2
Je̱ vuxtojtu̱k kajpu̱n joma veꞌe ñayꞌamojkijidi je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk: Pa̱n pa̱n jatyeꞌe nayꞌamojkijidu je̱p Éfeso
’Nu̱jaya jidu̱ꞌu̱m je̱ yakka̱tsu̱yo̱ꞌyva joma veꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱m éfesovit kyajpu̱n ka̱jxm: “Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe vyaꞌañ je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱ma̱a̱t je̱ vuxtojtu̱k maatsa je̱m yꞌakaꞌyu̱n ka̱ꞌm je̱tseꞌe ñaxy tya̱ka je̱m je̱ vuxtojtu̱k oro tsinto̱vye̱jtu̱n yꞌakojkm: Nnu̱jaꞌvinup xa a̱tseꞌe pa̱n ti jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup, vintso̱ veꞌe ma̱kk mtonda a̱ts ka̱jx je̱ts vintso̱ veꞌe je̱ ma̱kk aaj je̱ ma̱kk jo̱o̱t xjaye̱pta, kaꞌa miitseꞌe xkuva̱kta pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka ó̱yap jáyuvidup joojntykidup, je̱tseꞌe xꞌixta pa̱n pa̱n jatyeꞌe natyijju̱dup kuká̱tsivada, veꞌem tseꞌe je̱ nu̱jaꞌvin xpa̱jkti je̱ts taayidup je̱ꞌe̱ veꞌe. Ta̱ xa miitseꞌe je̱ ma̱kk aaj je̱ ma̱kk jo̱o̱t xjaye̱pta, ta̱ veꞌe o̱o̱y mtuntsaachpaaꞌtta je̱tseꞌe o̱o̱y mtuntonda a̱ts ka̱jx, kaꞌa tseꞌe mnooꞌkxta. O̱yam tseꞌe vyeꞌema, je̱p tseꞌe toꞌk viijn juuꞌ a̱ts miitseꞌe ntukna̱a̱jmavaandup, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku a̱tseꞌe xko̱o̱ꞌktso̱jktini veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe xtso̱jkti ku a̱tseꞌe xjaanchjaꞌviꞌukvaandi. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, jaaꞌmyé̱tsta vintso̱ a̱ts miitseꞌe xtso̱jkti vanꞌit, vinmayu̱mpijttini, maso̱o̱ktini je̱ mko̱ꞌo̱y joojntykinda, je̱ts toondinuva veꞌem ax joꞌn xtso̱o̱ꞌntkti. Pa̱n kaꞌa tseꞌe veꞌem xtonda, na̱jkxpts a̱tseꞌe nyakke̱e̱kni je̱ mtsinto̱vye̱jtu̱nda joma veꞌe yꞌit. Ax mputa̱jkijidupts ya̱ꞌa̱ veꞌe ku̱xeꞌe xkatso̱kta je̱ꞌe̱ juuꞌ jatyeꞌe tyoondup je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱pana̱jkxtup je̱ Nicolás je̱ yꞌixpa̱jku̱n, ntsoꞌoxpa̱jkpap a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe tyoondup. Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe je̱m je̱ tyaatsk, vaꞌan tseꞌe du̱ꞌamo̱tunaxta juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo vaꞌnu̱xju̱dup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm: Pa̱n pa̱n tseꞌe ma̱a̱daakp, nmo̱ꞌo̱pts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe du̱ja̱ꞌkxu̱t je̱ ku̱pu̱ta̱a̱jm juuꞌ veꞌe joojntykinyajkp, juuꞌ veꞌe je̱m ijtp joma veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu je̱ jya̱a̱jnda je̱ tya̱jkta.”
Pa̱n pa̱n jatyeꞌe nayꞌamojkijidu je̱p Esmirna
’Nu̱jaꞌyiva jidu̱ꞌu̱m je̱ yakka̱tsu̱yo̱ꞌyva joma veꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱m esmiirnait kyajpu̱n ka̱jxm: “Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe vyaꞌañ je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe tooꞌva̱jkp je̱ts u̱xꞌo̱o̱k, je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe ukꞌo̱o̱ꞌk je̱tseꞌe jyoojntykpa̱jknuva: Nnu̱jaꞌvinup xa a̱tseꞌe pa̱n ti jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup, vintso̱ veꞌe mtsaachpaaꞌtta je̱tseꞌe mꞌayo̱vda (ó̱yameꞌe may je̱ o̱ꞌyin xjaye̱pta). Nnu̱jaꞌvinupts a̱tseꞌe vintso̱ veꞌe mpakó̱tsjada je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe natyijju̱dup israeejlit jáyuda, ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe jye̱ꞌe̱da, je̱ Satanaasts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jyáyuda. 10 Kaꞌats miits je̱ꞌe̱ veꞌe xtsa̱ꞌa̱gadat vintso̱ veꞌe mtsaachpaaꞌttat. Je̱m miitseꞌeda pa̱neꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap yakjapyoxu̱nta̱kpá̱mjadap, yꞌíxupts je̱ꞌe̱ veꞌe vintso̱ veꞌe yꞌó̱yat je̱ts a̱ts miitseꞌe xko̱o̱ꞌkjaanchjaꞌvidinit. Majk xa̱a̱j veꞌe veꞌem myaktsaachpaaꞌtjadat. Toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t tseꞌe mꞌíttat a̱ts ma̱a̱t vanꞌit paat ku veꞌe mꞌo̱o̱ꞌktat, veꞌem tseꞌe xjaye̱jptinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. 11 Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe je̱m je̱ tyaatsk, vaꞌan tseꞌe du̱ꞌamo̱tunaxta juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo vaꞌnu̱xju̱dup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm. Pa̱n pa̱n tseꞌe ma̱a̱daakp, kaꞌa tseꞌe vyintso̱tónju̱t je̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtnup.”
Pa̱n pa̱n jatyeꞌe nayꞌamojkijidu je̱p Pérgamo
12 ’Nu̱jaꞌyiva jidu̱ꞌu̱m je̱ yakka̱tsu̱yo̱ꞌyva joma veꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱m peergamovit kyajpu̱n ka̱jxm: “Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe vyaꞌañ je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱ma̱a̱t je̱ tsojx juuꞌ veꞌe me̱jtsk adoꞌom ja̱jpax: 13 Nnu̱jaꞌvinup xa a̱tseꞌe pa̱n ti jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup je̱tseꞌe mtsa̱a̱nada joma veꞌe je̱ Satanás yakkutuk. O̱yamts je̱meꞌe mtsa̱a̱nada, toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱tts a̱tseꞌe xmutonda xmupa̱kta, ijtpts a̱tseꞌe xjaanchjávada. O̱yameꞌe ma̱kk je̱ jayu myaktsaachpaatjidi ku veꞌe je̱ Antipas du̱yakꞌo̱o̱ꞌkti, kaꞌats a̱tseꞌe xjaanchjaꞌviꞌatú̱vidi, je̱ Antipas juuꞌ veꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pa̱a̱m a̱ts ka̱jx je̱ja je̱ nu̱may jayu vyinkujkta ku veꞌe vyeꞌnana je̱m mkajpu̱n ka̱jxmda, je̱m joma veꞌe je̱ Satanás chu̱u̱na. 14 Ax je̱p tseꞌe juuꞌ a̱ts miitseꞌe ntukna̱a̱jmavaandup, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱m miitseꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kamaso̱ꞌo̱kuvaandup je̱ Balaam je̱ yꞌixpa̱jku̱n. Je̱ Balaam tseꞌe du̱ꞌako̱jtsi je̱ Balac vintso̱ veꞌe je̱ israeejlit jayu du̱yakto̱kintóndat, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe du̱ja̱ꞌkxta juuꞌ jatyeꞌe yaktukvintsa̱ꞌkidu je̱ yꞌapa̱mnaxta je̱ts ku veꞌe je̱ ka̱ts du̱tukma̱a̱tjaye̱jpti je̱ kiix ónu̱kta juuꞌ veꞌe ka pú̱kap jyaye̱jptup. 15 Je̱mts miitseꞌe xma̱a̱dada pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kamaso̱ꞌo̱kuvaandup je̱ Nicolás je̱ yꞌixpa̱jku̱n, je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ a̱tseꞌe nkatsa̱jkp. 16 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, vinmayu̱mpijttini, maso̱o̱ktini je̱ mko̱ꞌo̱y joojntykinda. Pa̱n kaꞌats miitseꞌe xmaso̱ꞌo̱kta je̱ mko̱ꞌo̱y joojntykinda, nnu̱na̱jkxtapts a̱ts miitseꞌe je̱ts a̱tseꞌe na̱jkx nꞌatsoꞌoxtún ma̱a̱t je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe du̱kamaso̱o̱ktup je̱ Nicolás je̱ yꞌixpa̱jku̱n. Veꞌemts a̱tseꞌe ntónu̱t ma̱a̱t je̱ tsojx juuꞌ veꞌe yap a̱ts nꞌávup pítsump. 17 Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe je̱m je̱ tyaatsk, vaꞌan tseꞌe du̱ꞌamo̱tunaxta juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo vaꞌnu̱xju̱dup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm: Pa̱n pa̱n tseꞌe ma̱a̱daakp, nmo̱ꞌo̱pts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe du̱káyu̱t je̱ maná juuꞌ veꞌe yuꞌuts ijtp, je̱ts a̱tseꞌe nmo̱ꞌo̱t toꞌk je̱ piꞌk po̱o̱ꞌp tsaaj joma veꞌe javyet yꞌit toꞌk je̱ nam xa̱a̱j juuꞌ veꞌe ni pa̱na du̱kanu̱jaꞌvip, je̱ꞌe̱jyji veꞌe pa̱n pa̱neꞌe yakmo̱ꞌo̱p.”
Pa̱n pa̱n jatyeꞌe nayꞌamojkijidu je̱p Tiatira
18 ’Nu̱jaꞌyiva jidu̱ꞌu̱m je̱ yakka̱tsu̱yo̱ꞌyva joma veꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱m tiatiirait kyajpu̱n ka̱jxm: “Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe vyaꞌañ je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, juuꞌ veꞌe je̱ vyiijn ax joꞌn je̱ ja̱nꞌaye̱e̱ꞌnst je̱ts je̱ tyek ax joꞌn je̱ bronce juuꞌ veꞌe vaꞌajts pa̱ꞌa̱t: 19 Nnu̱jaꞌvinup xa a̱tseꞌe pa̱n ti jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup, je̱ tso̱jku̱n juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup, vintso̱ a̱tseꞌe xjaanchjávada, vintso̱ a̱tseꞌe xmutonda xmupa̱kta, je̱ts vintso̱ veꞌe je̱ ma̱kk aaj je̱ ma̱kk jo̱o̱t xjaye̱pta, nnu̱jaꞌvivapts a̱tseꞌe je̱ts nu̱yojk miitseꞌe u̱xyam mtonda a̱ts ka̱jx je̱ts kaꞌa veꞌe ku a̱tseꞌe xjaanchjaꞌviꞌukvaandi. 20 O̱yam tseꞌe vyeꞌema, je̱p xa veꞌe juuꞌ a̱ts miitseꞌe ntukna̱a̱jmavaandup, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe xkuva̱kta je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk Jezebel, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe natyijjup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa. Tónajits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ yꞌixpa̱jku̱n du̱tukvinꞌu̱u̱ꞌn a̱ts je̱ njayu je̱tseꞌe veꞌem je̱ ka̱ts du̱tukma̱a̱tjayé̱pta je̱ yaaꞌy je̱ ta̱ꞌa̱x juuꞌ veꞌe ka pú̱kap jyaye̱jptup je̱tseꞌe du̱ja̱ꞌkxta juuꞌ veꞌe yaktukvintsa̱ꞌkidup juuꞌ veꞌe ka je̱ Nteꞌyamap. 21 Ta̱ xa a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe njaꞌitu̱ma̱ꞌa̱ je̱tseꞌe vyinmayu̱mpítu̱t; ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyinmayu̱mpijt, kaꞌa tseꞌe du̱masa̱ꞌa̱k je̱ kyo̱ꞌo̱y tooꞌ. 22 Ax je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe pana̱jkxju̱dup, pa̱n kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱maso̱ꞌo̱kta juuꞌ jatyeꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk tyuump, nyakpaꞌampé̱tupts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk je̱ts a̱tseꞌe o̱o̱y ntunyaktsaachpaaꞌttat je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe tyukma̱a̱ttoondup je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, 23 nyakꞌo̱o̱ꞌktapts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk du̱ka̱tsꞌamo̱tunajxtup. Ax veꞌem tseꞌe nu̱jom je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk du̱nu̱jávadat je̱ts nꞌixku̱jxp nmu̱jaꞌviku̱jxp a̱tseꞌe je̱ jayu je̱ jyaꞌvin je̱ts je̱ vyinmaꞌyu̱n, veꞌem a̱ts miitseꞌe toꞌk jadoꞌk juuꞌ nmo̱ꞌo̱dat pa̱n vintso̱ veꞌe du̱ma̱a̱tnavyaaꞌtyju̱ du̱ma̱a̱tnayꞌake̱e̱gaja juuꞌ jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup. 24 Ax miitsta pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup je̱m Tiatira je̱tseꞌe du̱kapana̱jkxta ya̱ ko̱ꞌo̱y ixpa̱jku̱n je̱tseꞌe du̱katonmatsta juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe tyijtup je̱ Satanás je̱ mya̱ja̱ ixpa̱jku̱n, kaꞌats a̱ts miitseꞌe ti viijnk ntukpavaꞌanda. 25 Ixꞌitta juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup vanꞌit paat ku a̱tseꞌe nmiinnuvat. 26 Pa̱n pa̱n tseꞌe ma̱a̱daakp je̱tseꞌe du̱tún juuꞌ jaty a̱tseꞌe ntsa̱jkp vanꞌit paat ku veꞌe yꞌo̱o̱ꞌku̱t, nmo̱ꞌo̱pts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe du̱yakkutojkjat je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup joma veꞌe may viijn je̱ it je̱ naax, 27 veꞌem ax joꞌn a̱ts je̱ nTeeꞌ xmo̱o̱jy je̱ kutojku̱n. Pa̱n kaꞌa tseꞌe je̱ jayu kya̱tsa̱pá̱kjada, veꞌem tseꞌe du̱tónu̱t ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ pojxu̱n du̱kajp je̱tseꞌe du̱tukpoꞌovaꞌkxy je̱ naxtoꞌts; 28 nmo̱o̱yvapts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ma̱ja̱ maatsa juuꞌ veꞌe ja̱pyji pítsump. 29 Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe je̱m je̱ tyaatsk, vaꞌan tseꞌe du̱ꞌamo̱tunaxta juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo vaꞌnu̱xju̱dup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm.”