4
Zɔɔz ci akati toonnyak o Kiristo
Abon agayu niiga dook keegina naaga gabara ci Yesu Kiristo. Anyet Jooi ageeta zɔɔz onin een didi baal laadun ŋaan keyelizyai e ka kuuwakteya naaga ɔl. Gi zin ci adiŋdiŋ ɔrɔɔt eete ci aliŋliŋ nɛɛn ci abon agɔɔni niini liŋliŋɔn o anyononek nɔɔnɔ juruŋ. Alaŋ naana kari ziniz gi ci apayekaŋ niiga aneet gerzitin, karabɔŋ een bonat. Yo nuun apayekan ɔl ogɛn aneet gi nico, abon labak. Maje naana alye can o akɔm gi ci ka kapayek ɛlɛ maany. Akɔm naana zinize can o gi ci gɛr kagawe ɛlɛ. Alaŋ zin bar kazi nɛ, Kabona, eeci alaŋ naana kapai ɛlɛ maany. Jook doon o apakan aneet. Alaŋ zin abon ŋaati apaku niiga ɔl oogi, bar anycek nɔɔgɔ kereec iiten o payiinto. Iitene ci abadaan Manyi e, ŋaan aku ayelza niini kaal o inoko aroodi muura, ma alaŋ ayelizai. Ma buk ŋaan aku ayelza niini baabaninok o eeto. Ŋaan zin iitene nice ajowa ɛɛti Joowa naatinɛt ci aganɔ ki baayiz onin.
Dɔl o yaai, kazooz naana zɔɔz ci akati ɛlɛ onan been Apolos o, eeci karooŋnyuŋ igeet agaac keŋti ci zoozok ci kaduwa o juruŋ. Kiyo azi zɔɔz ŋaaman nɛ, “Abon anuyu lotinok o ayeedi.” Alaŋ aganɔ ŋaati adoŋnyu eleeti eete codoi, ma apezu eet oma. Kaal ci anyaku niiga noko dook anyuŋ Jooi. Gitaz zin ci ka kidiŋdiŋani ɛɛti ɛlɛ kujuk gɔnɔgi koogi o? Zin giye o anyuŋ Jooi kaal dook, alaŋ abon waan ŋaati abololu niiga kaal ci anyuŋ Jooi niini doon o kiyo bar ajowanu niiga dɔyize cunooŋ doon o. Anyeku eleeti iziti ɔl ci anyaku kaal o arɔɔŋ ɔl dook? Abaabanu niiga kizik bar eeginu arɔk? Anyeku eleeti iziti alaat niiga doon, mayo nuun ŋaan rak kiziti naaga alaat o? Inoko tɛ iziti alaat didi, abon waan, ka zin buk koca kiziti naaga dook alaat kibeen igeet buk. Bar zin ŋaatan kizik aŋeranet Jooi ageeta ci keegina toonnyak o, ka kizita vurut ci ɔl dook. Katobona naaga kibeen ɔl o gɔɔn apawozek nɔɔgɔ daayizi o. Keelna naaga ŋina kiyo ɔl o gɔɔn aruk ɔl nɔɔgɔ kadaayitɔ kɔlɛ kɔrgɛna ŋaati aŋaamnɛkɛ toonnyawa o Joowo been ɔl o loocu dook o. 10 Keelna naaga ŋina kiyo ɔl o tarbalik o giye ci akati Kiristo. Bar zin niiga inoko egenycu giye o oromtozeku Kiristo. Keegina naaga roŋgɛnɛn, maje niiga adoŋnu. Apezet ɔl ageeta, bar atitinyuŋ niigi igeeta. 11 Gɔɔn tup nɔkɔ kawoya naaga magizɛt, ma kawoya kɔrzɛt, ma kamalika rumanɛ ci zɔrzɔr, yo nuun een inoko ɛlɛ o. Aruket gɔɔn ɔl ageeta, ma akɔmnet buk ageeta vitɛn ci ka kabaakta. 12 Kaliŋliŋnya gɔɔn naaga ɔrɔɔt ɛlɛ azeene ogaacak maany. Gɔɔn mã atoryet ɔl ageeta, bar kamayuka naaga nɔɔgɔ. Ma agitet ɔl ageeta, kamɛza naaga gidɛn zinzeetine ci alal labak. 13 Mã amomozet ɔl ageeta, bar kabarzeka naaga nɔɔgɔ zoozok ci amadi. Acinet gɔɔn ɔl ageeta kiyo kaal ween taa ajukonek tuu o. Keelna naaga ŋaatineeŋ kiyo ririnya o, yo nuun een inoko ɛlɛ o.
14 Kayeedekuŋ zin zoozok nicoko o alaŋ ka kanyuŋ alyaan. Bar karooŋ kitilowuŋ igeet, eeci eeginu niiga dɔl ogan kareezuŋ nɛɛn. 15 Eeci yo nuun mɛɛlɛ ɔl ci ademezuŋ igeet demziin o akati Yesu Kiristo o, anyaku niiga baatunooŋ codoi ṯɔr nɔkɔ. Aneeta zin nɛɛn o kizɛ baatunooŋ zaare o Yesu Kiristo giye baal kanyaakuŋ naana igeet kaviyak o Joowo abon e. 16 Zin giye nico kilalekuŋ igeet ka ayayiztaŋ aneet baayize unooŋ. 17 Ma buk giye nico kitoonekuŋ igeet Timozi ween ŋɛɛran o kareez giye o azooni niini zɔɔz o Manyi juruŋ, ka kook kaadayuŋ igeet baayiz onan kabaayɛ zaare o Yesu Kiristo. Baayiz zin nico nɛɛn o gɔɔn kademzei naana ɔl o tuwento loocowɛ dook.
18 Ɔl ogɛn ŋaatunooŋ adɔŋ eleeti. Karabɔŋ abaaban niigi kizik bar alaŋaan bodo kakunakuŋ igeet. 19 Inoko zin mã akɔlakan Jooi gɔl ci kakɔyɛ ŋaatunooŋ, kayiiyakuŋ oca kataman ka di kook kicin dɔyiz cineeŋ adɔŋi eleeti o naana alya, mã een dɔyiz ceen didi, karabɔŋ bar olla azɔɔz niigi utugetinɛ doon. 20 Eeci baliin o Joowo alaŋ een zɔɔz ci otogu doon, bar ayelzai baliin oninɛ ɔla kaale o agɔɔn niigi dɔyize onin. 21 Yo inoko arooŋnyu jaŋ? Arooŋnyaŋ kiiya kegernyeyuŋ varaczɛta, yo arooŋnyaŋ da kiiyayuŋ zinize ci alal ka kiiya keyelezayuŋ gi o kareezuŋ naana igeet?