20
Je̱ miijl joojnt
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix nu̱toꞌk je̱ ángeles je̱m tsapjo̱o̱tm cha̱a̱ꞌn. Je̱m tseꞌe du̱matsꞌit je̱ avaatsu̱n juuꞌ veꞌe du̱yakꞌavaatsp je̱ jot juuꞌ veꞌe vaꞌajts ka̱a̱k, je̱tseꞌe je̱m du̱matsꞌijtpa toꞌk je̱ ma̱ja̱ cadena. Je̱ ángeles tseꞌe je̱ cadena du̱tuktsoom je̱ naꞌa ko̱ꞌo̱tyá̱nu̱kap, je̱ ju̱jpit tsaaꞌn, juuꞌ veꞌe yaktijpap ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ ko̱ꞌo̱yjayuvapta̱jkta, je̱ Satanás. Miijl joojnt tseꞌe tsum du̱yakꞌijt. Je̱peꞌe jótup du̱ꞌavippi je̱tseꞌe du̱yaknu̱ꞌatojkpejt, je̱tseꞌe du̱yaktaandi je̱ ixtaꞌnu̱n ma̱a̱t, veꞌem tseꞌe ni pa̱na du̱kayakꞌavaꞌatsu̱t je̱ jot. Veꞌem tseꞌe yaktuujn je̱tseꞌe du̱kavinꞌa̱a̱ꞌnu̱t je̱ naxviijnit jayu. Ku veꞌe miijl joojnt je̱ it ñáxu̱t, vanꞌit tseꞌe yakmuké̱jat je̱tseꞌe yakꞌitu̱mo̱ꞌo̱t ve̱e̱ꞌn.
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱nda. Je̱mts a̱tseꞌe nꞌix cha̱a̱nada pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ kutojku̱n yakmo̱o̱ydu je̱tseꞌe tyo̱kimpayo̱ꞌo̱ydat. Nꞌíxpats a̱tseꞌe je̱ꞌe̱ je̱ jyo̱o̱tta je̱ jyaꞌvinda pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakyukpojxtu je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook je̱ jayu du̱vaajnjidi je̱ts je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pa̱a̱mdi je̱ Jesús ka̱jx. Je̱ jáyuda, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱vinjaꞌvidi du̱vintsa̱ꞌkidi je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k ukpu̱ je̱ yꞌapa̱mnax je̱tseꞌe kyanamyaso̱o̱kjidi je̱tseꞌe je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ yꞌixtaꞌnu̱n yakpa̱a̱jmjadat je̱m vyimpó̱kkum ukpu̱ je̱m kya̱ꞌm. Nꞌixts a̱tseꞌe je̱ts joojntykpa̱jktinuva je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ Cristo du̱ma̱a̱tyakkutojkti miijl joojnt. Mutoꞌk je̱ joojntykpa̱jku̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe ku je̱ꞌe̱ veꞌe jyoojntykpa̱jktinuvat. Je̱ viijnk o̱o̱ꞌkpada, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe jyoojntykpá̱ktat, vanꞌítnumeꞌe ku veꞌe miijl joojnt je̱ it ñáxu̱t. ¡Xo̱o̱n je̱ts vaꞌajts xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe joojntykpa̱jktinuvap je̱ mutoꞌk joojntykpa̱jku̱n! Kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe yakpá̱mdat joma veꞌe je̱ jayu chaachpaattinit xa̱ꞌma ka̱jx, teeꞌta̱jktats je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌíttat, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱mutóndap du̱mupá̱ktap je̱ Nteꞌyam je̱ts je̱ Cristo, veꞌemeꞌe du̱ma̱a̱tyakkutóktat miijl joojnt.
Ku veꞌe miijl joojnt je̱ it ñáxu̱t, vanꞌit tseꞌe je̱ Satanás yakmuké̱jat joma veꞌe nu̱ꞌatojkpét tu̱yꞌit, je̱tseꞌe pyítsumu̱t je̱tseꞌe je̱ jayu du̱vinꞌa̱a̱ꞌnnuvat jadoꞌk nax toꞌk it toꞌk naxviijn, veꞌem je̱ Gog veꞌem je̱ Magog, je̱tseꞌe du̱vo̱móku̱t je̱ jyayu je̱tseꞌe yꞌatsoꞌoxtóndat. Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱máyada ax joꞌn je̱ poꞌo juuꞌ veꞌe je̱ja maaxy na̱paꞌayi. Nu̱jom vinxu̱p ya̱ naxviijnit it mya̱ja̱ viijna, je̱m tseꞌe cho̱o̱ꞌndi je̱tseꞌe ñayꞌamojkijidi je̱tseꞌe du̱naaꞌvítti je̱tseꞌe du̱yaknaaꞌtojkti je̱m joma veꞌe yꞌitta je̱ Nteꞌyam je̱ jyáyuda, je̱meꞌe kajpu̱n ka̱jxm juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp. Ax je̱ Nteꞌyam tseꞌe je̱ ja̱a̱jn je̱m tsapjo̱o̱tm du̱yaktso̱o̱ꞌn je̱tseꞌe du̱yaknaxka̱daaky je̱tseꞌe du̱yaknaxto̱kya̱jxti je̱ jáyuda, veꞌem je̱ Gog veꞌem je̱ Magog. 10 Je̱ts je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ ko̱ꞌo̱yjayuvapta̱jkta, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ jayu du̱vinꞌa̱a̱ꞌndu, yakꞌavíppinuts je̱ꞌe̱ veꞌe joma veꞌe je̱ ja̱a̱jn tyo̱y ma̱a̱t je̱ azufre juuꞌ veꞌe toꞌk viijn ijtp ax joꞌn je̱ maaxy na̱a̱j, je̱m joma veꞌe yakꞌavíppidini je̱ naꞌa atsa̱ꞌkip tá̱nu̱k je̱ts je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe natyijjup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa. Je̱m tseꞌe chaachpaattinit xa̱ꞌma ka̱jx.
Ku je̱ jayu yakto̱kimpayo̱ꞌynit je̱m je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n vyinkojkm juuꞌ veꞌe ma̱j je̱ts po̱o̱ꞌp
11 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix toꞌk je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n juuꞌ veꞌe ma̱j je̱ts po̱o̱ꞌp. Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱m tsu̱u̱nip, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe vyinkojkm ya̱ tsajmit it je̱ts ya̱ naxviijnit it veꞌemji tyo̱ki, kaꞌa tseꞌe du̱ꞌukpaattini joma veꞌe yꞌíttat. 12 Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ o̱o̱ꞌkpata̱jkta, je̱ mú̱jit je̱ muutskit, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vinténidup. Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌixpa toꞌk je̱ libro yakꞌaye̱ꞌpvaꞌkxy, je̱tseꞌe yakꞌaye̱ꞌpvaꞌkxpa jadoꞌk je̱ libro joma veꞌe javyet je̱ jayu je̱ xya̱a̱jta pa̱n pa̱n jatyeꞌe joojntykidinup xa̱ꞌma ka̱jx. Veꞌem tseꞌe je̱ o̱o̱ꞌkpata̱jk yakto̱kimpayo̱ꞌydi pa̱n vintso̱ veꞌe juuꞌ tu̱du̱tonda tu̱du̱ko̱tsta o̱y kaꞌo̱y, veꞌem ax joꞌn javyet yꞌit je̱ꞌe̱ ka̱jxta. 13 Je̱m tseꞌe yꞌijtti nu̱jom je̱ o̱o̱ꞌkpata̱jkta, je̱ꞌe̱ ma̱a̱t tseꞌe juuꞌ veꞌe o̱o̱ꞌktu je̱m maaxy na̱jo̱o̱tm, veꞌem tseꞌe anañu̱joma yakto̱kimpayo̱ꞌydi toꞌk jadoꞌk pa̱n vintso̱ veꞌe juuꞌ tu̱du̱tonda tu̱du̱ko̱tsta o̱y kaꞌo̱y. 14 Ku veꞌe veꞌem tyoojnji kyo̱jtsji, kaꞌa tseꞌe je̱ jayu yꞌukꞌo̱o̱ꞌktinit. Ax je̱ jayu juuꞌ veꞌe yakpa̱a̱mdu joma veꞌe je̱ ma̱ja̱ ja̱a̱jn tyo̱y ma̱a̱t je̱ azufre, je̱m tseꞌe chaachpaattinit xa̱ꞌma ka̱jx. Veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tsaachpaatu̱n ax joꞌn je̱ jayu mume̱jtsk nax ku̱yꞌa̱a̱ꞌk. 15 Je̱m tseꞌe yakꞌavíppidini pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ xya̱a̱jta ka javyétap je̱p libro ku̱jxp joma veꞌe javyet je̱ xya̱a̱jta pa̱n pa̱n jatyeꞌe xa̱ꞌma ka̱jx joojntykidinup.