16
Ku je̱ Jesús jyoojntykpa̱jknuva
(Mt. 28.1‑10; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
Ax ku tseꞌe je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n xa̱a̱j ñajxy, vanꞌit tseꞌe je̱ paꞌajk xooꞌkpa du̱jooydi je̱ María Magdalena, je̱ Salomé, je̱ts je̱ María juuꞌ veꞌe je̱ Santiago je̱ tyaak. Je̱ꞌe̱ tseꞌe jyooydu je̱tseꞌe na̱jkx du̱pa̱a̱jmjada je̱ Jesús je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk. Domingo tseꞌe vyeꞌna, mutoꞌk xa̱a̱j je̱ semana, vanꞌit tseꞌe jye̱ꞌydi ja̱pyji joma veꞌe je̱ jot, tá̱vani veꞌe je̱ xa̱a̱j pyítsum vyeꞌna, je̱tseꞌe ñavyaajnjidi:
―¿Pa̱nts vineꞌe du̱yakke̱ꞌe̱kup je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe je̱ jot yꞌaka̱a̱jyjup?
Ax ku tseꞌe yꞌíxu̱kti, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌixti je̱ts yakkeꞌekani veꞌe je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe vaꞌajts ma̱j. Ku veꞌe tya̱jkidi je̱p jótup, vanꞌit tseꞌe je̱p du̱ꞌixti toꞌk je̱ ángeles chu̱u̱na je̱ja akaꞌyu̱n paꞌayi, po̱o̱ꞌp xa̱x, ya̱n vítax. Je̱tseꞌe cha̱ꞌkidi. Ax vanꞌit tseꞌe je̱ ángeles ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Kadi mtsa̱ꞌa̱gada. Je̱ Jesús xa miitseꞌe mꞌíxtidup, je̱ nazarétit jayu juuꞌ veꞌe cruuzpe̱jt. Ta̱ tseꞌe jyoojntykpa̱jknuva, kaꞌa xa je̱ꞌe̱ veꞌe yaja pa̱n. Ixta je̱ it joma veꞌe yakpu̱u̱jm. Ax na̱jkxu̱ts xna̱a̱jmada je̱ Pedro je̱ts je̱ viijnk ixpa̱jkpata̱jk: “Na̱jkxup xa veꞌe je̱ Jesús je̱m Galilea; u̱xꞌo̱o̱kts miitseꞌe je̱m mje̱ꞌyadat. Je̱m tseꞌe xꞌíxtat ax joꞌn myaknu̱u̱jmidi” ―jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ ángeles vyaajñ.
Ax jatyji tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk pyítsumdi je̱tseꞌe noomp cho̱o̱ꞌndi joma veꞌe je̱ jot, ku̱x tsa̱ꞌkidupeꞌe je̱tseꞌe atu̱va ato̱ki tyaandi. Ax kaꞌa tseꞌe du̱pa̱nvaajnjidi ku̱x tsa̱ꞌkidu veꞌe.
Ku je̱ Jesús ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja je̱ María Magdalena vyinkujk
(Jn. 20.11‑18)
Mutoꞌk xa̱a̱j tseꞌe je̱ semana vyeꞌna, je̱tseꞌe je̱ Jesús jyoojntykpa̱jknuva ja̱pyji, je̱tseꞌe mutooꞌva̱jkp yakꞌixji je̱ María Magdalena, juuꞌ veꞌe yakpítsumu̱xjinu nu̱vuxtojtu̱k je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱m jyaꞌvin ka̱jxm. 10 Vanꞌit tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk ñu̱jkx je̱tseꞌe du̱tuknu̱jaꞌvidi pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Jesús mya̱a̱tvíttu, pa̱neꞌe veꞌnidup yaaxtup tsaachvinmaaydup. 11 Ku veꞌe du̱mó̱tudi je̱ts ta̱ veꞌe jyoojntykpa̱jknuva je̱ Jesús je̱ts tá̱vani veꞌe je̱ María yꞌíxjinuva, kaꞌa tseꞌe du̱jaanchjaꞌvidi.
Ku je̱ Jesús ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja nu̱me̱jtsk je̱ yꞌixpa̱jkpa vyinkujkta
(Lc. 24.13‑35)
12 U̱xꞌo̱o̱k tseꞌe je̱ Jesús ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkijinuva, ka veꞌemapeꞌe je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk yꞌíxuva ax joꞌn yꞌíxuva yꞌijt ku veꞌe ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja je̱ María Magdalena vyinkujk. Je̱ꞌe̱ tseꞌe íxju̱du je̱ja tooꞌ aajy nu̱me̱jtsk je̱ jayu juuꞌ veꞌe tso̱o̱ꞌndu je̱m Jerusalén. 13 Vanꞌit tseꞌe vyimpijtti je̱tseꞌe du̱vaajnjidi je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe je̱ Jesús mya̱a̱tvíttu. Ax ni je̱ꞌe̱ tseꞌe kyayakjaanchjaꞌvidi.
Juuꞌ veꞌe je̱ Jesús tyukpavaan je̱ kyuka̱tsivata̱jk
(Mt. 28.16‑20; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
14 Ax tun u̱xꞌo̱o̱kani tseꞌe yakꞌíxjidinuva je̱ ñu̱maktoꞌk ixpa̱jkpata̱jk, kaaydup tseꞌe vye̱ꞌnada. Vanꞌit tseꞌe yaktuknu̱u̱jmidi ku̱xeꞌe du̱kajaanchjaꞌvidi je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱ꞌixtu je̱ts tá̱vani je̱ꞌe̱ veꞌe jyoojntykpa̱jknuva, ma̱kkeꞌe je̱ kyuvajk du̱pa̱a̱mdi. 15 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk du̱nu̱u̱jmidi:
―Na̱jkxta vinxu̱p toꞌk it toꞌk naxviijn je̱ts vaajnjada je̱ jayu anañu̱joma je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook. 16 Pa̱n pa̱n tseꞌe du̱jaanchjaꞌvip je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook je̱tseꞌe ña̱pet, xa̱ꞌma ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe jyoojntykinit; ax pa̱n pa̱n tseꞌe du̱kajaanchjaꞌvip, xa̱ꞌma ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe chaachpaatnit. 17 Ax juuꞌ tseꞌe du̱jaanchjaꞌvidup, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin du̱tóndap, a̱ts je̱ nkutojku̱n ka̱jx tseꞌe du̱yakpítsumdat je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱m je̱ jayu jyaꞌvin ka̱jxmda, je̱ viijnk aaj je̱ viijnk ayook tseꞌe kyó̱tstap, 18 myátstapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tsaaꞌn, je̱ts pa̱n yꞌooktupts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n ti veꞌe je̱ jayu tukꞌatso̱ꞌyijidup, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyintso̱tónjadat, tyuknu̱kó̱ndapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kya̱ꞌa̱j je̱ paꞌam jayu, je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe jyo̱tka̱daaktinit.
Ku je̱ Jesús chajpe̱jtni
(Lc. 24.50‑53)
19 Ku veꞌe je̱ Jesús myuko̱jtska̱jxjidi, vanꞌit tseꞌe cho̱o̱ꞌnni yaja naxviijn je̱ Nteꞌyam je̱ kyutojku̱n ka̱jx je̱tseꞌe chajpe̱jtni, je̱tseꞌe yꞌa̱jxtkni je̱ja je̱ Nteꞌyam yꞌakaꞌyu̱n paꞌayi. 20 Vanꞌit tseꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk cho̱o̱ꞌndi je̱tseꞌe je̱ jayu du̱vaajnjada je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook toꞌk it toꞌk naxviijn, je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n tseꞌe puta̱jkijidup, yakjayꞌíxju̱dupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin je̱tseꞌe je̱ jayu du̱tuknu̱jávada je̱ts tyú̱vam je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe kyo̱jtstup.