18
Ku je̱ Babilonia vyintó̱kinit
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱tseꞌe jadoꞌk je̱ ángeles cha̱a̱ꞌn je̱m tsajviinm, ajajp ata̱ꞌkxpts je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ꞌe̱ tseꞌe ka̱daak o̱o̱y je̱ kutojku̱n ma̱a̱t; kujaj kutu̱ꞌkx tseꞌe ya̱ naxviijnit it tyaajñ. Vanꞌit tseꞌe ma̱kk kya̱jts:
―¡Tá̱vani xa veꞌe vyintó̱kini! ¡Tá̱vani je̱ꞌe̱ veꞌe vyintó̱kini je̱ babilóniait ciudad! Tá̱vani tseꞌe jyajtni toꞌk je̱ it joma veꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap cha̱a̱nada. Je̱m tseꞌe ñayꞌamókajada nu̱jom je̱ je̱yyva tá̱nu̱k juuꞌ veꞌe ka vaꞌajtsap je̱tseꞌe axa̱a̱ꞌkp yꞌíxuvada. Je̱ꞌe̱ ka̱jx xa veꞌe veꞌem jyaty ku̱xeꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup toꞌk it toꞌk naxviijn, je̱ꞌe̱ tseꞌe tu̱ñaxmoꞌokjada ma̱a̱t je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j juuꞌ veꞌe ijtp je̱ babilóniait jayu je̱ kyo̱ꞌo̱y toꞌnu̱n je̱ kyo̱ꞌo̱y ko̱jtsu̱n. Je̱ts je̱ naxviijnit yakkutojkpata̱jk, ta̱ tseꞌe du̱tukma̱a̱ttónda juuꞌ jatyeꞌe tum ka ó̱yap, ta̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱o̱y tyunnaajkkumeenajada pa̱n pa̱n jatyeꞌe ajooydup ato̱o̱ꞌktup ka ó̱yap.
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy jadoꞌk je̱ ayook je̱m tsapjo̱o̱tm juuꞌ veꞌe vaan:
―Tukvaꞌkvaꞌatsta je̱ babilóniait ciudad, miitsta, pa̱n pa̱n jatyeꞌe a̱ts je̱ njáyuda, veꞌem tseꞌe je̱ tyo̱kin mkatukpaaꞌtjadat je̱tseꞌe xkama̱a̱ttsaachpaaꞌttat, ku̱x ta̱ veꞌe je̱ tyo̱kin tyunkumaꞌyini je̱m tsajviinm paat je̱ts ta̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱jaaꞌmyéts je̱ kyo̱ꞌo̱y toꞌnu̱nda je̱ kyo̱ꞌo̱y ko̱jtsu̱nda. Je̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱yaktsaachpaattinup je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup je̱m babilóniait cyiudaaj ka̱jxm, veꞌem tseꞌe yaktsaachpaatjidinit ax joꞌn je̱ babilóniait jayu je̱ viijnk jayu du̱yaktsaachpaatti joꞌn. Tukkuve̱jtjidinupts je̱ꞌe̱ veꞌe amuts je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ jatyeꞌe tu̱du̱tonda tu̱du̱ko̱tsta, ma̱kk a̱a̱ꞌk tseꞌe chaachpaattinit. Tsaachpaattinup tseꞌe ku̱xeꞌe ñamyá̱jajada je̱tseꞌe ñatyukka̱tá̱kajada je̱ Satanás. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyinmayda: “Je̱ yakkutojkpa joꞌnts u̱u̱ꞌmeꞌe nꞌijtumda, kaꞌa xa u̱u̱ꞌmeꞌe ax joꞌn je̱ kuꞌa̱a̱ꞌk ta̱ꞌa̱xta̱jk, ni je̱ vinꞌita tseꞌe nkatsaachvinmaꞌyumdat.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyinmayda. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe tun toꞌmayji je̱ chaachtoꞌnu̱n jyé̱jinit, o̱o̱ꞌktinup tseꞌe je̱ jayu je̱m ciudad ka̱jxm, yaaxtinup tseꞌe o̱o̱y je̱ tsaachvinmaꞌyu̱n ka̱jx, jé̱jinup tseꞌe je̱ yooj je̱ paꞌam, naxto̱kya̱jxtinupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ciudad. Veꞌem tseꞌe yaktoondinit ku̱x ma̱kk je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe pa̱ꞌmu̱xjidinup je̱ chaachpaatu̱nda.
Je̱ naxviijnit yakkutojkpada juuꞌ veꞌe tyukma̱a̱ttoondu tyukma̱a̱tko̱jtstu juuꞌ veꞌe tum ka ó̱yap je̱tseꞌe du̱pana̱jkxta je̱ ko̱ꞌo̱y tooꞌ juuꞌ veꞌe tukꞌíxju̱du, ñu̱yaꞌaxtapts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe du̱ꞌíxtat je̱ts to̱o̱ynupeꞌe je̱ ciudad, 10 jékumji veꞌe tyándat, je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱ꞌkidup ku̱x ku veꞌe du̱ma̱a̱ttsaachpaattinit. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌandat:
―¡Ayo̱o̱v, ayo̱o̱v xa veꞌe miits je̱ mjo̱o̱tta pa̱n pa̱n jatyeꞌe tsu̱u̱nidup je̱m babilóniait cyiudaaj ka̱jxm, mnu̱má̱jidup xa miitseꞌe tu̱mꞌitta! Tun toꞌmayji xa veꞌe tu̱vyinkumoka je̱ mtsaachpaatu̱nda ―jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌandat.
11 Je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe ajooydup ato̱o̱ꞌktup yaja naxviijnit itu̱ku̱jx, ñu̱yaꞌaxtapts je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱x kaꞌa veꞌe yꞌukꞌijttinit pa̱n pa̱neꞌe joꞌyu̱xjadap juuꞌ jatyeꞌe tyo̱o̱ꞌktup. 12 Je̱meꞌe je̱ oro je̱ts je̱ plata, je̱ tsújit tsaaj je̱ts je̱ perlas, je̱ o̱o̱jyit lino vit je̱ts je̱ seda vit, je̱ tsoꞌojmk vit je̱ts je̱ tsapts vit. Je̱mpa tseꞌe nu̱jom pa̱n vinxu̱p je̱ paꞌajk xooꞌkpa ku̱p je̱ts je̱ marfil pa̱a̱mdu̱k, je̱ tsújit ku̱p je̱ts je̱ bronce, je̱ pojxu̱n je̱ts je̱ mármol, 13 je̱ canela je̱ts je̱ viijnk muxoꞌojkin, je̱ po̱o̱m je̱ts je̱ mirra, je̱ paꞌajk xooꞌkpa na̱a̱j je̱ts je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j, je̱ olivos aceite, je̱ harina je̱ts je̱ trigo, je̱ jaach je̱ kaaj je̱ts je̱ carnero, nay veꞌempa je̱ carro je̱ts je̱ joyu̱toompada. Je̱ jayu paat tseꞌe du̱jaye̱pta je̱tseꞌe du̱to̱o̱ꞌktat. 14 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱nu̱kó̱tstat je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup je̱m ciudad ka̱jxm:
―¡Kaꞌa xa veꞌe xꞌukjaye̱jptini je̱ o̱ꞌyin juuꞌ veꞌe o̱o̱y mtuntsojjaꞌvidup tu̱yꞌit, ni je̱ vinꞌita tseꞌe xko̱o̱ꞌkjaye̱jptinit je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ je̱ chújit je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup tu̱yꞌit!
15 Je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe ajooydup ato̱o̱ꞌktup ma̱a̱t ya̱ pa̱a̱mdu̱k je̱tseꞌe tu̱du̱tukkumeentá̱kada je̱ ciudad, jékumji tseꞌe tyándat, je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱ꞌa̱gadap ku veꞌe du̱ma̱a̱ttsaachpaaꞌttat. 16 Ñu̱yaꞌaxtap tseꞌe je̱tseꞌe vyaꞌandat:
―¡Ayo̱o̱v, ayo̱o̱v xa veꞌe je̱ꞌe̱ je̱ jyo̱o̱tta je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup tu̱yꞌit je̱m ciudad ka̱jxm! Veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌe tu̱yꞌitta ax joꞌn je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk juuꞌ veꞌe je̱ o̱o̱jyit lino vit natyukxo̱jxjup ma̱a̱t je̱ tsoꞌojmk vit je̱ts je̱ tsapts vit je̱tseꞌe ñatyuknaajktsoju̱pu̱kju̱ je̱ oro, je̱ tsújit tsaaj, je̱ts je̱ perlas. 17 ¡Tun toꞌmayji tseꞌe tu̱vyinto̱kiku̱x nu̱jom juuꞌ veꞌe tu̱yꞌit je̱m ciudad ka̱jxm!
Nu̱jom je̱ barco je̱ ñu̱vintsa̱nda ma̱a̱t je̱ tyoompata̱jkta je̱ts je̱ jayu juuꞌ veꞌe pyatsa̱a̱mdup je̱ts juuꞌ veꞌe ajooyva ato̱o̱ꞌkpa najxtup ta̱jkidup je̱m maaxy na̱jo̱o̱tm, jékumjits je̱ꞌe̱ veꞌe tyándat. 18 Ku veꞌe du̱ꞌixta je̱ jo̱k ku veꞌe je̱ ciudad tyo̱y, jidu̱ꞌu̱m tseꞌe ma̱kk vyaꞌandat:
―¿Ti kajpu̱n tseꞌe jadoꞌk veꞌem ijt ax joꞌn je̱ ciudad?
19 Vanꞌit tseꞌe je̱ naax ñatyukxa̱kvá̱ju̱kjadat je̱tseꞌe yaaxp tsaachvinmaayp jidu̱ꞌu̱m vyaꞌandat:
―¡Ayo̱o̱v, ayo̱o̱v xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jyo̱o̱tta je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup tu̱yꞌit je̱m ciudad ka̱jxm! Je̱ jyoojntykin ka̱jx xa veꞌe kyumeenta̱jkidi nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ barco du̱jaye̱jptup. ¡Tun toꞌmayji tseꞌe tu̱vyinto̱kiku̱x nu̱jom juuꞌ veꞌe tu̱yꞌit je̱m ciudad ka̱jxm! ―jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌandat.
20 Ax tukxo̱o̱ndu̱ktats miitseꞌe je̱ ciudad, miitsta, pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm je̱ts je̱ vaꞌajts jo̱o̱t jáyuda, je̱ Nteꞌyam je̱ kyuká̱tsivada je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta, ku̱x ku xa veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱mo̱o̱ynit je̱ tsaachpaatu̱n je̱ jayu juuꞌ veꞌe ka ó̱yap juuꞌ du̱toondup je̱tseꞌe cha̱a̱nada je̱m ciudad ka̱jxm, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyukkuve̱jttinup juuꞌ miitseꞌe tu̱myaktoojnjada ka ó̱yap.
21 Vanꞌit tseꞌe toꞌk je̱ ma̱kk ángeles du̱ka̱a̱jyu̱k toꞌk je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe veꞌem ax joꞌn toꞌk je̱ ma̱ja̱ paan taak, je̱tseꞌe du̱ka̱kvippi je̱m maaxy na̱jo̱o̱tm, je̱tseꞌe vyaajñ:
―Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe kyutó̱kinit je̱ babilóniait ciudad, ni je̱ vinꞌítats je̱ꞌe̱ veꞌe kyo̱o̱ꞌkyakꞌíxnuvat. 22 Ni je̱ vinꞌita tseꞌe je̱m ciudad ka̱jxm kyo̱o̱ꞌkyakꞌamo̱tunajxnit je̱ arpa ko̱v, je̱ trompeta ukpu̱ je̱ viijnk xooxu̱n, kaꞌa tseꞌe yꞌukyakꞌamo̱tunajxnit je̱ts je̱meꞌe je̱ jayu jyu̱ts, 23 kaꞌa tseꞌe je̱m je̱ tya̱ꞌkxpa yꞌukta̱ꞌkxnit, ni je̱ vinꞌita tseꞌe je̱ navya̱jkjuva kyo̱o̱ꞌkyakꞌamo̱tunajxnit je̱m ciudad ka̱jxm. Veꞌem tseꞌe jyátu̱t ñáxu̱t ó̱yameꞌe du̱nu̱má̱jada tu̱yꞌit je̱m naxviijnit it ka̱jxm je̱ jayu juuꞌ veꞌe ajooydup ato̱o̱ꞌktup je̱m babilóniait cyiudaaj ka̱jxm. Ax je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup tu̱yꞌit je̱m ciudad ka̱jxm, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱vinꞌa̱a̱ꞌndu je̱ maayk ka̱jx je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup tu̱yꞌit toꞌk it toꞌk naxviijn.
24 Je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup tu̱yꞌit je̱m babilóniait cyiudaaj ka̱jxm, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yakꞌo̱o̱ꞌktu je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu ma̱a̱t je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱niꞌkxmidu ku veꞌe yꞌo̱o̱ꞌkti je̱ jayu pa̱n pa̱n jatyeꞌe tsu̱u̱nidup toꞌk it toꞌk naxviijn.