22
Vanꞌitts a̱tseꞌe je̱ ángeles xtukꞌix toꞌk je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j juuꞌ veꞌe joojntykinyajkp, vaꞌajts tseꞌe tyukke̱ꞌxnajxkú̱x ax joꞌn je̱ cristaajl; je̱ Nteꞌyam je̱ts je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱ja joma veꞌe je̱ kyutojku̱n tsu̱u̱jntku̱nda, jé̱jats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j cha̱a̱ꞌn. Je̱m tooꞌ kojkm juuꞌ veꞌe du̱nu̱má̱jip je̱ts je̱m ma̱ja̱ na̱paꞌam, je̱m tseꞌe yeeꞌk je̱ ku̱p juuꞌ veꞌe je̱ joojntykin du̱yajkp. Makme̱jtsk nax je̱ꞌe̱ veꞌe tya̱ꞌma vinjoojnt, vimpo̱ꞌo̱ je̱ꞌe̱ veꞌe tya̱ꞌma. Je̱ts je̱ yꞌaajy, toompts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ jayu yaktuktsó̱yat pa̱n nu̱vinxu̱peꞌe je̱ naax je̱ kajpu̱n. Kaꞌa tseꞌe je̱m yꞌítu̱t juuꞌ veꞌe ko̱ꞌo̱y nu̱ko̱tsa. Je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe ciudad ka̱jxm yꞌitta je̱ kutojku̱n tsu̱u̱jntku̱n joma veꞌe cha̱a̱nada je̱ Nteꞌyam je̱ts je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaktijp Carnero Onu̱k, je̱m tseꞌe vyinjávajadat vyintsa̱ꞌa̱gajadat je̱ myutoompada je̱ myupa̱jkpada, je̱m tseꞌe je̱ vyiijn je̱ yꞌaaj du̱ꞌíxtat je̱tseꞌe je̱ꞌe̱ je̱ xya̱a̱j javyet du̱jayé̱ptat je̱m vyimpó̱kkum. Kaꞌa tseꞌe je̱m je̱ it choꞌoat, kaꞌa tseꞌe je̱m je̱ ta̱ꞌkxpa chó̱kjadat ukpu̱ je̱ aampa xa̱a̱j pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱m tsa̱a̱nadap, ku̱x je̱ Nteꞌyam, je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n, je̱ꞌe̱ tseꞌe kujajjadap kuta̱ꞌkxjadap. Yakmo̱ꞌo̱dap tseꞌe je̱ jayu je̱ kutojku̱n je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx yakkutojktinit.
Tá̱mani veꞌe je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ Jesucristo myiinnuvat
Vanꞌitts a̱tseꞌe je̱ ángeles xnu̱u̱jmi:
―Tyú̱vam xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ ka̱ts. Toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t tseꞌe yakjaanchjávat. Je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n, je̱ Nteꞌyam, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱vinmaꞌyu̱nmo̱o̱yp je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe xke̱jxp je̱ts a̱tseꞌe je̱ jyayu ntukꞌíxtat ntuknu̱jávadat pa̱n juuꞌ veꞌe tso̱jkji tónjup kó̱tsjup ―jidu̱ꞌu̱mts a̱tseꞌe je̱ ángeles xnu̱u̱jmi.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Jesucristo vyaꞌañ:
―¡Tso̱jkji a̱tseꞌe nmiinnuvat!
¡Xo̱o̱n xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kutyoondup je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook juuꞌ veꞌe javyet yap na̱k ku̱jxp!
A̱ts, je̱ Juan, nꞌix nmo̱tu a̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe. Ku a̱tseꞌe nꞌix nmo̱tu, vanꞌitts a̱tseꞌe je̱ ángeles nꞌukvinko̱xkteni juuꞌ a̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe xtukꞌix je̱ts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱nvinjaꞌvi ku̱nvintsa̱ꞌki. Ax jidu̱ꞌu̱mts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xnu̱u̱jmi:
―Kadi veꞌem mjátu̱ka. Je̱ Nteꞌyam xa a̱tseꞌe nmutuump nmupu̱jkp, veꞌem ax joꞌn miitseꞌe je̱ Nteꞌyam xmutonda xmupa̱kta joꞌn, mits ma̱a̱t je̱ mꞌutsta je̱ mꞌajchta je̱ts je̱ mꞌutsta je̱ mtsa̱ꞌa̱da ma̱a̱t je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta, nu̱jomeꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kutyoondup juuꞌ veꞌe javyet yap libro ku̱jxp. Je̱ Nteꞌyam mits vinjava vintsa̱ꞌa̱ga.
10 Xnu̱u̱jmivats a̱tseꞌe jidu̱ꞌu̱m:
―Kaꞌa tseꞌe yuꞌuts xyakꞌítu̱t je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook, je̱ ayook juuꞌ veꞌe javyet yap na̱k ku̱jxp, ku̱x tá̱mani je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe tyónju̱t kyó̱tsju̱t. 11 Je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱toondup du̱ko̱jtstup je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, vaꞌan tseꞌe du̱jaaꞌktónda du̱jaaꞌkkó̱tsta je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱; je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱toondup du̱ko̱jtstup je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, vaꞌan tseꞌe du̱jaaꞌktónda du̱jaaꞌkkó̱tsta je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱; pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t du̱jaye̱jptup, vaꞌan tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱jaaꞌkpana̱jkxta vaꞌajts aaj vaꞌajts jo̱o̱t.
12 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Jesucristo vyaꞌañ:
―Amo̱tunaxta, tso̱jkji a̱tseꞌe nmiinnuvat, vanꞌitts a̱tseꞌe toꞌk jadoꞌk nmo̱o̱ynit juuꞌ veꞌe tukka̱daakju̱dup pa̱n vintso̱ veꞌe du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga juuꞌ veꞌe tu̱du̱tonda tu̱du̱ko̱tsta o̱y ka o̱y. 13 A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ it cho̱o̱ꞌntk, á̱tsjyamts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe tyonká̱xju̱t kyo̱jtská̱xju̱t nu̱jom juuꞌ jaty, a̱ts tseꞌe tooꞌva̱jkp, a̱ts tseꞌe u̱xꞌo̱o̱k, a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ A je̱ts je̱ Z ―jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ.
14 Xo̱o̱n xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ vyit tu̱du̱pojpo̱o̱ꞌpada, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌo̱ꞌyixjadat je̱tseꞌe du̱ja̱ꞌkxtat je̱ ku̱pu̱ta̱a̱jm juuꞌ veꞌe je̱ joojntykin du̱yajkp je̱tseꞌe tyá̱kadat joma veꞌe je̱ ciudad je̱ yꞌaka̱ꞌa̱da. 15 Myujékumadapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ciudad pa̱n pa̱n jatyeꞌe axa̱a̱ꞌkp juuꞌ jaty du̱toondup du̱ko̱jtstup, je̱ maayvada, je̱ ko̱ꞌo̱yyaaꞌyapta, je̱ yakjayuꞌo̱o̱ꞌkpada, pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱vinjaꞌvidup du̱vintsa̱ꞌkidup juuꞌ veꞌe ka je̱ Nteꞌyamap, pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱tso̱jktup je̱ taay je̱tseꞌe tyaayiduva.
16 Vanꞌitts a̱tseꞌe je̱ Jesús xjaaꞌknu̱u̱jmi:
―A̱ts, je̱ Jesús, ta̱ a̱tseꞌe je̱ nꞌaangeles nkex je̱tseꞌe a̱ts je̱ njayu ya̱ꞌa̱ du̱tukꞌíxtat du̱tuknu̱jávadat. A̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ yakkutojkpa David je̱ tya̱a̱mt je̱ yꞌaaꞌts, a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j. A̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ ma̱ja̱ maatsa juuꞌ veꞌe ta̱ꞌkxp matskp je̱tseꞌe ja̱pna pyítsum.
17 Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe vyaꞌañ je̱ Espíritu Santo ma̱a̱t je̱ Jesucristo je̱ jyáyuda:
―Miinni toꞌk aaj.
Pa̱n pa̱n tseꞌe du̱ꞌamo̱tunajxp, vaꞌan tseꞌe du̱vaꞌañu̱:
―Miinni toꞌk aaj.
Pa̱n pa̱n tseꞌe ta̱a̱tsip, vaꞌan tseꞌe du̱miinni. Pa̱n pa̱n tseꞌe du̱tso̱jkp, vaꞌan tseꞌe veꞌemji du̱ꞌuuꞌku̱ je̱ tsoxk na̱a̱j juuꞌ veꞌe je̱ joojntykin du̱yajkp.
18 Nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ꞌamo̱tunajxtup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook juuꞌ veꞌe javyet yap na̱k ku̱jxp, nvaajnjidupts a̱tseꞌe jidu̱ꞌu̱m: Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱yaknu̱yojkip ya̱ ka̱ts ya̱ ayook, je̱ Nteꞌyamts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱ꞌmu̱xjup je̱ tsaachtoꞌnu̱n juuꞌ veꞌe javyet yap na̱k ku̱jxp. 19 Je̱ts pa̱n pa̱n tseꞌe du̱pa̱jkjip juuꞌ veꞌe javyet yap na̱k ku̱jxp, pa̱jku̱xjup tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ je̱ xya̱a̱j juuꞌ veꞌe je̱p libro ku̱jxp joma veꞌe javyet je̱ xya̱a̱jta pa̱n pa̱n jatyeꞌe xa̱ꞌma ka̱jx joojntykidinup, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌítu̱t je̱m kunuuꞌkx ciudad jo̱o̱tm. Je̱ libro joma veꞌe je̱ xya̱a̱j javyet yꞌitta pa̱n pa̱n jatyeꞌe xa̱ꞌma ka̱jx joojntykidinup je̱ts je̱ ciudad, yaknu̱ko̱jtstup tseꞌe yap na̱k ku̱jxp juuꞌ a̱tseꞌe njaayp.
20 Je̱ꞌe̱ pa̱n ya̱ꞌa̱ veꞌe du̱ꞌavaꞌnip, jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ:
―Tyú̱vam xa je̱ꞌe̱ veꞌe, tso̱jkji a̱tseꞌe nmiinnuvat.
Nay veꞌemts a̱tseꞌe nvaampa: ―Amén. Miinni toꞌk aaj, Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesús.
21 Je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, je̱ꞌe̱ts miitseꞌe anañu̱joma mkunooꞌkxjadap xa̱ꞌma ka̱jx. Amén.