3
Pa̱n pa̱n jatyeꞌe nayꞌamojkijidu je̱p Sardis
’Nu̱jaꞌyiva jidu̱ꞌu̱m je̱ yakka̱tsu̱yo̱ꞌyva joma veꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱m saardisit kyajpu̱n ka̱jxm: “Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe vyaꞌañ je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱ka̱ꞌmip je̱ Espíritu Santo je̱ts je̱ vuxtojtu̱k maatsa, je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe ijtp je̱m je̱ Nteꞌyam jyaꞌvin ka̱jxm je̱tseꞌe yaktuknu̱kex je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm joma veꞌe ñayꞌamókajada: Nnu̱jaꞌvinup xa a̱tseꞌe pa̱n ti jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup, nnu̱jaꞌvinupts a̱tseꞌe je̱ts ó̱yam miitseꞌe mjajoojntykada, ni vinxú̱pats a̱ts miitseꞌe xkatoojnjada. Vijta ke̱jta, mo̱ꞌo̱da je̱ ma̱kkin juuꞌ jatyeꞌe jaaꞌktaampna, juuꞌ veꞌe jave̱e̱ꞌn je̱tseꞌe kyutó̱kiyu̱t, ku̱x ta̱ a̱tseꞌe nꞌix je̱ts kaꞌa miitseꞌe xtonda juuꞌ veꞌe o̱y juuꞌ veꞌe vaꞌajts je̱ja je̱ Nteꞌyam vyinkujk. Jaaꞌmyé̱tsta je̱ts pana̱jkxta je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe myakmo̱o̱ydu, vinmayu̱mpijttini, maso̱o̱ktini je̱ mko̱ꞌo̱y joojntykinda. Ku̱x pa̱n kaꞌa xa miitseꞌe xmaso̱ꞌo̱kta je̱ mko̱ꞌo̱y joojntykinda, nnu̱na̱jkxtapts a̱ts miitseꞌe je̱ts a̱ts miitseꞌe na̱jkx nkupaadada. Veꞌemts a̱tseꞌe nje̱ꞌyat ax joꞌn je̱ me̱e̱ꞌtspa jyeꞌya je̱m je̱ jayu tya̱kꞌam, kaꞌa veꞌe xnu̱jávada pa̱n vinꞌit. O̱yam tseꞌe vyeꞌema, je̱m tseꞌe saardisit kyajpu̱n ka̱jxm miitsta pa̱n pa̱n jatyeꞌe kanaajkꞌijtju̱dup ma̱a̱t je̱ to̱kin, ax je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe nma̱a̱tvídu̱ttap po̱o̱ꞌp xa̱xta, ku̱x veꞌem je̱ꞌe̱ veꞌe du̱vinmátsjada. Pa̱n pa̱n tseꞌe ma̱a̱daakp, yakpo̱o̱ꞌpxó̱xupts je̱ꞌe̱ veꞌe, kaꞌats a̱tseꞌe nyaktó̱kiyu̱t je̱ xya̱a̱j je̱p na̱k ku̱jxp joma veꞌe javyet je̱ xya̱a̱jta pa̱n pa̱n jatyeꞌe xa̱ꞌma ka̱jx joojntykidinup. A̱ts je̱ nTeeꞌ je̱ts je̱ yꞌaangeles, je̱mts a̱tseꞌe je̱ꞌe̱ vyinkojkmda nvaꞌanu̱t je̱ts a̱ts je̱ njayu je̱ꞌe̱ veꞌeda. Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe je̱m je̱ tyaatsk, vaꞌan tseꞌe du̱ꞌamo̱tunaxta juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo vaꞌnu̱xju̱dup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm.”
Pa̱n pa̱n jatyeꞌe nayꞌamojkijidu je̱p Filadelfia
’Nu̱jaꞌyiva jidu̱ꞌu̱m je̱ yakka̱tsu̱yo̱ꞌyva joma veꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱m filadeejlfiait kyajpu̱n ka̱jxm: “Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe vyaꞌañ je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe vaꞌajts je̱ts tyú̱vam, je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱ma̱a̱t je̱ yakkutojkpa David je̱ yꞌavaatsu̱n, je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe juuꞌ du̱yakꞌavaatsp, ni pa̱na xa veꞌe kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe du̱yakꞌatóku̱t, nay veꞌempa pa̱neꞌe juuꞌ du̱yakꞌatojkp, ni pa̱na tseꞌe kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe du̱yakꞌavaꞌatsu̱t: Nnu̱jaꞌvinup xa a̱tseꞌe pa̱n ti jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup, mpa̱a̱mts a̱tseꞌe je̱ja miits mvinkujkta toꞌk je̱ ta̱kꞌaka̱ꞌa̱ juuꞌ veꞌe avaꞌajts, juuꞌ veꞌe ni pa̱na kaꞌo̱ꞌyixjup je̱tseꞌe du̱yakꞌatóku̱t. O̱yamts miitseꞌe ve̱e̱ꞌnji je̱ ma̱kkin xjaye̱pta, mkutyoonduts miitseꞌe a̱ts je̱ nka̱ts je̱ nꞌayook je̱tseꞌe mjaaꞌknapyá̱mjada a̱ts ma̱a̱t. Ax veꞌem tseꞌe, je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Satanás du̱ma̱a̱tnapya̱jkju̱dup je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe taayidup ku veꞌe vyaꞌanda je̱ts israeejlit jayu je̱ꞌe̱ veꞌeda, ntónupts a̱tseꞌe je̱tseꞌe viindu̱k naxka̱daꞌaky ñapyá̱mjadat je̱m miits mvinkojkmda je̱tseꞌe du̱kuvá̱ktat je̱ts o̱o̱y a̱ts miitseꞌe ntuntso̱kta. 10 Ku̱x tseꞌe xmuté̱nada ax joꞌn a̱tseꞌe nvaꞌañ, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱ts miitseꞌe nꞌíxtat njayé̱ptat ku veꞌe anañu̱joma je̱ jayu o̱o̱y tyuntsaachpaaꞌttat yaja naxviijn je̱tseꞌe veꞌem o̱y yakꞌíxu̱t pa̱n pa̱n jaty a̱tseꞌe xjaanchjaꞌvidup. 11 Tso̱jk a̱tseꞌe nmiinnuvat. Ixꞌitta juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup je̱tseꞌe veꞌem ni pa̱na mkapa̱jku̱xjadat je̱ o̱ꞌyin juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup je̱m tsapjo̱o̱tm. 12 Pa̱n pa̱n tseꞌe ma̱a̱daakp, veꞌemts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe mpá̱mu̱t ax joꞌn toꞌk je̱ ma̱kk patte̱na je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp, ni je̱ vinꞌítats je̱ꞌe̱ veꞌe kyapítsumu̱t, je̱mts a̱tseꞌe je̱ꞌe̱ ñiꞌkxm njaꞌat a̱ts je̱ nNteꞌyam je̱ xya̱a̱j je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ cyiudad je̱ xya̱a̱j, je̱ nam Jerusalén je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ka̱daꞌakup, je̱meꞌe cho̱o̱ꞌnu̱t joma veꞌe je̱ Nteꞌyam. Ntuknu̱jaayduvapts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe a̱ts je̱ nnam xa̱a̱j. 13 Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe je̱m je̱ tyaatsk, vaꞌan tseꞌe du̱ꞌamo̱tunaxta juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo vaꞌnu̱xju̱dup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm.”
Pa̱n pa̱n jatyeꞌe nayꞌamojkijidu je̱p Laodicea
14 ’Nu̱jaꞌyiva jidu̱ꞌu̱m je̱ yakka̱tsu̱yo̱ꞌyva joma veꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱m laodicéait kyajpu̱n ka̱jxm: “Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe vyaꞌañ je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook du̱ko̱jtsnajxp veꞌem ax joꞌn du̱ꞌix du̱mo̱tu, je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱yakkutojkjip nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam pya̱a̱m: 15 Nnu̱jaꞌvinup xa a̱tseꞌe pa̱n ti jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup, nnu̱jaꞌvinupts a̱tseꞌe je̱ts kaꞌa a̱tseꞌe xtuntsoꞌoxpá̱kta je̱ts ni kaꞌa a̱tseꞌe xtuntso̱jktuva. Veꞌem xa miitseꞌeda ax joꞌn je̱ tsoxk na̱a̱j juuꞌ veꞌe pa̱ꞌa̱jntkji, kaꞌa tseꞌe xyuxa kaꞌa tseꞌe yꞌana. 16 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe ku̱xeꞌe veꞌem mꞌitta, veꞌemts a̱ts miitseꞌe ntóndat ax joꞌn je̱ jayu du̱ꞌu̱u̱ꞌts juuꞌ veꞌe je̱ jyo̱o̱t kyakuvu̱jkp. 17 Veꞌem xa miitseꞌe mvaꞌanda je̱ts ta̱ miitseꞌe o̱o̱y mtunꞌó̱yada, kaꞌa miitseꞌe ti mkaꞌijtu̱xjada; ax kaꞌa tseꞌe xnu̱jávada je̱ts mꞌayo̱o̱vdup miitseꞌeda, mꞌijttupts miitseꞌe veꞌem ax joꞌn je̱ viints jayu je̱ts je̱ jayu juuꞌ veꞌe nu̱vaꞌajts a̱xvaꞌajts. 18 Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱ts miitseꞌe nko̱jtsjada je̱tseꞌe xjóydat juuꞌ a̱tseꞌe nta̱a̱ꞌkp: je̱ oro juuꞌ veꞌe je̱p ja̱nja̱a̱tp tu̱yꞌo̱ya, veꞌem tseꞌe tu̱u̱v je̱ o̱ꞌyin xjayé̱ptat; je̱ts je̱ po̱o̱ꞌp vit, je̱tseꞌe mnatyukxó̱xjadat, veꞌem tseꞌe mko̱o̱ꞌkꞌijttinit ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe nu̱vaꞌajts a̱xvaꞌajts; je̱ts je̱ vintso̱o̱jy, je̱tseꞌe je̱ mviijn xpa̱a̱jmjadat, veꞌem tseꞌe mko̱o̱ꞌkꞌijttinit ax joꞌn je̱ viints jayu. 19 Ntuknu̱u̱jmidup a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n pa̱n jaty a̱tseꞌe ntso̱jktup je̱tseꞌe nyaktsaachpaaꞌtta, veꞌemts a̱tseꞌe ntun je̱tseꞌe nu̱yojk o̱y du̱tóndat juuꞌ a̱tseꞌe ntsa̱jkp; ax tun vinko̱pk tseꞌe je̱tseꞌe mvinmayu̱mpijttinit, je̱tseꞌe xmaso̱o̱ktinit je̱ mko̱ꞌo̱y joojntykinda. 20 Veꞌem xa a̱tseꞌe ax joꞌn toꞌk je̱ jayu juuꞌ veꞌe ko̱jtspo̱o̱ꞌkxp je̱ja ta̱kꞌaagui. Pa̱n pa̱nts a̱tseꞌe xꞌamo̱tunajxp je̱tseꞌe je̱ jyaꞌvin du̱yakꞌavaꞌach, tá̱kapts a̱tseꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxm je̱ts a̱tseꞌe nꞌítu̱t je̱ꞌe̱ ma̱a̱t ax joꞌn a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱nma̱a̱tkaajy ku̱nma̱a̱tꞌuuk. 21 Pa̱n pa̱n tseꞌe ma̱a̱daakp, nmo̱ꞌo̱pts a̱tseꞌe je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe cha̱a̱nadat a̱ts ma̱a̱t je̱m a̱ts nkutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n ka̱jxm, veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe nma̱a̱daaky je̱ts a̱tseꞌe ntsu̱u̱na a̱ts je̱ nTeeꞌ ma̱a̱t je̱m kyutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n ka̱jxm. 22 Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe je̱m je̱ tyaatsk, vaꞌan tseꞌe du̱ꞌamo̱tunaxta juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo vaꞌnu̱xju̱dup je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm.”