13
Juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌo̱yjaꞌvip
Xa̱ꞌma ka̱jx tseꞌe mnachó̱kjadat toꞌk jadoꞌk. O̱y jayu mnapyá̱mjadat ma̱a̱t je̱ je̱ꞌyva jayu. Je̱meꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe veꞌem du̱toondu, kaꞌa tseꞌe du̱nu̱jaꞌvidi je̱ts je̱ aangelesta̱jk je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe yakkaaydu juuꞌ veꞌe yakmataandu.
Jaaꞌmyé̱tsta je̱ poxu̱nta̱kjayu, veꞌem ax joꞌn ku̱mꞌijtti je̱p poxu̱ntu̱jkp je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta. Kaꞌa tseꞌe xjaaꞌtyó̱kidat pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakjomtoondup yaktitoondup, veꞌemeꞌe myakjávajadat je̱ts myakjomtoonduvap myaktitoonduvap miitseꞌeda ax joꞌn je̱ꞌe̱da.
Vintsa̱ꞌa̱gada je̱ navya̱jku̱n. Pa̱n pa̱neꞌe ta̱ꞌa̱xpú̱kani pa̱n pa̱neꞌe yaaꞌvyú̱kani, mya̱jꞌíxup mya̱jjávap tseꞌe je̱ navya̱jku̱n. To̱kimpayo̱ꞌo̱yjadapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱yakvintsa̱ꞌkintó̱kidup je̱ navya̱jku̱n je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe ko̱ꞌo̱yyaaꞌyap.
Kaꞌa tseꞌe je̱ meen xnasꞌayó̱vadat, tukjo̱tka̱daꞌakta pa̱n vinxu̱peꞌe juuꞌ xꞌixta xjaye̱pta, ku̱x jidu̱ꞌu̱meꞌe je̱ Nteꞌyam vyaꞌañ: “A̱ts xa mitseꞌe nꞌíxup njayé̱pup, ni je̱ vinꞌítats a̱ts mitseꞌe nkamaso̱ꞌo̱ku̱t.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ. Veꞌemeꞌe yꞌo̱ya je̱tseꞌe nvaꞌnumdat toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t:
Je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n a̱tseꞌe xputa̱jkip,
kaꞌats a̱tseꞌe ntsa̱ꞌa̱ga pa̱n vintso̱ a̱tseꞌe je̱ jayu xtun.
Jaaꞌmyé̱tsta je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe mtukꞌíxju̱du mtuknu̱jaꞌvijidu je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook, payo̱ꞌo̱yda je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tyoondu kyo̱jtstu ku veꞌe jyoojntykidi je̱ts vintso̱ veꞌe ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t je̱ Nteꞌyam du̱jaanchjaꞌvidi. Veꞌem tseꞌe xtoonduvat xko̱jtstuvat.
Je̱ Jesucristo, kaꞌa xa je̱ꞌe̱ veꞌe tyíku̱ts, veꞌem ax joꞌn yꞌijt, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌit je̱tseꞌe yꞌijtnit xa̱ꞌma ka̱jx. Je̱ja tseꞌe je̱ ixpa̱jku̱n ka toꞌkap juuꞌ veꞌe viijnk, kaꞌats miits je̱ꞌe̱ veꞌe xpana̱jkxtat. Je̱ꞌe̱ veꞌe o̱y ku veꞌe nma̱kkpa̱ꞌmumdat ya̱ nꞌaajamda ya̱ njo̱o̱tamda je̱ Nteꞌyam je̱ myaaꞌyu̱n ka̱jx, ka je̱ꞌe̱ ka̱jxapeꞌe juuꞌ veꞌe yakkaayp yakꞌookp. Je̱ kaꞌyu̱n je̱ ooku̱n juuꞌ veꞌe je̱ jayu pyavaandup je̱tseꞌe je̱ jayu du̱kakáydat du̱kaꞌooꞌktat, ni vinxú̱pats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu kyaputá̱kajada je̱tseꞌe yꞌíttat je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t.
10 Njaye̱jpumdup xa u̱u̱ꞌmeꞌe je̱ ya̱x juuꞌ veꞌe katukka̱daakju̱dup je̱tseꞌe du̱ja̱ꞌkxtat je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe toondup joma veꞌe je̱ tabernáculo. 11 Je̱ tá̱nu̱k juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam tyukvintsa̱ꞌkidup je̱ jayu je̱ tyo̱kin ka̱jx, je̱ꞌe̱ je̱ ñu̱u̱ꞌpu̱n tseꞌe je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ teeꞌta̱jkta, je̱ꞌe̱ tseꞌe yakta̱jkip je̱ it juuꞌ veꞌe je̱ kunooꞌkxu̱n munu̱yojk du̱ma̱a̱t, je̱ tá̱nu̱k je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk, je̱ꞌe̱ tseꞌe yakkajpu̱mpítsumdup je̱tseꞌe du̱yaknaxto̱yda jékum. 12 Ax nay veꞌempa tseꞌe je̱ Jesús du̱yakkajpu̱mpítsumduva, je̱m tseꞌe je̱ ñu̱u̱ꞌpu̱n du̱masa̱a̱k ku veꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn je̱tseꞌe je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n ka̱jx du̱tuknu̱vaꞌatstat je̱ jayu je̱ tyo̱kin. 13 Vaꞌan tseꞌe du̱ꞌijtumda je̱ Jesús ma̱a̱t ó̱yameꞌe je̱ jayu xviijnkꞌíxumda ax joꞌn je̱ Jesús yakviijnkꞌíx ku veꞌe je̱ jayu yakcruuzpe̱jtjidi je̱m kajpu̱n paꞌam. 14 Vaꞌan tseꞌe du̱ꞌijtumda je̱ꞌe̱ ma̱a̱t, ku̱x nꞌaꞌíxumdupeꞌe je̱ ciudad juuꞌ veꞌe miimpnum, kaꞌa xa veꞌe ti it njaye̱jpumda joma veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ntsu̱u̱nimdinit yaja naxviijn. 15 Ax je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe ijtp je̱ Nteꞌyam nkuko̱jtsjimdat je̱ Jesucristo ka̱jx. Ku veꞌe veꞌem ntoꞌnumdat, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ vintsa̱ꞌkin juuꞌ veꞌe vyinmajtsjup je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam nmo̱ꞌyumdat. 16 Kaꞌa tseꞌe xjaaꞌtyó̱kidat je̱tseꞌe xtóndat juuꞌ veꞌe o̱y. Putá̱kada je̱ jayu pa̱n pa̱neꞌe katihꞌijtu̱xju̱dup. Ku veꞌe veꞌem xtonda, je̱ vintsa̱ꞌkints je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌo̱yjaꞌvip.
17 Ka̱tsa̱pa̱kta pa̱n pa̱n jatyeꞌe mtukꞌíxju̱dup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook. Je̱ꞌe̱ tseꞌe mtóndap juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe kyo̱jtstup, ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe cho̱jktup, pyayo̱ꞌydup vintso̱ veꞌe o̱y mꞌijttinit je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t, ñu̱jaꞌvidupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts myo̱ꞌo̱dap je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ cuenta pa̱n vintso̱ veꞌe juuꞌ jaty tu̱du̱tonda tu̱du̱ko̱tsta. Mꞌíxtap tseꞌe vintso̱ veꞌe je̱ tyoonk du̱tóndat je̱ xo̱o̱jntku̱n ma̱a̱t. Pa̱n kaꞌa xa miits je̱ꞌe̱ veꞌe xka̱tsa̱pa̱kta, je̱ tsaachvinmaꞌyu̱n ma̱a̱tts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tyoonk du̱tóndat. Ax kaꞌats miits je̱ꞌe̱ veꞌe mtoꞌnu̱xjadat o̱y.
18 Nu̱tsapko̱tsta a̱a̱ts toꞌk aaj. Kaꞌa a̱a̱tseꞌe ntinatyukjávaja je̱ja je̱ Nteꞌyam vyinkujk, je̱ꞌe̱ a̱a̱tseꞌe ntsa̱jkp je̱ts a̱a̱tseꞌe njaaꞌktónu̱t njaaꞌkkó̱tsu̱t juuꞌ veꞌe o̱y je̱ts vaꞌajts. 19 Ku a̱tseꞌe xnu̱tsapkó̱tstat, je̱ꞌe̱ veꞌe vinko̱pk je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xꞌamó̱tudat je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tónup je̱ts a̱tseꞌe tso̱jk nvimpítu̱t joma veꞌe miitsta.
20 Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe je̱ o̱y jo̱o̱t du̱yajkp je̱tseꞌe du̱yakjoojntykpa̱jknuva je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, juuꞌ veꞌe xꞌíxumdup xjaye̱jpumdup veꞌem ax joꞌn je̱ o̱y carnero vinténiva du̱ꞌixꞌit je̱ kyarneeroda, je̱ Jesucristo, juuꞌ veꞌe je̱ ñu̱u̱ꞌpu̱n ka̱jx je̱ Nteꞌyam xtukmutaajnjimdu je̱ ko̱jtstán juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx tyoonnup, 21 je̱ Nteꞌyam tseꞌe mmo̱ꞌo̱jadap je̱ o̱y aaj je̱ o̱y jo̱o̱t je̱tseꞌe veꞌem xtoondinit xko̱jtstinit juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp. Je̱ Jesucristo ka̱jx tseꞌe du̱pá̱mu̱t yam njaꞌvin ka̱jxmamda juuꞌ veꞌe yꞌo̱yjaꞌvip. ¡Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe je̱ Cristo yꞌijtnit xa̱ꞌma ka̱jx! Amén.
22 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, nmunooꞌkxtktupts a̱ts miitseꞌe je̱tseꞌe ya̱ ko̱jtsvíjin xkuvá̱ktat juuꞌ veꞌe ntuknu̱jaꞌyidup, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe ve̱e̱ꞌn tu̱nnu̱jáyada. 23 Nꞌavaꞌnipts a̱tseꞌe je̱ts ta̱ veꞌe je̱ nꞌútsamda je̱ nꞌajchamda Timoteo naspa̱ka tyaanni. Pa̱n tso̱jkeꞌe jyeꞌya, nma̱a̱dapts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱a̱ts miitseꞌe na̱jkx nkuꞌíxtinuva.
24 Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱ꞌo̱dat je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱nu̱vinténidup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk, je̱ts nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu. Máyameꞌe je̱ Dios mke̱jxu̱xjada je̱ itáliait jayu.
25 Je̱ Nteꞌyamts miitseꞌe anañu̱joma mkunooꞌkxjadap.