchjaꞌviduva je̱ Cristo, toꞌk muk tseꞌe myakpa̱a̱mduva je̱ꞌe̱ ma̱a̱t je̱tseꞌe tya̱jkiva je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda je̱ Espíritu Santo je̱tseꞌe nu̱java tyánu̱t je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu miitseꞌeda, je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyaajntk je̱tseꞌe myínu̱t yaja naxviijn. 14 Je̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱pa̱a̱m je̱ Espíritu Santo yam njaꞌvin ka̱jxmamda je̱tseꞌe nu̱java tyánu̱t je̱ts xmo̱ꞌyumdinupeꞌe je̱ Nteꞌyam nu̱jom je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe xtukvinvaꞌnimdu. ¡Je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱jin ka̱jx tseꞌe veꞌem tyónju̱t kyó̱tsju̱t! ¡O̱o̱y xa veꞌe je̱ ma̱jin je̱ jaanchin du̱tunjayep!
Ku je̱ Pablo du̱ꞌamo̱tu je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n du̱mo̱ꞌo̱t je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk
15 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, ku a̱tseꞌe je̱ ka̱ts nmo̱tu je̱ts mjaanchjaꞌvidupeꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesús je̱ts vintso̱ veꞌe xtso̱kta anañu̱joma je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, 16 ijtp xa a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam nkuka̱jtsja miits ka̱jxta, njaaꞌmye̱jtstupts a̱ts miitseꞌe ku a̱tseꞌe ntsapka̱ts. 17 Nꞌamó̱tupts a̱tseꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo je̱ Ntyeꞌyam, je̱ Dios Teeꞌ, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱nu̱ma̱jika̱jxp, je̱tseꞌe je̱ nu̱jaꞌvin du̱pá̱mu̱t je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda je̱tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kat juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp, veꞌem tseꞌe je̱ Nteꞌyam nu̱yojk o̱y xꞌíxadat. 18 Nꞌamó̱tupts a̱tseꞌe je̱tseꞌe du̱yakꞌavaꞌatsu̱t je̱ mvinmaꞌyu̱nda, veꞌem tseꞌe o̱y xnu̱jávadat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam ñu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe xjaye̱jptinit, je̱tseꞌe o̱y xnu̱jávadat vinxu̱peꞌe du̱tunnu̱ma̱ja je̱ pu̱k juuꞌ veꞌe jyaye̱jptinup je̱ Nteꞌyam je̱ jyáyuda, 19 je̱tseꞌe o̱y xnu̱jaꞌviduvat je̱ ma̱kkin juuꞌ veꞌe o̱o̱y tyunjayejpp je̱ts juuꞌ ka̱jxeꞌe xputa̱jkimda, u̱u̱ꞌmda, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱jaanchjaꞌvidup. 20 Nay je̱ꞌe̱jyam tseꞌe ya̱ ma̱kkin juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ Cristo tyukyakjoojntykpa̱jknuva ku veꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk je̱tseꞌe du̱yakꞌa̱jxtkni je̱ja yꞌakaꞌyu̱n paꞌayi je̱m tsapjo̱o̱tm. 21 Ka̱jxm tseꞌe o̱o̱y du̱tumpu̱u̱jm je̱ts kaꞌa veꞌe pa̱n pa̱n pa̱n jaty viijnk juuꞌ veꞌe du̱nu̱má̱jidup, yakkutojktup, vinténidup, vintsá̱nidup, je̱ts nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ijttup, ka u̱xyam ya̱ xa̱a̱jjyap tseꞌe, nay veꞌempa veꞌe juuꞌ veꞌe miimpnum. 22 Pya̱a̱meꞌe nu̱jom juuꞌ jaty je̱p je̱ Cristo kya̱ꞌp pyaꞌtkup. Je̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱mo̱o̱ynu je̱ Cristo je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe du̱nu̱kuvajkinit toꞌk ka̱ꞌa̱jyji juuꞌ jaty. Je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱ yꞌo̱ꞌyin ka̱jxta tseꞌe veꞌem du̱tuujn. 23 Veꞌem ax joꞌn je̱ jayu toꞌk niꞌkx toꞌk ko̱pk du̱jayep, veꞌem tseꞌe je̱ Cristo yꞌit je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk ma̱a̱tta, ijtpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jyayu ma̱a̱tta pa̱n joma tso̱ veꞌe yꞌitta, je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe ijtp anañu̱joma ka̱jx.