Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ O̱y Ka̱ts je̱ O̱y Ayook juuꞌ veꞌe je̱ Lucas jyaay
1
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Lucas du̱nu̱jaꞌyi je̱ Teófilo
Nu̱may tseꞌe je̱ jayu du̱nu̱pa̱a̱jmtkidi je̱tseꞌe du̱jaꞌadat ti veꞌe toojnju ko̱jtsju joma veꞌe a̱a̱ts je̱ nꞌit je̱ nnaax. Je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱jaaydu ax joꞌn a̱a̱tseꞌe xtukꞌixti xtuknu̱jaꞌvidi je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe je̱ jayu du̱tukꞌíxtup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook je̱tseꞌe du̱ꞌixti du̱mó̱tudi vintso̱ veꞌe tyoojnji kyo̱jtsji vanꞌítani ku veꞌe veꞌem tyonꞌukvaajnji kyo̱jtsꞌukvaajnji. Ñu̱má̱jiva Teófilo, nay veꞌempa a̱ts, ta̱ a̱tseꞌe nyaktu̱v nyaktoodaꞌaky je̱ts a̱tseꞌe o̱y nmu̱java pa̱n vintso̱ veꞌe nu̱jom juuꞌ jaty tyoojnji kyo̱jtsji vanꞌítani ku veꞌe je̱ Cristo ka̱jx cho̱o̱ꞌntkꞌukvaajñ. Nꞌo̱yjaꞌvipts a̱tseꞌe je̱ts a̱ts mitseꞌe ntuknu̱jaya pa̱n vintso̱ veꞌe toꞌk nax jadoꞌk nax jyajty, veꞌem tseꞌe o̱y xnu̱jávat je̱ts tyú̱vam je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe myaktukꞌix.
Toꞌk je̱ ángeles du̱ꞌavaꞌni je̱ts ke̱ꞌe̱xupeꞌe je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan
Ku veꞌe je̱ Herodes yakkutojkp vyeꞌna je̱m judéait yꞌit jo̱o̱tm, je̱m tseꞌe yꞌijt toꞌk je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱xa̱a̱j Zacarías. Toꞌk je̱ ja̱ka̱ꞌa̱ juuꞌ veꞌe Abías du̱xa̱a̱j, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ teeꞌta̱jkta juuꞌ veꞌe je̱ Zacarías mya̱a̱ttoon. Je̱ teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱xa̱a̱ja Aarón, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j ijtpa je̱ Zacarías je̱ ñu̱da̱ꞌa̱x. Elisabet je̱ꞌe̱ veꞌe xya̱a̱j yꞌijt. Tu̱v tseꞌe je̱ jyáyuvinda je̱ jyoojntykinda yꞌijt vaꞌan nu̱me̱jtsk je̱ja je̱ Nteꞌyam vyinkujk, kyutyoondup tseꞌe yꞌijt je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ pyavaꞌnu̱n, kaꞌa tseꞌe pa̱n ti to̱kin pyaatu̱xjada. Ax kaꞌa tseꞌe pa̱n yꞌónu̱kta ku̱x pu̱m je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ Elisabet je̱ ónu̱k du̱kajayé̱pu̱t, veꞌempa naꞌavani amá̱jani veꞌeda.
Ku veꞌe je̱ Abías je̱ jya̱ka̱ꞌa̱ tyukka̱daakji je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱mutóndat du̱mupá̱ktat je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp, ax joꞌn du̱tonda yꞌijt je̱ teeꞌta̱jkta, je̱ Zacarías tseꞌe tukka̱daakju je̱tseꞌe tyá̱kat je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp yakpo̱o̱mjo̱jkpa joma veꞌe je̱ kunuuꞌkx it. 10 Ax namvaatts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yakja̱k je̱ po̱o̱m je̱tseꞌe je̱ nu̱may jayu chapko̱tsta je̱p ma̱ja̱ tsapta̱ktaagujkp, 11 vanꞌit tseꞌe je̱ Zacarías du̱ꞌixpaaty toꞌk je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌaangeles tyena je̱ja je̱ po̱o̱m jo̱jkpe̱jtu̱n yꞌakaꞌyu̱n paꞌayi. 12 Ku tseꞌe je̱ Zacarías du̱ꞌix je̱ ángeles, kaꞌa tseꞌe du̱ꞌukmutaayvaatni vintso̱ veꞌe jyátu̱kat, o̱o̱y tseꞌe tyuntsa̱ꞌki. 13 Vanꞌit tseꞌe je̱ ángeles ña̱ꞌmu̱xji:
―Zacarías, kadi mtsa̱ꞌa̱ga. Mka̱tsꞌamo̱tunajxju xa veꞌe je̱ Nteꞌyam, jyayé̱pup tseꞌe je̱ mnu̱da̱ꞌa̱x Elisabet toꞌk je̱ piꞌk mix ónu̱k, Juaants je̱ꞌe̱ veꞌe xtukxa̱a̱jat. 14 Mjayé̱pup tseꞌe je̱ xo̱o̱jntku̱n, nay veꞌempa tseꞌe nu̱may je̱ jayu o̱o̱y tyunxo̱o̱ndu̱ktat ku veꞌe kye̱ꞌe̱xu̱t. 15 Je̱ mꞌónu̱k, ñu̱má̱japts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱o̱y je̱ja je̱ Nteꞌyam vyinkujk, kaꞌa tseꞌe je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j du̱ꞌooꞌku̱t, ni kaꞌava tseꞌe je̱ viijnk ma̱kk na̱a̱j du̱ꞌooꞌku̱t; jakye̱ꞌe̱xna veꞌe vye̱ꞌnat, vanꞌit tseꞌe je̱ Espíritu Santo myo̱ꞌo̱ju̱t je̱ ma̱kkin je̱ts je̱ vinmaꞌyu̱n je̱tseꞌe du̱tónu̱t juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp. 16 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe nu̱may je̱ israeejlit jayu ñapya̱a̱jmjidinuvat je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ma̱a̱t, je̱ꞌe̱ je̱ Ntyeꞌyamda. 17 Je̱ Juan tseꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n du̱vintooꞌvá̱kap, jyayé̱pupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxm je̱ Espíritu Santo je̱ts je̱ ma̱kkin ax joꞌn je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Elías jyaye̱jp, veꞌem tseꞌe du̱yaknamyujo̱tꞌó̱yajat je̱ teeꞌ je̱ taak ma̱a̱t je̱ yꞌónu̱kta; je̱ts je̱ jayu juuꞌ veꞌe kaka̱tsu̱vinmó̱tudup, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱tukvinmó̱tudap. Veꞌem tseꞌe je̱ jayu apa̱a̱mdu̱ka du̱ꞌaꞌíxtinit je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ku veꞌe myiinnit.
18 Vanꞌit tseꞌe je̱ Zacarías je̱ ángeles du̱ꞌamo̱tutu̱vi:
―¿Vintso̱s a̱tseꞌe nnu̱jávat je̱ts veꞌemameꞌe? Naꞌavani xa a̱ts, amá̱janivats a̱ts je̱ nnu̱da̱ꞌa̱x.
19 Vanꞌit tseꞌe je̱ ángeles yꞌatso̱o̱jvji:
―A̱tseꞌe je̱ Gabriel, je̱m a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam vyinkojkm nꞌit, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe xke̱jxp je̱ts a̱ts mitseꞌe ntuknu̱jávat ya̱ o̱y ayook. 20 Ku̱xeꞌe tu̱xkajaanchjáva ax joꞌn a̱tseꞌe nvaꞌañ, oom tseꞌe mtaannit, kaꞌa veꞌe mꞌukꞌo̱ꞌyixjinit je̱tseꞌe mkó̱tsu̱t, vanꞌítnumeꞌe mko̱jtsꞌukvaannuvat ku veꞌe tyónju̱t ax joꞌn a̱tseꞌe nka̱ts, kuunumeꞌe je̱ mꞌónu̱kta kye̱ꞌe̱xu̱t.
21 Je̱ nu̱may jayu, je̱pts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱ꞌaꞌixta je̱ Zacarías ma̱ja̱ tsapta̱ktaagujkp, je̱ꞌe̱ tseꞌe kyanu̱jaꞌvidup pa̱n tya̱jxeꞌe tyana je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp. 22 Ku veꞌe je̱ Zacarías pyítsum, kaꞌa tseꞌe yꞌukꞌo̱ꞌyixjini je̱tseꞌe kyó̱tsu̱t, ko̱o̱jyji veꞌe je̱ yꞌaaj je̱ kya̱ꞌa̱j du̱yakyo̱ꞌy ku̱x oomeꞌe tu̱tyáñ. Vanꞌit tseꞌe je̱ nu̱jaꞌvin du̱pa̱jkti je̱ nu̱may jayu je̱ts je̱peꞌe ti veꞌe tu̱yakꞌixju̱.
23 Ku veꞌe du̱yakpuuk vinxu̱p xa̱a̱j veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱mutuujn du̱mupu̱jk je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp, na̱jkxnu tseꞌe je̱m tya̱kꞌam. 24 Vanꞌit tseꞌe je̱ ñu̱da̱ꞌa̱x Elisabet tyaajñ kanu̱vaꞌajtsap. Kaꞌa tseꞌe yꞌukpítsumni, mugo̱o̱xk po̱ꞌo̱ veꞌe tyunꞌijt je̱p tu̱jkpji. 25 Je̱tseꞌe vyaajñ:
―Je̱ Ma̱ja̱ Vintsa̱nts a̱tseꞌe je̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n tu̱xtuujnja je̱ts a̱tseꞌe je̱ jayu xko̱o̱ꞌkviijnkꞌíxtinit.
Toꞌk je̱ ángeles du̱vaajnji je̱ María je̱ts ke̱ꞌe̱xupeꞌe je̱ Jesús
26 Tojtu̱k po̱ꞌo̱ veꞌe je̱ Elisabet je̱ yꞌónu̱k du̱tsa̱mꞌit vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kejx toꞌk je̱ yꞌaangeles juuꞌ veꞌe Gabriel du̱xa̱a̱j; je̱m Nazaret tseꞌe du̱kejx, toꞌk je̱ kajpu̱n juuꞌ veꞌe je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm, 27 je̱tseꞌe o̱jts du̱ꞌix toꞌk je̱ kiixu̱ta̱ꞌa̱x juuꞌ veꞌe María du̱xa̱a̱j, yaaꞌvya̱jknuts je̱ꞌe̱ veꞌe, Joseejts je̱ꞌe̱ veꞌe xya̱a̱j je̱ ñu̱yaaꞌy, je̱ David je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j. 28 Je̱ aangeleseꞌeta̱jki joma veꞌe je̱ María je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmi:
―Dios meep María, o̱o̱y xa veꞌe je̱ Nteꞌyam mtuntsa̱kju̱, mits ma̱a̱tts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌit. Mits tseꞌe toꞌk tu̱mtoꞌnu̱xju̱ je̱ maaꞌyu̱n nu̱yojk je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ viijnk ta̱ꞌa̱xta̱jkta.
29 Ax ku tseꞌe du̱ꞌamo̱tunajxy vintso̱ veꞌe je̱ ángeles ña̱ꞌmu̱xji, atu̱va ato̱ki tseꞌe du̱tuktaajñ je̱tseꞌe o̱jts du̱tunvinmay pa̱n tya̱jxeꞌe veꞌem myuka̱tsju̱. 30 Vanꞌit tseꞌe je̱ ángeles ña̱ꞌmu̱xji:
―María, kadi mtsa̱ꞌa̱ga. Ta̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ maaꞌyu̱n mtoꞌnu̱xju̱, 31 ónu̱k ma̱a̱teꞌe mtánu̱t je̱tseꞌe toꞌk je̱ piꞌk mix xyakke̱ꞌe̱xu̱t, Jesús tseꞌe mtukxa̱a̱jap. 32 Ñu̱má̱japts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱o̱y, yakkó̱tsupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k je̱ꞌe̱ veꞌe. Veꞌem ax joꞌn je̱ Nteꞌyam, je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ju̱jpani du̱pu̱u̱jm je̱ David je̱tseꞌe du̱yakkutojkjat je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, 33 nay veꞌempa tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ piꞌk mix du̱pá̱mu̱t je̱tseꞌe du̱yakkutojkjat je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu. Xa̱ꞌma ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yakkutojkjinit je̱ israeejlit jayu, ni je̱ vinꞌita veꞌe je̱ kyutojku̱n kyakuká̱xat.
34 Vanꞌit tseꞌe je̱ María du̱ꞌamo̱tutu̱vi je̱ ángeles:
―Kaꞌa xa a̱tseꞌe pa̱n nyaaꞌtya̱jk. ¿Vintso̱s je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem tyónju̱t?
35 Vanꞌit tseꞌe je̱ ángeles yꞌatso̱o̱jvji:
―Je̱ Espíritu Santo xa veꞌe mnu̱ka̱daꞌakjup je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱kkin mtuknu̱jooꞌxju̱t ax joꞌn je̱ vínu̱ts. Paaty tseꞌe je̱ piꞌk mix juuꞌ veꞌe myakke̱ꞌe̱xup, vaꞌajts jo̱o̱tts je̱ꞌe̱ veꞌe, yakkó̱tsupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k. 36 Je̱ mmugoꞌok Elisabet, jyahꞌamá̱janam je̱ꞌe̱ veꞌe, tojtu̱k po̱ꞌo̱ani tseꞌe kanu̱vaꞌajtsap yꞌit, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe yaktijp je̱ts pu̱m je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ ónu̱k du̱kajayé̱pu̱t. 37 Kaꞌa xa veꞌe tii ti veꞌe je̱ Nteꞌyam nu̱nkaꞌo̱ꞌyixjup.
38 Vanꞌit tseꞌe je̱ María vyaajñ:
―U̱xyats a̱tseꞌe. Napya̱a̱jmjup a̱tseꞌe je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm. Vaꞌan du̱tunju̱ veꞌem ax joꞌn a̱ts mitseꞌe tu̱xnu̱u̱jma.
Ku tseꞌe veꞌem yaknu̱u̱jmi je̱ ángeles, je̱tseꞌe ña̱jkxni.
Ku je̱ María o̱jts du̱kuꞌix je̱ Elisabet
39 Kaꞌa tseꞌe tyaꞌni je̱tseꞌe je̱ María ñu̱jkx joma veꞌe toꞌk je̱ piꞌk kajpu̱n joma veꞌe o̱o̱y je̱ tonu̱n je̱m judéait yꞌit jo̱o̱tm. 40 Ku veꞌe je̱m jye̱ꞌy, vanꞌit tseꞌe tya̱jki je̱p je̱ Zacarías tyu̱jkp je̱tseꞌe du̱ko̱jtspa̱a̱ꞌkx je̱ Elisabet. 41 Ku tseꞌe du̱mo̱tu je̱ts je̱ María veꞌe ko̱jtspo̱o̱ꞌkxjup, je̱tseꞌe je̱ Elisabet je̱ yꞌónu̱k ye̱jtsu̱k je̱m jyo̱o̱tm. Vanꞌit tseꞌe je̱ Elisabet je̱ Espíritu Santo myo̱o̱jyji je̱ ma̱kkin je̱ts je̱ vinmaꞌyu̱n je̱tseꞌe du̱tónu̱t juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp, 42 je̱tseꞌe ma̱kk vyaajñ:
―Ta̱ xa veꞌe je̱ Nteꞌyam nu̱yojk mkunuuꞌkxju̱ je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ viijnk ta̱ꞌa̱xta̱jkta; veꞌempa je̱ mꞌónu̱k juuꞌ veꞌe mjayé̱pup, ta̱ je̱ꞌe̱ veꞌe du̱kunooꞌkxpa. 43 Nnu̱pá̱nipts a̱tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe min xkuꞌix a̱ts je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱n je̱ tyaak. 44 Tun ko̱o̱jyjits a̱tseꞌe tu̱nmo̱tu je̱tseꞌe mko̱jtspa̱a̱ꞌkx, je̱ xo̱o̱jntku̱n ka̱jx tseꞌe a̱ts ya̱ nꞌónu̱k tu̱ye̱jtsu̱k yam a̱ts njo̱o̱tm. 45 Xo̱o̱n xa mitseꞌe ku̱xeꞌe tu̱xjaanchjáva juuꞌ veꞌe myaktuknu̱u̱jmi, ku̱x tónjup kó̱tsjup je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam tu̱du̱ka̱ts.
46 Vanꞌit tseꞌe je̱ María vyaajñ:
Yakmá̱jip yakjaanchipeꞌe a̱ts ya̱ nꞌaaj ya̱ njo̱o̱t je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n,
47 xo̱o̱jntkp tseꞌe a̱ts ya̱ njaꞌvin je̱ Nteꞌyam ka̱jx, a̱ts je̱ nYaktso̱o̱kpa,
48 ku̱x ta̱ a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xnu̱ꞌixka̱daꞌaky, a̱ts, je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa.
U̱xyam tseꞌe je̱ jayu vyanꞌukvaꞌanu̱t je̱ts xo̱o̱n a̱tseꞌe vinxu̱p je̱ naske̱ꞌe̱xa,
49 ku̱x ta̱ a̱tseꞌe je̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n xtuujnja je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱ka̱ꞌmika̱jxp.
Je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t je̱ꞌe̱ veꞌe jyayejpp.
50 Xa̱ꞌma ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱nu̱ꞌixka̱daꞌaky je̱ jayu pa̱n pa̱n jatyeꞌe vintsa̱ꞌkijidup.
51 Ma̱kkts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ ma̱jin du̱tún,
yꞌama̱a̱daagui veꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱nu̱tú̱vidup,
pa̱n pa̱n jatyeꞌe namya̱a̱gue̱jxju̱dup,
52 je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱pa̱jkji je̱ kutojku̱n je̱ yakkutojkpada je̱tseꞌe je̱ nu̱u̱ꞌk jayu du̱yakma̱ji,
53 je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ ayo̱o̱va jayu du̱mo̱o̱y juuꞌ veꞌe o̱y,
je̱tseꞌe veꞌemji du̱yaktaajñ je̱ kumeen jáyuda,
54 je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱puta̱jki je̱ myutoompada je̱ myupa̱jkpada, je̱ israeejlit jáyuda,
kaꞌa tseꞌe du̱jaaꞌtyó̱ki je̱tseꞌe du̱nu̱ꞌixka̱daꞌakta.
55 Xa̱ꞌma ka̱jx xa je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tún ax joꞌn du̱tukvinvaꞌnidi je̱ nju̱jpit jáyuvamda,
je̱ Abraham ma̱a̱t je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ María vyaajñ.
56 Toojk po̱ꞌo̱ joꞌn tseꞌe je̱ María yꞌijt je̱ Elisabet ma̱a̱t, vanꞌit tseꞌe vyimpijtni je̱m tya̱kꞌam.
Ku je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan kyeꞌx
57 Ku veꞌe je̱ xa̱a̱j du̱paaty vinꞌiteꞌe je̱ Elisabet je̱ yꞌónu̱k du̱yakke̱ꞌe̱xu̱t, piꞌk mix tseꞌe yakke̱ꞌx. 58 Ku veꞌe je̱ myuja̱nta̱m je̱ myuta̱kta̱m je̱ts je̱ jyuuꞌt je̱ myugoꞌok je̱ ka̱ts du̱mó̱tudi je̱ts ta̱ veꞌe je̱ Elisabet je̱ Nteꞌyam je̱ maaꞌyu̱n tyoꞌnu̱xju̱, vanꞌit tseꞌe ña̱jkxti vinkuko̱jtsiva, putukxo̱o̱jntkiva. 59 Kutoodojtu̱k xa̱a̱j tseꞌe kyeꞌex vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe o̱jts je̱ ixtaꞌnu̱n du̱yakjapyá̱mjada je̱ piꞌk mix je̱tseꞌe du̱niꞌkxmat du̱ko̱jmat, veꞌem tseꞌe nu̱java tyánu̱t je̱ts israeejlit jayu je̱ꞌe̱ veꞌe. Je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ꞌuktso̱jktu je̱tseꞌe je̱ tyeeꞌ Zacarías je̱ xya̱a̱j ku̱du̱pu̱jk. 60 Ax je̱ piꞌk mix je̱ tyaak tseꞌe vaan:
―Kaꞌa, Juaaneꞌe xya̱a̱jap.
61 Vanꞌit tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―¿Tya̱jxseꞌe? Kaꞌa xa mitseꞌe pa̱n mjuuꞌt mmugoꞌok veꞌem du̱xa̱a̱ja.
62 Vanꞌit tseꞌe je̱ kya̱ꞌa̱j ma̱a̱t du̱ꞌamo̱tutú̱vidi je̱ piꞌk mix je̱ tyeeꞌ pa̱n ti veꞌe cha̱jkp je̱tseꞌe du̱xa̱a̱jat. 63 Vanꞌit tseꞌe je̱ tyeeꞌ du̱ꞌamo̱tu toꞌk je̱ piꞌk puꞌu joma veꞌe yukjaꞌat. Ax je̱tseꞌe du̱jaajy je̱ts Juaaneꞌe xya̱a̱j. Atu̱va ato̱ki tseꞌe du̱tuktaandi je̱ jáyuda. 64 Ax je̱ꞌyji tseꞌe je̱ Zacarías kyo̱jtspa̱jknuva je̱tseꞌe du̱kuko̱jtsjiꞌukvaajñ je̱ Nteꞌyam. 65 Ku veꞌe kyo̱jtspa̱jknuva, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ myuja̱nta̱m je̱ myuta̱kta̱m tyuktaandu atu̱va ato̱ki. Ax yakko̱jtsvaꞌkxts ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱m nu̱jom judéait yꞌit jo̱o̱tm. 66 Pa̱n pa̱n jaty tseꞌe du̱ꞌamo̱tunajxtu, tum je̱ꞌe̱ tseꞌe vyinmaaydup, pyayo̱ꞌydup, je̱tseꞌe ñayꞌamo̱tutú̱vajada vimpit atu̱j pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ piꞌk mix du̱nu̱má̱jat, ku̱x nu̱jávani je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌit.
Ku je̱ Zacarías je̱ Nteꞌyam du̱kuko̱jtsji
67 Je̱ piꞌk mix je̱ tyeeꞌ, je̱ Zacarías, je̱ Espíritu Santo tseꞌe mo̱o̱jyju je̱ ma̱kkin je̱ts je̱ vinmaꞌyu̱n je̱tseꞌe du̱tónu̱t juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook tseꞌe kyo̱jtsnajx. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
68 Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe yꞌijtnit je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n,
je̱ israeejlit jayu je̱ Ntyeꞌyam,
ku̱x je̱ꞌe̱ u̱u̱ꞌmeꞌe tu̱xnu̱ꞌixka̱daakumda je̱tseꞌe naspa̱ka tu̱xyaktaꞌnumda,
je̱ꞌe̱ je̱ jyáyuts u̱u̱ꞌmeꞌeda.
69 Je̱ꞌe̱ veꞌe tu̱xmo̱ꞌyumda toꞌk juuꞌ veꞌe xyaktso̱o̱kumdinup,
je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa David je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j je̱ꞌe̱ veꞌe.
70 Veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ Nteꞌyam du̱ka̱jts je̱ vyaꞌajts jayu ka̱jxta juuꞌ veꞌe ijttu je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpada,
ju̱jp xu̱peꞌe veꞌem du̱ꞌukvaandi.
71 Veꞌemeꞌe vyaandi je̱ts xtuknu̱vaatsumdapeꞌe je̱ Nteꞌyam pa̱n pa̱n jatyeꞌe xtsoꞌoxpa̱jkumdup je̱ts nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe xmuꞌe̱jkumju̱dup,
72 je̱tseꞌe du̱jayé̱pu̱t je̱ nu̱ꞌixka̱daaku̱n,
tyónupts ya̱ꞌa̱ veꞌe ax joꞌn du̱tukvinvaꞌni je̱ nju̱jpit jáyuvamda,
kaꞌa tseꞌe du̱jaaꞌtyó̱kiyu̱t je̱ kunuuꞌkx ko̱jtstán juuꞌ veꞌe maso̱o̱ku̱xju̱du.
73 Ya̱ꞌa̱ xa veꞌe je̱ ko̱jtstán juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yaktaajnju je̱ nju̱jpit jáyuvamda Abraham,
74 je̱ ko̱jtstán je̱ts xtuknu̱vaatsumdinupeꞌe je̱ Nteꞌyam pa̱n pa̱n jatyeꞌe xtsoꞌoxpa̱jkumdup
je̱tseꞌe veꞌem nvinjaꞌvimdat nvintsa̱ꞌkimdat toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t,
75 tu̱veꞌe je̱ts je̱ꞌe̱ je̱ mya̱jin ka̱jxeꞌe njoojntykimdat vinxu̱p xa̱a̱j vinxu̱p joojnteꞌe xtuknu̱pa̱a̱jmtkimda.
76 Je̱ts mits, piꞌk mix, toꞌkts mitseꞌe mꞌítu̱t je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa,
ku̱x mitseꞌe na̱jkx je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ tyooꞌ xyakꞌo̱ꞌyija,
77 veꞌem tseꞌe je̱ jyayu xtuknu̱jávat je̱ts yakme̱e̱ꞌkxjadapeꞌe je̱ tyó̱kinda
je̱tseꞌe veꞌem du̱jaye̱jptinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.
78 Je̱ Nteꞌyam je̱ cho̱jku̱n ka̱jx je̱ts je̱ꞌe̱ je̱ ñu̱ꞌixka̱daaku̱n ka̱jx tseꞌe je̱ nam xa̱a̱j jyajtu̱ku̱t,
79 je̱tseꞌe je̱ ajajtk du̱mo̱ꞌo̱t je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe ijttup je̱ja ako̱o̱ꞌts it ja̱a̱t,
je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe tsa̱ꞌkip ijttup je̱ o̱o̱ꞌku̱n ka̱jx,
ax veꞌem tseꞌe xtuknu̱jaꞌvimdat je̱ nna̱a̱ꞌamda je̱ ntooꞌamda,
o̱y jo̱o̱t tseꞌe nꞌijtumdinit je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Zacarías vyaajñ.
80 Ye̱e̱ꞌkp tseꞌe je̱ piꞌk mix je̱tseꞌe je̱ Espíritu Santo myo̱yꞌatu̱ꞌu̱tsju̱ je̱ mya̱kkin. Je̱m tseꞌe yꞌijt joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na. Kuunum tseꞌe je̱ xa̱a̱j du̱paaty, vanꞌítnum tseꞌe ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja je̱ myuꞌisraeejlit jayu vyinkujkta.