Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ Jesucristo tyukꞌix tyuknu̱jaꞌvi je̱ Juan je̱ts ti veꞌe tónjup
1
Pa̱n tya̱jx ka̱jxeꞌe je̱ Juan ya̱ na̱k du̱jaajy
Je̱ Nteꞌyam xa veꞌe du̱tuknu̱jaꞌvi je̱ Jesucristo ti veꞌe tso̱jkji tónjup kó̱tsjup je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tuknu̱jaꞌvivat pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱mutoondup du̱mupa̱jktup. Toꞌk tseꞌe je̱ ángeles du̱kejx, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe tu̱xtukꞌix tu̱xtuknu̱java. A̱ts, je̱ Juan, mpu̱u̱mpts a̱tseꞌe ya̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n juuꞌ jaty a̱tseꞌe tu̱nꞌix, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayookts ya̱ꞌa̱ veꞌe juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe myo̱o̱y je̱ Jesucristo je̱ts a̱ts miitseꞌe ntuknu̱jaꞌviduvat.
Xo̱o̱n xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kó̱tstap ya̱ na̱k. Xo̱o̱nduvapts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ꞌamo̱tunáxtap ku veꞌe yakka̱ts ya̱ ka̱ts ya̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yajk, je̱tseꞌe du̱ma̱ja̱pá̱mdat juuꞌ jatyeꞌe yaja javyet, ku̱x tá̱mani xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe tyónju̱t kyó̱tsju̱t.
Ku je̱ Juan du̱nu̱jaꞌyi je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidu je̱p Asia
A̱ts, je̱ Juan, u̱xyamts a̱tseꞌe nnu̱jáyada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm je̱m ásiait yꞌit jo̱o̱tm. Je̱ Nteꞌyam, je̱ Espíritu Santo, je̱ts je̱ Jesucristo, je̱ꞌe̱ tseꞌe mkunooꞌkxjadap je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱ yꞌo̱y jo̱o̱t ma̱a̱tta; je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe u̱xyam ijtp, je̱ꞌe̱ tseꞌe ijt, je̱ꞌe̱m tseꞌe ijtnup; je̱ts je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe veꞌem ax joꞌn je̱ vuxtojtu̱k kujajpa kuta̱ꞌkxpa je̱m je̱ Nteꞌyam je̱ kyutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm; je̱ts je̱ Jesucristo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook du̱ko̱jtsnajxp veꞌem ax joꞌn du̱ꞌix du̱mo̱tu, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe mutoꞌk juuꞌ veꞌe joojntykpa̱jknuva, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yakkutojkjip nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakkutojktup yaja naxviijn. Ax je̱ Cristo tseꞌe xtuntso̱jkꞌo̱o̱ꞌkumdup je̱tseꞌe xtuknu̱vaatsumdi je̱ ntó̱kinamda ku veꞌe xkuꞌo̱o̱ꞌkimdi, je̱ꞌe̱ tseꞌe xpa̱ꞌmumdu je̱tseꞌe nyakkutojkumdat je̱tseꞌe teeꞌta̱jk nꞌijtumdat, ax veꞌem tseꞌe nvinjaꞌvimdinit nvintsa̱ꞌkimdinit je̱ Nteꞌyam, je̱ꞌe̱ je̱ Tyeeꞌ. ¡Je̱ Cristo tseꞌe du̱jaye̱jpnup je̱ ma̱jin je̱ jaanchin je̱ts je̱ kutojku̱n xa̱ꞌma ka̱jx! Amén.
¡Amo̱tunaxta, je̱m je̱ꞌe̱ veꞌe vínu̱ts jo̱o̱tm myiinnit! Anañu̱jómats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱ꞌíxtat, je̱ꞌe̱ paat pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakxa̱ꞌa̱jkijidu. Nu̱jom tseꞌe je̱ jayu yaja naxviijn chaachvinmapya̱jkká̱xtat je̱tseꞌe yaꞌaxtat ku veꞌe du̱ꞌíxtat. Veꞌemeꞌe tyónju̱t kyó̱tsju̱t. Amén.
Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe je̱ Nteꞌyam vyaꞌañ, je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱ka̱ꞌmika̱jxp: “A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ it cho̱o̱ꞌntk, a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe tyonká̱xju̱t kyo̱jtská̱xju̱t nu̱jom juuꞌ jaty, a̱ts tseꞌe ax joꞌn je̱ A je̱ts je̱ Z, a̱ts tseꞌe u̱xyam ijtp, a̱ts tseꞌe ijt, á̱tsam tseꞌe ijtnup.”
Ku je̱ Juan du̱ꞌix je̱ Cristo je̱ ma̱jin ma̱a̱t
A̱ts, je̱ Juan, miits je̱ mꞌutsta je̱ mꞌajchta, kijpx a̱ts miitseꞌe ntukma̱a̱tyaknáxta je̱ tsaachpaatu̱n, ijtp a̱tseꞌe miits ma̱a̱tta je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm je̱tseꞌe ntukma̱a̱tmuté̱nada je̱ tsaachpaatu̱n. Je̱ꞌe̱ ka̱jx ya̱ꞌa̱ veꞌe ku̱xeꞌe nꞌijtumda toꞌk muk je̱ Jesucristo ma̱a̱t. Yakmajtsts a̱tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe yaja nyakpu̱u̱jm, toꞌk je̱ it juuꞌ veꞌe yaja maaxy na̱a̱j akujk. Patmos ya̱ꞌa̱ veꞌe xya̱a̱j. Je̱ꞌe̱ ka̱jxti̱ a̱tseꞌe veꞌem nyaktuujn ku̱xeꞌe a̱ts ntukkaꞌamáy je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook, je̱ꞌe̱ veꞌe ku a̱tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n mpu̱m je̱ Jesucristo ka̱jx. 10 Je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ xya̱a̱j tseꞌe vyeꞌna, vanꞌitts a̱tseꞌe je̱m je̱ Espíritu Santo kya̱ꞌm ntaajñ je̱ts a̱tseꞌe nnaadup nꞌamo̱tunajxy toꞌk je̱ ayook vaꞌajts ma̱kk kya̱ts, veꞌem ax joꞌn je̱ trompeta ma̱kk xyuꞌux, 11 je̱ts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe tooꞌva̱jkp, a̱ts tseꞌe u̱xꞌo̱o̱k, veꞌemts a̱tseꞌe ax joꞌn je̱ A je̱ts je̱ Z. Jatyanu̱ je̱m na̱k ka̱jxm pa̱n juuꞌ jatyeꞌe mꞌixp, je̱ts ke̱jxja je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm je̱m ásiait yꞌit jo̱o̱tm. Je̱ kajpu̱n joma veꞌe ñayꞌamókajada, ya̱ꞌa̱ts je̱ꞌe̱ veꞌeda: je̱ Éfeso je̱ts je̱ Esmirna, je̱ Pérgamo je̱ts je̱ Tiatira, je̱ Sardis je̱ts je̱ Filadelfia, je̱ts je̱ Laodicea.
12 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌixu̱mpijt je̱ts a̱tseꞌe nꞌíxu̱t pa̱n pa̱n a̱tseꞌe xmuko̱jtsp. Ku a̱tseꞌe nꞌixu̱mpijt, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix vuxtojtu̱k je̱ tsinto̱vye̱jtu̱n juuꞌ veꞌe tum je̱ oro. 13 Je̱mts a̱tseꞌe tsinto̱vye̱jtu̱n akojkm nꞌix toꞌk pa̱neꞌe veꞌem ke̱ꞌxp ax joꞌn je̱ yaaꞌtya̱jk, ya̱neꞌe je̱ xyo̱x du̱jayep, je̱m tseꞌe tyek ja̱jm paat kya̱daꞌaky, je̱tseꞌe toꞌk je̱ oro cinta du̱kakꞌajenju̱. 14 Vaꞌajts po̱o̱ꞌpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ vyaajy, veꞌem ax joꞌn je̱ po̱o̱ꞌp lana ukpu̱ je̱ tsapꞌa̱a̱ꞌpk. Veꞌem tseꞌe je̱ vyiijn ax joꞌn je̱ ja̱nꞌaye̱e̱ꞌnst. 15 Veꞌem tseꞌe je̱ tyek yꞌajaj yꞌatu̱ꞌkx ax joꞌn je̱ bronce tyu̱ꞌkx myátsu̱k ku veꞌe vaꞌajts yakpa̱ꞌa̱t, veꞌem ax joꞌn je̱ bronce je̱m ja̱njo̱o̱tm vyinto̱y ku veꞌe jyu̱ꞌu̱. Veꞌem tseꞌe je̱ yꞌaaj je̱ yo̱ꞌkt vaꞌajts ma̱kk tyunka̱ts, veꞌem ax joꞌn je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j yꞌu̱u̱ꞌts tyinu̱n. 16 Je̱m tseꞌe yꞌakaꞌyu̱n ka̱ꞌm du̱ma̱a̱da vuxtojtu̱k je̱ maatsa. Je̱p tseꞌe yꞌávup pyítsum toꞌk je̱ tsojx juuꞌ veꞌe me̱jtsk adoꞌom ja̱jpax. Veꞌem tseꞌe je̱ vyiijn je̱ yꞌaaj yꞌajaj yꞌatu̱ꞌkx ax joꞌn je̱ aampa xa̱a̱j ku veꞌe vaꞌajts ma̱kk yꞌañ.
17 Ku a̱tseꞌe nꞌix, vanꞌitts a̱tseꞌe ntunnaxvipp je̱ja je̱ꞌe̱ vyinkujk ax joꞌn a̱tseꞌe a̱a̱ꞌk ku̱nꞌijt joꞌn. Ax je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe je̱ yꞌakaꞌyu̱n ka̱ꞌa̱j xtuknu̱ko̱o̱n je̱ts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―Kadi mtsa̱ꞌa̱ga. A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe tooꞌva̱jkp, a̱ts tseꞌe u̱xꞌo̱o̱k, 18 a̱ts tseꞌe joojntykip. Ukꞌo̱o̱ꞌk a̱tseꞌe; ax joojntykipts a̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx. A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ avaatsu̱n nma̱a̱t juuꞌ veꞌe yaktukꞌavaatsp joma veꞌe je̱ o̱o̱ꞌkpa yꞌitta. 19 Javyé̱tu̱ts nꞌit juuꞌ veꞌe tu̱xꞌix, juuꞌ veꞌe u̱xyam ijtp, je̱ts juuꞌ veꞌe u̱xꞌo̱o̱k ítup. 20 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱nu̱ka̱ts juuꞌ veꞌe kayaknu̱jaꞌvip yꞌijt, je̱ vuxtojtu̱k maatsa juuꞌ veꞌe yam a̱ts nꞌakaꞌyu̱n ka̱ꞌm tu̱xꞌix je̱ts je̱ vuxtojtu̱k tsinto̱vye̱jtu̱n juuꞌ veꞌe tum je̱ oro. Je̱ vuxtojtu̱k maatsa, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱ka̱jtsp je̱ yakka̱tsu̱yo̱ꞌyvada juuꞌ veꞌe je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook du̱yakyo̱ꞌydup joma veꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxmda. Je̱ts je̱ vuxtojtu̱k tsinto̱vye̱jtu̱n, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱ka̱jtsp je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta juuꞌ veꞌe je̱m nayꞌamojkijidup.