14
Ku yꞌa̱a̱vdi je̱ nu̱mó̱kupx javu̱jxtkupxu̱k maktaaxk miijl jáyuda
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe tyena ko̱pk ka̱jxm juuꞌ veꞌe Sión du̱xa̱a̱j. Je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱ma̱a̱dada vyeꞌna nu̱mó̱kupx javu̱jxtkupxu̱k maktaaxk miijl je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe du̱jaye̱jptup je̱m vyimpó̱kkum javyet je̱ xya̱a̱j pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k je̱ts je̱ Tyeeꞌ je̱ xya̱a̱j. Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy je̱ u̱v je̱m tsapjo̱o̱tm, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe myo̱tu ax joꞌn je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j yꞌu̱u̱ꞌts tyinu̱n je̱ts ax joꞌn je̱ añu tyumpuꞌu tyunma̱a̱ꞌt, veꞌem ax joꞌn je̱ nu̱may jayu kyo̱vda je̱ yꞌaarpa ma̱a̱tta. Je̱ nam u̱vts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌa̱a̱vdup je̱m je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm, je̱m je̱ nu̱maktaaxk joojntykiva vyinkojkmda je̱ts je̱m je̱ mú̱jit jayuta̱jk vyinkojkmda. Ni pa̱na tseꞌe kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe du̱játu̱t je̱ u̱v; je̱ nu̱mó̱kupx javu̱jxtkupxu̱k maktaaxk miijl jáyujida veꞌe du̱jajttup je̱ u̱v, je̱ jayu pa̱n pa̱n jatyeꞌe veꞌnidu yaja naxviijn je̱tseꞌe je̱ tyo̱kin tyuknu̱vaatsjidi je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k. Je̱ jáyuts je̱ꞌe̱ veꞌeda juuꞌ veꞌe kanaajkjavyá̱kijidu ma̱a̱t je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jkta, vaꞌajtsts je̱ꞌe̱ veꞌe ñaajkꞌítjada je̱tseꞌe du̱pana̱jkxta je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k o̱yjoma pa̱n joma je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱jkx. Je̱ jáyuda tseꞌe juuꞌ veꞌe je̱ tyo̱kin yaktuknu̱vaatstu, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌeda ax joꞌn je̱ ta̱a̱jm juuꞌ veꞌe ta̱ꞌmitooꞌva̱jkp je̱tseꞌe yaktukmuya̱x je̱ Nteꞌyam je̱ts je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, ni vinxú̱pats je̱ꞌe̱ veꞌe kyataayada, vaꞌajts jo̱o̱t jáyuts je̱ꞌe̱ veꞌeda.
Juuꞌ veꞌe kyo̱jtstu je̱ nu̱toojk aangelesta
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix jadoꞌk je̱ ángeles jye̱yy je̱m tsajviinm. Je̱m tseꞌe du̱ma̱a̱da je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp je̱tseꞌe yaktukkaꞌamáyu̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe joojntykidup toꞌk it toꞌk naxviijn, anañu̱joma je̱ naax je̱ kajpu̱n, anañu̱joma je̱ ke̱ꞌxpa, je̱ts anañu̱joma je̱ aaj je̱ ayook. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe ma̱kk vyaajñ:
―Vinjávada vintsa̱ꞌa̱gada je̱ Nteꞌyam je̱ts yakmá̱jada yakjaanchada, ku̱x tá̱vani je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tiempo du̱paatni pa̱n vinꞌiteꞌe je̱ jayu du̱to̱kimpayo̱ꞌynit. Vinjávada vintsa̱ꞌa̱gada je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱pa̱a̱m ya̱ tsajmit it, je̱ naxviijnit it, je̱ maaxy na̱a̱j, je̱ts joma jatyeꞌe je̱ na̱a̱j myuꞌut.
Vanꞌit tseꞌe pyana̱jkxji jadoꞌk je̱ ángeles juuꞌ veꞌe vaan:
―¡Tá̱vani xa veꞌe vyintó̱kini! ¡Tá̱vani xa veꞌe vyintó̱kini je̱ babilóniait ciudad, je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe du̱tukꞌix je̱ kyo̱ꞌo̱y tooꞌ je̱ jayu pa̱n nu̱vinxu̱peꞌe cha̱a̱nada toꞌk it toꞌk naxviijn je̱tseꞌe du̱tukpa̱jkti je̱ kyo̱ꞌo̱y tooꞌ!
Vanꞌit tseꞌe pyana̱jkxji jadoꞌk je̱ ángeles juuꞌ veꞌe ma̱kk jidu̱ꞌu̱m vaan:
―Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱vinjaꞌvip du̱vintsa̱ꞌkip je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ts je̱ yꞌapa̱mnax, je̱tseꞌe ñamyasa̱ꞌa̱kju̱ je̱tseꞌe yakpu̱u̱jmja je̱ yꞌixtaꞌnu̱n je̱m vyimpó̱kkum ukpu̱ je̱m kya̱ꞌm, 10 je̱ Nteꞌyamts je̱ꞌe̱ veꞌe mo̱o̱jyjinup je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe ñu̱pa̱a̱jmtki nu̱jom je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe je̱ ko̱ꞌo̱y tooꞌ du̱pana̱jkxtup, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe du̱muꞌekju̱; je̱ ja̱a̱jn ma̱a̱t je̱ azufre, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyukyaktsaachpaattinup je̱ja je̱ vaꞌajts jo̱o̱t ángeles vyinkujkta je̱ts je̱ja je̱ꞌe̱ vyinkujk pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k. 11 Xa̱ꞌma ka̱jx tseꞌe pyojtu̱knit je̱ jo̱k joma veꞌe chaachpaattinit, ni je̱ vinꞌita veꞌe je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n du̱ko̱o̱ꞌkjaye̱jptinit je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱vinjaꞌvidup du̱vintsa̱ꞌkidup je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ts je̱ yꞌapa̱mnax, ukpu̱ yakpa̱a̱jmjada je̱ ixtaꞌnu̱n, je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ xya̱a̱j. 12 Vaꞌan tseꞌe je̱ ma̱kk aaj je̱ ma̱kk jo̱o̱t du̱jaye̱pta pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kutyoondup je̱ Nteꞌyam je̱ pyavaꞌnu̱n je̱tseꞌe ijtp ñapyá̱mjada je̱ Jesucristo ma̱a̱t.
13 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy toꞌk je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm tso̱o̱ꞌmp, je̱ts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―Javye̱tu̱ ya̱ꞌa̱: “Xo̱o̱n xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe u̱xyam o̱o̱ꞌktup je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe jaaꞌkꞌo̱o̱ꞌktap ku̱xeꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n du̱jaanchjávada.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe javye̱tu̱. “Xo̱o̱nduvam xa je̱ꞌe̱ veꞌeda, ku̱x ku veꞌe veꞌem yꞌo̱o̱ꞌktat, tá̱vani tseꞌe du̱tukvaꞌatsta vyeꞌna je̱ tsaachpaatu̱n je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kajaaꞌtyó̱ki je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tu̱du̱tonda tu̱du̱ko̱tsta.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ je̱ Espíritu Santo.
Je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yakjé̱jap yaja naxviijn
14 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix toꞌk pa̱k je̱ po̱o̱ꞌp vínu̱ts. Je̱m tseꞌe vínu̱ts niꞌkxm toꞌk chu̱u̱na pa̱neꞌe ke̱ꞌxp ax joꞌn je̱ yaaꞌtya̱jk, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe kyuvajkm du̱jayep toꞌk je̱ oro corona je̱tseꞌe je̱m du̱matsꞌit toꞌk je̱ ja̱jpax hoz. 15 Vanꞌit tseꞌe je̱m ma̱ja̱ tsapta̱jkm pyítsum jadoꞌk je̱ ángeles juuꞌ veꞌe ma̱kk jidu̱ꞌu̱m na̱ꞌmu̱xjup:
―Yaktonu̱ je̱ mhooz ku̱x tá̱vani veꞌe je̱ tiempo du̱paatni ku veꞌe yakpa̱kmojknit juuꞌ jatyeꞌe tu̱tya̱ꞌma je̱m naxviijnit it ka̱jxm.
16 Vanꞌit tseꞌe je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱m vínu̱ts niꞌkxm tsu̱u̱nip, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yaknajx je̱ hyooz yaja naxviijnit itu̱ku̱jx je̱tseꞌe du̱pa̱kmojkni juuꞌ jatyeꞌe tu̱tya̱ꞌma.
17 Vanꞌit tseꞌe jadoꞌk je̱ ángeles pyítsum je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm, je̱m tseꞌe du̱ma̱a̱diva je̱ hoz. 18 Vanꞌit tseꞌe pyítsumpa jadoꞌk je̱ ángeles joma veꞌe je̱ yo̱jxpe̱jtu̱n, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ ja̱a̱jn du̱yakkutojkjip je̱tseꞌe ma̱kk jidu̱ꞌu̱m du̱nu̱u̱jmi je̱ ángeles juuꞌ veꞌe je̱ hoz du̱ma̱a̱t:
―Yaktonu̱ je̱ mja̱jpax hoz je̱ts pa̱kmojkni je̱ tsaaydum juuꞌ veꞌe tu̱tya̱ꞌma je̱m naxviijnit it ka̱jxm, ku̱x tá̱vani veꞌe chaꞌamy.
19 Vanꞌit tseꞌe je̱ ángeles du̱yaknajxy je̱ hyooz yaja naxviijnit itu̱ku̱jx je̱tseꞌe du̱tukpa̱kmojkni je̱ tsaaydum. Je̱m tseꞌe vyeꞌna toꞌk je̱ ma̱ja̱ apa̱jkin. Vanꞌit tseꞌe je̱ ángeles je̱ tsaaydum du̱pu̱u̱jm je̱m apa̱jkin jo̱o̱tm joma veꞌe yakma̱a̱ꞌkxu̱t. Je̱ꞌe̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe ñu̱ka̱jtsp je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yakjé̱jap je̱ jyo̱tꞌaꞌnu̱n ka̱jx. 20 Myujékumip tseꞌe je̱ kajpu̱n joma veꞌe je̱ tsaaydum yakmu̱u̱ꞌkx. Je̱m tseꞌe apa̱jkin jo̱o̱tm pyítsum je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n juuꞌ veꞌe je̱ꞌyp je̱ vaat joma veꞌe je̱ caballo je̱ yꞌajé̱n yakpu̱u̱jmja, majktupx legua joꞌn tseꞌe yo̱ꞌo̱y je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n.