19
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy je̱ts jidu̱ꞌu̱meꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm je̱ nu̱may jayu ma̱kk vyaꞌanda:
¡Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌijtnit,
je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ ma̱jin je̱ts je̱ kutojku̱n o̱o̱y du̱tunjaye̱jpp je̱tseꞌe xyaktso̱o̱kumdi,
ku̱x tu̱v xa je̱ꞌe̱ veꞌe tyo̱kimpayo̱ꞌo̱y je̱ts vintso̱ veꞌe du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga!
Ta̱ tseꞌe du̱pu̱u̱jmja je̱ tsaachpaatu̱n je̱ ñu̱má̱jiva ko̱ꞌo̱tya̱ꞌa̱xap juuꞌ veꞌe je̱ naxviijnit jayu du̱yakmaꞌt ku veꞌe du̱tukpu̱k je̱ kyo̱ꞌo̱y tooꞌ,
je̱ Nteꞌyameꞌe tu̱tyukkuvetju̱ ku̱xeꞌe du̱yakꞌo̱o̱ꞌkti je̱ Nteꞌyam je̱ myutoompada je̱ myupa̱jkpada.
Vanꞌit tseꞌe vyaandinuva:
―¡Yakma̱ja yakjaancha xa veꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌijtnit! Ni je̱ vinꞌítats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ciudad kyajo̱jkꞌatú̱vat.
Vanꞌit tseꞌe je̱ nu̱ꞌiiꞌpx maktaaxk mú̱jit jáyuda je̱ts je̱ nu̱maktaaxk joojntykivada je̱ vyiijnda je̱ yꞌaajta du̱tukpaatti je̱ it juuꞌ veꞌe je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm je̱tseꞌe du̱vinjaꞌvidi du̱vintsa̱ꞌkidi je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nip je̱m kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n ka̱jxm. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaandi:
―Amén. ¡Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌijtnit!
Vanꞌit tseꞌe yakꞌamo̱tunajxy toꞌk je̱ ayook juuꞌ veꞌe vaamp je̱m joma veꞌe je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n:
Miitsta, je̱ Nteꞌyam je̱ myutoompada je̱ myupa̱jkpada, je̱ mú̱jit je̱ muutskit,
o̱ñu̱kó̱tsada je̱ts vinjávada vintsa̱ꞌa̱gada u̱u̱ꞌm je̱ nNteꞌyamamda.
Ku je̱ Jesús du̱pá̱ku̱t je̱ jyáyuda
Nꞌamo̱tunajxpats a̱tseꞌe je̱ ayook ax joꞌn nu̱may je̱ jayu ku̱kyo̱jtsti joꞌn, veꞌem ax joꞌn je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j ma̱kk tyunꞌu̱u̱ꞌts tyuntinu̱n je̱ts veꞌem ax joꞌn je̱ añu tyumpuꞌu tyunma̱a̱ꞌt. Jidu̱ꞌu̱mts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy:
¡Yakma̱ja yakjaancha xa veꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌijtnit!
Ta̱ xa veꞌe yakkutojkꞌukvaanni je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n,
je̱ nNteꞌyamamda, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱ka̱ꞌmika̱jxp.
Vaꞌan du̱xo̱o̱jntkumda, vaꞌan du̱ꞌo̱yjaꞌvimda, vaꞌan du̱yakmá̱jimda du̱yakjaanchimda,
ku̱x je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, ta̱ tseꞌe je̱ xa̱a̱j du̱paatni je̱tseꞌe du̱pa̱jknit je̱ jyáyuda.
Ta̱ tseꞌe je̱ jyayu ñayꞌapa̱a̱mdu̱kajada ax joꞌn je̱ kiixu̱ta̱ꞌa̱x juuꞌ veꞌe yaaꞌvya̱kuvaamp.
Ta̱ tseꞌe yakmo̱ꞌo̱da je̱tseꞌe ñatyukxó̱xjadat je̱ o̱o̱jyit lino vit, vaꞌajts pu̱k, ajajp ata̱ꞌkxp.
Jidu̱ꞌu̱mts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy. Je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe ñaxyó̱xjadat je̱ o̱o̱jyit lino vit, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tu̱du̱tonda tu̱du̱ko̱tsta je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu.
Vanꞌitts a̱tseꞌe je̱ ángeles xnu̱u̱jmi:
―Javye̱tu̱ ya̱ꞌa̱: “Xo̱o̱n xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttinup je̱ꞌe̱ ma̱a̱t pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, ijttinupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ꞌe̱ ma̱a̱t veꞌem ax joꞌn je̱ yaaꞌvya̱jkpa je̱ ñu̱yaaꞌy du̱ma̱a̱tkáy du̱ma̱a̱tꞌuuꞌk.”
Je̱ts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―Juuꞌts a̱tseꞌe nka̱jtsp, je̱ Nteꞌyamts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ yꞌayook.
10 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌukvinko̱xkteni je̱ ángeles je̱ts a̱tseꞌe ku̱nvinjaꞌvi ku̱nvintsa̱ꞌki. Ax jidu̱ꞌu̱mts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xnu̱u̱jmi:
―Kadi veꞌem mjátu̱ka. Je̱ Nteꞌyam xa a̱tseꞌe nmutuump nmupu̱jkp, veꞌem ax joꞌn miitseꞌe je̱ Nteꞌyam xmutonda xmupa̱kta, mits je̱ts je̱ mꞌutsta je̱ mꞌajchta ma̱a̱t je̱ mꞌutsta je̱ mtsa̱ꞌa̱da juuꞌ veꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t du̱jaanchjaꞌvidup je̱ ka̱ts je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱ Jesucristo yaktaan, je̱ Nteꞌyam mits vinjava vintsa̱ꞌa̱ga ―jidu̱ꞌu̱mts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi.
Ax je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ꞌavaꞌnidup je̱ ka̱ts je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱ Jesucristo yaktaan, ka je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱napts je̱ꞌe̱ veꞌe kyo̱jtstup, je̱ Espíritu Santo je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ vinmaꞌyu̱n mo̱o̱jyju̱dup je̱tseꞌe veꞌem kyó̱tstat.
Je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe du̱tuktsu̱u̱nip je̱ po̱o̱ꞌp caballo
11 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ tsapjo̱o̱tmit it yꞌavaꞌach. Je̱m tseꞌe toꞌk je̱ po̱o̱ꞌp caballo. Pa̱n tseꞌe tuktsu̱u̱nijup, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xya̱a̱j Pa̱neꞌe Du̱kutyoomp Juuꞌ veꞌe Kya̱jtsp, nay veꞌempa, Pa̱neꞌe Tyú̱vam je̱ Jyáyuvin je̱ Jyoojntykin. Tu̱vts je̱ꞌe̱ veꞌe tyo̱kimpayo̱ꞌo̱y je̱tseꞌe du̱yakvinto̱ki pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tsoꞌoxpa̱jktup. 12 Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ vyiijn yꞌajaj yꞌatu̱ꞌkx ax joꞌn je̱ ja̱nꞌaye̱e̱ꞌnst. Je̱m tseꞌe kyuvajkm may je̱ corona du̱ma̱a̱da, je̱tseꞌe je̱m toꞌk je̱ ayook javyet du̱jayep juuꞌ veꞌe je̱ꞌe̱jyji ñu̱jaꞌvip. 13 Toꞌk tseꞌe je̱ xo̱x du̱jayep juuꞌ veꞌe je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n o̱o̱y tumpaatju. Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱tuktsu̱u̱nip je̱ po̱o̱ꞌp caballo, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xya̱a̱jivap Je̱ Nteꞌyam je̱ Kya̱ts je̱ yꞌAyook. 14 Je̱m tseꞌe pyamé̱tsjada je̱ tsapjo̱o̱tmit atsoꞌox toompada, natyukxo̱jxju̱dupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ o̱o̱jyit lino juuꞌ veꞌe po̱o̱ꞌp je̱ts vaꞌajts, je̱ po̱o̱ꞌp cabállots je̱ꞌe̱ veꞌe tyuktsu̱u̱niduvap. 15 Ax je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe vintooꞌva̱jkijidup, je̱pts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌávup pyítsum toꞌk je̱ ja̱jpax tsojx juuꞌ veꞌe tyukma̱a̱daꞌakup pa̱n nu̱vinxu̱peꞌe je̱ jayu cha̱a̱nada toꞌk it toꞌk naxviijn, je̱tseꞌe ma̱kk du̱yakkutojkjadat, veꞌemeꞌe du̱to̱kimpayo̱ꞌo̱ydat je̱tseꞌe du̱mo̱ꞌo̱dat je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yakjé̱jip je̱ jyo̱tꞌaꞌnu̱n ka̱jx, je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱ka̱ꞌmika̱jxp. 16 Je̱m tseꞌe vyit ka̱jxm je̱ts pyokya̱jxm javyet ya̱ ayook: “Yakkutojkpa Juuꞌ veꞌe Du̱yakkutojkjika̱jxp je̱ Yakkutojkpata̱jk”, je̱ts “Vintsá̱n Juuꞌ veꞌe Du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ Vintsa̱nta̱jk”.
17 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix toꞌk je̱ ángeles juuꞌ veꞌe je̱m ténip joma veꞌe je̱ aampa xa̱a̱j, jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱nu̱u̱jmi nu̱jom je̱ je̱yyva tá̱nu̱k, ma̱kk tseꞌe vyaajñ:
―Nayꞌamókajada je̱ts nu̱minda je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱ja̱ aꞌox. 18 Mtsoꞌotstapeꞌe je̱ yakkutojkpa je̱ chuꞌutsta, je̱ tojpata̱jk je̱ vyintsá̱n je̱ chuꞌutsta, je̱ ñu̱má̱jiva jayu je̱ chuꞌutsta, je̱ caballo tsuꞌutsta ma̱a̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe tuktsu̱u̱nijidup, anañu̱joma je̱ jayu je̱ chuꞌutsta, je̱ naspa̱ka jáyuda je̱ts je̱ joyu̱toompa jáyuda, je̱ mú̱jit je̱ muutskit.
19 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix ñayꞌamókajada je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ts je̱ naxviijnit yakkutojkpata̱jkta ma̱a̱t je̱ jyáyuda. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe ñayꞌamojkijidi ku̱x mya̱a̱tꞌatsoꞌoxtonuvaandupeꞌe je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱tuktsu̱u̱nip je̱ po̱o̱ꞌp caballo je̱ts je̱ yꞌatsoꞌox toompada. 20 Yakmajtsts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k, nay veꞌempa je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe natyijjup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin du̱maso̱o̱k je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k ka̱jx. Je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin ka̱jx tseꞌe du̱vinꞌu̱u̱ꞌn je̱ jáyuda pa̱n pa̱n jatyeꞌe namyaso̱o̱kju̱du je̱tseꞌe yakpa̱a̱jmjadat je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ yꞌixtaꞌnu̱n je̱tseꞌe du̱vinjaꞌvidi du̱vintsa̱ꞌkidi je̱ yꞌapa̱mnax. Je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ts je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe natyijjup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa, joojntyk tseꞌe yakꞌavíppidini joma veꞌe je̱ ja̱a̱jn tyo̱y ma̱a̱t je̱ azufre, juuꞌ veꞌe toꞌk viijn ijtp ax joꞌn je̱ maaxy na̱a̱j. 21 Ax je̱ jyáyuda, je̱ ja̱jpax tsojx tseꞌe tyukyakꞌo̱o̱ꞌktu juuꞌ veꞌe je̱p je̱ꞌe̱ yꞌávup pítsump pa̱neꞌe je̱ caballo du̱tuktsu̱u̱nip. Ax nu̱jom tseꞌe je̱ je̱yyva tá̱nu̱k kyooxjidi je̱ chuꞌutsta.