3
Yesu ŋaan abada didi
Laŋotigan o kareezuŋ, inoko kayeedekuŋ bodo waragɛ nico ka kono gɔɔn baal rak kayeedekuŋ ɔɔwa e. Ma waragenyaye nicoko dook karooŋ kaadayuŋ igeet kaal baal agawutu laadun e ka kizi zinzeeti ugooc vɔɔrɛ. Karooŋnyuŋ igeet aada zoozok baal aduwa nyakaŋanɛta o Joowo kibeen demziin o Manyi ween ruguzoi ona baal kuuwawekuŋ naaga o keegina toonnyak o Yesu e.
Ɔɔwa rak abon agayu gi ce. Tiŋeere iinyaye ci aṯornɛkɛ e, avu ɔl ci arɛɛz ŋaati agɔɔni kaal o gɛr arɔɔŋ nɔɔgɔ zinzeeti ugeec, ma avu amomoz demziin o Yesu. Ma anɔ tiŋeere niigi nɛ, “Baale Yesu azi nɛ, Ka kabada bodo. Ka zin kabada tiŋa? Icinit di! Idicai jijitigaac, maŋaan buk kaala dook ɛɛl ebaal ɛɛnycanɛ Jooi looc e ɛlɛ nɔkɔ.” Epezit niigi loror nɔkɔ gi ween didi baal ɛɛnycanɛ Jooi tammu tadena ki looc zɔɔza doon e. Ɛɛnyca niini looc maami. Ma bodo baale iiya otodot looc maami. Bar zin tɔdɔwa kibeen tammu ci kacin noko eelnek goo ka katin kavaat Jooi nɔɔgɔ lai zɔɔza doon iitene o arek niini ka kapayi ɔl o alaŋ atuwe, ma atarganyi nɔɔgɔ.
Laŋotigan o kareezuŋ, má anyeku kereyeyuŋ gi codoi ce. Iiteni codoi kibeen irkitok ceen eet tur lak amɔtɔ (1000), atobɔ dook nɔkɔ ŋaaten Jook. Alaŋ Jooi aliŋliŋ kaal o atɛrkɛt niini kidicilim giye ci azeeni nɔɔnɔ dɔyizi kiyo abaaban ɔl ogɛn o. Bar olla alal nɔɔnɔ ziniz ŋaatunooŋ o, eeci alaŋ arɔɔŋ niini eet codoi kiiyak targanyinɛt, bar arɔɔŋ rak ɔl dook kabadit mony oŋene ugeec.
10 Zin tiŋeere iiteni o Manyi aku boyoŋyoŋ kɔkɔm eet ci agawa kiyo agoryaiti ween aamnyoi o. Iitene nice agɛrɛny tammu kɛŋ, ma azi ḏim calaŋ kacin bodo. Ma avaadi ii ki nyelok been monyony gooya lai. Buk lɔɔci kibeen kaal dook o ɛɛl loota ŋina katin avaadi lai.
Kabaayit baayiz ci abon ŋume o Joowo
11 Zin yo giye o tiŋeere iinanɛ kaal nici, abon inoko o niiga abaaku ku? Abon zin abaaku niiga baayiz o abon ŋume o Joowo. Abon ayelzanu gi o eeginu niiga ɔl cigin ŋinti ŋaan areyu niiga iiten o Manyi Yesu o. 12 Ereya niiga iiten o Manyi zinzeetine ci abur. Iiteni nica iiten o tiŋeere avaadinɛ tammu taden ki ii ki nyelok been monyony gooya lai nɛɛn. 13 Maje naaga karɛ tammu ki tɔdɔ o colai baal aterkedeket Jooi ageet e, ma ŋinita buri ci ɔl o agɔɔn kaal o abon.
Zɔɔz o Pitɔr aṯornɛkɛ
14 Laŋotigan o kareezuŋ, ma giye o atuyu niiga terkediin o Joowo, ma areyu kaal ci ka katin kiitazɔ neke, ooritnɔŋ ɔrɔɔt anycek eleeti kitiliza ŋume o Manyi Yesu anyayit ganɔn kibeen nɔɔnɔ. 15 Abon buk aadanu niiga zinzeetine ugooc gi ceen didi ce. Ziniz laliz o Joowo nɛɛn o anyaakuŋ igeet rogzɛn. Buk Pɔl ween gɔtɔna ona karɛɛz tuwɛnta eteyeedeyuŋ baale igeet kaal nicoko gɛnyize o anyek Jooi nɔɔnɔ. 16 Azɔɔz baale niini waragɛnyai ogin dook zɔɔz ci akati kaal nicoko ɛlɛ. Azɔɔz gɔɔn baale niini iinyaye ogɛn kaal ci adɔi ŋaatinai, ma alaŋ naaga kaga keŋti cigeec. Ma ɔl ogɛn o ŋaan kagaac zɔɔz o Joowo juruŋ, avɔ niigi ademzek ɔl zoozok o Pɔl vɔlɔŋa, kiyo buk gɔɔn laadun ademzek niigi ɔl zoozok o Joowo oogi vɔlɔŋa o. Atargany zin katin Jooi nɔɔgɔ giye nico.
17 Laŋotigan o kareezuŋ, ma giye o agayu niiga kaal nicoko laadun, abon abeku eleeti juruŋ ka calaŋ alabanuŋ igeet oŋɛ ci ɔl o abor Jook, makacin ukuluztu tuwɛn unooŋ. 18 Bar emeda niiga abaayit baayiz ci abon giye o anyuŋ Manyi Yesu igeet dɛtɛn onin. Azaacit buk gawiin o agayu Manyi Yesu Kiristo ween ruguzoi onai. Abon bai kanyek Manyi zany nɔkɔ kodot. Nɔɔnɔ nɛɛn.