10
Toꞌk je̱ ángeles je̱ na̱k du̱ko̱nꞌijt axaaꞌtsvaꞌkxy
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix jadoꞌk je̱ ma̱kk ángeles je̱m tsapjo̱o̱tm cha̱a̱ꞌn, vínu̱ts vimpídu̱t. Je̱m tseꞌe kyuvajkm je̱ iiꞌtsu̱ts. Veꞌem tseꞌe je̱ vyiijn je̱ yꞌaaj yꞌajaj yꞌatu̱ꞌkx ax joꞌn je̱ aampa xa̱a̱j, veꞌem tseꞌe je̱ pyoojy je̱ tyek kyeꞌex ax joꞌn je̱ ja̱a̱jn. Je̱m tseꞌe toꞌk je̱ na̱k du̱ko̱nꞌit axaaꞌtsvaꞌkxy, je̱tseꞌe je̱ yꞌakaꞌyu̱n tek du̱pu̱u̱jm je̱m maaxy na̱niꞌkxm je̱tseꞌe je̱ yꞌanaju̱tek du̱pu̱u̱jm je̱ja naxku̱jx. Vanꞌit tseꞌe ma̱kk kya̱jts, veꞌem ax joꞌn je̱ león yꞌaka̱a̱ꞌstu̱k. Ax ku tseꞌe ma̱kk kya̱jts, vanꞌit tseꞌe myo̱tu vuxtojtu̱k je̱ añu yaꞌaxy. Tá̱vani tseꞌe je̱ vuxtojtu̱k añu yaꞌaxy vyeꞌna, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌukjavye̱tuvaajñ. Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy toꞌk je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm tso̱o̱ꞌmp. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
―Kadi xꞌavana juuꞌ veꞌe tu̱du̱ko̱tsta je̱ vuxtojtu̱k añu, kadi xjavyet.
Vanꞌit tseꞌe je̱ ángeles juuꞌ a̱tseꞌe nꞌix tyena je̱m maaxy na̱niꞌkxm je̱ts je̱ja naxku̱jx, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ yꞌakaꞌyu̱n ka̱ꞌa̱j du̱yakpojtu̱k je̱m tsajm tso̱v, je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱yaknajxy, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp je̱tseꞌe du̱pu̱u̱jm ya̱ tsajmit it, ya̱ naxviijnit it, je̱ maaxy na̱a̱j, je̱ts nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ijtp. Vanꞌit tseꞌe vyaajñ:
―Kaꞌa xa veꞌe yꞌuktaꞌninit. Ku xa veꞌe du̱paatnit pa̱n vinꞌiteꞌe je̱ muvuxtojtu̱k ángeles du̱tukxoꞌoxu̱t je̱ trompeta, ta̱ tseꞌe tyunju̱ kya̱tsju̱ vyeꞌna juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam ñu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe kyayaknu̱java yꞌijt, veꞌem ax joꞌn je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tuknu̱jaꞌvi je̱ myutoompada je̱ myupa̱jkpada, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta.
Je̱ ayook juuꞌ a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajx je̱tseꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm kya̱daꞌaky, xmuko̱jtsnuvats a̱tseꞌe, je̱ts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―Na̱jkxu̱ xka̱nu̱ je̱ na̱k axaaꞌch juuꞌ veꞌe mya̱a̱t je̱ ángeles juuꞌ veꞌe ténip je̱m maaxy na̱niꞌkxm je̱ts je̱m naxviinm.
Na̱jkxts a̱tseꞌe joma veꞌe je̱ ángeles je̱ts a̱tseꞌe nꞌamo̱tu je̱ na̱k. Vanꞌitts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―Chaja je̱ts ja̱ꞌkxu̱. Je̱ poꞌojk paꞌajk joꞌn tseꞌe yꞌítu̱t je̱p mꞌávup; ax ku tseꞌe je̱m mjo̱o̱tm jye̱ꞌyat, taꞌaminup tseꞌe.
10 Vanꞌitts a̱tseꞌe je̱ ángeles je̱ na̱k ntukka̱ko̱nvaach je̱ts a̱tseꞌe nju̱ꞌkx. Veꞌem tseꞌe yꞌijt yap a̱ts nꞌávup ax joꞌn je̱ poꞌojk paꞌajk. Ax kuts a̱tseꞌe nja̱ꞌkxku̱jx, taꞌaminu tseꞌe yam a̱ts njo̱o̱tm. 11 Vanꞌitts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―Tun vinko̱pk xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe xko̱jtsnajxnuvat je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook nu̱may je̱ jayu ka̱jxta, may je̱ naax je̱ kajpu̱n ka̱jxta, may je̱ aaj je̱ ayook ka̱jxta, je̱ts nu̱may je̱ yakkutojkpa ka̱jxta.