9
Ku veꞌe je̱ mumugo̱o̱xk ángeles du̱tukxuux je̱ trompeta, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix toꞌk je̱ maatsa juuꞌ veꞌe tso̱o̱ꞌn je̱m tsajviinm je̱tseꞌe ñaxka̱daaky yaja naxviijn, je̱ maatsa tseꞌe yakmo̱o̱y toꞌk je̱ avaatsu̱n je̱ jot jye̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe o̱o̱y tyunka̱a̱ka. Vanꞌit tseꞌe du̱yakꞌavaach je̱ jot. Je̱p tseꞌe pyítsum je̱ jo̱k, veꞌem ax joꞌn je̱ ma̱ja̱ ja̱nto̱o̱jntyku̱n jo̱k. Je̱ jo̱k tseꞌe du̱yakko̱o̱ꞌtsika̱jx je̱ aampa xa̱a̱j je̱ts ya̱ tsajmit it. Je̱m tseꞌe jo̱k akojkm pyítsumdi je̱ tá̱nu̱kta juuꞌ veꞌe je̱ paach joꞌn íxuvidup, je̱tseꞌe ñaxje̱yydi yaja nu̱jom naxviijnit itu̱ku̱jx. Yakmo̱o̱ydu tseꞌe je̱ tá̱nu̱k je̱ kutojku̱n vintso̱ veꞌe je̱ jayu du̱yaktsaachpaaꞌttat, veꞌem ax joꞌn je̱ kaaꞌpyk je̱ jayu du̱yaktsaachpaaꞌty. Yaknu̱u̱jmidu veꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe du̱yakvintó̱kidat je̱ aajy je̱ ojts juuꞌ veꞌe yaja naxviijnit itu̱ku̱jx, ni ti ku̱pa, je̱ts ni tía juuꞌ veꞌe tsoxk, je̱ꞌe̱jyji veꞌe yaktsaachpaaꞌttap je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱kajaye̱jptup je̱ Nteꞌyam je̱ chaꞌyu̱n je̱m vyimpó̱kkum. Ax kaꞌa tseꞌe yakmaso̱o̱kti je̱tseꞌe je̱ jayu du̱yakꞌo̱o̱ꞌktat, je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ jayu du̱yaktsaachpaaꞌttat mugo̱o̱xk po̱ꞌo̱. Je̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe yakjé̱jidu, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe yakjava ax joꞌn je̱ jayu je̱ kaaꞌpyk tyu̱pju̱. Ku veꞌe veꞌem tyónju̱t kyó̱tsju̱t, jyo̱o̱ꞌkꞌíxtidinup tseꞌe je̱ jayu vintso̱ veꞌe yꞌo̱o̱ꞌktat, ax kaꞌa tseꞌe yꞌo̱ꞌyixjadat; jaꞌo̱o̱ꞌkuvaꞌandap tseꞌe, kaꞌa tseꞌe yꞌo̱o̱ꞌktat.
Apa̱a̱mdu̱kada tseꞌe je̱ tá̱nu̱k ax joꞌn nu̱may a̱a̱ꞌk je̱ caballo juuꞌ veꞌe apa̱a̱mdu̱kada je̱tseꞌe yꞌatsoꞌoxtóndat. Je̱m tseꞌe kyuvajkm du̱jaye̱pta juuꞌ veꞌe je̱ oro corona joꞌn ke̱ꞌxp; veꞌem tseꞌe je̱ vyiijnda je̱ yꞌaajta ax joꞌn je̱ jayu, veꞌem tseꞌe je̱ vyaajyta ax joꞌn je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk je̱ vyaajy, veꞌem tseꞌe je̱ tya̱a̱tsta ax joꞌn je̱ león jye̱ꞌe̱. Je̱ pojxu̱n tseꞌe natyukxo̱jxju̱dup ax joꞌn je̱ nu̱xoya. Veꞌem tseꞌe je̱ kye̱e̱ku̱n du̱yakne̱ꞌe̱mda ax joꞌn myo̱tu ku veꞌe je̱ caballo may je̱ carro du̱pavu̱u̱ꞌn ku veꞌe je̱ atsoꞌox toonk du̱ꞌanómada. 10 Je̱m tseꞌe tyoꞌxta ja̱jm du̱ma̱a̱dada je̱ tya̱jpu̱n, veꞌem ax joꞌn je̱ kaaꞌpyk jye̱ꞌe̱, juuꞌ veꞌe tyuktá̱ptap je̱ jayu je̱tseꞌe mugo̱o̱xk po̱ꞌo̱ du̱yaktsaachpaaꞌttat. 11 Jyaye̱jptup tseꞌe toꞌk juuꞌ veꞌe ka̱ꞌmijidup, je̱ ko̱ꞌo̱y aangelests je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱p ka̱a̱k jótup. Je̱ ángeles, Abadoonts je̱ꞌe̱ veꞌe yaktij je̱ hebreo aaj. Yakvintó̱kivats je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱tsa̱pítsum.
12 Najx tseꞌe je̱ mutoꞌk tsaachtoꞌnu̱n, ax miimpnum tseꞌe jame̱jtsk.
13 Vanꞌit tseꞌe je̱ mutojtu̱k ángeles du̱tukxuux je̱ trompeta. Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy toꞌk je̱ ayook juuꞌ veꞌe pítsump je̱p maktaaxk esquina ita̱kujkp juuꞌ veꞌe je̱m po̱o̱m jo̱jkpe̱jtu̱n ka̱jxm juuꞌ veꞌe tum je̱ oro je̱ts juuꞌ veꞌe je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm ijtp. 14 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱nu̱u̱jmi je̱ ángeles juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱t je̱ trompeta:
―Muke̱ja je̱ nu̱maktaaxk ángeles juuꞌ veꞌe mutsómada je̱m joma veꞌe je̱ éufratesit ma̱ja̱ na̱a̱j.
15 Veꞌem tseꞌe yakmuké̱jidi je̱ nu̱maktaaxk ángeles je̱tseꞌe je̱ jayu du̱yakꞌo̱o̱ꞌkká̱xtat toꞌk viijn; juuꞌ tseꞌe jame̱jtsk viijn je̱ jayu, ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yakꞌo̱o̱ꞌktat. Yaktuknu̱pa̱a̱jmtkidu veꞌe je̱ hora, je̱ xa̱a̱j, je̱ po̱ꞌo̱, je̱ts je̱ joojnt vinꞌiteꞌe yakmuké̱jadat. 16 Nꞌamo̱tunajxts a̱tseꞌe nu̱vinxu̱peꞌe yꞌijtti je̱ tyojpata̱jkta juuꞌ veꞌe je̱ caballo du̱tuktsu̱u̱nidup, nu̱me̱jtsk mó̱kupx milloonts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijtti.
17 Jidu̱ꞌu̱mts a̱tseꞌe xyakꞌixti je̱ cabálloda. Juuꞌ tseꞌe tuktsu̱u̱nijidup, je̱ pojxu̱n tseꞌe natyukxo̱jxju̱dup ax joꞌn je̱ nu̱xoya, tsaptsts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ pojxu̱n xo̱x yꞌijt, je̱tspa azuujl, je̱ts poꞌts. Je̱ cabálloda, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kyuvajk yꞌijtti ax joꞌn je̱ león je̱ kyuvajk, je̱pts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌávup pyítsum je̱ ja̱a̱jn, je̱ jo̱k, je̱ts je̱ azufre. 18 Toꞌk viijn je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup yaja naxviijnit itu̱ku̱jx, je̱ tsaachtoꞌnu̱n tseꞌe yakꞌo̱o̱ꞌkju̱du, je̱ ja̱a̱jn, je̱ jo̱k, je̱ts je̱ azufre juuꞌ veꞌe je̱p je̱ caballo yꞌávup pítsump. Juuꞌ tseꞌe jame̱jtsk viijn je̱ jayu, ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yakꞌo̱o̱ꞌkti. 19 Je̱peꞌe yꞌávup je̱ts je̱m tseꞌe tyoꞌxta ka̱jxm du̱jaye̱pta je̱ caballo je̱ kyutojku̱nda; veꞌem tseꞌe je̱ tyoꞌxta yꞌíxuvada ax joꞌn je̱ tsaaꞌn kuvajk, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyukyaktsaachpaattup je̱ jáyuda.
20 Ax je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe vintaandu ku veꞌe je̱ tsaachtoꞌnu̱n ñajxy, kaꞌa tseꞌe du̱maso̱o̱kti je̱ kyo̱ꞌo̱y joojntykinda, kaꞌa tseꞌe du̱vintsa̱ꞌkiꞌatú̱vidi je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvapta ukpu̱ ti jatyeꞌe yꞌapa̱mnajxtu je̱ oro ma̱a̱t, je̱ plata ma̱a̱t, je̱ bronce ma̱a̱t, je̱ tsaaj ma̱a̱t, ukpu̱ je̱ ku̱p ma̱a̱t, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe kaꞌíxtup kamó̱tudup je̱tseꞌe kyayo̱ꞌo̱yda. 21 Kaꞌa tseꞌe vyinmayu̱mpijtti, kaꞌa tseꞌe du̱maso̱o̱ktuva je̱ yakjayuꞌo̱o̱ꞌkk, je̱ maayk, je̱ts je̱ me̱e̱ꞌtsk, jyaaꞌktukma̱a̱tjaye̱jptuva tseꞌe je̱ ka̱ts je̱ yaaꞌy je̱ ta̱ꞌa̱x juuꞌ veꞌe ka pú̱kap jyaye̱jptup.