21
Je̱ nam tsajp je̱ nam naax
Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌix je̱ nam tsajp je̱ nam naax, ku̱x ya̱ mutoꞌk tsajp je̱ts ya̱ mutoꞌk naax, kutó̱kinuts ya̱ꞌa̱ veꞌe. Kaꞌa tseꞌe yꞌukꞌijtni je̱ maaxy na̱a̱j. A̱ts, je̱ Juan, nꞌix a̱tseꞌe je̱ kunuuꞌkx ciudad, je̱ nam Jerusalén, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe tsapjo̱o̱tm kya̱daaky, je̱ja je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinkujk cha̱a̱ꞌn, apa̱a̱mdu̱kani veꞌe vyeꞌna ax joꞌn toꞌk je̱ kiixu̱ta̱ꞌa̱x juuꞌ veꞌe tu̱ñaajkꞌó̱yaja tu̱ñaajkpaadaja ku veꞌe yaaꞌvya̱kuvaꞌañ. Vanꞌitts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy toꞌk je̱ ayook je̱m tsapjo̱o̱tm cha̱a̱ꞌn, je̱tseꞌe ma̱kk vyaajñ:
―Je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t tseꞌe je̱ jayu u̱xyam jyoojntykini ax joꞌn je̱ jayu toꞌk ja̱a̱jn toꞌk ta̱jk jyoojntykada joꞌn, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ jyáyuda. Je̱ Nteꞌyam, viinmts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijtnit je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta je̱tseꞌe je̱ jayu du̱Nteꞌyamidinit. Je̱ Nteꞌyam tseꞌe yakke̱e̱ku̱xjidinup nu̱jom je̱ vyinna̱a̱jta, kaꞌa tseꞌe yꞌukꞌo̱o̱ꞌktinit, kaꞌa tseꞌe yꞌukyaaxtinit, kaꞌa tseꞌe yꞌuktsaachvinmaaydinit, kaꞌava tseꞌe ti paꞌam yꞌukꞌijtnit, ku̱x nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe tu̱yꞌit tu̱jye̱ja, tá̱vanits je̱ꞌe̱ veꞌe ñajxkú̱x.
Vanꞌit tseꞌe vyaajñ je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe du̱tuktsu̱u̱nip je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n:
―A̱tseꞌe nam mpu̱u̱mp nu̱jom juuꞌ jaty.
Vaampa tseꞌe jidu̱ꞌu̱m:
―Javye̱tu̱ ya̱ꞌa̱ ku̱x tu̱va̱ ka̱ts xa ya̱ꞌa̱ veꞌe, toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t tseꞌe yakjaanchjávat.
Vanꞌitts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―Tá̱vanits je̱ꞌe̱ veꞌe tyunju̱ kya̱tsju̱. A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ it cho̱o̱ꞌntk, a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe tyonka̱jxjinit kyo̱jtska̱jxjinit nu̱jom juuꞌ jaty, a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ A je̱ts je̱ Z. Pa̱n pa̱n xa veꞌe ta̱a̱tsip, a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe ntukꞌooꞌkup nu̱nveꞌemji je̱ moꞌtpa na̱a̱j juuꞌ veꞌe joojntykinyajkp. Pa̱n pa̱n tseꞌe ma̱a̱daakp, nu̱jomts ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱ o̱ꞌyin du̱jaye̱jpnit, a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam, a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ nꞌónu̱k. Ax je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe a̱ts ma̱a̱t kanapya̱a̱jmju̱dup ku̱x je̱ naxviijnit joojntykineꞌe nu̱yojk cho̱jktup, pa̱n pa̱n jaty a̱tseꞌe xkajaanchjaꞌvidup, a̱tseꞌe xkajo̱tmo̱o̱ydup, pa̱n pa̱n jatyeꞌe axa̱a̱ꞌkp juuꞌ jaty du̱toondup du̱ko̱jtstup, je̱ jayu du̱yakꞌo̱o̱ꞌktup, ko̱ꞌo̱yyaaꞌyapta, je̱ maayk du̱toonkidup, du̱vinjaꞌvidup du̱vintsa̱ꞌkidup juuꞌ veꞌe ka je̱ Nteꞌyamap, pa̱n pa̱n jatyeꞌe taayidup, je̱ꞌe̱ tseꞌe yakpa̱a̱mdinup joma veꞌe je̱ ma̱ja̱ ja̱a̱jn tyo̱y ma̱a̱t je̱ azufre. Je̱m tseꞌe chaachpaattinit xa̱ꞌma ka̱jx.
Je̱ nam Jerusalén
Vanꞌitts a̱tseꞌe xnu̱miijn nu̱toꞌk je̱ nu̱vuxtojtu̱k ángeles juuꞌ veꞌe du̱jaye̱jptup tu̱yꞌit je̱ vuxtojtu̱k oro apa̱jkin juuꞌ veꞌe ojts ma̱a̱t je̱ tsaachtoꞌnu̱n, je̱ts a̱tseꞌe xnu̱u̱jmi:
―Minu̱ je̱ts a̱ts mitseꞌe ntukꞌíxu̱t je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe ijttup jye̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k.
10 Vanꞌitts a̱tseꞌe je̱ ángeles xyaknu̱jkx je̱ Espíritu Santo je̱ kyutojku̱n ka̱jx joma veꞌe toꞌk je̱ ma̱ja̱ ko̱pk. Je̱mts a̱tseꞌe xtukꞌix je̱ nam Jerusalén, je̱ kunuuꞌkx ciudad, je̱meꞌe tsapjo̱o̱tm cha̱a̱ꞌn, je̱meꞌe je̱ Nteꞌyam vyinkojkm. 11 Kyujajpy kyutu̱ꞌkxp tseꞌe je̱ ciudad je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱jin ka̱jx, veꞌemeꞌe yꞌajaj yꞌatu̱ꞌkx ax joꞌn je̱ tsújit tsaaj tyu̱ꞌkx myátsu̱k, je̱ jaspe tsaaj joꞌn, tukke̱ꞌxnajxpeꞌe ax joꞌn je̱ cristaajl. 12 Je̱ ciudad, vídu̱tats je̱ꞌe̱ veꞌe ñaaꞌpá̱tsa ka̱jxm paat, je̱ts makme̱jtsk viijn je̱ yꞌaak. Ax joma jaty tseꞌe je̱ yꞌaak, je̱ja tseꞌe toꞌk jaty je̱ ángeles tyena. Je̱m tseꞌe aka̱ꞌa̱ ka̱jxm yukjaꞌa je̱ xya̱a̱jta toꞌk ja̱ka̱ꞌa̱ jaty je̱ israeejlit jayu. 13 Toojk tseꞌe je̱ yꞌaak je̱m joma veꞌe je̱ xa̱a̱j pyítsum, jatoojkpa tseꞌe je̱ yꞌaak je̱m joma veꞌe je̱ xa̱a̱j tya̱ka, je̱ts jatoojk jatypa tseꞌe je̱ yꞌaak nooxki nooxki. 14 Makme̱jtsk tseꞌe je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe je̱ naaꞌpá̱ts tyuktsu̱u̱nip. Je̱m tseꞌe yukjaꞌa je̱ nu̱makme̱jtsk kuká̱tsiva je̱ xya̱a̱jta. Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kyuká̱tsivada.
15 Je̱ ángeles juuꞌ a̱tseꞌe xmuko̱jts, je̱m tseꞌe toꞌk je̱ oro kijpxu̱n du̱kapꞌit, je̱ꞌe̱ veꞌe tyukkijpx je̱ ciudad, je̱ yꞌaak, je̱ts je̱ ñaaꞌpá̱ts. 16 Ku veꞌe du̱kijpx je̱ ciudad, nay vanxu̱p tseꞌe ya̱na ax joꞌn mya̱ja̱ viijniva. Tyukkijpx tseꞌe je̱ ángeles je̱ yꞌooro kijpxu̱n je̱ ciudad. Mugo̱o̱xk mó̱kupx jakojkm legua joꞌn tseꞌe kyijpx; akijpxa veꞌe ya̱na, je̱tseꞌe mya̱ju̱ viijna, je̱tseꞌe kya̱jxma. 17 Vanꞌit tseꞌe du̱kijpx je̱ ñaaꞌpá̱ts, iiꞌpx maktojt xajtu̱kts je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱jxma. Vanxu̱p tseꞌe pyítsum ma̱a̱t je̱ ángeles kya̱noox, veꞌem ax joꞌn yaja naxviijn je̱ jayu juuꞌ du̱kijpxta joꞌn.
18 Je̱ ñaaꞌpá̱ts, tum je̱ jaspe tsaajts je̱ꞌe̱ veꞌe tukpa̱ts; je̱ts je̱ ciudad, tum je̱ oorots je̱ꞌe̱ veꞌe. Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe kyeꞌex ax joꞌn je̱ ixu̱n juuꞌ veꞌe vaꞌajts tukke̱ꞌxnajxp. 19 Joma veꞌe je̱ naaꞌpá̱ts cho̱o̱ꞌndu̱k, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyukyakꞌo̱ꞌyidu tyukyakpaadidu nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe tsújit tsaaj. Je̱ jaspe tsaaj je̱ꞌe̱ veꞌe mya̱a̱t je̱ mutoꞌk, je̱ zafiro tsaaj tseꞌe je̱ mume̱jtsk, je̱ ágata tsaaj tseꞌe je̱ mutoojk, je̱ esmeralda tsaaj tseꞌe je̱ mumaktaaxk, 20 je̱ ónice tsaaj tseꞌe je̱ mumugo̱o̱xk, je̱ cornalina tsaaj tseꞌe je̱ mutojtu̱k, je̱ crisólito tsaaj tseꞌe je̱ muvuxtojtu̱k, je̱ berilo tsaaj tseꞌe je̱ mutoodojtu̱k, je̱ topacio tsaaj tseꞌe je̱ mutaaxtojtu̱k, je̱ crisoprasa tsaaj tseꞌe je̱ mumajk, je̱ jasinto tsaaj tseꞌe je̱ mumaktoꞌk, je̱ amatista tsaaj tseꞌe je̱ mumakme̱jtsk. 21 Juuꞌ veꞌe je̱ makme̱jtsk naaꞌpá̱ts aka̱ꞌa̱da, makme̱jtsk je̱ peerlats je̱ꞌe̱ veꞌe pu̱m. Toꞌk jaty tseꞌe je̱ ciudad je̱ yꞌaka̱ꞌa̱, ka̱ktoꞌk perlas pu̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe. Je̱ ciudad tooꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱má̱jip, tum je̱ oorots je̱ꞌe̱ veꞌe. Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe kyeꞌex ax joꞌn je̱ ixu̱n juuꞌ veꞌe vaꞌajts tukke̱ꞌxnajxp.
22 Kaꞌa a̱tseꞌe nꞌix je̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk, ku̱x je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n, je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱ka̱ꞌmika̱jxp, je̱ꞌe̱ je̱ts je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, yakvinjaꞌvidup yakvintsa̱ꞌkidupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱m nu̱jom ciudad ka̱jxm. 23 Je̱ ciudad, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyinko̱pka je̱tseꞌe kyujajju̱t kyuta̱ꞌkxju̱t je̱ aampa xa̱a̱j je̱ aampa po̱ꞌo̱, ku̱x je̱ Nteꞌyam je̱ts je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ je̱ mya̱jin ka̱jxta tseꞌe je̱ ciudad yakkujaj yakkutu̱ꞌkx. 24 Je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe íttap je̱ja naxviijnit itu̱ku̱jx vanꞌit, yakkujajtap yakkuta̱ꞌkxtapts je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱tseꞌe je̱ naxviijnit yakkutojkpata̱jk du̱yakna̱jkxtat je̱m ciudad ka̱jxm je̱ꞌe̱ je̱ yꞌo̱ꞌyinda. 25 Kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe yakꞌaka̱ꞌa̱t xu̱u̱ju̱n je̱ ciudad je̱ yꞌaka̱ꞌa̱da; kaꞌa tseꞌe je̱m je̱ it kyo̱o̱ꞌtsat. 26 Yaktuknu̱na̱jkxtap tseꞌe je̱ yꞌo̱ꞌyin je̱ts je̱ vyintsa̱ꞌkin pa̱n nu̱vinxu̱peꞌe je̱ jayu cha̱a̱nada toꞌk it toꞌk naxviijn. 27 Ni je̱ vinꞌita tseꞌe je̱m kyatá̱kat juuꞌ veꞌe ka vaꞌajtsap, ni kaꞌa tseꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe axa̱a̱ꞌkp juuꞌ jaty du̱toondup du̱ko̱jtstup, ni je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ jayu du̱vinꞌa̱a̱ꞌndup, je̱ꞌe̱jyji veꞌe tá̱kadap pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ xya̱a̱jta javyet je̱p libro ku̱jxp joma veꞌe javyet je̱ xya̱a̱jta pa̱n pa̱n jatyeꞌe xa̱ꞌma ka̱jx joojntykidinup. Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ lyiibro.