3
Ñu̱má̱jip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesús nu̱yojk ni kaꞌa je̱ Moisés
Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, je̱ Nteꞌyam tseꞌe mvinko̱o̱jnju̱du je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱ jyáyuda, je̱ꞌe̱ tseꞌe myaaxu̱xju̱du je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱ꞌe̱ ma̱a̱t je̱m tsapjo̱o̱tm. Yakvinkó̱pkada o̱o̱y je̱ Cristo, je̱ꞌe̱ xa veꞌe je̱ jayu du̱nu̱ténip je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm, teeꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta je̱tseꞌe njaanchjaꞌvimda. O̱y tseꞌe je̱ Jesús du̱kutyuujn je̱ toonk juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mo̱o̱jyju, veꞌem ax joꞌn je̱ Moisés o̱y du̱kutyoompa je̱ toonk juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mo̱o̱jyju ku veꞌe vyeꞌna je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu ma̱a̱t. Veꞌem ax joꞌn je̱ ta̱kpa̱a̱mpa du̱jayep nu̱yojk je̱ ma̱jin je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ ta̱jk juuꞌ veꞌe yakpa̱a̱mp, vyinmajtsjuvap xa je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱yojk je̱ ma̱jin je̱ Jesús je̱ts ni kaꞌa veꞌe je̱ Moisés. Vinxu̱p je̱ ta̱jk, je̱m je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱neꞌe du̱pa̱a̱m, ax je̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱pa̱mka̱jx nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ijtp. Veꞌem xa veꞌe je̱ Moisés yꞌijt ax joꞌn je̱ toompa, o̱y tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱mutuujn du̱mupu̱jk je̱tseꞌe du̱ꞌavaꞌni ti veꞌe je̱ Nteꞌyam kyó̱tsup u̱xꞌo̱o̱k. Ax je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱kts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe o̱y du̱kutyoon je̱ toonk juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mo̱o̱jyju, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱nu̱ma̱jika̱jxp nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌónu̱kta. Je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌónu̱k xa u̱u̱ꞌmeꞌeda pa̱n toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱teꞌe njaanchjaꞌvimda vanꞌit paat ku veꞌe je̱ Jesucristo myiinnuvat.
Je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu
jyaye̱jptup
Veꞌem xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ax joꞌn je̱ Espíritu Santo vyaꞌañ je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp:
U̱xyam, pa̱n mꞌamo̱tunajxtup xa veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam kya̱jtsp,
kaꞌa tseꞌe ma̱kk je̱ mkuvajk xpá̱mdat
ax joꞌn je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tsoꞌoxpa̱jktu,
je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe du̱ꞌixtu joma vaateꞌe je̱ Nteꞌyam juuꞌ du̱kuvu̱k je̱m vinvaꞌajts it ka̱jxm.
Je̱mts a̱tseꞌe je̱ mju̱jpit jayu xjo̱tꞌixti,
jyaꞌíxtuvamts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ a̱tseꞌe ntoon vu̱jxtkupx joojnt,
10 paatyts a̱tseꞌe nmujo̱tmaꞌtti je̱ jáyuda je̱ts a̱tseꞌe nvaajñ:
“Xa̱ꞌma ka̱jx xa veꞌe je̱ viijnk vinmaꞌyu̱n du̱jaye̱pta,
xa̱ꞌma ka̱jx tseꞌe du̱katso̱kta je̱tseꞌe du̱ꞌíxtat du̱nu̱jávadat je̱ tooꞌ juuꞌ a̱tseꞌe ntukꞌixtu.
11 Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe nmujo̱tmaꞌtti je̱ts a̱tseꞌe ntukvinvaꞌnidi je̱ts kaꞌa veꞌe tyá̱kadat po̱o̱ꞌkxpa a̱ts ma̱a̱t.”
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Espíritu Santo vyaꞌañ.
12 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, yakkó̱pkada o̱o̱y je̱ts ni pa̱na miitseꞌeda du̱kajayé̱pu̱t je̱ ko̱ꞌo̱y jo̱o̱t, ni pa̱na veꞌe kyanayꞌapu̱ku̱pá̱mju̱t je̱tseꞌe kyaꞌítu̱t je̱ joojntyk Nteꞌyam ma̱a̱t ku̱xeꞌe du̱kajaanchjáva. 13 Juuꞌ xa veꞌe mtóndap, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱tseꞌe mnakyo̱jtsmá̱kkajadat toꞌk jadoꞌk jó̱vum xa̱a̱j namvaateꞌe u̱xyam ya̱ xa̱a̱j ñaxy. Veꞌem tseꞌe xtóndat je̱tseꞌe ni pa̱na miitsta je̱ to̱kin kyatukvinꞌa̱a̱ꞌnju̱t je̱tseꞌe veꞌem du̱kakuvá̱ku̱t je̱ Nteꞌyam jye̱ꞌe̱. 14 Ax pa̱n mpana̱jkxumdup tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ tyooꞌ toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t, njaanchjaꞌvimdup tseꞌe veꞌem ax joꞌn njaanchjaꞌviꞌukvaꞌnumdi je̱tseꞌe nꞌijtumdat je̱ Cristo ma̱a̱t ku veꞌe myiinnuvat.
15 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Espíritu Santo vyaꞌañ:
U̱xyam, pa̱n mꞌamo̱tunajxtup xa veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam kya̱jtsp,
kaꞌa tseꞌe ma̱kk je̱ mkuvajk xpá̱mdat
ax joꞌn je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tsoꞌoxpa̱jktu.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ.
16 ¿Pa̱neꞌe du̱ꞌamo̱tunajxtu ku veꞌe je̱ Nteꞌyam myuko̱jtsjidi je̱tseꞌe u̱xꞌo̱o̱k je̱ Nteꞌyam du̱tsoꞌoxpa̱jkti? Je̱ꞌe̱ xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Moisés yakpítsumjidinu je̱m Egipto, ¿veꞌem xaja? 17 ¿Pa̱n ma̱a̱teꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌijt e̱jkjup vu̱jxtkupx joojnt? Je̱ꞌe̱ xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe to̱kintoondu je̱tseꞌe tyaandini a̱a̱ꞌk je̱m vinvaꞌajts it ka̱jxm, ¿veꞌem xaja? 18 ¿Je̱ts pa̱n je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam tukvinvaꞌnijidu je̱ts kaꞌa veꞌe tyá̱kadat po̱o̱ꞌkxpa je̱ꞌe̱ ma̱a̱t? Je̱ꞌe̱ xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe kaka̱tsu̱pa̱jkju̱du. 19 Ax veꞌem tseꞌe nꞌíxumda je̱ts kaꞌa veꞌe yꞌo̱ꞌyixjidi je̱tseꞌe tyá̱kadat po̱o̱ꞌkxpa ku̱x kaꞌa veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱jaanchjaꞌvidi.