15
Je̱ aangelesta̱jk juuꞌ veꞌe du̱jaye̱jptup je̱ vuxtojtu̱k oro apa̱jkin
Nꞌixts a̱tseꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm jadoꞌk je̱ ma̱ja̱ nu̱jaꞌvin juuꞌ veꞌe tyukꞌatú̱vip―nu̱vuxtojtu̱k je̱ ángeles juuꞌ veꞌe du̱jaye̱jptup je̱ vuxtojtu̱k tsaachtoꞌnu̱n juuꞌ veꞌe u̱xꞌo̱o̱kip, u̱xꞌo̱o̱kipts je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe tyukkuká̱xadap je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam ñu̱pa̱a̱jmtki je̱ jyo̱tꞌaꞌnu̱n ka̱jx.
Nꞌíxpats a̱tseꞌe juuꞌ veꞌe ke̱ꞌxp ax joꞌn je̱ maaxy na̱a̱j juuꞌ veꞌe je̱ ixu̱n joꞌn, je̱ ja̱a̱jn muta̱ka. Jé̱jats je̱ꞌe̱ veꞌe pyaꞌayi tyé̱nada vyeꞌna je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ꞌama̱a̱daaguidu je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ts je̱ yꞌapa̱mnax, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe du̱kakuva̱jktu je̱tseꞌe pya̱ꞌmu̱xjadat je̱ xya̱a̱j ukpu̱ je̱ myacho̱ꞌvu̱n, je̱m tseꞌe du̱jaye̱pta je̱ arpa ko̱v juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mo̱o̱jyju̱du. Yꞌa̱a̱vdupts je̱ꞌe̱ veꞌe toꞌk je̱ u̱v juuꞌ veꞌe je̱ Moisés je̱ yꞌu̱v je̱ts je̱ꞌe̱ je̱ yꞌu̱v pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe yꞌa̱vda:
Mnu̱má̱jip mnu̱jaanchip xa mitseꞌe je̱ts atú̱vats je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe mtuump mka̱jtsp,
Ma̱ja̱ Vintsá̱n, Nteꞌyam, mits tseꞌe nu̱jom mka̱ꞌmiku̱jxp.
Tu̱v je̱ts vaꞌajts tseꞌe je̱ mna̱a̱ꞌ je̱ mtooꞌ,
mits tseꞌe nu̱jom je̱ naxviijnit jayu myakkutojkjiku̱jxp.
¿Pa̱nts mitseꞌe mkayakmá̱jajap mkayakjaanchajap?, Ma̱ja̱ Vintsá̱n.
¿Pa̱nts mitseꞌe mkavinjávajap mkavintsa̱ꞌa̱gajap?
Mitsji xa veꞌe toꞌk mnu̱vaꞌajtsjo̱o̱tip,
míndap tseꞌe nu̱jom je̱ jayu pa̱n nu̱vinxu̱p toꞌk it toꞌk naxviijn je̱tseꞌe mvinjaꞌvijidinit mvintsa̱ꞌkijidinit,
ku̱x ta̱ veꞌe yakꞌix je̱ts pyaatyp yꞌake̱e̱guip je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ mitseꞌe mtuump mka̱jtsp.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe yꞌa̱vda.
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk yꞌavaꞌach je̱m tsapjo̱o̱tm; yakꞌixp tseꞌe je̱m ma̱ja̱ tsapta̱jkm je̱ it juuꞌ veꞌe munu̱yojk je̱ kunooꞌkxu̱n du̱ma̱a̱t. Je̱m tseꞌe pyítsumdi je̱ nu̱vuxtojtu̱k ángeles juuꞌ veꞌe du̱jaye̱jptup je̱ javuxtojtu̱k tsaachtoꞌnu̱n, je̱ꞌe̱ tseꞌe xyo̱jxju̱dup je̱ vaꞌajts lino vit juuꞌ veꞌe ajajp ata̱ꞌkxp je̱tseꞌe toꞌk je̱ oro cinta du̱kakꞌajenju̱. Vanꞌit tseꞌe nu̱toꞌk je̱ joojntykiva je̱ ángeles du̱mo̱o̱ydi ka̱ktoꞌk je̱ oro apa̱jkin ojts ma̱a̱t je̱ ma̱kk tsaachtoꞌnu̱n juuꞌ veꞌe je̱ jyo̱tꞌaꞌnu̱n ka̱jx yakjé̱jip je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx joojntykip. Ax je̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk, je̱ jo̱kts je̱ꞌe̱ veꞌe yakꞌojtsju juuꞌ veꞌe yakjé̱jip je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱jin je̱ jyaanchin ka̱jx je̱ts je̱ kyutojku̱n ka̱jx. Ax ni pa̱na tseꞌe kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe je̱m tyá̱kat, vanꞌítnumeꞌe ku veꞌe kyuka̱jxinit je̱ vuxtojtu̱k tsaachtoꞌnu̱n juuꞌ veꞌe je̱ nu̱vuxtojtu̱k ángeles yaknaxka̱daꞌaktap yaja naxviijn.