6
Napyutá̱kajada toꞌk jadoꞌk
Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, pa̱n je̱m xa veꞌe juuꞌ veꞌe je̱p to̱kin ja̱a̱tp tu̱kyaꞌa, miits tseꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe ta̱m mnaajkꞌijtjidinup je̱ Espíritu Santo ma̱a̱t, mputá̱kadap tseꞌe je̱tseꞌe yꞌijtnuvat o̱y jo̱o̱t je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t. Nu̱u̱ꞌk aaj nu̱u̱ꞌk jo̱o̱t tseꞌe veꞌem xtóndat je̱tseꞌe o̱o̱y mtunnayꞌíxjadat vintso̱ veꞌe mkakaꞌaduvat je̱p to̱kin ja̱a̱tp. Napyutá̱kajada pa̱n ti veꞌe toꞌk jadoꞌk jajtjup najxjup, veꞌem tseꞌe xkutyóndat je̱ Cristo je̱ pyavaꞌnu̱n.
Pa̱n pa̱n xa veꞌe ma̱j nayjaꞌvijup ó̱yameꞌe du̱kanu̱pa̱na, viinm tseꞌe ñavyinꞌu̱u̱ꞌnju̱. Ka̱kje̱ꞌe̱ tseꞌe xpayo̱ꞌo̱ydat vintso̱ veꞌe juuꞌ xtóndat xkó̱tstat. Pa̱n o̱y je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe mtoondup, je̱p xa veꞌe juuꞌ ka̱jxeꞌe mnatyukxo̱o̱ndu̱kjadat, kaꞌa xa veꞌe vyinko̱pka je̱tseꞌe xnatyukmuꞌaꞌixmókajadat juuꞌ veꞌe je̱ viijnk jayu tyoondup kyo̱jtstup. Ka̱kje̱ꞌe̱ veꞌe xtóndat juuꞌ veꞌe mtukka̱daakju̱dup.
Pa̱n pa̱n xa veꞌe yaktukꞌixp je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, tukka̱daakjupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe du̱yakvaꞌkxu̱t ma̱a̱t je̱ yakꞌixpa̱jkpa nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe o̱y.
Kaꞌa tseꞌe mnavyinꞌa̱a̱ꞌnjadat, kaꞌa xa veꞌe pa̱n je̱ Nteꞌyam du̱kaka̱tsa̱pu̱k je̱tseꞌe kyatukkuvé̱tju̱t. Pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ jayu juuꞌ tu̱du̱niꞌip, veꞌem tseꞌe du̱tsíku̱t. Pa̱n je̱ jayu veꞌe juuꞌ du̱toomp ku̱xeꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe du̱tónu̱t je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n, je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe vyintó̱kinit je̱ jayu; ax pa̱n je̱ jayu tseꞌe juuꞌ du̱toomp ku̱xeꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe du̱tónu̱t je̱ Espíritu Santo je̱ vyinmaꞌyu̱n, je̱ Espíritu Santo ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱jaye̱jpnit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. Ax veꞌem tseꞌe, kaꞌa tseꞌe nnooꞌkxumdat je̱tseꞌe ntoꞌnumdat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱, ku̱x pa̱n kaꞌa xa veꞌe ntonꞌatú̱vimda je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱, pyaatnupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ xa̱a̱j je̱tseꞌe mpa̱jkumdat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe nꞌaꞌíxumdup. 10 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, vinxu̱p naxeꞌe xꞌo̱ꞌyixumjada, ntoojnjimdap tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱ veꞌe vinko̱pk je̱ nꞌútsamda je̱ nꞌajchamda je̱ts je̱ nꞌútsamda je̱ ntsa̱ꞌa̱amda je̱ jaanchjaꞌvin ka̱jx.
Juuꞌ veꞌe je̱ Pablo kyo̱jtsjidu je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱p Galacia
11 Ixta vinxu̱p je̱ mú̱jit letra a̱tseꞌe njaꞌa ku a̱ts miitseꞌe nnu̱jáyada, nka̱ꞌmam a̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe njaꞌa. 12 Je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe mꞌake̱e̱ꞌyavaajnju̱dup je̱tseꞌe myakpa̱a̱jmjadat je̱ ixtaꞌnu̱n, je̱ꞌe̱ ka̱jxji tseꞌe veꞌem du̱tonda je̱tseꞌe o̱y ñaajktánjadat je̱ja je̱ jayu vyinkujk, kaꞌa tseꞌe du̱kuva̱kta pa̱n ti veꞌe kyuꞌo̱o̱ꞌki je̱ Cristo je̱m cruz ka̱jxm, ku̱x ñu̱jaꞌvidupeꞌe ku veꞌe veꞌem yakkuvu̱k, yaktsaachpaaꞌtjadapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu. 13 Je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kuva̱jktup je̱tseꞌe je̱ ixtaꞌnu̱n yakpa̱a̱jmjadat je̱tseꞌe du̱niꞌkxmadat du̱ko̱jmadat ax joꞌn je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n vyaꞌañ joꞌn, ni je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱kakutyonda je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n, je̱ꞌe̱ veꞌe cho̱jktup je̱tseꞌe je̱ ixtaꞌnu̱n myakpa̱a̱jmjadat je̱tseꞌe veꞌem du̱tukxo̱o̱ndu̱ktat ku veꞌe mꞌake̱e̱ꞌyajada je̱tseꞌe myakpa̱a̱jmjadat je̱ ixtaꞌnu̱n. 14 Ax a̱ts, je̱ꞌe̱jyjits a̱tseꞌe ntukxo̱o̱jntkp ku̱xeꞌe xkuꞌo̱o̱ꞌkimdi je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo je̱m cruz ka̱jxm. Ku̱x tseꞌe je̱m yꞌukꞌa̱a̱ꞌk, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ yꞌit ax joꞌn ku̱yꞌa̱a̱ꞌk yaja a̱ts nvinkujk, je̱ts a̱tseꞌe nꞌit ax joꞌn a̱tseꞌe ku̱nꞌa̱a̱ꞌk je̱ja je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ vyinkujk. 15 Ni vinxu̱pa xa veꞌe kyatún pa̱n yakpa̱a̱jmji veꞌe je̱ jayu je̱ ixtaꞌnu̱n uk pa̱n kaꞌa. Juuꞌ xa veꞌe toomp, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jayu je̱ nam joojntykin du̱ma̱ꞌa̱. 16 Je̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱mo̱o̱ynup je̱ o̱y jo̱o̱t je̱ts je̱ tukmo̱ꞌtu̱n nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe joojntykidup ax joꞌn a̱tseꞌe tu̱nvaꞌañ, nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe vyinko̱o̱n.
17 Ax veꞌem tseꞌe, kaꞌats a̱tseꞌe ntsa̱k je̱tseꞌe a̱ts je̱ ntooꞌ pa̱n du̱yakꞌatóku̱t, ku̱x ya̱ tay juuꞌ jaty a̱tseꞌe njayejpp yam nmiꞌkxm nko̱jm, ya̱ꞌa̱ tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesús a̱tseꞌe nmutuump nmupu̱jkp.
18 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucriistots miitseꞌe anañu̱joma mkunooꞌkxjadap. Amén.