7
Je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe yaktukko̱nvaatstu je̱ israeejlit jáyuda
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix nu̱maktaaxk je̱ ángeles tyé̱nada maktaaxk esquina yaja naxviijnit itu̱ku̱jx, kaꞌa tseꞌe du̱yakjatta je̱tseꞌe pyó̱ju̱t yaja naxviijn ukpu̱ je̱m maaxy na̱viinm, je̱tseꞌe ni toꞌka je̱ ku̱p kyapo̱ju̱yo̱ꞌo̱yu̱t. Nꞌíxpats a̱tseꞌe jadoꞌk je̱ ángeles, je̱m je̱ꞌe̱ veꞌe myets joma veꞌe je̱ xa̱a̱j pyítsum. Je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱ma̱a̱da je̱ tsaꞌyu̱n juuꞌ veꞌe je̱ joojntyk Nteꞌyam jye̱ꞌe̱. Je̱ ángeles tseꞌe ma̱kk du̱muko̱jts je̱ nu̱maktaaxk ángeles juuꞌ veꞌe je̱ kutojku̱n yakmo̱o̱ydu je̱tseꞌe du̱yakvintó̱kidat ya̱ naxviijnit it je̱ts je̱ maaxy na̱a̱j. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―Kaꞌa tseꞌe xyakvintó̱kidat je̱ naxviijnit it, je̱ maaxy na̱a̱j, ukpu̱ je̱ ku̱p, vanꞌítnumeꞌe ku a̱a̱tseꞌe mpa̱a̱jmjadat je̱ nNteꞌyamamda je̱ chaꞌyu̱n je̱m vyimpó̱kkumda pa̱n pa̱n jatyeꞌe mutoojnju̱dup mupa̱jkju̱dup.
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy nu̱vinxu̱p je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ tsaꞌyu̱n yakpa̱a̱jmjidu. Nu̱mó̱kupx javu̱jxtkupxu̱k maktaaxk miijl tseꞌe yꞌijtti, yaktukko̱nvaatstu tseꞌe nu̱jom je̱ ja̱ka̱ꞌa̱ juuꞌ veꞌe je̱ israeejlit jáyuda. Nu̱makme̱jtsk miijleꞌe je̱ tsaꞌyu̱n yakpa̱a̱jmjidi je̱ Judá je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Rubén jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Gad jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Aser jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Neftalí jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Manasés jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Simeón jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Leví jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Isacar jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Zabulón jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ José jye̱ꞌe̱, nu̱makme̱jtsk miijl je̱ Benjamín jye̱ꞌe̱va.
Je̱ nu̱may jayu juuꞌ veꞌe po̱o̱ꞌp xa̱xta
Ku ya̱ꞌa̱ veꞌe ñajxy, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix vaꞌajts nu̱may a̱a̱ꞌk je̱ jayu, kamacho̱o̱vna, je̱meꞌe tyé̱nada je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm je̱ts je̱m je̱ꞌe̱ vyinkojkm pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k. Toꞌk it toꞌk naxviijnts je̱ꞌe̱ veꞌe cho̱o̱ꞌnda, anañu̱joma je̱ ke̱ꞌxpa, anañu̱joma je̱ aaj je̱ ayook, je̱ts anañu̱joma je̱ naax je̱ kajpu̱n. Po̱o̱ꞌp xa̱xts je̱ꞌe̱ veꞌeda. Je̱m tseꞌe du̱matsꞌitta je̱ tu̱u̱xu̱x aajy, 10 je̱tseꞌe ma̱kk kyo̱tsta. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌanda:
―Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe du̱tuktsu̱u̱nip je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n, je̱ts je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, xyaktso̱o̱kumduts u̱u̱ꞌm je̱ꞌe̱ veꞌeda.
11 Ax anañu̱joma je̱ ángeles, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe vídu̱ta du̱naaꞌté̱nada je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n je̱ts je̱ mú̱jit jáyuda ma̱a̱t je̱ nu̱maktaaxk joojntykivada, je̱tseꞌe je̱ vyiijnda je̱ yꞌaajta du̱tukpaatti je̱ it juuꞌ veꞌe je̱m je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm, je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vinjaꞌvidi du̱vintsa̱ꞌkidi. 12 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaandi:
¡Amén! Je̱ o̱y nu̱ko̱jtsin, je̱ ma̱jin je̱ jaanchin, je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n, je̱ kuko̱jtsu̱n je̱ts je̱ vintsa̱ꞌkin, je̱ kutojku̱n je̱ts je̱ ma̱kkin,
je̱ nNteꞌyamamda tseꞌe du̱jaye̱jpnup nu̱jom ya̱ꞌa̱ xa̱ꞌma ka̱jx. Amén.
13 Vanꞌit tseꞌe nu̱toꞌk je̱ mú̱jit jayu a̱ts xꞌamo̱tutu̱vi:
―¿Pa̱nts ya̱ꞌa̱ veꞌeda juuꞌ veꞌe po̱o̱ꞌp xa̱x? ¿Jomas ya̱ꞌa̱ veꞌe cho̱o̱ꞌnda?
14 Vanꞌitts a̱tseꞌe nnu̱u̱jmi:
―Kaꞌa a̱tseꞌe nnu̱java. Nvaat a̱tseꞌe xvaajnjat.
Vanꞌitts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―Je̱ꞌe̱ xa ya̱ꞌa̱ veꞌeda juuꞌ veꞌe je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n du̱yaknajxtu, pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ vyit du̱pojtu je̱tseꞌe du̱yakpo̱o̱ꞌpidi je̱ꞌe̱ je̱ ñu̱u̱ꞌpu̱n ka̱jx pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k. 15 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe yꞌitta je̱m je̱ Nteꞌyam je̱ kyutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm je̱tseꞌe du̱vinjávada du̱vintsa̱ꞌa̱gada jó̱vum xa̱a̱j jó̱vum tsooj je̱m mya̱ja̱ tsapta̱jkm; je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ tseꞌe íxjidinup jaye̱jpjidinup je̱tseꞌe yꞌijtnit je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta. 16 Kaꞌa tseꞌe je̱ yooj je̱ ta̱a̱tsa du̱ꞌukyaknajxtinit, kaꞌa tseꞌe je̱ aampa xa̱a̱j yꞌukyakto̱o̱jyjidinit, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ an yꞌukpaatjidinit, 17 ku̱x je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, juuꞌ veꞌe ijtp joma veꞌe je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n, je̱ carnero vinténiva joꞌnts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌixꞌítjadat je̱tseꞌe yakna̱jkxjadat joma veꞌe je̱ tsoxk na̱a̱j myuꞌut juuꞌ veꞌe joojntykinyajkp. Je̱ Nteꞌyam tseꞌe yakke̱e̱ku̱xjadap nu̱jom je̱ vyinna̱a̱jta, kaꞌa tseꞌe yꞌukyaaxtinit.