2
Dɔl o yaai tuwɛnta, iitene baal kakunakuŋ igeet ka kiiya kuduwakuŋ zɔɔz o Joowo een didi baal rak aroodi, ma iiya eyelizayet Jooi ageet e, alaŋ waanice kaduwakuŋ igeet zoozok niceke giye ci kaganɛkɛ naana zɔɔz karabɔŋ een gɛnyize can doon. Bar iitene ci baal karomɛn neke, kotoŋa naana kaal dook, ma kabaaban zɔɔz o akati Yesu Kiristo doon, ricik ɔrɔɔt daayiz onin adaakni keete ween talakec. Zin iinyaye niceke alaŋ kakunakuŋ dɔyiza, bar waanice kanyei ŋoliin ci appe, ma kabariti ɔrɔɔt. Ma demziin onan kibeen uuwayi o kuuwawekuŋ kaviyak o Joowo, alaŋ kaduwa zɔɔz ganiinta, karabɔŋ een gɛnyize ci eet ci deer, bar waanice olla kazɔɔz naana Vɔŋize o Joowo. Ma gi nici ayelzakuŋ igeet dɔyiz o Joowo. Zin tuwɛn unooŋ alaŋ anyaa gɛnyizi ci eet ci deer, bar anyaa dɔyizi o Joowo.
Zɔɔz ci akati gɛnyiz o Joowo
Ma ɔl o agaac zɔɔz o Joowo, aga niigi uuwayi cinayaŋ o akati gɛnyiz ween didi. Ma gɛnyizi nici alaŋ een ci looc nico, ma buk alaŋ een gɛnyiz ci alaat o anyak dɔyiz ci abali looc nico, eeci dɔyizi cineeŋ anyak noko katin aṯornɛkɛ. Ma gɛnyizi ci kuuwaka naaga noko, gɛnyiz o Joowo baal rak aroodi, ma ŋaan kagaac ɔl o deer e nɛɛn. Bar zin baale laadun maŋaan kɛtɛɛnyai lɔɔci e, abaabana Jooi gɔl nico ka kanyaawet niini ageet kivita kozolit kibeen nɔɔnɔ titinyɔn onin. Bar zin alaata o loocu dook ŋaan kagaac gɛnyiz nico. Baal da kagaac, alaŋ waan adɔdɔ niigi Yesu Kiristo ween Manyi o titinyɔn nico. Bar zin azi waragɛ o Joowo nɛ, “Ma gi o ŋaan laadun akɔm eet ci icinun, ma akɔm eet ci iziiwun, ma akɔm buk eet ci olla nuun abaaban gɔl ci ka katin kiitai, gi nici gi bar o adimdimanek Jooi ɔl o arɛɛz nɔɔnɔ nɛɛn.” 10 Inoko zin ageet nɛɛn o iiya eyeleyet Jooi gi nico Vɔŋize onin. Aga Vɔŋizi o Joowo kaal dook, mayo nuun een gi ci arɔɔt Jooi ziniza eecitɔ, aga niini nɔkɔ. 11 Akɔm eet ci aga baabani ci anyak gɔn oman zinize cin, bar zin ziniz onin doon nɛɛn o aga baabani onin. Buk zin gole nico akɔm eet ci aga baabani ci Joowo, bar Vɔŋiz onin doon nɛɛn o aga baabani onin. 12 Alaŋ zin kanyak naaga zinzeetine ogaac baabani o loocu, bar areket Jooi ageet zinzeeti ogaac Vɔŋiz onin ka kagaac naaga kaal o anyet niini ageet dook.
13 Alaŋ zin kazooza naaga gɛnyize ci ɔl o deer, bar Vɔŋiz o Joowo nɛɛn o anyet ageeta gɛnyiz ci ka koobteka zɔɔz ween didi ɔl o anyak Vɔŋiz o Joowo zinzeetine ugeec. 14 Ma ɛɛti calaŋ anyak Vɔŋiz o Joowo zinize onin, alaŋ ajowa niini kaal o anyek Vɔŋizi o Joowo ɔl o atuwe. Ma alaŋ buk arɔɔŋ niini kaal nicoko, bar apɛz anyek kizi kaal ci labak, eeci Vɔŋiz o Joowo nɛɛn o anyek ɔl kagaac kaal nicoko. 15 Maje ɛɛti ci anyak Vɔŋiz o Joowo zinize onin, aga niini keŋti ci kaal dook, ma akɔm eet oma ci ka kapayek nɔɔnɔ gerzitin kaale nicoko. 16 Azi waragɛ o Joowo nɛ, “Ŋɛnɛɛn ci aga baabani o Joowo? Ŋɛnɛɛn ci anim kitilo nɔɔnɔ?” Bar zin naaga kaga baabani o Kiristo.