12
Je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk je̱ts je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap
Vanꞌitts a̱tseꞌe xyakꞌix je̱m tsapjo̱o̱tm toꞌk je̱ ma̱ja̱ nu̱jaꞌvin, toꞌk je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk juuꞌ veꞌe du̱jaye̱jpp je̱ xyo̱x ax joꞌn je̱ aampa xa̱a̱j. Je̱p tseꞌe tyeku̱paꞌtkup je̱ aampa po̱ꞌo̱ du̱jayep, je̱meꞌe kyuvajkm du̱jayep toꞌk je̱ corona juuꞌ veꞌe makme̱jtsk je̱ maatsa du̱ma̱a̱t. Yakje̱javaampy tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk toꞌk je̱ piꞌk ónu̱k, je̱ tsaachpaatu̱n yakꞌu̱jju̱ yakyaꞌaxyju̱ je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe je̱ yꞌónu̱k du̱yakke̱ꞌe̱xuvaꞌañ. Vanꞌitts a̱tseꞌe xyakꞌixpa je̱m tsapjo̱o̱tm jadoꞌk je̱ ma̱ja̱ nu̱jaꞌvin, toꞌk je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap, ma̱j je̱ts tsapts, vuxtojtu̱k kuvajkax je̱ts majk vájax, je̱meꞌe toꞌk jaty kyuvajkm du̱ma̱a̱da je̱ corona. Je̱ tyoꞌxta tseꞌe tyukku̱sjoꞌp toꞌk viijn pa̱n vinxu̱peꞌe je̱ maatsa je̱tseꞌe yaja naxviijn du̱yaknaxka̱daaky. Juuꞌ tseꞌe jame̱jtsk viijn je̱ maatsa, kaꞌa tseꞌe yaja naxviijn du̱yaknaxka̱daaky. Je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap tseꞌe napya̱a̱jmju je̱m je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk vyinkojkm, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ꞌaꞌixꞌijt ku veꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk je̱ yꞌónu̱k kye̱ꞌe̱xu̱t je̱tseꞌe jatyji du̱tsoꞌotsu̱t. Yakke̱ꞌx tseꞌe toꞌk je̱ piꞌk mix ónu̱k je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk, je̱ꞌe̱ tseꞌe ma̱kk du̱yakkutojkjap nu̱jom je̱ jayu pa̱n nu̱vinxu̱peꞌe toꞌk it toꞌk naxviijn cha̱a̱nada. Tun jatyji tseꞌe je̱ yꞌónu̱k yakpa̱jkji je̱tseꞌe yakpu̱u̱jm joma veꞌe je̱ Nteꞌyam, je̱m joma veꞌe je̱ kyutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n. Ax ke̱e̱k tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk je̱tseꞌe ñu̱jkx je̱m vinvaꞌajts it ka̱jxm, je̱m joma veꞌe je̱ Nteꞌyam toꞌk je̱ it tyuknu̱pa̱a̱jmtkiji je̱tseꞌe je̱m je̱ tukjoojntykin yakmo̱ꞌo̱t toꞌk miijl jame̱jtsk mó̱kupx jatoogupx xa̱a̱j.
Vanꞌit tseꞌe je̱ atsoꞌox tyoojnji je̱m tsapjo̱o̱tm; je̱ yakkutojkpa ángeles juuꞌ veꞌe Miguel du̱xa̱a̱j je̱ts je̱ yꞌaangeles, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ma̱a̱tꞌatsoꞌoxtoondu je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap ma̱a̱t je̱ kyo̱ꞌo̱y aangelesta̱jkta. Ax kaꞌa tseꞌe mya̱a̱daakti je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap ma̱a̱t je̱ kyo̱ꞌo̱y aangelesta, kaꞌa veꞌe yꞌukꞌijttini je̱m tsapjo̱o̱tm. Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe yakpavo̱jpni je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap, je̱ ju̱jpit tsaaꞌn juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ ko̱ꞌo̱yjayuvapta̱jkta, je̱ Satanás, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ jayu du̱vinꞌa̱a̱ꞌmp toꞌk it toꞌk naxviijn. Je̱ꞌe̱ ma̱a̱t je̱ kyo̱ꞌo̱y aangelesta̱jkta, yakku̱svippka̱jxtinuts je̱ꞌe̱ veꞌe yaja naxviijnit itu̱ku̱jx.
10 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy toꞌk je̱ ayook ma̱kk vyaꞌañ je̱m tsapjo̱o̱tm:
―Ta̱ xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tiempo du̱paatni ku veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱yaktso̱ꞌo̱ku̱t je̱ jyayu, ta̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱ka je̱ mya̱kkin je̱ts je̱ kyutojku̱n, ta̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tiempo du̱paatni je̱tseꞌe je̱ Cristo viinm yakkutojknit, ku̱x tá̱vani je̱ꞌe̱ veꞌe yakpava̱p pa̱neꞌe je̱ nꞌútsamda je̱ nꞌajchamda je̱ts je̱ nꞌútsamda je̱ ntsa̱ꞌa̱amda jó̱vum xa̱a̱j jó̱vum tsooj du̱nu̱xa̱ꞌa̱ip tu̱yꞌit je̱m u̱u̱ꞌm je̱ nNteꞌyamamda vyinkojkm. 11 Ta̱ tseꞌe je̱ nꞌútsamda je̱ nꞌajchamda je̱ts je̱ nꞌútsamda je̱ ntsa̱ꞌa̱amda du̱ꞌama̱a̱daagada je̱ ñu̱xa̱ꞌa̱iva. Veꞌem tseꞌe mya̱a̱daakti ku̱x je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe kuꞌo̱o̱ꞌkijidu je̱tseꞌe tyuknu̱vaatsjidi je̱ tyo̱kin, ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱ꞌkidi je̱tseꞌe du̱ꞌavánadat je̱ts jyaanchjaꞌvidup je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱ꞌkidi je̱tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pá̱mdat je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook ka̱jx ó̱yameꞌe yakꞌo̱o̱ꞌkjada pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kajaanchjaꞌvidup juuꞌ veꞌe kyo̱jtstup. 12 Xo̱o̱ndu̱ktats nꞌit miits pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup yaja tsapja̱a̱t. ¡Ax ayo̱o̱v tseꞌe miits je̱ mjo̱o̱tta pa̱n pa̱n jatyeꞌe joojntykidup je̱m naxviijnit it ka̱jxm je̱ts je̱m maaxy na̱jo̱o̱tm, ku̱x ta̱ veꞌe kya̱daꞌaky joma veꞌe miitsta je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ ko̱ꞌo̱yjayuvapta̱jkta; o̱o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe tyunꞌekju̱ ku̱x ñu̱jaꞌvip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts tso̱jkeꞌe vyintó̱kinit!
13 Ax ku tseꞌe je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap du̱ꞌix je̱ts yaja veꞌe naxviijn yakku̱svipp, vanꞌit tseꞌe du̱jomtún du̱titún je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk juuꞌ veꞌe je̱ piꞌk mix ónu̱k du̱yakke̱ꞌx. 14 Ax je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk, yakmo̱o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe me̱jtsk je̱ kye̱e̱ku̱n, veꞌem ax joꞌn je̱ vijtsu̱n jye̱ꞌe̱, je̱tseꞌe yꞌo̱ꞌyixju̱t je̱tseꞌe je̱yyp je̱m ña̱jkxu̱t vinvaꞌajts it ka̱jxm, jékumeꞌe du̱kuke̱ꞌe̱ku̱t je̱ tsaaꞌn, je̱meꞌe ña̱jkxu̱t joma veꞌe je̱ tukjoojntykin yakmo̱ꞌo̱t toojk joojnt jagojkm. 15 Je̱ tsaaꞌn, je̱pts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌávup du̱yakpítsum je̱ na̱a̱j je̱tseꞌe du̱tukpu̱u̱jm toꞌk je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk yꞌuktukyakja̱ꞌa̱tuvaan. 16 Vanꞌit tseꞌe je̱ naax du̱puta̱jki je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk, ku̱x avaatseꞌe je̱ naax je̱tseꞌe du̱nasja̱a̱ꞌnni je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j juuꞌ veꞌe je̱p je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap yꞌávup ukpítsum. 17 Je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap o̱o̱y tyuntukmujo̱tmaꞌt je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk je̱tseꞌe o̱jts du̱tsoꞌoxpú̱k je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j juuꞌ veꞌe vintaandu, je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe du̱kutyoondup je̱ Nteꞌyam je̱ pyavaꞌnu̱n je̱tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t ñaajkꞌítjada je̱ Jesucristo ma̱a̱t.