6
Je̱ vuxtojtu̱k tsaꞌyu̱n
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱pa̱jkji mutoꞌk je̱ vuxtojtu̱k tsaꞌyu̱n. Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy je̱ mutoꞌk joojntykiva ma̱kk kya̱jts, veꞌem ax joꞌn je̱ añu yaꞌaxy. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
―¡Minu̱ je̱ts ixu̱!
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix toꞌk je̱ po̱o̱ꞌp caballo. Juuꞌ tseꞌe tuktsu̱u̱nijup, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱matsꞌit toꞌk je̱ arco. Vanꞌit tseꞌe yakmo̱o̱jy toꞌk je̱ corona, je̱tseꞌe veꞌem ma̱a̱daakpa ñu̱jkx.
Ku veꞌe je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱pa̱jkji je̱ mume̱jtsk tsaꞌyu̱n, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy je̱ mume̱jtsk joojntykiva vyaajñ:
―¡Minu̱ je̱ts ixu̱!
Vanꞌit tseꞌe pyítsum jadoꞌk je̱ caballo, tsaptsts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijt. Juuꞌ tseꞌe tuktsu̱u̱nijup, yakmo̱o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe du̱yakꞌatsoꞌoxtóndat je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup toꞌk it toꞌk naxviijn je̱tseꞌe veꞌem du̱yaknaajkꞌo̱o̱ꞌkjadat vimpit atu̱j. Yakmo̱o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe toꞌk je̱ ma̱ja̱ tsojx.
Ku veꞌe du̱pa̱jkji je̱ mutoojk tsaꞌyu̱n, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy je̱ mutoojk joojntykiva vyaajñ:
―¡Minu̱ je̱ts ixu̱!
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix toꞌk je̱ ya̱k caballo. Juuꞌ tseꞌe tuktsu̱u̱nijup, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱ꞌm du̱ma̱a̱da toꞌk je̱ ta̱ꞌyu̱n. Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy je̱m joojntykiva akojkmda toꞌk je̱ ayook juuꞌ veꞌe vaan:
―Toꞌk kíloji je̱ trigo ku veꞌe toꞌk xa̱a̱j du̱nu̱tún je̱ts me̱jtsk kilo je̱ cebada ku veꞌe toꞌk xa̱a̱j du̱nu̱tún. Ax kaꞌa tseꞌe xyakvintó̱kidat je̱ olivos aceite je̱ts je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j.
Ku veꞌe du̱pa̱jkji je̱ mumaktaaxk tsaꞌyu̱n, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy je̱ mumaktaaxk joojntykiva vyaajñ:
―¡Minu̱ je̱ts ixu̱!
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix toꞌk je̱ poꞌts caballo. e̱o̱ꞌku̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe xya̱a̱j juuꞌ veꞌe tuktsu̱u̱nijup. Je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe pyametsju̱ je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tyijp o̱o̱ꞌkpa it. Yakmo̱o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe du̱yakkutojkjat toꞌk viijn je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup yaja naxviijnit itu̱ku̱jx, je̱tseꞌe je̱ jayu du̱tukyakꞌo̱o̱ꞌku̱t je̱ atsoꞌox, je̱ yooj, je̱ paꞌam, je̱ts je̱ muꞌuk tá̱nu̱k. Juuꞌ tseꞌe jatoojk viijn je̱ jayu, ax kaꞌa tseꞌe du̱yakkutojkjat.
Ku je̱ꞌe̱ veꞌe du̱pa̱jkji je̱ mumugo̱o̱xk tsaꞌyu̱n, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱m yo̱jxpe̱jtu̱n paꞌtkum je̱ꞌe̱ je̱ jyo̱o̱tta je̱ jyaꞌvinda juuꞌ veꞌe je̱ jayu yakꞌo̱o̱ꞌkju̱du ku veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱pana̱jkxti je̱tseꞌe je̱ yꞌayook du̱ꞌavaꞌnidi, 10 ma̱kkts je̱ꞌe̱ veꞌe kyo̱jtsti, je̱tseꞌe vyaandi:
―Vaꞌajts Ma̱ja̱ Vintsá̱n, mkutyuump xa mitseꞌe juuꞌ veꞌe mka̱jtsp, ¿vinꞌítnumts mits je̱ꞌe̱ veꞌe xtukkuvé̱ttat je̱ naxviijnit jayu juuꞌ a̱a̱tseꞌe xyakꞌo̱o̱ꞌktu?
11 Vanꞌitts je̱ꞌe̱ veꞌe yakmo̱o̱ydi je̱ po̱o̱ꞌp vit je̱tseꞌe yaknu̱u̱jmidi je̱ts jave̱e̱ꞌneꞌe jyaaꞌkꞌaꞌíxtat, vanꞌit paat ku veꞌe pyoꞌoku̱t pa̱n nu̱vinxu̱peꞌe yꞌo̱o̱ꞌktat je̱ yꞌutsta je̱ yꞌajchta je̱ts je̱ yꞌutsta je̱ cha̱ꞌa̱da juuꞌ veꞌe je̱ Cristo du̱vinjaꞌvidup du̱vintsa̱ꞌkidup, juuꞌ veꞌe je̱ jayu yakꞌo̱o̱ꞌkjadap ax joꞌn je̱ꞌe̱ veꞌe jyajtti.
12 Ku veꞌe je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱pa̱jkji je̱ mutojtu̱k tsaꞌyu̱n, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ts vaꞌajts ma̱kkeꞌe tyunꞌojxi. Ya̱k tseꞌe vyimpijtni je̱ aampa xa̱a̱j, veꞌem ax joꞌn je̱ ya̱k vit juuꞌ veꞌe je̱ jayu natyukxo̱jxjup ku veꞌe kyuꞌo̱o̱ꞌkjini. Je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n joꞌn tseꞌe chaptsika̱jxni je̱ aampa po̱ꞌo̱. 13 Ku̱sta̱jkidu tseꞌe je̱ maatsa yaja naxviijn, veꞌem ax joꞌn je̱ higo ku̱p du̱yakku̱sta̱ka je̱ tya̱a̱jm ku veꞌe je̱ ma̱kk po̱j xyinu̱yo̱ꞌo̱yju̱. 14 Veꞌem tseꞌe ya̱ tsajmit it tyó̱kini, veꞌem ax joꞌn je̱ na̱k yakꞌaxaaꞌtsni, viijnk tso̱ veꞌe yakpa̱a̱mni nu̱jom je̱ ko̱pk je̱ ke̱e̱ts je̱ts je̱ naax juuꞌ veꞌe je̱m maaxy na̱a̱j akojkm. 15 Je̱ yakkutojkpata̱jk juuꞌ veꞌe yaja naxviijn, nayyoꞌtsjidinuts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱p aajntkup je̱ts ko̱pk ke̱e̱ts akujkp, nay vanxú̱pjidava juuꞌ veꞌe du̱nu̱má̱jidup, je̱ tojpata̱jk je̱ vyintsa̱nda je̱ts je̱ kumeen jáyuda ma̱a̱t je̱ ma̱kk jáyuda, je̱ joyu̱toompa jáyuda je̱ts je̱ naspa̱ka jáyuda. 16 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi je̱ ko̱pk je̱ ke̱e̱ts:
―Naxka̱daꞌaku̱ yam a̱a̱ts nmiꞌkxm je̱ts a̱a̱tseꞌe xyoꞌotsu̱t, veꞌemts a̱a̱tseꞌe xkapaaꞌtu̱t je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱tuktsu̱u̱nip je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n je̱ts a̱a̱tseꞌe xkapaatpat je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe yakjé̱jap je̱ꞌe̱ je̱ yꞌe̱jku̱n ka̱jx pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, 17 ku̱x tá̱vani veꞌe du̱paatni je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n jye̱ja. ¿Pa̱n tseꞌe nvaat du̱muté̱nap?