3
Gabara o Joowo
Dɔl o yaai, iitene baal karomɛn ki igeet e, alaŋ waanice naana kanim kedemezuŋ igeet gole o gɔɔn kadɛmzi ɔl o anyak Vɔŋiz o Joowo zinzeetine ugeec. Bar kademezuŋ waanice igeet kiyo ɔl o loocu o, eeci ŋaan eelnu niiga kiyo dɔlya o miliny tɛr o baayize ci ɔl o tuwento. Waanice kademzekuŋ igeet zoozok ween didi gole ci aboyin kiyo gɔɔn iirana ŋaati kaami o. Alaŋ kademzekuŋ gole ci adɔi kiyo gɔɔn amɛ ŋaati kacomi o, eeci ŋaan eeltek niiga zoozok ci adɔi. Mayo nuun een iitene nico o ɛlɛ, ŋaan niiga eeltek zoozok ci adɔi nɔkɔ. Ŋaan zin abaaku niiga baayiz o ɔl o loocu, eeci ŋaan amadkonu niiga maany, ma ŋaan buk ayowonu niiga maany nɔkɔ. Ma gole nico adowinu niiga kibeen ɔl o loocu ŋina nɔkɔ. Ŋaan abaaku buk niiga kiyo abaak niigi o. Mã azi ɛɛti codoi ŋaatunooŋ nɛ, “Kano naana zɔɔz o Pɔl”, ma azi bodo oman nɛ, “Kano naana zɔɔz o Apolos”, zɔɔz nici alaŋ ayelza gi o ŋaan eeginu niiga ɔl ci loocu?
Mayo inoko mã kabaaban juruŋ, Apolos niini ŋɛnɛɛn? Ma buk Pɔl niini ŋɛnɛɛn? Naaga dook ramantiya olla keegina gabara ci labak, ma itoonanet Jooi ka kivita kanycuŋ igeet utuweec Kiristo. Gɔɔn ɛɛti ce ŋaatinaaŋ aliŋliŋ liŋliŋɔn o anyek Manyi nɔɔnɔ kiliŋliŋ. Ma naaga waanice keelna kiyo ɔl o gɔɔn aliŋliŋ mana o. Kabil naana kiyo ɛɛti o aḏowɛ o. Maje Apolos abil niini kiyo ɛɛti o azaacek mana maam o. Bar zin Jook nɛɛn o anyek ḏowɛn nicoko kudunta. Ma liŋliŋɔni ci eet ci aḏowɛ o been liŋliŋɔn ci eet ci azaacek mana maam o, akɔm nɔɔgɔ titinyɔn cineeŋ kina. Bar zin liŋliŋɔn o Joowo nɛɛn ci titiny ɔrɔɔt o, eeci anyek niini ḏowo kudunta. Mazin ɛɛti ci aḏowɛ o kibeen gɔn ci acidek mana maam o, atobɔ liŋliŋɔnti cineeŋ o Joowa nɔkɔ. Anyek zin waanma Jooi gɔɔn eet co kaal ci aganɔ kibeen liŋliŋɔn onin. Zin naaga kaliŋliŋnya liŋliŋɔn codoi ṯɔr nɔkɔ, ma kaliŋliŋoneka naaga dook Jook. Igeet zin nɛɛn o eeginu mana o Joowo.
Buk niiga eelnu kiyo ceez o ɛɛnyca Jooi o. 10 Anyan zin Jooi aneet ci kaliŋliŋɛ kiyo ɛɛti o gɔɔn ɛɛnyɛt ceez o, olla zin naana kabil kiyo ɛɛti o aruwek ceez looc gole ci abon kɔdɔk kak, ma aku ɛɛnyɛt ceez nico ɛɛti oman o. Abon zin gɔɔn ɛɛti ce agɛny ŋaati eenycinɛ. 11 Eeci anyek Jooi Yesu Kiristo kizi kitiir ci ceezu, ma akɔm bodo kitiir oma ci abil kiyo niini o. 12 Ɛɛnyɛt gɔɔn ɔl ogɛn ceezi biyɛnɛ, karabɔŋ alinatan warkinɛ. Aje ɔl ogɛn agumut ceezi artɛnɛ, karabɔŋ ɛɛnyɛt kɛɛni doon. 13 Zin iitene ci abadaan Yesu e, ayelzai tiŋeere liŋliŋonowa o ɔl dook, mã abona, karabɔŋ gɛrzɛ, eeci iitene nice acina Yesu gɔɔn eet co liŋliŋɔn onin gooya. 14 Mã alaŋ atoozi kaala ci eenycinɛ ceez o, aruwonek eet ci ɛɛnyɛt ceez nico o vɔyita. 15 Bar mazi atoozi kaala ci eenycinɛ ceez o, ɛɛti ci ɛɛnyɛt ceez nico o akɔm vɔyit ci ajowa. Maje niini alya ajowa rogɛt gole ci abil kiyo ɛɛti o atogan goo ŋaati atoozɛnɛ ceez o.
16 Agayu nɔkɔ eeginu niiga ceez ci Joowo, ma abaak Vɔŋizi o Joowo zinzeetine ugooc o. 17 Mazin ɛɛti ci uulal ceez ci Joowo o, uulal buk Jooi nɔɔnɔ nɔkɔ, eeci ceez ci Joowo o akɔm gerzitin. Igeet zin ɛlɛ nɛɛn ci eeginu ceez cin o.
18 Má alabanu zin eleeti. Mã abaaban ɛɛti oman ŋaatunooŋ gi ci kizik bar agɛnyi niini kaale o loocu ŋina, gɛrzɛ. Abon bar anyek ɛɛti ɛlɛ kizi tarbal ka kojowa niini gɛnyiz ween didi. 19 Eeci kaala o anyek ɔl loota ŋina kizi gɛnyiz, bar tarbalzɛt gi ŋume o Joowo. Alɛɛma didi waragɛ o Joowo zɔɔz o azi nɛ, “Adɛt Jooi ɔl o anyek eleeti kegenyit gɛnyize uneeŋ.” 20 Ma azi bodo waragɛ o Joowo nɛ, “Aga Jooi baabaninowa ci ɔl o agɛny niigi kaal ci labak.” 21 Akɔm zin ŋaatunooŋ eet ci ka kɔbɔlɔl ŋaati anowi niini zɔɔz ci eet ci deer. Bar agaac niiga kaala dook kaal cugooc. 22 Naana Pɔl, ki Apolos, been Pitɔr keegina naaga dook gabara ci kaliŋliŋonekuŋ igeet. Ma lɔɔci kibeen kaal o anyak dook cugooc. Ma rogɛti been daayiz cugooc. Buk kaal ci inoko o been ci katin e dook kaal cugooc. 23 Abaluŋ zin Kiristo igeet, ma abal Jooi Kiristo.