10
Je̱ pavaꞌnu̱n juuꞌ veꞌe je̱ Moisés yakmo̱o̱y vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam yakvinjávat yakvintsa̱ꞌa̱gat, ake̱ꞌe̱xa joꞌnts je̱ꞌe̱ veꞌe; ax je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe miimpnum, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ ake̱ꞌe̱xa du̱pa̱a̱mp. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ vintsa̱ꞌkin juuꞌ veꞌe je̱ teeꞌta̱jk je̱ Nteꞌyam tyukvintsa̱ꞌkidup vinjoojnt ax joꞌn je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n vyaꞌañ, ni vinꞌítats je̱ꞌe̱ veꞌe kyaꞌo̱ya je̱tseꞌe je̱ jayu je̱ꞌe̱ ka̱jx tyándat o̱y je̱ts vaꞌajts. Pa̱n ku̱yꞌo̱ya xa veꞌe je̱tseꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n ka̱jx je̱ jayu tyánu̱t o̱y je̱ts vaꞌajts, ku̱du̱tukvintsa̱ꞌkiꞌatú̱vidini tseꞌe je̱ jayu je̱ tá̱nu̱k je̱ Nteꞌyam. Ku̱x pa̱n ku̱tyanda xa veꞌe o̱y je̱ts vaꞌajts, kaꞌa tseꞌe ku̱ñayjávajada je̱ts tó̱kinax je̱ꞌe̱ veꞌeda. Je̱ tá̱nu̱k juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam tyukvintsa̱ꞌkidup, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyuump je̱tseꞌe je̱ jayu je̱ tyo̱kin du̱tukjaaꞌmyéts vinjoojnt, ku̱x ni vinꞌita veꞌe kyaꞌo̱ya je̱ tsapkaaj nu̱u̱ꞌpu̱n je̱ chivo nu̱u̱ꞌpu̱n je̱tseꞌe je̱ jayu je̱ tyo̱kin du̱tuknu̱vaꞌatsu̱t. Paaty tseꞌe ku veꞌe je̱ Cristo myiijn yaja naxviijn, jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱nu̱u̱jmi, veꞌem ax joꞌn vyaꞌañ je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp:
Kaꞌa xa mitseꞌe xtsa̱k je̱ tá̱nu̱k ya̱x juuꞌ veꞌe yakja̱ꞌkxp ukpu̱ juuꞌ jatyeꞌe pa̱a̱mdu̱k ya̱x,
mnu̱pa̱a̱jmtki tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe nꞌítu̱t niꞌkxax kó̱pkax,
kaꞌa tseꞌe xtukjo̱tka̱daꞌaky je̱ tá̱nu̱k ya̱x juuꞌ veꞌe yakto̱o̱ydup ukpu̱ je̱ tá̱nu̱k ya̱x juuꞌ veꞌe pya̱a̱mdup je̱ tyo̱kin ka̱jxta.
Vanꞌitts a̱tseꞌe nvaajñ:
“Nteꞌyam, u̱xyaja a̱tseꞌe nmin je̱ts a̱tseꞌe ntónu̱t juuꞌ mitseꞌe mtsa̱jkp,
veꞌem ax joꞌn javyet a̱ts ka̱jx.”
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱nu̱u̱jmi. Mutooꞌva̱jkp xa veꞌe vyaajñ je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tsa̱k je̱ tá̱nu̱k ya̱x juuꞌ veꞌe yakja̱ꞌkxp ukpu̱ juuꞌ jaty pa̱a̱mdu̱k ya̱x, kaꞌa tseꞌe du̱tukjo̱tka̱daꞌaky je̱ tá̱nu̱k ya̱x juuꞌ veꞌe yakto̱o̱ydup ukpu̱ je̱ tá̱nu̱k ya̱x juuꞌ veꞌe pya̱a̱mdup je̱ tyo̱kin ka̱jxta. Vaampa tseꞌe: “Nteꞌyam, u̱xyaja a̱tseꞌe nmin je̱ts a̱tseꞌe ntónu̱t juuꞌ mitseꞌe mtsa̱jkp.” Je̱ Jesucristo xa veꞌe du̱yakkuka̱jxinu je̱ mutoꞌk ko̱jtstán. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn je̱tseꞌe tyaannit je̱ mume̱jtsk ko̱jtstán. 10 Je̱ Nteꞌyamts u̱u̱ꞌmeꞌe xyakvaatsumdu je̱tseꞌe je̱ vaꞌajts jo̱o̱t je̱ vaꞌajts jaꞌvin xmo̱ꞌyumda ku̱x tyooneꞌe je̱ Cristo juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cho̱jk, je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk tseꞌe vaan je̱ vintsa̱ꞌkin toꞌk naxji anañu̱joma je̱ jayu ka̱jxta.
11 Je̱ teeꞌta̱jkta, jó̱vumts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱mutonda du̱mupa̱kta je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe du̱tukvintsa̱ꞌa̱gada may nax je̱ ya̱xta juuꞌ veꞌe ni je̱ vinꞌita je̱ jayu je̱ tyo̱kin du̱katuknu̱vaꞌatsup; 12 ax je̱ Jesucristo, toꞌk náxjits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam ñatyukvintsa̱ꞌkiji je̱tseꞌe je̱ jayu je̱ tyo̱kin du̱tuknu̱vaach, vanꞌit tseꞌe o̱jts yꞌa̱jxtkni je̱ja je̱ Nteꞌyam yꞌakaꞌyu̱n paꞌayi. 13 Je̱m tseꞌe du̱ꞌaꞌix kuunumeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱yakvintó̱kiyu̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Jesucristo du̱tsoꞌoxpa̱jktup. 14 Tun toꞌk naxji xa veꞌe je̱ Jesucristo je̱ Nteꞌyam ñatyukvintsa̱ꞌkiji, ka may náxap. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx yꞌijttinit o̱y je̱ts vaꞌajts je̱ jayu pa̱n pa̱n jaty je̱ꞌe̱ veꞌe yaktso̱o̱k. 15 Nay vanxu̱ppa tseꞌe je̱ Espíritu Santo du̱nu̱ko̱jtspe̱jtpa ku veꞌe vyaajñ:
16 Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n vyaꞌañ:
“Je̱ nam ko̱jtstán juuꞌ a̱tseꞌe nyaktánup ma̱a̱t je̱ israeejlit jáyuda,
je̱mts a̱tseꞌe jyaꞌvin ka̱jxmda mpá̱mu̱t a̱ts je̱ mpavaꞌnu̱n,
je̱mts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe njaꞌat vyinmaꞌyu̱n ka̱jxmda.”
17 Vanꞌit tseꞌe vyaajñ:
“Ni je̱ vinꞌita xa a̱tseꞌe je̱ tyó̱kinda nko̱o̱ꞌkjaaꞌmye̱jtsnit.”
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ. 18 Ku veꞌe je̱ jayu je̱ to̱kin veꞌem yakmeeꞌkxja, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌukvinkó̱pkini je̱tseꞌe je̱ jayu ti du̱yó̱xtat je̱tseꞌe je̱ tyó̱kinda yakme̱e̱ꞌkxjat.
Vaꞌan toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t je̱ Nteꞌyam
du̱mutá̱mimda
19 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, je̱ Jesús je̱ ñu̱u̱ꞌpu̱n ka̱jx tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t nta̱jkimdat je̱ it juuꞌ veꞌe je̱ kunooꞌkxu̱n munu̱yojk du̱ma̱a̱t. 20 Ku̱x tseꞌe xkuꞌo̱o̱ꞌkimdi, xyakꞌavaatsjimdu tseꞌe je̱ ntooꞌamda je̱tseꞌe nꞌijtumdinit je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t. 21 Ku̱x je̱ Jesuuseꞌe ijtp teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta je̱tseꞌe du̱nu̱tena je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, 22 vaꞌan tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t je̱ Nteꞌyam du̱mutá̱mimda, o̱y tseꞌe nnu̱jaꞌvimda je̱ts je̱ Jesucristo ka̱jxeꞌe je̱ Nteꞌyam ya̱ nvinmaꞌyu̱namda du̱yakvaꞌach je̱tseꞌe nko̱o̱ꞌknatyo̱kinjaꞌvimjidinit, vaꞌajts tseꞌe nꞌijtumda ax joꞌn je̱ jayu ñaajkvaꞌachju̱ je̱ vaꞌajts tsoxk na̱ma̱a̱t. 23 Vaꞌan tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t du̱jaaꞌkjaanchjaꞌvimda juuꞌ veꞌe nꞌavaꞌnimdup. Kyutyuumpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam juuꞌ veꞌe xtukvinvaꞌnimdu, ijtumdinupts u̱u̱ꞌmeꞌe je̱ꞌe̱ ma̱a̱t xa̱ꞌma ka̱jx. 24 Vaꞌan du̱ꞌíxtimda vintso̱ veꞌe anañu̱joma je̱ jayu ntso̱jkumdat je̱tseꞌe ntoꞌnumdat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱. 25 Kaꞌa tseꞌe ntoꞌnumdat ax joꞌn je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe kanayꞌamojkijidup, nakyo̱jtsmá̱kkimjadapeꞌe toꞌk jadoꞌk. Ax nu̱yojk tseꞌe ya̱ꞌa̱ nyakvinkó̱pkimdat ku̱x nmu̱jaꞌvimdupeꞌe je̱ts tá̱mani veꞌe je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ Cristo kya̱daaknuvat.
26 Pa̱n to̱kintoꞌnumdup xa veꞌe o̱yꞌavinmáyam, je̱tseꞌe njanu̱jaꞌvimda juuꞌ veꞌe tyu̱va, kaꞌa tseꞌe ti viijnk vintsa̱ꞌkin je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xto̱kinme̱e̱ꞌkxumdat, 27 nmaꞌyumdap ntájumdapeꞌe ku̱x yakto̱kimpayo̱ꞌyumdapeꞌe, je̱ ja̱a̱jn tseꞌe nꞌaꞌíxumdup joma veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx chaachpaattinit nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱tsoꞌoxpa̱jktup je̱ Nteꞌyam. 28 Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe du̱kakuva̱jktu je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n, veꞌem tseꞌe kyutujk je̱ts kaꞌa veꞌe ti tukmo̱ꞌtu̱n, o̱o̱ꞌktuts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jáyuda pa̱n je̱peꞌe nu̱me̱jtsk ukpu̱ nu̱toojk juuꞌ veꞌe du̱ꞌixtu du̱mó̱tudu je̱ ka ó̱yap juuꞌ veꞌe tyoondu kyo̱jtstu, 29 ax nu̱yojk tseꞌe chaachpaattinit pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k du̱tsoꞌoxpa̱jktup. Veꞌem tseꞌe du̱jávada je̱ts veꞌem je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk ax joꞌn o̱pya̱na yꞌa̱a̱ꞌk, veꞌem je̱ꞌe̱ veꞌe du̱jávada je̱ts kaꞌa je̱ꞌe̱ veꞌe tyun ku veꞌe je̱ Jesús je̱ Nteꞌyam ñatyukvintsa̱ꞌkiji je̱ jayu je̱ tyo̱kin ka̱jxta. Je̱ jayu tseꞌe du̱yakvintsa̱ꞌkintó̱kidup je̱ Espíritu Santo, juuꞌ ka̱jxeꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jayu je̱ maaꞌyu̱n du̱tuujnja. 30 Nnu̱jaꞌvimdinup xa veꞌe vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyaajñ: “A̱ts xa veꞌe xtukka̱daakp je̱ to̱kimpayo̱ꞌyk, a̱ts tseꞌe ntukkuvé̱tup.” Vaampap tseꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán je̱ts je̱ Nteꞌyameꞌe je̱ jyayu du̱to̱kimpayo̱ꞌo̱yup. 31 Pa̱n nmaso̱o̱kumdup xa veꞌe je̱ joojntyk Nteꞌyam, atsa̱ꞌkip tseꞌe o̱o̱y je̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe xmo̱ꞌyumdinup.
32 Ax jaaꞌmyé̱tstats miits vintso̱ veꞌe xmuténidi je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n ku veꞌe tá̱vani je̱ Nteꞌyam mtuknu̱jávajada je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, 33 myakjomtoondu myaktitoondu veꞌe je̱ja je̱ nu̱may jayu vyinkujk je̱tseꞌe xtsaachjaꞌvidi ax joꞌn je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk yaktoonduva. 34 Mtukmo̱ꞌttu miitseꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe poxu̱nta̱ktsu̱u̱nidu. Ku veꞌe je̱ jayu mpa̱jku̱xjidi juuꞌ jatyeꞌe mꞌixtu mjaye̱jptu, o̱o̱y tseꞌe xtuntukxo̱o̱jntkti, ku̱x mnu̱jaꞌvidinupeꞌe je̱ts je̱meꞌe tsapjo̱o̱tm je̱ o̱ꞌyin juuꞌ veꞌe nu̱yojk o̱y je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx yꞌit. 35 Kaꞌa tseꞌe xjaanchjaꞌviꞌatú̱vadat juuꞌ veꞌe mjaanchjaꞌvidup, ku̱x je̱ jaanchjaꞌvin juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup, munu̱yojk tseꞌe o̱o̱y je̱ Nteꞌyam mtunmo̱yu̱mpijtjidinuvat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ ka̱jx. 36 Kaꞌa tseꞌe mnooꞌkxtat je̱tseꞌe xtóndat juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp, veꞌem tseꞌe xpa̱jktinit juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe xtukvinvaꞌnimdu. 37 Ku̱x jidu̱ꞌu̱meꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ:
Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe mínup,
tso̱jkts je̱ꞌe̱ veꞌe myiinnit,
kaꞌa tseꞌe yꞌuktaꞌninit.
38 Ax je̱ jayu juuꞌ veꞌe tu̱v jáyuvip joojntykip,
joojntykapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jyaanchjaꞌvin ka̱jx.
Pa̱n yꞌavimpijtinuvap tseꞌe ax joꞌn yꞌijt,
kaꞌats a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ntukxo̱o̱ndu̱ku̱t.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ. 39 Kaꞌa xa u̱u̱ꞌmeꞌe veꞌem nꞌijtumda ax joꞌn je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ꞌavimpijtidinuvap ax joꞌn kyo̱ꞌo̱yjoojntykidi je̱tseꞌe vyintó̱kida, je̱ jaanchjaꞌvineꞌe njaye̱jpumdup je̱ts xyaktso̱o̱kumdupeꞌe je̱ Nteꞌyam.