Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ O̱y Ka̱ts je̱ O̱y Ayook juuꞌ veꞌe je̱ Marcos Jyaay
1
Ku je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan kyaꞌamaajy joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na
(Mt. 3.1‑12; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
Je̱ Jesucristo, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe jye̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe ya̱ na̱k ñu̱ka̱jtsp, je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayookts ya̱ꞌa̱ veꞌe. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe cho̱o̱ꞌndu̱k. Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn du̱jatyaajñ toꞌk juuꞌ veꞌe ijt je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱jaajy:
Nkejxp xa a̱tseꞌe je̱ nyakka̱tsu̱yo̱ꞌyva juuꞌ mitseꞌe mvintooꞌvá̱kajap,
je̱ꞌe̱ tseꞌe myakꞌo̱ꞌyixjup je̱ tooꞌ joma veꞌe mnáxu̱t.
Yakmó̱tup xa veꞌe ku veꞌe toꞌk je̱ jayu jidu̱ꞌu̱m ma̱kk kya̱ts joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na:
“Yakꞌo̱ꞌyijada, yakta̱a̱jvjada je̱ tooꞌ joma veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ñáxu̱t.”
Ax veꞌem tseꞌe tyoojnji kyo̱jtsji ax joꞌn je̱ Isaías du̱jatyaajñ. Toꞌk je̱ jayu juuꞌ veꞌe Juan du̱xa̱a̱ji, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ jayu du̱yakna̱pe̱jt joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi je̱tseꞌe vyinmayu̱mpijttinit, je̱tseꞌe du̱maso̱o̱ktinit je̱ kyo̱ꞌo̱y joojntykinda, je̱tseꞌe ña̱pé̱ttat, veꞌem tseꞌe yakto̱kinme̱e̱ꞌkxtat. Nu̱na̱jkxju̱du tseꞌe amo̱tunajxpa nu̱jom juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup je̱m jerusaleenit kyajpu̱n ka̱jxm je̱ts viijnk tso̱v juuꞌ veꞌe je̱m judéait yꞌit jo̱o̱tm. Vintso̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tyo̱kin du̱mavyatsta, veꞌem tseꞌe je̱ Juan yakna̱pé̱tjada je̱m Jordán ma̱ja̱ na̱jo̱o̱tm. Juuꞌ tseꞌe je̱ Juan vyítip, je̱ camello pa̱jk pu̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe; je̱ ak tseꞌe tyiintsoojmjup. Je̱ paach tseꞌe jyu̱ꞌkxp je̱ts je̱ ma̱ja̱ paꞌajk. Tyukkaꞌamaay tseꞌe jidu̱ꞌu̱m:
―Xpaꞌu̱xꞌo̱o̱kip xa a̱tseꞌe toꞌk pa̱neꞌe nu̱yojk du̱nu̱má̱jip je̱ts kaꞌa veꞌe a̱ts, ni kaꞌats a̱tseꞌe nvinmachju̱ je̱ts a̱tseꞌe nnayꞌu̱xno̱o̱ꞌmju̱t je̱ts a̱tseꞌe je̱ kya̱ꞌa̱jk ja̱a̱ꞌp nmuké̱jijat. Je̱ tsoxk na̱a̱j a̱ts miitseꞌe ntukyakna̱pe̱jttup; ax je̱ꞌe̱ pa̱n a̱tseꞌe xpaꞌu̱xꞌo̱o̱kip, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda mtukyakna̱pé̱tjadap je̱ Espíritu Santo.
Ku je̱ Jesús ña̱pejt
(Mt. 3.13‑17; Lc. 3.21‑22)
Ku veꞌe je̱ Juan je̱ jayu du̱yakna̱pejt, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús cha̱a̱ꞌn je̱m Nazaret, toꞌk je̱ kajpu̱n juuꞌ veꞌe je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm. Ku veꞌe jye̱ꞌy, vanꞌit tseꞌe je̱ Juan yakna̱pe̱jtji je̱m Jordán ma̱ja̱ na̱jo̱o̱tm. 10 Pítsumnup tseꞌe vyeꞌna je̱ Jesús, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌix je̱ tsapjo̱o̱tmit it yꞌavaꞌach je̱tseꞌe je̱ Espíritu Santo ñu̱ka̱daꞌakyju̱ je̱ pak joꞌn. 11 Vanꞌit tseꞌe yakmo̱tu toꞌk je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ka̱daak. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
―Mits xa veꞌe a̱ts je̱ nꞌOnu̱k, juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntsa̱jkp. O̱o̱yts a̱ts mitseꞌe ntuntukxo̱o̱ndu̱k.
Ku je̱ Jesús je̱ Satanás yꞌukyakto̱kimpa̱kuvaajnji
(Mt. 4.1‑11; Lc. 4.1‑13)
12 Vanꞌit tseꞌe je̱ Espíritu Santo du̱yaknu̱jkx je̱ Jesús je̱m vinvaꞌajts it ka̱jxm. 13 Je̱m tseꞌe yꞌijt vu̱jxtkupx xa̱a̱j; je̱ Satanás tseꞌe ukyakto̱kimpa̱kuvaajnju. Ijtpa tseꞌe je̱ Jesús je̱ muꞌuk tá̱nu̱k ma̱a̱t. Vanꞌit tseꞌe je̱ aangelesta̱jk je̱ Jesús du̱nu̱na̱jkxti je̱tseꞌe o̱jts du̱pattónada.
Ku je̱ Jesús kyaꞌamayꞌukvaajñ je̱p Galilea
(Mt. 4.12‑17; Lc. 4.14‑15)
14 Ku veꞌe je̱ it ñajxy, vanꞌit tseꞌe je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan yakpoxu̱nta̱kpu̱u̱jm. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ñu̱jkx je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm je̱tseꞌe du̱tukkaꞌamaajy je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook. 15 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
―Ta̱ xa veꞌe je̱ xa̱a̱j du̱paatni. Myaaxu̱xju̱dupts miits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱m yꞌam kya̱ꞌm. Vinmayu̱mpijttini, maso̱o̱ktini je̱ mko̱ꞌo̱y joojntykinda, je̱ts jaanchjávada ya̱ o̱y ka̱ts ya̱ o̱y ayook.
Ku je̱ Jesús du̱va̱a̱jv nu̱maktaaxk je̱ ajkx maakpada
(Mt. 4.18‑22; Lc. 5.1‑11)
16 Najxp tseꞌe je̱ Jesús vyeꞌna je̱ja galiléait mya̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya paꞌayi, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌix nu̱me̱jtsk je̱ ajkx maakpada, je̱ Simón Pedro ma̱a̱t je̱ yꞌuts Andrés, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ tyukꞌajkxꞌamaakin xuum du̱na̱vá̱jidup vyeꞌna je̱m ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya jo̱o̱tm. 17 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Pamiindini a̱ts. Ajkx maakk xa veꞌe mtoondup; ax u̱xyamts a̱ts miitseꞌe je̱ toonk nmo̱ꞌo̱dat je̱ts a̱tseꞌe je̱ jayu xtuknu̱míndat.
18 Vanꞌit tseꞌe du̱maso̱o̱ktini je̱ tyukꞌajkxꞌamaakin xuumda je̱tseꞌe du̱pana̱jkxtini.
19 Jave̱e̱ꞌn tseꞌe je̱ Jesús jyaaꞌkyo̱ꞌy, je̱tseꞌe du̱ꞌix je̱ Santiago ma̱a̱t je̱ yꞌuts Juan, je̱ Zebedeo je̱ myajntkta̱jk je̱ꞌe̱ veꞌeda, je̱m tseꞌe barco jo̱o̱tm je̱ tyukꞌajkxꞌamaakin xuum du̱ꞌataagada vyeꞌna. 20 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyo̱o̱jvjidi. Vanꞌit tseꞌe du̱maso̱o̱ktini je̱ tyeeꞌ Zebedeo je̱m barco jo̱o̱tm ma̱a̱t je̱ tyoompata̱jk, je̱tseꞌe je̱ Jesús du̱pana̱jkxtini.
Toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk juuꞌ veꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxm je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap
(Lc. 4.31‑37)
21 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ma̱a̱t je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk jye̱ꞌydi je̱m capernaaumit kyajpu̱n ka̱jxm. Ku veꞌe je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n xa̱a̱j du̱paaty, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús tya̱jki je̱p tsaptu̱jkp je̱tseꞌe je̱ jayu du̱yakꞌixpa̱jkꞌukvaajñ. 22 Atu̱va ato̱ki tseꞌe je̱ jayu du̱tuktaandi je̱ yꞌixpa̱jku̱n ku̱x je̱ kutojku̱n ma̱a̱teꞌe kya̱ts, ka veꞌemap ax joꞌn je̱ tsaptu̱jkpit yakꞌixpa̱jkpata̱jk. 23 Je̱p tseꞌe tsaptu̱jkp vyeꞌna toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk juuꞌ veꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxm je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe ma̱kk vyaajñ:
24 ―¿Ti ka̱tsts mitseꞌe mjayejpp a̱a̱ts ma̱a̱t?, nazarétit Jesús. ¿Je̱ꞌe̱ veꞌe mnu̱mejtsp je̱ts a̱a̱tseꞌe xyakkutó̱kiyu̱t? Nꞌixa xa a̱ts mitseꞌe, je̱ Nteꞌyam je̱ Vyaꞌajts Jáyuts mitseꞌe.
25 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱tuknu̱u̱jmi je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap, je̱tseꞌe vyaajñ:
―Amo̱ꞌo̱tu̱ je̱ts tukvaatsni ya̱ yaaꞌtya̱jk.
26 Vanꞌit tseꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱ yaaꞌtya̱jk du̱xitu̱yo̱ꞌy je̱tseꞌe pyítsumni, je̱tseꞌe ma̱kk tyunꞌaka̱a̱ꞌstk. 27 Ax nu̱jom tseꞌe tyaandi atu̱va ato̱ki je̱tseꞌe ñavyaajnjidi:
―¿Tis ya̱ꞌa̱ veꞌe? ¿Nam ixpa̱jku̱n ya̱ꞌa̱ veꞌe? Jyayejpptam xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ jayu je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap paat kya̱tsa̱pu̱kju̱.
28 Jatyji tseꞌe je̱ jayu du̱ꞌako̱jtsvaꞌkxy je̱tseꞌe je̱ Jesús yaknu̱jaꞌvi je̱m nu̱jom galiléait yꞌit jo̱o̱tm.
Ku je̱ Jesús du̱yakjo̱tka̱daaky je̱ Simón Pedro je̱ mya̱ꞌvu̱t taak
(Mt. 8.14‑15; Lc. 4.38‑39)
29 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús pyítsum je̱p tsaptu̱jkp je̱tseꞌe tya̱jki je̱p je̱ Simón Pedro ma̱a̱t je̱ Andrés tyu̱jkp, mya̱a̱diduva tseꞌe je̱ Santiago je̱ts je̱ Juan. 30 Je̱p tseꞌe je̱ Simón Pedro je̱ mya̱ꞌvu̱t taak pyaꞌammaꞌaj, ja̱mpa̱jkjup. Ax jatyji tseꞌe je̱ Jesús yakvaajnji je̱ts pa̱jkjupeꞌe. 31 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱vinkuta̱mi je̱ paꞌam jayu, je̱tseꞌe je̱m kya̱ꞌm du̱majch, je̱tseꞌe du̱yakpojtu̱k. Tun jatyji tseꞌe je̱ ja̱a̱jn ñu̱vaatsjini. Vanꞌit tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk pyattoꞌnijidi.
Ku je̱ Jesús du̱yakjo̱tka̱daaky nu̱may je̱ paꞌam jayu
(Mt. 8.16‑17; Lc. 4.40‑41)
32 Ku veꞌe je̱ xa̱a̱j tya̱jkini, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱tuknu̱na̱jkxti pa̱n pa̱n jatyeꞌe pa̱jkju̱dup je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxmda je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap. 33 Je̱p tseꞌe ta̱kꞌaagup nu̱jom je̱ jayu ñayꞌamojkijidi. 34 Yakjo̱tka̱daaknu tseꞌe je̱ Jesús nu̱may je̱ jayu, may viijn tseꞌe je̱ paꞌam du̱jaye̱pta je̱tseꞌe nu̱may je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap du̱yakpítsumni je̱m je̱ jayu jyaꞌvin ka̱jxmda. Kaꞌa tseꞌe je̱ Jesús du̱yakjajtji je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱tseꞌe du̱ꞌavánadat je̱ts je̱ Jesús, je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n je̱tseꞌe yakkutojknit.
Ku je̱ Jesús kyaꞌamaajy je̱p Galilea
(Lc. 4.42‑44)
35 Ko̱o̱ꞌts jatyna tseꞌe vyeꞌna, kaꞌanumeꞌe jyajvív, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús pyojtu̱k je̱tseꞌe je̱ kajpu̱n du̱tukvaach, je̱tseꞌe ñu̱jkx joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na. Je̱m tseꞌe chapka̱jts. 36 Vanꞌit tseꞌe je̱ Simón Pedro je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe mya̱a̱tveꞌnidu, je̱ꞌe̱ tseꞌe na̱jkxtu je̱tseꞌe je̱ Jesús du̱ꞌíxtidi. 37 Ku veꞌe du̱paatti, vanꞌit tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―Anañu̱joma xa veꞌe mꞌíxtajada.
38 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatsa̱a̱jv:
―Jaꞌmda je̱m viijnk kajpu̱n ka̱jxmpa juuꞌ veꞌe ta̱ma̱naat je̱ts a̱tseꞌe je̱m ntukkaꞌamaayvat je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe nmin.
39 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱tuknajxy du̱tukta̱jki je̱m nu̱jom galiléait yꞌit jo̱o̱tm, je̱tseꞌe kajpu̱n kajpu̱n kyaꞌamaajy je̱p chaptu̱jkpta je̱tseꞌe du̱yakpítsumni je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱m je̱ jayu jyaꞌvin ka̱jxmda.
Ku je̱ Jesús du̱yakjo̱tka̱daaky toꞌk je̱ jayu juuꞌ veꞌe leprapa̱jkjup
(Mt. 8.1‑4; Lc. 5.12‑16)
40 Vanꞌit tseꞌe toꞌk je̱ jayu juuꞌ veꞌe leprapa̱jkjup, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ Jesús du̱vinkuta̱mi je̱tseꞌe du̱vinko̱xkteni. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱munooꞌkxtk:
―Pa̱n mtsa̱jkp xa mitseꞌe, mꞌo̱ꞌyixjup tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe xtuknu̱vaꞌatsu̱t ya̱ lepra paꞌam.
41 Tukmo̱ꞌtju tseꞌe je̱ Jesús. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ kya̱ꞌa̱j tyuknu̱ko̱o̱jnji je̱tseꞌe vyaajñ:
―Ntsa̱jkp xa a̱tseꞌe; vaꞌajts tseꞌe mtaanni.
42 Ku xa veꞌe veꞌem vyaajñ, tun jatyji tseꞌe je̱ lepra paꞌam ñu̱vaatsjini je̱ jayu je̱tseꞌe jyo̱tka̱daakni. 43 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ma̱kk pyavaajnji, kaꞌanumeꞌe du̱pake̱jxni vyeꞌna:
44 ―Amo̱tunaxu̱, kaꞌats mitseꞌe pa̱n xvaajnjat pa̱n pa̱neꞌe tu̱myakjo̱tka̱daꞌakyju̱. Na̱jkxu̱ joma veꞌe je̱ teeꞌ je̱tseꞌe du̱ꞌíxu̱t je̱ts jo̱tka̱daꞌakyani mitseꞌe, vanꞌit tseꞌe xyó̱xu̱t juuꞌ veꞌe je̱ Moisés pyavaan ku veꞌe je̱ jayu du̱ko̱o̱ꞌkjaye̱jptini je̱ lepra paꞌam, veꞌem tseꞌe nu̱jom du̱nu̱jávadat je̱ts tá̱vani veꞌe je̱ paꞌam mnu̱vaatsjini.
45 Ax na̱jkx tseꞌe je̱ jayu je̱tseꞌe du̱ꞌavanvaꞌkxy nu̱jom juuꞌ veꞌe tu̱tyunju̱ tu̱kya̱tsju̱. Ku veꞌe je̱ jayu du̱ꞌamo̱tunajxti, vanꞌit tseꞌe o̱o̱y du̱tuntso̱jkti je̱tseꞌe yꞌíttat je̱ Jesús ma̱a̱t, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe kyo̱o̱ꞌkꞌo̱ꞌyixjini je̱ Jesús je̱tseꞌe ixna ke̱ꞌxna tyá̱kat jyajuuꞌkajpu̱nku̱jxa, myujékumip tseꞌe je̱ kajpu̱nda je̱tseꞌe yꞌijt joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na, je̱m tseꞌe je̱ jayu ñu̱je̱ꞌyajada pa̱n vinxu̱p je̱ kajpu̱n juuꞌ veꞌe ta̱ma̱naat.