11
Je̱ nu̱me̱jtsk jayu juuꞌ veꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pá̱mdap
Vanꞌitts a̱tseꞌe nyakmo̱o̱jy toꞌk je̱ kijpxu̱n ax joꞌn toꞌk je̱ kapy, je̱ts a̱tseꞌe nyaknu̱u̱jmi:
―Na̱jkxu̱ xkijpxu̱ je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱ja̱ tsapta̱jk je̱ts je̱ yo̱jxpe̱jtu̱n. Macho̱vu̱ pa̱n nu̱vinxu̱pta veꞌe je̱p je̱ Nteꞌyam du̱vinjávada du̱vintsa̱ꞌa̱gada, ax kaꞌa tseꞌe xkijpxu̱t je̱p tsapta̱ktaagujkp, ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam mo̱o̱jyju̱du pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ israeejlit jáyuvap. Je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱tukte̱e̱ꞌndap je̱ vaꞌajts kajpu̱n vu̱jxtkupxu̱k me̱jtsk po̱ꞌo̱. A̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe nké̱xtap nu̱me̱jtsk je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pá̱mdap a̱ts ka̱jx, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ko̱jtsnáxtap je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook toꞌk miijl jame̱jtsk mó̱kupx jatoogupx xa̱a̱j, je̱ ya̱k vitts je̱ꞌe̱ veꞌe natyukxó̱xjadap juuꞌ veꞌe je̱ jayu jyayejpp ku veꞌe je̱ jayu kyuꞌo̱o̱ꞌkjini.
Je̱ me̱jtsk olivos ku̱p je̱ts je̱ me̱jtsk tsinto̱vye̱jtu̱n juuꞌ veꞌe ijttup je̱m je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n vyinkojkm, je̱ꞌe̱ tseꞌe ñu̱ka̱jtsp nu̱me̱jtsk ya̱ jáyuda. Pa̱n pa̱nts ya̱ꞌa̱ veꞌe o̱yvintso̱va tonuvaajnju̱dup, je̱pts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌávup pyítsumu̱t je̱ ja̱a̱jn je̱tseꞌe yaktó̱yjadat, veꞌem tseꞌe yꞌo̱o̱ꞌktat o̱pya̱na pa̱n pa̱neꞌe o̱yvintso̱va tonuvaajnju̱dup. Jyaye̱jptup tseꞌe je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe ya̱ tsajmit it du̱yakꞌatóktat, veꞌem tseꞌe kyatoꞌoju̱t namvaateꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook du̱ko̱jtsnáxta, jyaye̱jptuvapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe je̱ tsoxk na̱a̱j du̱yakvimpíttat nu̱u̱ꞌpu̱n, nay veꞌempa veꞌe je̱ tsaachtoꞌnu̱n du̱yakjé̱jadat yaja naxviijn. Veꞌem je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tóndat vinxu̱p naxeꞌe du̱tso̱kta. Ax ku tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱yakꞌavaadadat, vanꞌit tseꞌe choꞌoxpá̱kjadat je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k juuꞌ veꞌe tso̱o̱ꞌmp joma veꞌe je̱ jot juuꞌ veꞌe vaꞌajts ka̱a̱k, je̱tseꞌe yakꞌo̱o̱ꞌkjadat. Ku veꞌe a̱a̱ꞌkani vye̱ꞌnadat, vanꞌit tseꞌe je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk tyándat je̱ja tooꞌ kujk je̱m kajpu̱n ka̱jxm joma veꞌe je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda cryuuzpejt. Yaktijpapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kajpu̱n Sodoma, nay veꞌempa Egipto. Toojk xa̱a̱j jagojkm tseꞌe je̱ ñiꞌkxta je̱ kyo̱pkta tyánu̱t je̱m, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu du̱yakjáttat je̱tseꞌe ñaxtá̱kadat ku̱x yꞌixuvaandup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe tso̱o̱ꞌndup anañu̱joma je̱ naax, anañu̱joma je̱ kajpu̱n, anañu̱joma je̱ ke̱ꞌxpa, je̱ts anañu̱joma je̱ aaj je̱ ayook. 10 Pa̱n pa̱n jaty tseꞌe joojntykadap toꞌk it toꞌk naxviijn, tyukxo̱o̱ndu̱ktapts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe yꞌo̱o̱ꞌkti, je̱ xo̱o̱jntku̱n ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe ñamyo̱ꞌo̱jadat je̱ vintsa̱ꞌkin toꞌk jadoꞌk ku̱x o̱o̱ꞌktu veꞌe nu̱me̱jtsk je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook du̱ko̱jtsnajxtup yꞌijt je̱tseꞌe pya̱ꞌmu̱xjidi je̱ tsaachpaatu̱n. 11 Ax ku tseꞌe toojk xa̱a̱j jagojkm a̱a̱ꞌk yꞌijtti, vanꞌit tseꞌe je̱ Nteꞌyam yakjoojntykpa̱jkjidinuva, je̱tseꞌe tyénidi. Tsa̱ꞌkipa̱jktuts je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe íxju̱du. 12 Vanꞌit tseꞌe nu̱me̱jtsk je̱ jáyuda du̱ꞌamo̱tunajxti je̱m tsapjo̱o̱tm toꞌk je̱ ayook juuꞌ veꞌe ma̱kk ko̱jtsp je̱tseꞌe ña̱ꞌmu̱xjidi:
―¡Pe̱tta yam!
Vanꞌit tseꞌe chajpe̱jtti je̱m vínu̱ts jo̱o̱tm, íxju̱duts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ choꞌoxpa̱jkpada. 13 Tun je̱ꞌyji tseꞌe ma̱kk tyunꞌojxi je̱tseꞌe je̱ kajpu̱n jyaavni toꞌk viijn, nu̱vuxtojtu̱k miijl tseꞌe je̱ jayu yakꞌo̱o̱ꞌkjidi je̱ ma̱kk ojx. Juuꞌ tseꞌe jataaxtojtu̱k viijn, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe na̱jkx veꞌem jyaꞌavy. Tsa̱ꞌkiduts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱o̱y je̱ jayu juuꞌ veꞌe vintaandu je̱tseꞌe du̱yakmá̱jidi du̱yakjaanchidi je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm.
14 Najx tseꞌe je̱ mume̱jtsk tsaachtoꞌnu̱n; tun jé̱jani tseꞌe je̱ mutoojk.
Je̱ muvuxtojtu̱k ángeles ma̱a̱t je̱ trompeta
15 Ku veꞌe je̱ muvuxtojtu̱k ángeles du̱tukxuux je̱ trompeta, vanꞌit tseꞌe yakmo̱tu may je̱ aaj je̱ yo̱ꞌkt je̱m tsapjo̱o̱tm. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe ma̱kk vyaandi:
U̱xyam tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ts je̱ Cristo du̱yakkutojkjadat nu̱jom je̱ jayu pa̱n nu̱vinxu̱peꞌe toꞌk it toꞌk naxviijn,
je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yakkutojkjadap xa̱ꞌma ka̱jx.
16 Vanꞌit tseꞌe je̱ nu̱ꞌiiꞌpx maktaaxk mú̱jit jáyuda juuꞌ veꞌe du̱tuktsu̱u̱nidup je̱ tsu̱u̱jntku̱nda je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ vyiijnda je̱ yꞌaajta du̱tukpaattu je̱ it juuꞌ veꞌe je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm, je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vinjaꞌvidi du̱vintsa̱ꞌkidi, 17 je̱tseꞌe vyaandi:
Nkuko̱jtsjipts a̱a̱ts mitseꞌe, Ma̱ja̱ Vintsá̱n, Nteꞌyam,
mits tseꞌe nu̱jom mka̱ꞌmiku̱jxp,
mits xa veꞌe u̱xyam mꞌijtp, mítsam tseꞌe mꞌijt,
ku̱x mka̱ꞌmip mitseꞌe je̱ ma̱ja̱ kutojku̱n je̱tseꞌe tu̱myakkutojkꞌukvaꞌañ.
18 Jo̱tmaꞌttu xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe mtsoꞌoxpa̱jkju̱dup toꞌk it toꞌk naxviijn,
ax ta̱ tseꞌe je̱ tiempo du̱paatni ku mitseꞌe je̱ tsaachpaatu̱n xpa̱a̱mnit je̱ mꞌe̱jku̱n ka̱jx
je̱tseꞌe xmo̱o̱ynit je̱ o̱ꞌyin pa̱n pa̱n jatyeꞌe mmutoojnju̱dup mmupa̱jkju̱dup,
je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ko̱jtsnajxtup je̱ mꞌayook,
pa̱n pa̱n jatyeꞌe mits je̱ mjáyuda,
pa̱n pa̱n jatyeꞌe mvinjaꞌvijidup mvintsa̱ꞌkijidup,
je̱ mú̱jit je̱ muutskit,
ta̱ tseꞌe je̱ tiempo du̱paatni ku veꞌe xtukkuve̱jtnit je̱ tyo̱kin pa̱n pa̱n jatyeꞌe tu̱du̱yakꞌo̱o̱ꞌkta je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱m naxviijnit it ka̱jxm.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaandi.
19 Vanꞌit tseꞌe yꞌavaach je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱ja̱ tsapta̱jk juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm. Je̱m tseꞌe kyeꞌex je̱ xiixt joma veꞌe ka̱a̱jyu̱k je̱ Nteꞌyam je̱ kyo̱jtstán. Vanꞌit tseꞌe je̱ vítsu̱k tyunta̱a̱ꞌpu̱k, je̱ añu tyumpuꞌu tyunma̱a̱ꞌt, je̱ añu tyumpu̱j tyuntsaꞌpxy, ojxi tseꞌe ya̱ naxviijnit it je̱tseꞌe o̱o̱y tyunta̱a̱xti.