9
Je̱ kunuuꞌkx it juuꞌ veꞌe yaja naxviijn je̱ts je̱ kunuuꞌkx it juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm
Je̱ mutoꞌk ko̱jtstán juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yaktaan, je̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱pavaan vintso̱ veꞌe je̱ jayu vyinjávajat vyintsa̱ꞌa̱gajat je̱ts vintso̱ veꞌe toꞌk je̱ tabernáculo du̱pá̱mdat joma veꞌe veꞌem du̱tóndat. Ku veꞌe yꞌo̱ꞌyi je̱ tabernáculo, jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱pa̱a̱mdi: je̱ mutoꞌk it ata̱tyuk, je̱ kunuuꞌkx itts je̱ꞌe̱ veꞌe. Je̱p tseꞌe yꞌijt toꞌk je̱ olivos aceite ato̱ꞌyin je̱ts toꞌk je̱ mesa joma veꞌe du̱pa̱a̱mdi je̱ kunuuꞌkx tsapkaaky. Je̱ mume̱jtsk it ata̱tyuk, je̱ it juuꞌ veꞌe je̱ kunooꞌkxu̱n munu̱yojk du̱ma̱a̱t, je̱ꞌe̱ tseꞌe tukka̱daakju je̱ oro yo̱jxpe̱jtu̱n joma veꞌe je̱ po̱o̱m jya̱k je̱ts je̱ xiixt juuꞌ veꞌe je̱ oro tukyoꞌtskú̱x yꞌijt. Je̱p tseꞌe xiixtup toꞌk je̱ oro o̱o̱ꞌy joma veꞌe je̱ maná yꞌijt je̱ts je̱ Aarón je̱ tyajk juuꞌ veꞌe pu̱jꞌoomi, ma̱a̱t je̱ tsatsets joma veꞌe jatyán yꞌijt je̱ Nteꞌyam je̱ pyavaꞌnu̱n, je̱ ju̱jpit ko̱jtstán. Je̱m tseꞌe xiixt aka̱ꞌa̱ niꞌkxm yꞌijt me̱jtsk je̱ querubines apa̱mnax, je̱ tsapjo̱o̱tmit joojntykiva je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ querubines. Joma veꞌe je̱ xiixt aka̱ꞌa̱, je̱m tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱to̱kinmeeꞌkx je̱ jáyuda. Ax u̱xyam, kaꞌa tseꞌe vyinko̱pka je̱ts a̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe nu̱yojk nko̱jtsvaꞌatsu̱t.
Ku veꞌe veꞌem du̱tonda yꞌijt, jó̱vum xa̱a̱j tseꞌe tyá̱kada yꞌijt je̱ teeꞌta̱jk je̱p tabernáculo ja̱a̱tp joma veꞌe je̱ mutoꞌk it ata̱tyuk, je̱p tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vinjávada du̱vintsa̱ꞌa̱gada yꞌijt. Je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp yꞌijt je̱ teeꞌta̱jkta, je̱ꞌe̱jyji tseꞌe ta̱jki toꞌk nax vinjoojnt joma veꞌe je̱ mume̱jtsk it ata̱tyuk. Ku veꞌe tya̱jki, je̱ tá̱nu̱k nu̱u̱ꞌpu̱n tseꞌe je̱ Nteꞌyam tyukvintsa̱ꞌkip yꞌijt je̱ yꞌavintso̱ to̱kin ka̱jx, nay veꞌempa je̱ jayu je̱ tyo̱kin ka̱jxpa. Pa̱n kaꞌa veꞌe ku̱du̱yaknu̱jkx je̱ tá̱nu̱k nu̱u̱ꞌpu̱n, kaꞌa tseꞌe ku̱tya̱jki. Je̱ꞌe̱ tseꞌe xtuknu̱jaꞌvimdup je̱ Espíritu Santo je̱ts namvaateꞌe je̱ teeꞌta̱jk je̱ Nteꞌyam du̱mutonda du̱mupa̱kta yꞌijt joma veꞌe je̱ mutoꞌk it ata̱tyuk, kaꞌana tseꞌe ñu̱ke̱ꞌxnatá̱ka vyeꞌna je̱ts nvaateꞌe je̱ jayu tyá̱kat joma veꞌe je̱ mume̱jtsk it ata̱tyuk. Xtuknu̱jaꞌvimduvapts ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱ts je̱ tá̱nu̱k je̱ts juuꞌ jatyeꞌe je̱ jayu jyaaꞌkyo̱jxtup yꞌijt, ka je̱ꞌe̱ ka̱jxapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu je̱ vyinmaꞌyu̱n tyándat o̱y je̱ts vaꞌajts. 10 Je̱ mutoꞌk ko̱jtstán, je̱ꞌe̱jyji je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱jtsp juuꞌ veꞌe je̱ jayu kyáydap yꞌooꞌktap je̱ts vintso̱ veꞌe ñaajkvaꞌatsjadat, je̱ pavaꞌnu̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ jayu tyoondup kyo̱jtstup. Toonts je̱ꞌe̱ veꞌe vanꞌit paat ku veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ nam ko̱jtstán du̱yaktaajñ.
11 Ax je̱ Cristo, je̱ꞌe̱ tseꞌe miin je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ ka̱jx juuꞌ veꞌe jé̱jani, teeꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta. Nu̱yojk o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ mutoꞌnu̱n juuꞌ veꞌe jyayejpp, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe tsapjo̱o̱tm je̱ Nteꞌyam du̱mutún du̱mupu̱k joma veꞌe je̱ kunuuꞌkx it juuꞌ veꞌe ka naxviijnit jayu pú̱map. 12 Ka je̱ꞌe̱p xa je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱ta̱jki je̱ it juuꞌ veꞌe je̱ kunooꞌkxu̱n munu̱yojk du̱ma̱a̱t je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tukvintsa̱ꞌa̱gat je̱ chivo nu̱u̱ꞌpu̱n je̱ts je̱ tsapkaaj ónu̱k nu̱u̱ꞌpu̱n, je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱ta̱jki je̱tseꞌe je̱ yꞌavintso̱ nu̱u̱ꞌpu̱n du̱tukvintsa̱ꞌki. Toꞌk náxjits je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem du̱tuujn, veꞌem tseꞌe mya̱a̱daaky je̱tseꞌe njaye̱jpumdinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. 13 Je̱ tsapkaaj nu̱u̱ꞌpu̱n je̱ts je̱ chivo nu̱u̱ꞌpu̱n je̱ts je̱ jaajm juuꞌ veꞌe je̱ piꞌk vaca ónu̱k jye̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe to̱kya̱jxp je̱m yo̱jxpe̱jtu̱n ka̱jxm, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱m je̱ jayu ñiꞌkxmda kyo̱jmda yakxijtvaꞌkxp yakva̱jvaꞌkxp juuꞌ veꞌe ka vaꞌajtsapta, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yakvaatsp je̱ ñiꞌkxta je̱ kyo̱pkta. 14 Ax nu̱yojk tseꞌe o̱o̱y je̱ Cristo je̱ ñu̱u̱ꞌpu̱n du̱tunyakvaꞌach ya̱ nvinmaꞌyu̱namda je̱tseꞌe je̱ joojntyk Nteꞌyam nvinjaꞌvimda nvintsa̱ꞌkimda. Je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱ꞌe̱ je̱ pyuta̱jkin ka̱jx tseꞌe je̱ Cristo viinm ñatyukvintsa̱ꞌkiji je̱ Nteꞌyam, je̱ Cristo je̱ ñu̱u̱ꞌpu̱n tseꞌe du̱yakvaatsp ya̱ njaꞌvinamda je̱ts ya̱ nvinmaꞌyu̱namda je̱tseꞌe veꞌem xa̱ꞌma ka̱jx nkatsaachpaatumdat. 15 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ Cristo xnu̱ténimda je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm, je̱ꞌe̱ veꞌe ukꞌo̱o̱ꞌk je̱tseꞌe du̱kuvejt je̱ ntó̱kinamda juuꞌ veꞌe njaye̱jpumdu ku veꞌe tyuujn je̱ mutoꞌk ko̱jtstán, veꞌem tseꞌe njoojntykimdinit xa̱ꞌma ka̱jx ax joꞌn je̱ Nteꞌyam xtukvinvaꞌnimda joꞌn, u̱u̱ꞌmda, pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam yaxtso̱o̱jvju̱du.
16 Pa̱n vaamp xa veꞌe je̱ jayu vintso̱ veꞌe vyaꞌkxu̱t je̱ pya̱a̱mdu̱k juuꞌ veꞌe yꞌixp jyayejpp ku veꞌe yꞌo̱o̱ꞌknit, vanꞌítnum tseꞌe je̱ pya̱a̱mdu̱k vyaꞌkxni ku veꞌe yaknu̱java je̱ts ta̱ veꞌe yꞌo̱o̱ꞌkni je̱ ko̱jtstaampa. 17 Ax pa̱n joojntykipna tseꞌe je̱ ko̱jtstaampa, kaꞌa tseꞌe je̱ viijnk jayu du̱yakvaꞌkxy je̱ ko̱jtstaampa je̱ pya̱a̱mdu̱k, vanꞌítnumeꞌe je̱ ko̱jtstán tyun ku veꞌe yꞌo̱o̱ꞌkni. 18 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe nay veꞌempa je̱ mutoꞌk ko̱jtstán tyonꞌukvaajñ je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n ma̱a̱t. 19 Ku veꞌe je̱ Moisés anañu̱joma je̱ jayu du̱tukvinko̱jtsiku̱jx nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ pyavaꞌnu̱n, vanꞌit tseꞌe je̱ tsapts uk je̱ lana ma̱a̱t toꞌk mats je̱ aajy je̱ ojts juuꞌ veꞌe hisopo du̱xa̱a̱j, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱tukpapa̱jk je̱ carnero nu̱u̱ꞌpu̱n, je̱ chivo nu̱u̱ꞌpu̱n, je̱ts je̱ tsoxk na̱a̱j, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyuknu̱xijt je̱ ak axaaꞌch joma veꞌe du̱jatyaajñ je̱ Nteꞌyam je̱ pyavaꞌnu̱n, tyuknu̱xijtpa tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu. 20 Vanꞌit tseꞌe vyaajñ: “Ya̱ nu̱u̱ꞌpu̱n tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ts toompeꞌe je̱ ko̱jtstán juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mtukmutaajnju̱du.” 21 Nay vanxu̱p tseꞌe je̱ Moisés du̱toompa je̱ tabernáculo je̱ts nu̱jom je̱ pa̱a̱mdu̱k juuꞌ veꞌe yaktoondu je̱m, nu̱jomeꞌe du̱tuknu̱xijtpa je̱ tá̱nu̱k nu̱u̱ꞌpu̱n. 22 Veꞌem tseꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n vyaꞌañ je̱ts je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n ma̱a̱teꞌe vyatská̱xu̱t nu̱jom, vinkexji veꞌe juuꞌ veꞌe vaatsp ka je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n ma̱a̱tap. Pa̱n kaꞌa xa veꞌe tii juuꞌ veꞌe o̱o̱ꞌkp je̱tseꞌe je̱ ñu̱u̱ꞌpu̱n yo̱ꞌo̱y, ni pa̱na tseꞌe kyato̱kinmeeꞌkxa.
Tyuknu̱vaachp tseꞌe je̱ jayu je̱ tyo̱kin
ku̱xeꞌe je̱ Jesús ñatyukvintsa̱ꞌkiji je̱ Nteꞌyam
23 Ax veꞌem tseꞌe, tun vinko̱pk je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijt je̱tseꞌe veꞌem vyaach je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe yaknu̱ꞌixvaats yaknu̱pa̱mvaats juuꞌ veꞌe ijtp je̱m tsapjo̱o̱tm. Ax je̱ tsapjo̱o̱tmit jye̱ꞌe̱, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyaach ma̱a̱t juuꞌ jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam yaktukvintsa̱ꞌkip yaja naxviijn, je̱ vintsa̱ꞌkin je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp juuꞌ veꞌe nu̱yojk o̱y. 24 Je̱ Cristo, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tya̱jki je̱p tabernáculo ja̱a̱tp juuꞌ veꞌe jayu pu̱m, juuꞌ veꞌe yaknu̱ꞌixvaats yaknu̱pa̱mvaats je̱ tsapjo̱o̱tmit jye̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱ veꞌe ta̱jki je̱m kunuuꞌkx it jo̱o̱tm juuꞌ veꞌe yaknu̱ꞌixvaats yaknu̱pa̱mvaats, je̱m tseꞌe xnu̱ténimda je̱ Nteꞌyam vyinkojkm. 25 Toꞌk naxji xa veꞌe je̱ Cristo je̱ Nteꞌyam ñatyukvintsa̱ꞌkiji, ka may náxap. Kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyeꞌema ax joꞌn je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tya̱ka vinjoojnt je̱p joma veꞌe je̱ it juuꞌ veꞌe je̱ kunooꞌkxu̱n munu̱yojk du̱ma̱a̱t je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tukvintsa̱ꞌa̱ga je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n juuꞌ veꞌe kyahꞌavintso̱nu̱u̱ꞌpu̱nip. 26 Pa̱n may nax tseꞌe je̱ Cristo je̱ Nteꞌyam ku̱ñatyukvintsa̱ꞌkiji, may nax tseꞌe je̱ Cristo ku̱chaachpaaty vanꞌítani ku veꞌe je̱ jayu tyo̱kimpa̱jkti je̱ts u̱xyam paat. Tun toꞌk naxji tseꞌe je̱ Cristo jyayuvimpijt je̱tseꞌe je̱ jayu je̱ tyo̱kin du̱tuknu̱vaach, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe viinm je̱ Nteꞌyam ñatyukvintsa̱ꞌkiji. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱tuujn ya̱ kuka̱xa ámani. 27 Veꞌem ax joꞌn nu̱pa̱a̱mdu̱ka je̱tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu yꞌo̱o̱ꞌktat vanꞌit tseꞌe yakto̱kimpayo̱ꞌydinit, 28 nay veꞌempa tseꞌe je̱ Cristo je̱ Nteꞌyam ñatyukvintsa̱ꞌkiji toꞌk naxji je̱tseꞌe nu̱may je̱ jayu du̱tuknu̱vaatsnit je̱ tyo̱kin. Ax ku tseꞌe mume̱jtsk nax myiinnuvat, ka je̱ꞌe̱ ka̱jxapts je̱ꞌe̱ veꞌe myínu̱t je̱tseꞌe je̱ jayu je̱ tyo̱kin du̱tuknu̱vaꞌatstat, je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱mínup je̱tseꞌe du̱vo̱o̱vnit pa̱n pa̱n jatyeꞌe aꞌíxjidinup.