5
Nu̱jom je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxtup je̱ teeꞌta̱jkta, jayu je̱ꞌe̱ veꞌeda, yakpa̱a̱mdupts je̱ꞌe̱ veꞌeda je̱tseꞌe je̱ jayu du̱nu̱té̱nadat je̱ja je̱ Nteꞌyam vyinkujk, je̱ to̱kin ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tukvintsa̱ꞌa̱gadat je̱ tá̱nu̱k je̱tseꞌe du̱tukvintsa̱ꞌkivat juuꞌ jatyeꞌe je̱ jayu tyukmuyo̱jxtup je̱ Nteꞌyam. Je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta, ku̱x jayu je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe tontó̱kip ko̱jtstó̱kip ax joꞌn o̱pya̱na, o̱ꞌyixjupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe du̱tukmo̱ꞌo̱tu̱t pa̱neꞌe du̱katihꞌixp du̱katinu̱jaꞌvip je̱ts pa̱neꞌe tontó̱kip ko̱jtstó̱kip. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe vinko̱pk je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tukvintsa̱ꞌa̱gat je̱ tá̱nu̱k je̱ yꞌavintso̱ to̱kin ka̱jx, veꞌem ax joꞌn je̱ tá̱nu̱k du̱tukvintsa̱ꞌkivat juuꞌ veꞌe je̱ viijnk jayu je̱ tyo̱kin ka̱jxta.
Kaꞌa xa veꞌe pa̱n pa̱neꞌe je̱ ma̱jin natyukje̱ꞌe̱ijup je̱tseꞌe je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jx yꞌítu̱t teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta, je̱ꞌe̱jyji veꞌe pa̱n pa̱neꞌe je̱ Nteꞌyam vyinka̱a̱mp, veꞌem ax joꞌn je̱ Aarón yakvinka̱a̱jn joꞌn. Ax veꞌem tseꞌe jyajty ma̱a̱t je̱ Cristo, ka je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jxapts je̱ꞌe̱ veꞌe ñatyukje̱ꞌe̱iji je̱ ma̱jin ku veꞌe yakpu̱u̱jm teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta, je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ veꞌe mo̱o̱jyju je̱ ma̱jin je̱tseꞌe tyeeꞌat. Veꞌem ax joꞌn je̱ Nteꞌyam ña̱ꞌmu̱xji:
U̱xyam a̱tseꞌe nyaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kat je̱ts a̱ts mitseꞌe je̱ nꞌOnu̱k.
Veꞌem ax joꞌn je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp vyaampa jadoꞌk viijn:
Mits xa veꞌe teeꞌ xa̱ꞌma ka̱jx,
veꞌem ax joꞌn je̱ Melquisedec.
Ku veꞌe je̱ Cristo yꞌijt yaja naxviijn, myuko̱jts tseꞌe je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe o̱ꞌyixjup je̱tseꞌe je̱ o̱o̱ꞌku̱n ku̱tyuknu̱vaatsji. O̱yameꞌe o̱o̱y du̱jatunmunooꞌkxtk je̱ts kaꞌa veꞌe yꞌo̱o̱ꞌku̱t, je̱tseꞌe yaaxy, cho̱jkts je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱yojk je̱tseꞌe du̱tónu̱t juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cho̱jk, je̱ꞌe̱ ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam kya̱tsꞌamo̱tunajxji. O̱yam je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, jyajt tseꞌe vintso̱ veꞌe kya̱tsa̱pá̱ku̱t je̱ tsaachpaatu̱n ka̱jx juuꞌ veꞌe yaknajx. Ku̱xeꞌe du̱tonku̱jx nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam cho̱jk, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe yꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe du̱yaktso̱ꞌo̱ku̱t xa̱ꞌma ka̱jx pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka̱tsu̱pa̱jkjup. 10 Je̱ Nteꞌyam tseꞌe pa̱a̱jmju teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta, veꞌem ax joꞌn je̱ Melquisedec.
Kutsa̱ꞌa̱ga xa veꞌe o̱o̱y ku veꞌe yakmasa̱ꞌa̱k
je̱ jaanchjaꞌvin juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam ka̱jx
11 Jé̱pnum xa veꞌe may viijn juuꞌ veꞌe njaaꞌkvaajnjavaandup ya̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jx, ax tsoꞌox tseꞌe je̱tseꞌe ntukvinjávadat ku̱x kaꞌa veꞌe xvinmo̱tuvuvaꞌanda. 12 O̱o̱yani xa veꞌe ya̱ it tyunnaxy, ku̱xtukꞌixta xa veꞌe je̱ jayu je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook, ax jadoꞌk nax tseꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe myaktukvinjaꞌvidinuvat je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe myaktukꞌixtu ku veꞌe xjaanchjaꞌviꞌukvaandi je̱ Jesucristo. Veꞌem xa miitseꞌeda ax joꞌn je̱ piꞌk ónu̱k juuꞌ veꞌe tsiꞌtspna je̱ts kaꞌa veꞌe ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe kaaynup ooknup. 13 Ku̱x je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱tukjoojntykidup tum je̱ leche, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌeda ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱kaꞌo̱ynu̱jaꞌvidup vintso̱ veꞌe jyoojntykadat ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga. 14 Ax je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe ixtáñ du̱jaye̱jptup je̱tseꞌe juuꞌ du̱káydat du̱ja̱ꞌkxtat, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌeda ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱jajttup je̱tseꞌe du̱yaktándat je̱m jyaꞌvin ka̱jxmda je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ je̱tseꞌe du̱kakuvá̱ktat je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱.