8
Je̱ Jesucristo tseꞌe je̱ jayu du̱nu̱ténip je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm
Juuꞌ xa veꞌe du̱nu̱vinko̱pkika̱jxp juuꞌ a̱ts miitseꞌe ntuknu̱jaꞌyidup, ya̱ꞌa̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe: Je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe njaye̱jpumdup, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌa̱jxtu̱k tsapjo̱o̱tm je̱ja je̱ Nteꞌyam yꞌakaꞌyu̱n paꞌayi, teeꞌipts je̱ꞌe̱ veꞌe joma veꞌe je̱ kunuuꞌkx it juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam pya̱a̱m, kaꞌa je̱ꞌe̱ veꞌe tyeeꞌa joma veꞌe je̱ tabernáculo juuꞌ veꞌe je̱ jayu pya̱a̱mdu. Nu̱jom je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxtup je̱ teeꞌta̱jkta, vinká̱ndats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tukvintsa̱ꞌa̱gadat je̱ tá̱nu̱k je̱ts juuꞌ jatyeꞌe jyaaꞌkyo̱jxtup je̱ jáyuda. Paaty tseꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta je̱tseꞌe xnu̱ténimda, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱jayé̱pup pa̱n ti veꞌe tyukvintsa̱ꞌkivap je̱ Nteꞌyam. Pa̱n yaja xa veꞌe ku̱yꞌit naxviijn, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ xyu̱p tyeeꞌa, ku̱x je̱mna veꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tukvintsa̱ꞌkidup je̱ ya̱xta veꞌem ax joꞌn je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n vyaꞌañ. Je̱ teeꞌta̱jkta juuꞌ veꞌe yaja naxviijn, je̱ꞌe̱ tseꞌe toondup pa̱jktup joma veꞌe je̱ kunuuꞌkx it juuꞌ veꞌe je̱ tsapjo̱o̱tmit jye̱ꞌe̱ yaknu̱ꞌixvaats yaknu̱pa̱mvaats. Yaknu̱jaꞌvipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts nu̱ꞌixvaꞌach nu̱pa̱mvaꞌach je̱ꞌe̱ veꞌe. Ku̱x ku veꞌe je̱ Moisés du̱kapa̱mꞌukvaꞌañna vyeꞌna je̱ tabernáculo, vanꞌit tseꞌe je̱ Nteꞌyam ña̱ꞌmu̱xji: “Yakko̱pka o̱y je̱tseꞌe veꞌem xpá̱mu̱t ax joꞌn myaktukꞌix je̱m ko̱pk ka̱jxm.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe ña̱ꞌmu̱xji. Veꞌem ax joꞌn du̱nu̱ma̱ja je̱ nam ko̱jtstán je̱ts ni kaꞌa veꞌe je̱ ju̱jpit ko̱jtstán, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ mutoꞌnu̱n du̱nu̱ma̱ja juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam myo̱o̱y je̱ Jesús je̱ts ni kaꞌa veꞌe je̱ mutoꞌnu̱n juuꞌ veꞌe je̱ teeꞌta̱jk jyaye̱jptup juuꞌ veꞌe yaja naxviijn. Je̱ nam ko̱jtstán ka̱jx tseꞌe je̱ Jesús du̱yaknamyujo̱tꞌó̱yaja je̱ jayu je̱ts je̱ Nteꞌyam, je̱ nam ko̱jtstán ka̱jxpa veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ vaandu̱k du̱yaktaajñ juuꞌ veꞌe nu̱yojk o̱y je̱ts ni kaꞌa veꞌe je̱ vaandu̱k juuꞌ veꞌe yaktaan je̱ ju̱jpit ko̱jtstán ka̱jx.
Ku̱x pa̱n ku̱tyuujn xa veꞌe je̱ mutoꞌk ko̱jtstán, kaꞌa tseꞌe je̱ Nteꞌyam ku̱du̱pu̱u̱jm je̱ nam ko̱jtstán. Ax kaꞌa tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱ꞌo̱yjaꞌvi je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe myo̱o̱y je̱ ju̱jpit ko̱jtstán, veꞌem ax joꞌn je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ je̱ꞌe̱ ka̱jxta:
Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n vyaꞌañ:
“Je̱ꞌyapeꞌe je̱ xa̱a̱j je̱ts a̱tseꞌe je̱ nam ko̱jtstán nyaktánu̱t ma̱a̱t je̱ israeejlit jáyuda,
ka veꞌemap ax joꞌn a̱tseꞌe je̱ ko̱jtstán nyaktaajñ ma̱a̱t je̱ jyu̱jpit jáyuda ku a̱tseꞌe nyakpítsumdini je̱m Egipto;
kaꞌa veꞌe du̱kutyoondi a̱ts je̱ nko̱jtstán,
je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe nko̱o̱ꞌkma̱ja̱pa̱a̱mdini.
10 Ax je̱ nam ko̱jtstán juuꞌ a̱tseꞌe nyaktánup ma̱a̱t je̱ israeejlit jáyuda,
je̱mts a̱tseꞌe jyaꞌvin ka̱jxmda mpá̱mu̱t a̱ts je̱ mpavaꞌnu̱n,
je̱mts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe njaꞌat vyinmaꞌyu̱n ka̱jxmda,
a̱tseꞌe xNteꞌyamadap,
a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe njáyuvadap.
11 Kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tuknu̱jávadat je̱ myujáyuda je̱ts pa̱n a̱tseꞌe, ni kaꞌa tseꞌe du̱tuknu̱jaꞌviduvat je̱ yꞌutsta je̱ yꞌajchta ukpu̱ je̱ yꞌutsta je̱ cha̱ꞌa̱da,
ku̱x xꞌíxadap a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe anañu̱joma, je̱ mú̱jit je̱ muutskit.
12 Nme̱e̱ꞌkxjidinupts a̱tseꞌe je̱ tyó̱kinda,
ni je̱ vinꞌita xa a̱tseꞌe je̱ tyo̱kin nko̱o̱ꞌkjaaꞌmye̱jtsnit.”
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ.
13 Ku veꞌe je̱ Nteꞌyam vyaajñ je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yaktónup je̱ nam ko̱jtstán, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yaktaamp je̱tseꞌe kyo̱o̱ꞌktoonnit je̱ ko̱jtstán juuꞌ veꞌe ju̱jpani. Ax je̱ ko̱jtstán juuꞌ veꞌe ju̱jpani, najxpts je̱ꞌe̱ veꞌe, ve̱e̱ꞌn tseꞌe ya̱ it ñáxu̱t je̱tseꞌe kyutó̱kinit.