Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Santiago jyaay
1
A̱tseꞌe je̱ Santiago, je̱ Nteꞌyam je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa. Máyam a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xtu̱ vannu̱makme̱jtsk viijn je̱ Israel ja chaan je̱ kyo̱o̱ juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup ka toꞌk viijnap yaja naxviijn.
Je̱ vijin je̱ ke̱jo̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yajkyp
Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, xo̱o̱ndu̱kta ku veꞌe xyaknaxta oyjuuꞌ tsaachpaatu̱na. Mnu̱jaꞌvidup xa veꞌe ku veꞌe xmuté̱nada je̱ tsaachpaatu̱n je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe je̱ Jesucristo xjaanchjávada, veꞌem tseꞌe xjajtꞌata̱ꞌa̱tstat vintso̱ veꞌe juu xmuté̱nadat. Muté̱nada oy ja̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe myaknajxtup pa̱n joma vaateꞌe kyuka̱xa, veꞌem tseꞌe ma̱kk mꞌijttinit toꞌk muk je̱ Jesucristo ma̱a̱t, kaꞌa tseꞌe ti mkaꞌijtu̱xjadat.
Pa̱n je̱m xa veꞌe nu̱toꞌk miitsta juuꞌ veꞌe kaꞌijtu̱xjup je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n, amó̱tuvu̱ts je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe myoꞌoju̱t, ax mo̱ꞌo̱jupts je̱ꞌe̱ veꞌe, ku̱x tyoojnjip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ maaꞌyu̱n anañu̱joma, kaꞌa tseꞌe du̱ko̱ꞌoyjáva ku veꞌe je̱ jayu juu yꞌamó̱tuxju̱. Ax vinko̱pkts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe du̱jaanchjávat je̱ts tyónup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam juuꞌ veꞌe yꞌamó̱tup, kaꞌa tseꞌe mye̱jtsvinmáyu̱t. Ku̱x je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe me̱jtsvinmaayp, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ maaxy na̱a̱j juuꞌ veꞌe je̱ po̱j yakpe̱ꞌtsmiijnjup yakpe̱ꞌtsxa̱jpjup. Pa̱n pa̱n xa veꞌe me̱jtsvinmaayp, kaꞌa tseꞌe vyinmáyu̱t je̱ts mo̱ꞌo̱jup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam juu veꞌe yꞌamó̱tup, vinmamyiimp vinmaxya̱jppts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t juuꞌ du̱katún.
Je̱ uts je̱ ajch ukpu̱ je̱ uts je̱ tsa̱ꞌa̱ juuꞌ veꞌe ayo̱o̱vdup, vaꞌants je̱ꞌe̱ veꞌe du̱xo̱o̱ndu̱kta ku̱x ñu̱má̱jidup je̱ꞌe̱ veꞌe ja̱ja je̱ Nteꞌyam vyinkujk. 10 Je̱ts je̱ uts je̱ ajch ukpu̱ je̱ uts je̱ tsa̱ꞌa̱ juuꞌ veꞌe kumeen, vaꞌan tseꞌe du̱xo̱o̱ndu̱kta ku̱x ka ja myeen ka̱jxapeꞌe je̱ Nteꞌyam yakmá̱jajada. Najxp xa veꞌe yam ya̱ it ku veꞌe je̱ jayu kyumeenada; veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌe ja̱ kumeen jayu ax joꞌn je̱ yukjo̱o̱tmit pu̱j, kaꞌa tseꞌe jyek. 11 Ku veꞌe je̱ piꞌk ojts aajy je̱tseꞌe je̱ pyu̱j vyinkaꞌavaatsni, kaꞌa tseꞌe yꞌuktsójini. Nay veꞌempa tseꞌe je̱ kummen jayu vyintó̱kida ku veꞌe nu̱yojk jyaaꞌknaajkkumeenavaꞌanjada.
Kaꞌa veꞌe pa̱n pa̱neꞌe je̱ Nteꞌyam yakto̱kintonuvaampy
12 Xo̱o̱ndup xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe oy du̱muténidup je̱ tsaachpaatu̱n, ku̱x ku xa veꞌe o̱y dku̱yaknaxta, jyaye̱jptinupts je̱ꞌe̱ veꞌe ja joojntykin juu veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam tyukvinvaꞌnidup je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe tso̱jkju̱dup. 13 Ku xa veꞌe je̱ jayu tyokintonuvaꞌañ, ni pa̱na tseꞌe kyavaꞌanu̱t je̱ts je̱ Nteꞌyameꞌe yakto̱kintonuvaajnjup, ku̱x kaꞌa xa veꞌe pa̱n yꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vinmaꞌyu̱nmo̱ꞌo̱t je̱tseꞌe du̱tsó̱ku̱t juu veꞌe ka ó̱yap, je̱ts kaꞌava veꞌe pa̱n pa̱neꞌe ja Nteꞌyam je̱ vinmaꞌyu̱n mo̱o̱jyjup je̱tseꞌe tyo̱kintónu̱t. 14 Juuꞌ veꞌe je̱ jayu yakto̱kintonuvaajnjup, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ jayu je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n vyiijnkvá̱vju̱ je̱tseꞌe tyo̱kintónu̱t. 15 Ax ku tseꞌe je̱ jayu vyiijnkvá̱vju̱ je̱tseꞌe tyo̱kintónu̱t, vanꞌit tseꞌe je̱ jayu tyo̱kintún; je̱ts ku veꞌe je jayu kyato̱kintonꞌatu̱va, je̱ꞌyapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ xa̱a̱j je̱tseꞌe je tyo̱kin yaktukkuva̱jtnit xa̱ꞌma ka̱jx, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t yꞌítu̱t.
16 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntso̱jktup, kaꞌa tseꞌe mnamyaso̱ꞌo̱kjadat je̱tseꞌe pa̱n mvinꞌa̱a̱ꞌnjadat. 17 Nu̱jom juuꞌ veꞌe o̱y je̱ts vaꞌajts, ka̱jxm tso̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ maaꞌyu̱n cha̱a̱ꞌn, je̱ Nteꞌyamts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yajkp, je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱pa̱a̱m n0u̱jom juuꞌ jatyeꞌe ajajp ata̱ꞌkxp je̱m tsajpo̱o̱tm. Kaꞌa tseꞌe je̱ Nteꞌyam tyíku̱ts, jyajtykutyuump je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ jatyeꞌe kya̱jtsp. 18 Ku̱x veꞌemeꞌe du̱tsa̱k, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ nam joojntykin xmo̱ꞌyumdi ja̱ ayook ka̱jx juuꞌ veꞌe tyú̱vam. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn je̱tseꞌe nꞌijtumdinit ax joꞌn juuꞌ veꞌe ta̱ꞌmitooꞌva̱jkp je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam yaktukmuya̱x, u̱u̱ꞌmda, juuꞌ veꞌe tooꞌva̱jkp du̱jaanchjaꞌvidu je̱ Jesucristo.
Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱vinjaꞌvip du̱vintsa̱ꞌkip je̱ Nteꞌyam ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga
19 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntsojktup, yakvinkó̱pkada yu̱ꞌu̱: Ka̱tsꞌamo̱tunaxta pa̱n pa̱n jatyeꞌe mtukꞌíxju̱dup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook, kaꞌa tseꞌe jatyji juuꞌ xkó̱tstat, je̱ꞌe̱ veꞌe tooꞌva̱jkp o̱y mpayo̱ꞌoydap juuꞌ veꞌe mko̱tsuvaandup. Kaꞌa tseꞌe jatyji mjo̱tmaꞌattat, 20 ku̱x ku xa veꞌe je̱ jayu jyo̱tmaꞌaty, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tún juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp. 21 Ja̱ꞌa̱ ka̱jx tseꞌe, kaꞌa tseꞌe xꞌuktoondinit juuꞌ veꞌe kyapaatyp kyahꞌake̱e̱guip, je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe o̱o̱y tunꞌijtp yaja naxviijn. Nu̱u̱ꞌk aaj nu̱u̱ꞌk jo̱o̱teꞌe xkuvá̱ktat je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam pya̱a̱m je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda je̱ts juuꞌ ka̱jxeꞌe mꞌo̱ꞌyuixjada je̱tseꞌe xjaye̱jptinit je̱ joojntykin juꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.
22 Tonda vintso̱ veꞌe vyaꞌañ je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook, kaꞌa tseꞌe mnavyinꞌa̱a̱ꞌnjadat, kaꞌa tseꞌe mvinmáydat je̱ts nvaatani je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe xꞌamo̱tunaxta je̱tseꞌe xkakutyonda. 23 Je̱ꞌe̱ sxa veꞌe juuꞌ veꞌe du̱ꞌamo̱tunajxp je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook je̱tseꞌe du̱kakutyún, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn toꞌk je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ vyi9ijn je̱ yꞌaaj du̱ka̱kꞌíxip je̱p ixu̱n ja̱a̱tp, 24 yꞌixpts je̱ꞌe̱ veꞌe vintso̱ veꞌe yꞌíxuva. Ku tseꞌe du̱vinvaꞌkvaꞌach je̱ ixu̱n, vanꞌit tseꞌe du̱jaaꞌtyo̱ki vintse̱ veꞌe yꞌíxuva. 25 Ax je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe o̱y du̱payo̱ꞌyp vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t du̱mutún du̱mupu̱k, je̱tseꞌe du̱kutyún, o̱ꞌyixjupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe kyo̱o̱ꞌkto̱kintoonnit. Pa̱n tyuumpts je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem je̱tseꞌe du̱kajaaꞌtyó̱ki juuꞌ veꞌe tu̱du̱ꞌamo̱tunaxy, kunooꞌkxjupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam.
26 Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱nasjaꞌvip je̱ts vyinjaꞌvip vyintsa̱ꞌkip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe o̱yvintgso̱va juuꞌ du̱ka̱ts, viinm tseꞌe ñavyinꞌu̱u̱ꞌju̱, kaꞌa tseꞌe tyoꞌnu̱xju̱ vintso̱ veꞌe du̱nasjava je̱tsz je̱ Nteꞌyameꞌe yakvinjaꞌvip yakvintsa̱ꞌkip. 27 Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe o̱y du̱vinjaꞌvip du̱vintsa̱ꞌkip je̱ Nteꞌyam, je̱ Dios Teeꞌ, veꞌem ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱kuꞌixp je̱ kuꞌa̱a̱ꞌk ónu̱k je̱ts je̱ kuꞌa̱a̱ꞌk ta̱ꞌa̱xta̱jk juuꞌ veꞌe tsaachpaattup, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnjada je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱.