7
Veꞌemeꞌe je̱ Jesús tyeeꞌa ax joꞌn je̱ Melquisedec
Je̱ Melquisedec, saleemit yakkutojkpats je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijt je̱ts teeꞌva juuꞌ veꞌe du̱mutoomp du̱mupa̱jkp je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱nu̱ka̱jxmika̱jxp. Je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ Abraham du̱ꞌana̱jkxi ku veꞌe je̱ Abraham vyimpijtni atsoꞌox toompa joma veꞌe o̱jts du̱yakvintó̱kida je̱ yakkutojkpata̱jk ma̱a̱t je̱ jyáyuda, je̱tseꞌe je̱ Abraham du̱kunuuꞌkx. Vanꞌit tseꞌe je̱ Abraham myo̱o̱jyji toꞌk viijn ku veꞌe majk viijn vyaꞌkxy je̱ pa̱a̱mdu̱k juuꞌ veꞌe pya̱jk ku veꞌe o̱jts yꞌatsoꞌoxtún. Veꞌem tseꞌe je̱ Melquisedec kya̱tsa̱pítsum yakkutojkpa juuꞌ veꞌe o̱y du̱toomp du̱payo̱ꞌyp. Je̱ts je̱ Salem, veꞌemeꞌe kya̱tsa̱pítsumpa o̱y aaj o̱y jo̱o̱t. Ku̱x tseꞌe yakkutujk je̱m saleemit kyajpu̱n ka̱jxm, paaty tseꞌe yaktij yakkutojkpa juuꞌ veꞌe je̱ o̱y aaj je̱ o̱y jo̱o̱t du̱jaye̱jpp. Kaꞌa tseꞌe yaknu̱ka̱ts je̱ tyeeꞌ ukpu̱ je̱ tyaak, ni je̱ yꞌapa ni je̱ yꞌo̱ka tseꞌe kyayaknu̱ko̱jtspa, nay kaꞌava tseꞌe je̱ kye̱ꞌxtku̱n ni kaꞌava tseꞌe je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n, veꞌem tseꞌe yaktukmuꞌaꞌixmoka je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, juuꞌ veꞌe teeꞌip xa̱ꞌma ka̱jx.
Payo̱ꞌo̱yda nꞌit vintso̱ veꞌe du̱nu̱ma̱ja je̱ Melquisedec. Je̱ nju̱jpit jáyuvamda Abraham tseꞌe mo̱o̱jyju je̱ diezmo, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe du̱mo̱o̱jy toꞌk viijn ku veꞌe majk viijn vyaꞌkxy je̱ pa̱a̱mdu̱k juuꞌ veꞌe pya̱jkji je̱ viijnk yakkutojkpada ku veꞌe o̱jts du̱ma̱a̱tꞌatsoꞌoxtún. Veꞌemeꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n vyaꞌañ je̱ts je̱ Leví je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j juuꞌ veꞌe je̱ teeꞌta̱jkta, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱tukpá̱mdap je̱ jayu je̱ diezmo, ó̱yameꞌe je̱ Abraham du̱tsaana du̱ko̱o̱ja je̱ jáyuda, nay veꞌem ax joꞌn je̱ teeꞌta̱jkta. Je̱ Melquisedec, ó̱yam je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Leví kyatsaanaja kyako̱o̱jaja, yakmo̱o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ diezmo juuꞌ veꞌe je̱ Abraham pya̱jk ku veꞌe o̱jts yꞌatsoꞌoxtún. Vanꞌit tseꞌe je̱ Melquisedec du̱kunuuꞌkx je̱ Abraham, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam tukmuko̱jtsju je̱ vaandu̱k. Ax kaꞌa tseꞌe nvaat pa̱n du̱kakuvá̱ku̱t, je̱ kunooꞌkxpa, je̱ꞌe̱ tseꞌe nu̱yojk du̱nu̱má̱jip je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ yakkunooꞌkxpa. Pa̱neꞌe du̱pa̱jktup je̱ diezmo, o̱o̱ꞌktapts je̱ꞌe̱ veꞌe; juuꞌ veꞌe je̱ Melquisedec ka̱jx, veꞌem tseꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán ñu̱ka̱tsju̱ ax joꞌn toꞌk juuꞌ veꞌe joojntykipna. Nvaat xa veꞌe je̱ jayu vyaꞌanu̱t je̱ts je̱ Leví ma̱a̱t je̱ chaanda je̱ kyo̱o̱jta, je̱ teeꞌta̱jkta juuꞌ veꞌe du̱pa̱jktup je̱ diezmo, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱mo̱o̱yduva je̱ Melquisedec je̱ diezmo je̱ jyu̱jpit jayu Abraham ka̱jx, 10 ku̱x je̱meꞌe je̱ Abraham je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk du̱ma̱a̱da juuꞌ veꞌe du̱yakjé̱jap je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j ku veꞌe je̱ Melquisedec du̱ma̱a̱tnavyaatji.
11 Tukka̱daakju̱du tseꞌe je̱tseꞌe tyeeꞌadat je̱ Leví je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j juuꞌ veꞌe je̱ Aarón je̱ chaan je̱ kyo̱o̱jpa, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱tukꞌíxtap je̱ myuꞌisraeejlit jáyuda je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n. Ax kaꞌa tseꞌe nꞌijtumda o̱y je̱ts vaꞌajts je̱ teeꞌta̱jk ka̱jx juuꞌ veꞌe je̱ Leví je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j. Ku̱x pa̱n ku̱nꞌijtumda veꞌe o̱y je̱ts vaꞌajts je̱ꞌe̱ ka̱jxta, kaꞌa tseꞌe yꞌukvinkó̱pkini je̱tseꞌe jyé̱jat jadoꞌk je̱ teeꞌ ax joꞌn je̱ Melquisedec je̱ts kaꞌa veꞌe ax joꞌn je̱ Aarón. 12 Ax pa̱n kaꞌa tseꞌe je̱ Aarón je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j yꞌukteeꞌidinit, tíktspap tseꞌe je̱ pavaꞌnu̱n juuꞌ veꞌe vaamp je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe teeꞌadap. 13 Ax juuꞌ tseꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vaamp je̱tseꞌe tyeeꞌat, je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucriistots je̱ꞌe̱ veꞌe. Kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Leví du̱tsaana du̱ko̱o̱ja, je̱ Leví je̱ yꞌuts je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j je̱ꞌe̱ veꞌe, toꞌk je̱ ja̱ka̱ꞌa̱ juuꞌ veꞌe ni vinꞌita je̱ jyayu kateeꞌidup ax joꞌn je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n vyaꞌañ. 14 Yaknu̱jaꞌvip xa veꞌe vaꞌajts je̱ts je̱ Judá je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesús. Ax kaꞌa tseꞌe je̱ Moisés du̱tika̱jts je̱ts teeꞌadapeꞌe je̱ Judá je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j.
15 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe ku̱xeꞌe je̱ Jesús tyeeꞌa ax joꞌn je̱ Melquisedec je̱ts kaꞌa veꞌe ax joꞌn je̱ Aarón, yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkipts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱y je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ Aarón je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j yꞌukteeꞌidinit. 16 Je̱ Jesús tseꞌe je̱ kutojku̱n du̱jaye̱jpp je̱tseꞌe tyeeꞌat ku̱x joojntykip je̱ꞌe̱ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx; ka je̱ pavaꞌnu̱n ka̱jxapeꞌe tyeeꞌa juuꞌ veꞌe vaamp je̱ts pa̱neꞌe je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j teeꞌadap. 17 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pu̱u̱jm je̱ Jesús ka̱jx:
Mits xa veꞌe teeꞌ xa̱ꞌma ka̱jx,
veꞌem ax joꞌn je̱ Melquisedec.
18 Ax veꞌem tseꞌe, je̱ Nteꞌyameꞌe du̱pa̱a̱m je̱tseꞌe kyo̱o̱ꞌktoonnit je̱ pavaꞌnu̱n juuꞌ veꞌe myo̱o̱y je̱ Moisés. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe kyatún ku̱x kaꞌa veꞌe je̱ jayu je̱ pavaꞌnu̱n ka̱jx mya̱a̱daꞌaky je̱tseꞌe yꞌíttat je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, 19 ka je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n ka̱jxapeꞌe je̱ jayu yꞌijt o̱y jo̱o̱t je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t. Ax je̱ aꞌixꞌijtu̱n juuꞌ veꞌe u̱xyam njaye̱jpumdup, nu̱yojkts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱o̱y du̱tunnu̱ma̱ja, je̱ Jesucristo je̱ kyutojku̱n ka̱jx tseꞌe nmutá̱mimda je̱ Nteꞌyam.
20 Viinm xa veꞌe je̱ Nteꞌyam ñaajknajxji je̱tseꞌe je̱ Jesús tyeeꞌat. 21 Juuꞌ viijnk teeꞌda, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyeꞌemada, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam ñaajknajxji je̱tseꞌe tyeeꞌadat. Ax je̱ꞌe̱ ku veꞌe je̱ Nteꞌyam ñaajknajxji je̱tseꞌe je̱ Jesús tyeeꞌat, jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱nu̱u̱jmi:
A̱ts, je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n, kaꞌa xa a̱tseꞌe ya̱ nvinmaꞌyu̱n nyaktíku̱tsu̱t,
mits xa veꞌe teeꞌ xa̱ꞌma ka̱jx,
veꞌem ax joꞌn je̱ Melquisedec.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Jesús du̱nu̱u̱jmi. 22 Ax nu̱yojk o̱y xa veꞌe je̱ nam ko̱jtstán je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ ko̱jtstán juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam myaso̱o̱kjidu je̱ nju̱jpit jáyuvamda. Nnu̱jaꞌvimdinup xa u̱u̱ꞌmeꞌe je̱ts tyú̱vam je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ nam ko̱jtstán ku̱x ijtpeꞌe je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo je̱m tsapjo̱o̱tm je̱ja je̱ Nteꞌyam yꞌakaꞌyu̱n paꞌayi je̱tseꞌe xnu̱ténimda.
23 Je̱ viijnk teeꞌda, nu̱may tseꞌe yꞌijtti; ku̱x tseꞌe yꞌo̱o̱ꞌkti, kaꞌa tseꞌe yꞌukꞌo̱ꞌyixjidini je̱tseꞌe ku̱jyaaꞌkteeꞌidi. 24 Ax je̱ Jesús, xa̱ꞌma ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe jyoojntyka, ijtpamts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tyeeꞌin. 25 Ku̱x kaꞌa veꞌe yꞌo̱o̱ꞌku̱t, paaty tseꞌe yꞌo̱ꞌyixju̱, u̱xyam je̱ts xa̱ꞌma ka̱jx, je̱tseꞌe du̱yaktso̱ꞌo̱ku̱t pa̱n pa̱neꞌe naajktá̱mijup je̱ja je̱ Nteꞌyam vyinkujk je̱ Jesús ka̱jx.
26 Je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, je̱ꞌe̱m xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe o̱o̱y tunyaktso̱jkp, o̱ꞌyixjupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe xputa̱jkimdat. Vaꞌajts jo̱o̱tts je̱ꞌe̱ veꞌe, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tyo̱kinma̱a̱ta, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tyo̱kinaxjáyuva ax joꞌn u̱u̱ꞌmda, ñu̱má̱jip ñu̱jaanchipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm je̱ja je̱ Nteꞌyam yꞌakaꞌyu̱n paꞌayi. 27 Kaꞌa xa je̱ꞌe̱ veꞌe vyeꞌema ax joꞌn je̱ viijnk teeꞌda juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxtup je̱ teeꞌta̱jkta, juuꞌ veꞌe jó̱vum xa̱a̱j je̱ yꞌavintso̱ to̱kin ka̱jx je̱ tá̱nu̱k du̱yakꞌo̱o̱ꞌktup je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tukvintsa̱ꞌa̱gada, vanꞌit tseꞌe du̱tukvintsa̱ꞌkiduva je̱ tá̱nu̱k je̱ viijnk jayu je̱ tyo̱kin ka̱jx. Je̱ Jesús, toꞌk náxjits je̱ꞌe̱ veꞌe viinm ñatyukvintsa̱ꞌkiji je̱ Nteꞌyam anañu̱joma je̱ jayu ka̱jxta. 28 Yꞌavaꞌnipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n je̱ts pa̱neꞌe yakpá̱mdap teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxtup je̱ teeꞌta̱jkta, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe to̱kin ma̱a̱t je̱tseꞌe yꞌo̱o̱ꞌkta ax joꞌn o̱pya̱na. Ax je̱ Nteꞌyam tseꞌe viinm naajknajxju je̱tseꞌe tyeeꞌat je̱ yꞌOnu̱k, juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp o̱y je̱ts vaꞌajts. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn tá̱vani veꞌe je̱ Moisés yakma̱ꞌa̱ vyeꞌna je̱ Nteꞌyam je̱ pyavaꞌnu̱n.