Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Judas jyaay
1
A̱tseꞌe je̱ Judas, je̱ Jesucristo je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa, je̱ Santiago je̱ yꞌuts. Máyam a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ Dios Teeꞌ vinko̱o̱jnju̱du je̱tseꞌe cho̱jkjidi, je̱ Dios Teeꞌ, juuꞌ veꞌe íxju̱dup jaye̱jpju̱dup je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe toꞌk muk yꞌitta je̱ Jesucristo ma̱a̱t. O̱o̱y tseꞌe xtunjayé̱ptat je̱ tukmo̱ꞌtu̱n, je̱ o̱y jo̱o̱t, je̱ts je̱ tso̱jku̱n.
Je̱ yakꞌixpa̱jkpada juuꞌ veꞌe taayidup
(2 Pedro 2.1‑17)
Miitsta, juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntso̱jktup, njatso̱jk xa a̱tseꞌe je̱ts a̱ts miitseꞌe ku̱nnu̱jaꞌyidi je̱ joojntykin ka̱jx juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp je̱tseꞌe njaye̱jpumda, ax kaꞌanumts a̱tseꞌe veꞌem ntun. Nnayjaꞌvijupts a̱tseꞌe je̱ts tooꞌva̱jkp a̱ts miitseꞌe nko̱jtsmá̱kkadat je̱tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t mnaajkꞌijtjidinit je̱ ayook ma̱a̱t juuꞌ veꞌe mjaanchjaꞌvidup je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam toꞌk naxji du̱tukka̱ta̱jki je̱ jyáyuda. Ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yaktíku̱tsu̱t je̱ ayook juuꞌ veꞌe yaktaan. Je̱m xa veꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ vinꞌa̱a̱ꞌnu̱n ka̱jx napya̱a̱jmju̱dup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk ma̱a̱t, ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱natyukpá̱kjada je̱ Jesucristo, je̱ꞌe̱jyji veꞌe toꞌk je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda. Ju̱jpani tseꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán du̱ꞌavaꞌni je̱ts vintó̱kidap je̱ꞌe̱ veꞌeda, kaꞌa tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vintsa̱ꞌa̱gada. Tyijtupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ꞌe̱ ka̱jxeꞌe ku̱xeꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jayu je̱ maaꞌyu̱n du̱tuujnja, nvaat tseꞌe je̱ yaaꞌy je̱ ta̱ꞌa̱x je̱ ka̱ts du̱tukma̱a̱tjayé̱ptat juuꞌ veꞌe ka pú̱kap jyaye̱jptup.
Ó̱yam miitseꞌe xnu̱jávada juuꞌ a̱ts miitseꞌe ntuknu̱jaꞌyidup, ntsa̱jkpts a̱tseꞌe je̱ts a̱ts miitseꞌe ntukjaaꞌmyé̱tstat je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsa̱neꞌe du̱yakpítsumni je̱ jyayu je̱m Egipto. Ó̱yam tseꞌe vyeꞌema, u̱xꞌo̱o̱kts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yakkutó̱kidini je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe kajaanchjaꞌvijidu. Jaaꞌmyé̱tsta je̱ angelesta̱jk juuꞌ veꞌe kayakkutojktu ax joꞌn je̱ Nteꞌyam tyukka̱ta̱jkijidi, myaso̱o̱ktinuts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ it juuꞌ veꞌe jyaye̱jptu, je̱ Nteꞌyam tseꞌe yakꞌijtju̱dup je̱m ako̱o̱ꞌts it jo̱o̱tm juuꞌ veꞌe du̱nu̱ꞌavaꞌtika̱jxp. Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌeda ax joꞌn je̱ poxu̱nta̱kjayu juuꞌ veꞌe cadena tsum. Je̱m tseꞌe veꞌem yꞌijttinit je̱ xa̱a̱j paat ku veꞌe je̱ tsaachpaatu̱n yakmo̱o̱ydinit. Jaaꞌmye̱jtstuva je̱ sodómait je̱ts je̱ gomoorrait jáyuda je̱ts je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup yꞌijt je̱m kajpu̱n ka̱jxmda juuꞌ veꞌe mutá̱mijidup, kaꞌa tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱ka̱tsu̱pa̱jktuva, tyukma̱a̱tjaye̱jptu tseꞌe je̱ ka̱ts je̱ yaaꞌy je̱ ta̱ꞌa̱x juuꞌ veꞌe ka pú̱kap jyaye̱jptup. Je̱ꞌe̱ paat tseꞌe ko̱ꞌo̱tyoondu ku veꞌe je̱ yaaꞌtya̱jk je̱ ka̱ts du̱tukma̱a̱tjaye̱jpti je̱ myuyaaꞌtya̱jk. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam yakkuto̱kika̱jxjidini ku veꞌe je̱ ja̱a̱jn du̱yaknaxka̱daaky. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn je̱tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu vaꞌajts du̱nu̱jávadat je̱tseꞌe veꞌem du̱katoonduvat.
Ax nay veꞌempa je̱ jayu juuꞌ veꞌe napya̱a̱jmju̱dup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk ma̱a̱t, vaandupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts ti jatyeꞌe yakꞌíxju̱du je̱ kumaꞌaj ka̱jx je̱tseꞌe veꞌem du̱tóndat je̱ ka ó̱yap juuꞌ veꞌe tyonuvaandup je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jxta. Kaꞌa tseꞌe du̱ma̱ja̱pa̱mda je̱ kutojku̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam jyayejpp, vyinko̱jtspe̱jttup tseꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup je̱m tsapjo̱o̱tm. Ax je̱ ángeles Miguel, juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ aangelesta̱jkta, ku veꞌe du̱ma̱a̱tnakyo̱jtsvintso̱o̱jvji je̱ Satanás je̱ts pa̱neꞌe du̱jayé̱pup je̱ Moisés je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe ñayjaꞌviji je̱tseꞌe du̱vinko̱jtspé̱tu̱t je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap. Jidu̱ꞌu̱meꞌe vyaajñ: “¡Je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n tseꞌe mtukna̱ꞌmu̱xjup!” 10 Ax je̱ jayu juuꞌ veꞌe vinꞌa̱a̱ꞌndup, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe kyo̱ꞌo̱ñu̱ko̱jtsidup juuꞌ veꞌe kyavinmó̱tudup, veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌeda ax joꞌn je̱ tá̱nu̱k juuꞌ veꞌe du̱kaꞌo̱ypayo̱ꞌydup juuꞌ, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyoondup juuꞌ veꞌe cho̱jktup je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jxta. Vintó̱kidapts je̱ꞌe̱ veꞌeda.
11 ¡Ayo̱o̱v xa veꞌe je̱ꞌe̱ je̱ jyo̱o̱tta, ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe du̱pana̱jkxtup je̱ tooꞌ juuꞌ veꞌe je̱ Caín pya̱jk! Veꞌem ax joꞌn je̱ Balaam ñatyukka̱ta̱jkiji je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ je̱tseꞌe veꞌem ku̱myeempu̱jk, nay veꞌempa tseꞌe jyátkiduva. Vintó̱kidapts je̱ꞌe̱ veꞌeda ku̱xeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kaka̱tsa̱pa̱kta, veꞌem ax joꞌn je̱ Coré kyaka̱tsu̱pa̱jkji je̱tseꞌe vyintó̱kini. 12 Ku veꞌe mnayꞌamókajada kaayva je̱ tso̱jku̱n ka̱jx juuꞌ veꞌe mnayjaye̱jpu̱xju̱dup toꞌk jadoꞌk, je̱ jayu tseꞌe jomvaandup tivaandup ku veꞌe xma̱a̱tkáyda xma̱a̱tꞌooꞌkta ax joꞌn ku̱xtukma̱a̱tjaye̱jpti je̱ tso̱jku̱n. Veꞌem tseꞌe o̱y ñaajkkáyjada, ax kaꞌa tseꞌe du̱yakvinkó̱pkada je̱ jayu juuꞌ veꞌe katihꞌijtu̱xju̱dup. Veꞌem tseꞌe yꞌitta ax joꞌn je̱ ku̱p juuꞌ veꞌe kata̱ꞌmip, ax joꞌn je̱ ku̱p juuꞌ veꞌe yakvixp je̱ yꞌaaꞌts ma̱a̱t je̱tseꞌe tya̱a̱tsni. 13 Veꞌem ax joꞌn je̱ maaxy na̱a̱j o̱o̱y tyumpojtu̱k je̱tseꞌe je̱ yꞌa̱a̱ꞌpk du̱pu̱m, nay veꞌem tseꞌe yaknu̱java vintso̱ veꞌe je̱ jayu je̱ jyáyuvinda je̱ ka ó̱yap ka̱jx juuꞌ veꞌe tyoondup kyo̱jtstup. Veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌeda ax joꞌn je̱ maatsa juuꞌ veꞌe tooꞌtó̱kidup, yaknu̱pa̱a̱jmtkiduts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx yꞌijttinit je̱m ako̱o̱ꞌts it jo̱o̱tm juuꞌ veꞌe du̱nu̱ko̱o̱ꞌtsika̱jxp.
14 Kyo̱jtsnajx xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook je̱ Enoc juuꞌ veꞌe muvuxtojtu̱k naske̱ꞌe̱xa ku veꞌe je̱ Adán ku̱jx yakmacho̱vu̱tsa̱a̱ꞌn. Je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ꞌavaꞌni vintso̱ ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ jáyuda. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ: “Mya̱a̱tmínup xa veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n pa̱n pa̱n jatyeꞌe jye̱ꞌe̱ip ka jamachá̱vum, 15 je̱ꞌe̱ tseꞌe nu̱jom je̱ jayu du̱to̱kimpayo̱ꞌkya̱jxtinup, pya̱a̱jmjidinupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tsaachpaatu̱n nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kajaanchjaꞌvidu je̱tseꞌe du̱kavintsa̱ꞌkidi, je̱tseꞌe du̱vinko̱jtspe̱jtti, je̱tseꞌe je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ du̱toondi.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Enoc vyaajñ. 16 Kaꞌa tseꞌe je̱ jayu juuꞌ du̱tukjo̱tka̱daꞌakta, kyo̱ꞌo̱yjaꞌvidupeꞌe juuꞌ jatyeꞌe je̱ viijnk jayu tyoondup, pyana̱jkxtup tseꞌe je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe cho̱jktup je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jxta, namyá̱jijidup tseꞌe, yꞌíxtidupts je̱ꞌe̱ veꞌe vintso̱ veꞌe je̱ jayu tsoj du̱jávadat juuꞌ veꞌe tukꞌíxju̱dup je̱tseꞌe veꞌem du̱jayé̱ptat juuꞌ veꞌe cho̱jktup.
Juuꞌ veꞌe tyóndap je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta
17 Miitsta, juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntso̱jktup, jaaꞌmyé̱tsta je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo je̱ kyuká̱tsivada myaktaꞌnu̱xju̱du. 18 Veꞌem tseꞌe vyaandi je̱ts ku veꞌe tá̱mani je̱ ita̱ka̱x vye̱ꞌnat, tyukxiꞌiktapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu je̱ Nteꞌyam jye̱ꞌe̱, je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jx tseꞌe du̱tóndat je̱ ka ó̱yap juuꞌ veꞌe cho̱jktup. 19 Ax je̱ jáyuda, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ njáyuvamda du̱yaknapya̱jkvaꞌkxuvaajnju̱dup, cho̱jktupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ njáyuvam yꞌijttinit toꞌk je̱ vinmaꞌyu̱n je̱ꞌe̱ ma̱a̱t, je̱ꞌe̱jyji tseꞌe tyoondup vintso̱ veꞌe je̱ kyo̱ꞌo̱y vinmaꞌyu̱n ña̱ꞌmu̱xjada, kaꞌa tseꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxmda yꞌit je̱ Espíritu Santo.
20 Miitsta, juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntso̱jktup, ijtp tseꞌe mnaajkma̱kkpá̱kjadat je̱ mvaꞌajts jaanchjaꞌvin ka̱jxta. Tsapko̱tsta je̱ ma̱kkin ma̱a̱t juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo yajkyp. 21 Naajkꞌítjada je̱ Nteꞌyam je̱ cho̱jku̱n ma̱a̱t ku veꞌe xꞌaꞌixta je̱ xa̱a̱j ku veꞌe myiinnuvat je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ ñu̱ꞌixka̱daaku̱n ka̱jx mmo̱o̱jyjidinup je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.
22 Tukmo̱ꞌo̱tta pa̱n pa̱n jatyeꞌe me̱jtsvinmaaydup. 23 Putá̱kada tseꞌe viijnkta, veꞌem ax joꞌn je̱ jayu ku̱yakputa̱ka juuꞌ veꞌe je̱m ja̱njo̱o̱tm yakva̱a̱ꞌmpítsump, je̱ts tukmo̱ꞌttuva juuꞌ veꞌe viijnktava. Ax nayꞌíxjada tseꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe veꞌem xtóndat ax joꞌn je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tonda, ko̱ꞌo̱yjávada tseꞌe je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tyoondup, je̱ts tsa̱ꞌa̱gada ku̱x ku veꞌe mpaaꞌtjadat je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tyoondup.
Ku je̱ Judas kyo̱jtskuka̱jxini
24 Ax je̱ tun toꞌk Nteꞌyam, je̱ nYaktso̱o̱kpamda, o̱ꞌyixjup xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe du̱tónu̱t vintso̱ veꞌe mkakaꞌadat je̱p to̱kin ja̱a̱tp je̱tseꞌe myakje̱ꞌyjidinit je̱m je̱ꞌe̱ vyinkojkm joma veꞌe o̱o̱y je̱ ma̱jin du̱tunjayep, veꞌem vintso̱ veꞌe je̱ to̱kin mkapaaꞌtjadat je̱ts o̱o̱y je̱ xo̱o̱jntku̱n ma̱a̱t, 25 je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱jaye̱jpnup je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo ka̱jx je̱ vintsa̱ꞌkin je̱ts je̱ ma̱jin, je̱ ma̱kkin je̱ts je̱ kutojku̱n. Veꞌem tseꞌe yꞌijt kaꞌanumeꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌndu̱k vyeꞌna, u̱xyameꞌe veꞌem yꞌijtpa, je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx veꞌem yꞌijtnit. Amén.