5
Je̱ na̱k axaaꞌch
Ax je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe tsu̱u̱nip je̱m kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n ka̱jxm, je̱mts a̱tseꞌe nꞌix yꞌakaꞌyu̱n ka̱ꞌm du̱matsꞌit toꞌk je̱ na̱k axaaꞌch. Vinjaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ na̱k, veꞌem je̱ñiꞌkxm veꞌem je̱p yꞌakujkp. Vuxtojtu̱k je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tsaꞌyu̱n tukꞌanaꞌach. Nꞌixts a̱tseꞌe toꞌk je̱ ma̱kk ángeles juuꞌ veꞌe ma̱kk ko̱jts. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
―¿Pa̱n tseꞌe du̱vinmajtsjup je̱tseꞌe je̱ na̱k axaaꞌch du̱yakꞌavaꞌatsu̱t je̱tseꞌe je̱ chaꞌyu̱n du̱pa̱jkjat juuꞌ veꞌe tukꞌanaꞌach?
Ax juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm, ukpu̱ yaja naxviijn, ukpu̱ je̱p naxviijnit itu̱paꞌtkup, ni pa̱na tseꞌe kyaveꞌna juuꞌ veꞌe o̱ꞌyixjup je̱tseꞌe je̱ na̱k axaaꞌch du̱yakꞌavaꞌatsu̱t ukpu̱ du̱ꞌíxu̱t. O̱o̱yts a̱tseꞌe ntunnañu̱yaaxji ku̱x ni pa̱na veꞌe kyayakpaaty juuꞌ veꞌe du̱vinmajtsjup je̱tseꞌe du̱yakꞌavaꞌatsu̱t ukpu̱ du̱ꞌíxu̱t. Vanꞌitts a̱tseꞌe nu̱toꞌk je̱ mú̱jit jayu xnu̱u̱jmi:
―Kadi myaꞌaxy. Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe León yaktijp, je̱ Judá je̱ts je̱ yakkutojkpa David je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j, je̱ꞌe̱ tseꞌe ma̱a̱daak je̱tseꞌe veꞌem yꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe du̱yakꞌavaꞌatsu̱t je̱ na̱k axaaꞌch je̱tseꞌe je̱ chaꞌyu̱n du̱pa̱jkjat.
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix toꞌk tyena. Carnero Onu̱kts je̱ꞌe̱ veꞌe yaktij. Je̱m je̱ꞌe̱ veꞌe tyena joma veꞌe je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n, je̱m nu̱maktaaxk joojntykiva je̱ts mú̱jit jayu akojkmda. Ax juuꞌts je̱meꞌe ténip, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe kyeꞌex je̱ts tá̱vani veꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk ku veꞌe vyaajñ vintsa̱ꞌkin, vanꞌit tseꞌe jyoojntykpa̱jknuva. Vuxtojtu̱k tseꞌe je̱ vyaj vuxtojtu̱k tseꞌe je̱ vyiijn. Je̱ vyiijn, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱ka̱jtsp je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe ijtp je̱m je̱ Nteꞌyam jyaꞌvin ka̱jxm je̱tseꞌe yakkex toꞌk it toꞌk naxviijn. Vanꞌitts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱jts du̱tukka̱ko̱nvaꞌach je̱ na̱k axaaꞌch juuꞌ veꞌe je̱m yꞌakaꞌyu̱n ka̱ꞌm myatsꞌijtp je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe tsu̱u̱nip je̱m kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n ka̱jxm. Ku veꞌe du̱ka̱a̱jn je̱ na̱k axaaꞌch, vanꞌit tseꞌe je̱ nu̱maktaaxk joojntykiva je̱ts je̱ nu̱ꞌiiꞌpx maktaaxk mú̱jit jayu, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱vinko̱xkténidu je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k. Ka̱kje̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ mú̱jit jáyuda je̱m du̱ma̱a̱dada je̱ arpa ko̱v je̱ts je̱ oro apa̱jkin juuꞌ veꞌe ojtsta ma̱a̱t je̱ po̱o̱m. Je̱ po̱o̱m, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱ka̱jtsp je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu je̱ chapka̱tsta. Ya̱ nam u̱v tseꞌe tyukvinꞌa̱a̱vdu je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe yꞌa̱a̱vdi:
Mits xa veꞌe mvinmajtsjup je̱tseꞌe xkó̱nu̱t je̱ na̱k axaaꞌch je̱tseꞌe je̱ chaꞌyu̱n xpa̱jkjat,
ku̱x mitseꞌe vintsa̱ꞌkin mvaan,
mits je̱ mꞌo̱o̱ꞌku̱n ka̱jx tseꞌe xyaknatyukpitsumvaatsjidi je̱tseꞌe yꞌijttinit je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu,
vinxu̱peꞌe je̱ ke̱ꞌxpa,
nu̱vinxu̱peꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe ko̱jtstup o̱yjuuꞌ ayooka,
nu̱vinxu̱peꞌe je̱ jayu cha̱a̱nada toꞌk it toꞌk naxviijn.
10 Je̱ꞌe̱da veꞌe tu̱xpu̱m yakkutojkpada je̱ts teeꞌta̱jkta,
je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱mutoondup du̱mupa̱jktup,
yakkutojkjadapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe toꞌk it toꞌk naxviijn tsu̱u̱nidup.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe yꞌa̱a̱vdi.
11 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix nu̱may o̱o̱y je̱ ángeles, ñaaꞌvíttupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n, je̱ joojntykivada, je̱ts je̱ mú̱jit jáyuda. Millón amts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ángeles vye̱ꞌnada, nu̱tooj nu̱maꞌaj, 12 Nꞌamo̱tunajx a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe ma̱kk kyo̱tsta. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaandi:
Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k,
je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱vinmajtsjup je̱tseꞌe je̱ kutojku̱n yakmo̱o̱ynit je̱ts je̱ o̱ꞌyin, je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n je̱ts je̱ ma̱kkin, je̱ vintsa̱ꞌkin, je̱ ma̱jin je̱ jaanchin, je̱ts je̱ o̱y nu̱ko̱jtsin.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaandi.
13 Nꞌamo̱tunajxpats a̱tseꞌe nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam pya̱a̱m juuꞌ veꞌe ijttup je̱m tsapjo̱o̱tm, yaja naxviijn, je̱p naxviijnit itu̱paꞌtkup, je̱ts je̱m maaxy na̱jo̱o̱tm. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaandi:
Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n du̱tuktsu̱u̱nip
je̱ts je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k,
je̱ꞌe̱da tseꞌe du̱jaye̱jptinup je̱ o̱y nu̱ko̱jtsin, je̱ vintsa̱ꞌkin, je̱ ma̱jin je̱ jaanchin, je̱ts je̱ kutojku̱n.
¡Veꞌem tseꞌe yꞌijtnit xa̱ꞌma ka̱jx!
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaandi.
14 Je̱ nu̱maktaaxk joojntykiva, jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaandi:
―¡Amén!
Vanꞌit tseꞌe je̱ nu̱ꞌiiꞌpx maktaaxk mú̱jit jayu kyo̱xkténidi je̱tseꞌe du̱vinjaꞌvidi du̱vintsa̱ꞌkidi je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe joojntykip xa̱ꞌma ka̱jx.