13
Je̱ nu̱me̱jtsk naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k
Ku a̱tseꞌe nteni je̱m poꞌo jo̱o̱tm je̱ja maaxy na̱paꞌayi, vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix toꞌk je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k pyítsum je̱m maaxy na̱jo̱o̱tm, vuxtojtu̱k kuvajkax je̱ts majk vájax. Je̱m tseꞌe toꞌk jaty vaj ka̱jxm du̱jayep toꞌk je̱ corona; ax je̱m tseꞌe kuvajk ka̱jxmda javyet toꞌk je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam o̱o̱y du̱tunvinko̱jtspe̱jtp. Je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k juuꞌ a̱tseꞌe nꞌix, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe kyeꞌex ax joꞌn je̱ kuxyu̱pu̱j, veꞌem tseꞌe je̱ tyek ax joꞌn je̱ oso jye̱ꞌe̱, veꞌemeꞌe je̱ yꞌaaj ax joꞌn je̱ león jye̱ꞌe̱. Je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kapts je̱ꞌe̱ veꞌe mo̱o̱jyju je̱ mya̱kkin je̱ts o̱o̱y je̱ kyutojku̱n. Toꞌk je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ kyuvajk, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe kyeꞌex ax joꞌn ku̱yꞌa̱a̱ꞌk ku̱xeꞌe ma̱ja̱ xya̱ꞌa̱jki; ax taaynuts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ xya̱ꞌa̱jka. Atu̱va ato̱ki tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu tyuntaandi juuꞌ veꞌe toꞌk it toꞌk naxviijn tsu̱u̱nidup je̱tseꞌe je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k du̱pana̱jkxti je̱tseꞌe du̱vinjaꞌvidi du̱vintsa̱ꞌkidi, je̱tseꞌe vyaandi:
―¿Pa̱nts vineꞌe ax joꞌn je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k? ¿Pa̱n tseꞌe o̱ꞌyixjup je̱tseꞌe du̱tsoꞌoxpá̱ku̱t?
Yakꞌitu̱mo̱o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱tseꞌe namyá̱jijup kyó̱tsu̱t je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vinko̱jtspé̱tu̱t, je̱tseꞌe du̱jayé̱pu̱t je̱ kutojku̱n vu̱jxtkupxu̱k me̱jtsk po̱ꞌo̱. Ax veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tuujn, vyinko̱jtspe̱jt je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttuvap je̱m tsapjo̱o̱tm, kyo̱ꞌo̱ñu̱ko̱jtsiva tseꞌe je̱ it joma veꞌe je̱ Nteꞌyam chu̱u̱na. Yakmo̱o̱yvats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu du̱tsoꞌoxpá̱ku̱t je̱tseꞌe du̱ꞌama̱a̱daagat. Nay yakmo̱o̱yvats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe du̱ka̱ꞌmiká̱xu̱t toꞌk ka̱ꞌa̱jyji je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup toꞌk it toꞌk naxviijn, anañu̱joma je̱ ke̱ꞌxpa, anañu̱joma je̱ naax je̱ kajpu̱n, je̱ts anañu̱joma je̱ aaj je̱ ayook. Je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k tseꞌe vyinjaꞌvidup vyintsa̱ꞌkidup nu̱jom je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup toꞌk it toꞌk naxviijn, je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ xya̱a̱j kaꞌijtp javyet je̱p na̱k ku̱jxp joma veꞌe javyet je̱ xya̱a̱jta kaꞌanumeꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌndu̱k vyeꞌna pa̱n pa̱n jatyeꞌe xa̱ꞌma ka̱jx joojntykidinup. Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱ka̱ꞌmip je̱ na̱k.
¡Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe je̱m je̱ tyaatsk, vaꞌan tseꞌe du̱ꞌamo̱tunaxta! 10 Pa̱n pa̱n xa veꞌe je̱ jayu du̱majtstup, mach tseꞌe yꞌijttuvat; pa̱n pa̱n tseꞌe je̱ tsojx ma̱a̱t yakjayuꞌo̱o̱ꞌktup, nay je̱ꞌe̱jyam tseꞌe tyukꞌo̱o̱ꞌktinuvap. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, vaꞌan tseꞌe ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t du̱yaknaxta pa̱n ti tsaachpaatu̱neꞌe juuꞌ veꞌe tukka̱daꞌakjadap je̱tseꞌe ijtp du̱jaanchjávadat je̱ Nteꞌyam.
11 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix jadoꞌk je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k, naxviinmts je̱ꞌe̱ veꞌe pyítsum, me̱jtsk vájax, je̱ carnero ónu̱k vaj joꞌn kyeꞌex. Ax vanxu̱p tseꞌe kyo̱jtspa ax joꞌn je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap. 12 Veꞌem tseꞌe je̱ kutojku̱n du̱yaktún je̱ mutoꞌk naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k ka̱jx, je̱tseꞌe du̱tún je̱tseꞌe je̱ jayu pa̱n nu̱vinxu̱peꞌe cha̱a̱nada toꞌk it toꞌk naxviijn, je̱tseꞌe du̱vinjávadat du̱vintsa̱ꞌa̱gadat je̱ mutoꞌk naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tso̱o̱knu je̱ mya̱ja̱ xa̱ꞌa̱jka. 13 Tyoompa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin, je̱ꞌe̱ paat tseꞌe veꞌem du̱tuujn je̱tseꞌe je̱ ja̱a̱jn du̱yaktsa̱a̱ꞌn je̱m tsajviinm je̱tseꞌe du̱yaknaxka̱daꞌaky yaja naxviijn je̱ja je̱ nu̱may jayu vyinkujk. 14 Ax yakmo̱o̱y tseꞌe je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin du̱tónu̱t je̱ja je̱ mutoꞌk naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k vyinkujk, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyukvinꞌa̱a̱ꞌndu pa̱n pa̱n jatyeꞌe tsu̱u̱nidup toꞌk it toꞌk naxviijn je̱tseꞌe du̱tukpavaandi je̱tseꞌe du̱pá̱mdat je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ yꞌapa̱mnax juuꞌ veꞌe du̱jaye̱jp je̱ ma̱ja̱ xa̱ꞌa̱jka juuꞌ veꞌe kuꞌo̱o̱ꞌkum ku̱yꞌijt je̱tseꞌe jyaaꞌkjoojntyki. 15 Je̱ mume̱jtsk naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k tseꞌe je̱ kutojku̱n yakmo̱o̱y je̱tseꞌe du̱joojntykinmo̱ꞌo̱t je̱ mutoꞌk naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ yꞌapa̱mnax, veꞌem tseꞌe je̱ apa̱mnax kyó̱tsu̱t je̱tseꞌe du̱yakjayꞌo̱o̱ꞌkju̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe kavinjaꞌvijup kavintsa̱ꞌkijup. 16 Tyuumpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe anañu̱joma, je̱ mú̱jit je̱ muutskit, je̱ kumeen jayu je̱ts je̱ ayo̱o̱va jayu, je̱ naspa̱ka jayu je̱ts je̱ joyu̱toompa jayu, je̱ꞌe̱ tseꞌe yakpa̱a̱jmjadap toꞌk je̱ ixtaꞌnu̱n je̱m yꞌakaꞌyu̱n ka̱ꞌm ukpu̱ je̱m vyimpó̱kkum. 17 Ni pa̱na tseꞌe kyo̱o̱ꞌkꞌo̱ꞌyixjinit je̱tseꞌe jyóyu̱t ukpu̱ tyo̱o̱ꞌku̱t pa̱n kaꞌa veꞌe du̱jayep je̱ ixtaꞌnu̱n, je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ xya̱a̱j ukpu̱ je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ myacho̱ꞌvu̱n. 18 Je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n xa ya̱ꞌa̱ veꞌe cha̱jkp je̱tseꞌe du̱vinmó̱tuvu̱t pa̱n ti je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ macho̱ꞌvu̱n tyijp. Pa̱n pa̱neꞌe je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n o̱o̱y du̱tunjaye̱jpp, vaꞌan tseꞌe du̱payo̱ꞌo̱yu̱ je̱ macho̱ꞌvu̱n. Toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk je̱ xya̱a̱jts je̱ꞌe̱ veꞌe. Ve̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ macho̱ꞌvu̱n, tojtu̱k mó̱kupx jatoogupxu̱k tojtu̱k.