4
Je̱ vinjaꞌvin je̱ vintsa̱ꞌkin juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm
Ku ya̱ꞌa̱ veꞌe ñajxy, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ tsapjo̱o̱tmit it yꞌavaꞌach, veꞌem ax joꞌn toꞌk je̱ ta̱kꞌaka̱ꞌa̱ je̱m ku̱yꞌavaach. Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxnuva je̱ ayook juuꞌ a̱tseꞌe tooꞌva̱jkp xmuko̱jts je̱ trompeta joꞌn. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
―Pe̱tu̱ yam je̱ts a̱ts mitseꞌe ntukꞌíxu̱t juuꞌ jatyeꞌe tónjup kó̱tsjup.
Tun toꞌmayjits a̱tseꞌe je̱ Espíritu Santo xyaknu̱jkx je̱m tsapjo̱o̱tm. Je̱mts a̱tseꞌe toꞌk je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n nꞌix. Je̱m tseꞌe toꞌk chu̱u̱na. Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌajaj yꞌatu̱ꞌkx ax joꞌn je̱ jaspe tsaaj ukpu̱ je̱ cornalina tsaaj juuꞌ veꞌe ta̱ꞌkxp matskp. Je̱ja kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n paꞌayi tseꞌe toꞌk je̱ iiꞌtsu̱ts juuꞌ veꞌe tsoxk ajajp ata̱ꞌkxp ax joꞌn je̱ esmeralda tsaaj tyu̱ꞌkx myátsu̱k. Nꞌixts a̱tseꞌe iiꞌpx maktaaxk je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n juuꞌ veꞌe du̱naaꞌvíttup je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n. Je̱m tseꞌe cha̱a̱nada vyeꞌna nu̱ꞌiiꞌpx maktaaxk je̱ mú̱jit jáyuda, po̱o̱ꞌp xa̱xta, je̱ts je̱ oro corona juuꞌ veꞌe je̱m kyuvajkmda. Je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n juuꞌ veꞌe je̱m itu̱kojkm, je̱m tseꞌe tyumpítsum je̱ vítsu̱k, je̱ añu tyumpu̱j tyuntsaꞌpxy, je̱ añu tyumpuꞌu tyunma̱a̱ꞌt. Je̱m tseꞌe je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm tyo̱y vuxtojtu̱k je̱ kujajpa je̱ kuta̱ꞌkxpa, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱ka̱jtsp je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe ijtp je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk ma̱a̱t je̱m vuxtojtu̱k kajpu̱n ka̱jxm joma veꞌe ñayꞌamókajada. Je̱m tseꞌe je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm vyeꞌniva toꞌk je̱ jo̱y it juuꞌ veꞌe ke̱ꞌxp ax joꞌn je̱ maaxy na̱a̱j juuꞌ veꞌe je̱ ixu̱n joꞌn, tukke̱ꞌxnajxpts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ cristaajl.
Joma tseꞌe je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n, jé̱java tseꞌe vídu̱ta nu̱maktaaxk je̱ joojntykiva, tum je̱ viijn tseꞌe jyaye̱jptup je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk, veꞌem je̱p ñaadup veꞌem je̱ja vyinkujk. Mutoꞌk je̱ joojntykiva, veꞌem tseꞌe kyeꞌex ax joꞌn je̱ león; je̱ mume̱jtsk, ax joꞌn je̱ tsapkaaj; je̱ mutoojk, veꞌem tseꞌe je̱ vyiijn je̱ yꞌaaj ax joꞌn je̱ jayu; je̱ mumaktaaxk, veꞌem tseꞌe kyeꞌex ax joꞌn je̱ vijtsu̱n ku veꞌe jye̱yy. Nu̱toꞌk jaty tseꞌe tojtu̱k je̱ kye̱e̱ku̱n du̱jaye̱pta, tum je̱ viijn tseꞌe jyaye̱jptup je̱m ñiꞌkxmda kyo̱jmda je̱ts je̱p kye̱e̱ku̱n paꞌtkup paat. Kaꞌa tseꞌe kyo̱jtsꞌatú̱vada jaxu̱u̱ju̱n jatsoꞌp. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌanda:
Vaꞌajts, vaꞌajts, vaꞌajts,
Ma̱ja̱ Vintsá̱n, Nteꞌyam, mits tseꞌe nu̱jom mka̱ꞌmiku̱jxp,
mits xa veꞌe mꞌijt, mits tseꞌe u̱xyam mꞌijtp, mítsam tseꞌe mꞌijtnup.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌanda.
Ax vinnaajknáxts je̱ joojntykiva du̱mo̱ꞌo̱da je̱ ma̱jin je̱ jaanchin, je̱ vintsa̱ꞌkin, je̱ts je̱ kuko̱jtsu̱n je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe tsu̱u̱nip je̱m je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n ka̱jxm je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx jyoojntyka, 10 vanxu̱p naxpa tseꞌe je̱ nu̱ꞌiiꞌpx maktaaxk mú̱jit jayu du̱vinko̱xkté̱nada je̱tseꞌe du̱vinjávada du̱vintsa̱ꞌa̱gada je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe joojntykip xa̱ꞌma ka̱jx, je̱tseꞌe je̱ yꞌooro corónada du̱pa̱mda je̱m je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm je̱tseꞌe jidu̱ꞌu̱m vyaꞌanda:
11 Ma̱ja̱ Vintsá̱n, Nteꞌyam,
mvinmajtsjup xa mitseꞌe je̱tseꞌe xjaye̱jpnit je̱ ma̱jin je̱ jaanchin, je̱ vintsa̱ꞌkin, je̱ts je̱ kutojku̱n,
mitseꞌe nu̱jom juuꞌ jaty mpa̱a̱m;
ku̱x veꞌemeꞌe xtsa̱k,
je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe nu̱jom juuꞌ jaty jye̱ja,
mits tseꞌe myakje̱ji.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌanda.