4
Namvaat xa veꞌe je̱ Nteꞌyam xtukmutaꞌnumda je̱ vaandu̱k je̱tseꞌe nta̱jkimdat po̱o̱ꞌkxpa je̱ꞌe̱ ma̱a̱t, nyakvinkó̱pkimdap tseꞌe o̱o̱y, nu̱njajtp ku miitseꞌe je̱mda juuꞌ veꞌe nu̱nkatá̱kadap. Yaktukmuko̱jtsumduva xa veꞌe je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, veꞌem ax joꞌn je̱ꞌe̱da. Ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tyoꞌnu̱xjidi ni vinxu̱pa ku veꞌe du̱ꞌamo̱tunajxti, ku̱x kaꞌa veꞌe du̱jaanchjaꞌvidi. Ax ta̱jkimdupts u̱u̱ꞌmeꞌe po̱o̱ꞌkxpa je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t ku̱x njaanchjaꞌvimdupeꞌe. Veꞌem xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ax joꞌn je̱ Nteꞌyam vyaajñ:
Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe nmujo̱tmaꞌtti je̱ts a̱tseꞌe ntukvinvaꞌnidi
je̱ts kaꞌa veꞌe tyá̱kadat po̱o̱ꞌkxpa a̱ts ma̱a̱t.
Je̱m tseꞌe je̱ Nteꞌyam vyaajñ je̱ts kaꞌa veꞌe pyo̱o̱ꞌkxtat je̱ꞌe̱ ma̱a̱t, jyayakꞌavaadi tseꞌe je̱ꞌe̱ je̱ tyoonk vanꞌítani ku veꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌntk. Ax je̱p tseꞌe toꞌk viijn Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp joma veꞌe du̱ka̱ts ti veꞌe toojnju je̱ muvuxtojtu̱k xa̱a̱j. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ:
Ku veꞌe je̱ Nteꞌyam nu̱jom du̱yakꞌavaadiku̱jx,
muvuxtojtu̱k xa̱a̱j tseꞌe pya̱a̱ꞌkx.
Je̱peꞌe jadoꞌk nax vyaannuva Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp:
Kaꞌa tseꞌe tyá̱kadat po̱o̱ꞌkxpa a̱ts ma̱a̱t.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ. Jyaveꞌema tseꞌe, je̱m tseꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe tá̱kadap po̱o̱ꞌkxpa. Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe du̱ꞌamo̱tunajxtu tooꞌva̱jkp, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tya̱jkidi po̱o̱ꞌkxpa ku̱xeꞌe du̱kaka̱tsu̱pa̱jkti je̱ Nteꞌyam. Paaty tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱nu̱pa̱a̱jmtki jadoꞌk je̱ xa̱a̱j. Je̱ xa̱a̱j, u̱xyamts je̱ꞌe̱ veꞌe, ku̱x xtukmuko̱jtsumdupeꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ ka̱jx juuꞌ veꞌe je̱ David jyatyaan, náxyani veꞌe vyeꞌna may joojnt, veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe jidu̱ꞌu̱m tu̱njaꞌa:
U̱xyam, pa̱n mꞌamo̱tunajxtup xa veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam kya̱jtsp,
kaꞌa tseꞌe ma̱kk je̱ mkuvajk xpá̱mdat.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ David du̱jatyaajñ. Pa̱n ku̱du̱mo̱o̱jy xa veꞌe je̱ Josué je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n je̱ israeejlit jayu, kaꞌa tseꞌe je̱ Nteꞌyam ku̱du̱ꞌuknu̱ko̱jtsini jadoꞌk je̱ xa̱a̱j. Ax je̱ja tseꞌe toꞌk je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu ka̱jxta. 10 Ku̱x pa̱n pa̱n xa veꞌe ta̱jkip po̱o̱ꞌkxpa je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n du̱ꞌukyaktoonni, veꞌem tseꞌe pya̱a̱ꞌkx ax joꞌn je̱ Nteꞌyam pya̱a̱ꞌkx ku veꞌe je̱ tyoonk du̱yakꞌavaadi. 11 Nꞌíxumdap tseꞌe pa̱n vintso̱ veꞌe nta̱jkimdat po̱o̱ꞌkxpa je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t, veꞌem tseꞌe ni toꞌka u̱u̱ꞌm nkavintso̱jajtumdat ax joꞌn je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kajaanchjaꞌvidu.
12 Je̱ yꞌayook ka̱jx xa veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jayu du̱joojntykinma̱ꞌa̱. Ma̱a̱daakpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ yꞌayook je̱tseꞌe je̱ jayu du̱tukta̱jkikú̱x je̱ts kaꞌa veꞌe jyajuuꞌtsojxa juuꞌ veꞌe ja̱jpax me̱jtsk adoꞌom. Je̱ꞌyp je̱ꞌe̱ veꞌe joma veꞌe je̱ jo̱o̱t je̱ jaꞌvin je̱tseꞌe du̱yakjayꞌixju̱ du̱yakjañu̱jávaja ti vinmaꞌyu̱neꞌe je̱ jayu jyayejpp. 13 Kaꞌa xa veꞌe tii juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam kyaꞌixp kyanu̱jaꞌvip, ixna ke̱ꞌxnats je̱ꞌe̱ veꞌe tyanku̱x je̱m je̱ꞌe̱ vyinkojkm pa̱neꞌe je̱ cuenta nmo̱ꞌyumdap.
Je̱ Jesuusts je̱ꞌe̱ veꞌe teeꞌ juuꞌ veꞌe
du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta
14 Je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, je̱ꞌe̱ tseꞌe ta̱jki je̱m tsapjo̱o̱tm je̱tseꞌe xnu̱ténimda je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm, teeꞌts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta u̱u̱ꞌm ka̱jxamda, paaty tseꞌe tun vinko̱pk je̱tseꞌe nkamaso̱o̱kumdat juuꞌ veꞌe njaanchjaꞌvimdup. 15 Je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta je̱tseꞌe njaye̱jpumda, o̱ꞌyixjupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe xtukmo̱ꞌtumdat ku̱x ñu̱jaꞌvip je̱ꞌe̱ veꞌe o̱y vintso̱ veꞌe je̱ yónu̱k aaj je̱ yónu̱k jo̱o̱t njaye̱jpumda. Nu̱jom tseꞌe du̱jaꞌix je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap pa̱n vintso̱ veꞌe ku̱yakto̱kimpa̱jkji. 16 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, vaꞌan tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t du̱naajktá̱mimjada je̱ja je̱ Jesucristo vyinkujk, veꞌem tseꞌe xtukmo̱ꞌtumdat je̱tseꞌe xputa̱jkimdat pa̱n vinꞌiteꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap xyakto̱kintonuvaꞌnumda.