8
Je̱ muvuxtojtu̱k tsaꞌyu̱n je̱ts je̱ po̱o̱m ajo̱jkin juuꞌ veꞌe tum je̱ oro
Ku veꞌe je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱pa̱jkji je̱ muvuxtojtu̱k tsaꞌyu̱n, vanꞌit tseꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm nu̱jom juuꞌ jaty yꞌamo̱ꞌtku̱jx kojkm hora joꞌn. Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ nu̱vuxtojtu̱k aangelesta juuꞌ veꞌe je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm ténidup, je̱ꞌe̱da tseꞌe yakmo̱o̱ydu vuxtojtu̱k je̱ trompeta. Vanꞌit tseꞌe jye̱ꞌy jadoꞌk je̱ ángeles ma̱a̱t toꞌk je̱ po̱o̱m ajo̱jkin juuꞌ veꞌe tum je̱ oro. Vanꞌit tseꞌe du̱vinkuvaꞌki je̱ po̱o̱m jo̱jkpe̱jtu̱n je̱tseꞌe yakmo̱o̱jy may je̱ po̱o̱m je̱tseꞌe du̱tukma̱a̱tvintsa̱ꞌa̱gat je̱ tsapka̱ts juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu kyo̱jtstup, je̱m tseꞌe du̱vintsa̱ꞌa̱gat joma veꞌe je̱ po̱o̱m jo̱jkpe̱jtu̱n juuꞌ veꞌe tum je̱ oro, juuꞌ veꞌe ijtp je̱m je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm. Vanꞌit tseꞌe je̱ po̱o̱m jo̱k pyojtu̱k ma̱a̱t je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu je̱ chapka̱tsta juuꞌ veꞌe je̱ ángeles tyukvinja̱jkp je̱ po̱o̱m jo̱jkpe̱jtu̱n juuꞌ veꞌe tum je̱ oro, je̱tseꞌe jya̱k je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm. Vanꞌit tseꞌe je̱ ángeles du̱ka̱a̱jn je̱ po̱o̱m ajo̱jkin je̱tseꞌe du̱yakꞌujts ma̱a̱t je̱ yo̱jxpe̱jtu̱n ja̱mpajk. Vanꞌit tseꞌe du̱ku̱ska̱ꞌa̱ yaja naxviijn. Ku veꞌe veꞌem du̱tuujn, vanꞌit tseꞌe je̱ vítsu̱k tyunta̱a̱ꞌpu̱k, je̱ añu tyumpu̱j tyuntsaꞌpxy, je̱ añu tyumpuꞌu tyunma̱a̱ꞌt, ma̱kk tyunꞌojxini.
Je̱ trompétada
Vanꞌit tseꞌe ñayꞌapa̱a̱jmtkijidi je̱ nu̱vuxtojtu̱k ángeles juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tta je̱ trompeta je̱tseꞌe du̱tukxoꞌoxtat.
Ku veꞌe je̱ mutoꞌk ángeles du̱tukxuux je̱ trompeta, vanꞌit tseꞌe yaja naxviijn jye̱ji je̱ ta̱a̱xt je̱ts je̱ ja̱a̱jn, je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n muta̱ka. To̱o̱y tseꞌe toꞌk viijn ya̱ naxviijnit it; juuꞌ tseꞌe jame̱jtsk viijn, kaꞌa tseꞌe tyo̱o̱jy; to̱kya̱jxpa tseꞌe je̱ tsoxk ku̱p je̱ts nu̱jom je̱ aajy je̱ ojts.
Ku veꞌe je̱ mume̱jtsk ángeles du̱tukxuux je̱ trompeta, vanꞌit tseꞌe je̱m maaxy na̱jo̱o̱tm yakkex toꞌk juuꞌ veꞌe veꞌem íxuvip ax joꞌn toꞌk je̱ ma̱ja̱ ko̱pk, to̱o̱yp tseꞌe vyeꞌna. Vanꞌit tseꞌe toꞌk viijn je̱ maaxy na̱a̱j nu̱u̱ꞌpu̱n vyimpijtku̱jx; juuꞌ tseꞌe jame̱jtsk viijn, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱u̱ꞌpu̱n vyimpijt. e̱o̱ꞌkka̱jxtu tseꞌe toꞌk viijn juuꞌ veꞌe je̱m maaxy na̱jo̱o̱tm joojntykidup; juuꞌ tseꞌe jame̱jtsk viijn, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌo̱o̱ꞌkti. Vinto̱kika̱jxtuva tseꞌe je̱ barco juuꞌ veꞌe ijttu toꞌk viijn je̱m maaxy na̱jo̱o̱tm; juuꞌ tseꞌe jame̱jtsk viijn je̱ maaxy na̱a̱j, kaꞌa tseꞌe je̱ barco je̱m vyintó̱kidi.
10 Ku veꞌe je̱ mutoojk ángeles du̱tukxuux je̱ trompeta, vanꞌit tseꞌe toꞌk je̱ maatsa cha̱a̱ꞌn je̱m tsajviinm, je̱ kuno̱ꞌku̱n joꞌn tseꞌe tyo̱y, je̱tseꞌe ñaxka̱daaky joma veꞌe toꞌk viijn je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j je̱ts je̱ moꞌtpa na̱a̱j; juuꞌ tseꞌe jame̱jtsk viijn je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j je̱ts je̱ moꞌtpa na̱a̱j, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱m ñaxka̱daaky. 11 Ajénjots je̱ꞌe̱ veꞌe xya̱a̱j je̱ maatsa, taꞌam ojts aajy je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱tsa̱pítsum, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ na̱a̱j vyimpijtku̱jx taꞌam. Nu̱may tseꞌe je̱ jayu tyunꞌo̱o̱ꞌkti ku̱x vaꞌajts taꞌameꞌe je̱ na̱a̱j.
12 Ku veꞌe je̱ mumaktaaxk ángeles du̱tukxuux je̱ trompeta, vanꞌit tseꞌe vyinto̱ki toꞌk viijn je̱ aampa xa̱a̱j, je̱ aampa po̱ꞌo̱, je̱ts je̱ maatsa; juuꞌ tseꞌe jame̱jtsk viijn je̱ aampa xa̱a̱j, je̱ aampa po̱ꞌo̱, je̱ts je̱ maatsa, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyinto̱ki. Veꞌem tseꞌe kyakujaj kyakutu̱ꞌkx je̱ aampa xa̱a̱j, je̱ aampa po̱ꞌo̱, ukpu̱ je̱ maatsa maktaaxk hora ku veꞌe xyu̱u̱ju̱ni je̱ts maktaaxk hora ku veꞌe choꞌoini kyo̱o̱ꞌtsini.
13 Ku a̱tseꞌe nꞌix, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy toꞌk je̱ ángeles ma̱kk jidu̱ꞌu̱m vyaajñ, je̱yyp tseꞌe vyeꞌna je̱m tsajm itu̱kojkm:
―¡Ayo̱o̱v xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jyo̱o̱tta ka toꞌk náxap pa̱n pa̱n jatyeꞌe tsu̱u̱nidup je̱m naxviijnit it ka̱jxm, ku̱x tun tá̱mani xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ janu̱toojk ángeles du̱tukxoꞌoxtat je̱ trompétada!